Роздрукувати сторінку

Внутрішньополітичний розвиток країн світу, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Внутрішньополітичний розвиток країн світу розглядає історію, тенденції, особливості внутрішньополітичного розвитку країн світу, вплив історичного фактора і міжнародних відносин на внутрішню політику держав.

Метою освоєння дисципліни є отримання студентами цілісного уявлення про тенденції, закономірності та взаємозв'язки внутрішньополітичних процесів в провідних країнах світу в історичній ретроспективі.

Внутрішньополітичний розвиток

Знання з політичних процесів дозволить студентам бачити неоднозначність основних процесів у розвитку людства, знати активний і пасивний досвід народів світу, відчувати зв'язок часів.

Знайомство з курсом дозволить студентам мати цілісне уявлення про основні теорії і підходи до аналізу процесів глобалізації та регіоналізації, сучасні тенденції світових політичних і економічних процесів і режимів свідомого управління ними; а також розбиратися в ключових проблемах формування нової системи світового порядку і моделей «глобальної керованості».

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- знати:

Основи внутрішньополітичної історії та найважливіші проблеми і етапи розвитку найбільших держав і регіонів планети; різновиди політичних систем країн світу, їх політичні інститути та політичні процеси, що відбуваються там.

-- вміти:

- використовувати політичні знання при вивченні інших дисциплін;

- аналізувати та порівнювати засади внутрішньої політики різних країн світу;

- коментувати внутрішньополітичні ініціативи та визначати внутрішньополітичні інтереси основних країн світу з використанням наявної історичної інформації;

- аналізувати переваги і недоліки політичних систем країн світу;

- визначати особливості політичних режимів серед сучасних держав;

- виявляти особливості, специфіку діяльності органів законодавчої та виконавчої влади, партійних систем, становлення громадянського суспільства в різних країнах світу;

- визначати сутність політичної культури та політичних ідеологій в країнах світу.

Внутрішньополітични-розвиток-країн-світу

Мати навички (набути досвід): аналізу і зіставлення політичних процесів і засад різних держав світу.

В результаті вивчення дисципліни студент освоює такі компетенції:

- уміння системно мислити. Здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення;

- здатність аналізувати соціально значущі проблеми та процеси;

- здатність розуміти рушійні сили і закономірності політичного процесу, місце особи в політичній організації суспільства;

- усвідомлення ролі гуманістичних цінностей для збереження і розвитку сучасної цивілізації;

- вмотивованість до вирішення практичних завдань, знаходження нестандартних інтерпретацій міжнародної інформації;

- уміння орієнтуватися в основних сучасних тенденціях внутріполітичного розвитку різних країн світу;

- розуміння основ регулювання внутрішньополітичних конфліктів з використанням дипломатичних, політико-психологічних, соціально-економічних і силових методів.

Внутрішня-політика

Отже, вивчення курсу Внутрішньополітичний розвиток країн світу сприяє більш глибокому осмисленню актуальних політичних проблем минулого і сучасності, збільшує теоретичний рівень і розширює кругозір студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!