Роздрукувати сторінку

Вищі навчальні заклади (ВНЗ) України та світу

Якість освіти: суть поняття та оцінювання

Європейська система освіти – формувалася в умовах природнього вибору, коли вимоги до якості освіти висувалися безпосередніми споживачами освітніх послуг – галузями, роботодавцями, студентами.

Якість освіти суть поняття та оцінювання

Принципи менеджменту ВО в Україні....


Освітні програми Європейського Союзу

В останні роки ЄС доклав чимало зусиль до розширення європейського освітнього простору. Крім проведення проектів на рівні ЄС, у галузі ПТО прийнято низку програмних документів. Два найважливіших з них Барселонська програма „Детальна робоча програма з досягнення цілей системи загальної та професійної освіти в Європі” і Копенгагенська декларація „Декларація про посилену європейську кооперацію в галузі ПТО”,  які визначають довгостроковий, стратегічний розвиток ПТО і, зокрема, становлення європейського освітнього простору.

ЄС

Програма „Детальна робоча програма з досягнення цілей системи загальної та професійної освіти в Європі” ґрунтується на таких трьох стратегічних цілях....


Структура та зміст професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації у країнах Європи

Останніми десятиріччями в суспільній свідомості набуває особливого значення процес поступової зміни ставлення до проблеми інвалідності. Відбувається зміщення акценту з підкреслення обмеженості можливостей інвалідів до усвідомлення необхідності використання і збільшення наявного значного потенціалу для максимального вияву індивідуальних можливостей цих людей.

Структура та зміст професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації у країнах Європи

За даними вітчизняних і зарубіжних фахівців, понад.....


Підготовка наукових кадрів в університеті КПІ

За останні роки статус науковця та педагогічного працівника в українському суспільстві змінював свої позиції: від низького до високого, а іноді й просто – до невизначеного. На сьогодні в НТУУ «КПІ» існує конкурс серед вступників до аспірантури, а значить, це пов’язано з підвищеним інтересом до навчання після отримання вищої освіти.

Підготовка наукових кадрів в університеті КПІ

Підсумки прийому в аспірантуру і докторантуру університету в.....


Організація науки і наукових досліджень в сучасній Чехії

Важливою складовою усього комплексу українсько-чеських міждержавних відносин є співпраця у науково-технічній сфері. ЇЇ розвиток актуалізується процесами глобалізації економіки і науки, інтеграцією до європейського й світового науково-технологічного простору, використанням новітніх технологій та інноваційною діяльністю. У цьому контексті Чеська Республіка є перспективним партнером, адже має потужну науково-технічну базу, а також бере участь у багатьох європейських програмах і грантах.

Організація науки і наукових досліджень

Реалізація науково-технічного співробітництва між Україною і Чеською Республікою відбувається на....


Проблеми неперервної підготовки фахівців в освіті

Розбудова незалежної України спонукала до нового бачення розвитку її інтелектуального потенціалу, прискорила зміни в суспільному житті. У ХХІ столітті освіта постала перед рядом історичних викликів, зокрема перед необхідністю віднайти раціональні схеми співвідношення між лавиноподібним розвитком знань, високих технологій і людською здатністю їх творчо засвоїти.

Проблеми неперервної підготовки фахівців в освіті

Саме особливості сучасного розвитку суспільства ставлять....


Від братських шкіл  до університетів

Українські братства стали проявом самоврядування міських громад, що поставили собі за мету боротьбу проти дискримінаційного втручання польської влади у внутрішнє життя українського суспільства.

Від братських шкіл  до університетів

Першим в Україні виникло братство у....


Науково-дослідна робота студентів Києво-Могилянської академії

Істотні соціально-політичні й культурні трансформації сьогодення зумовили першочергове звернення до педагогічної проблематики в історичному аспекті. Якісне оновлення системи вищої професійної освіти в Україні, узгодженняїї з загальносвітовими освітніми стандартами неможливе без аналітичного узагальнення й використання позитивного вітчизняного історико-педагогічного досвіду.

Науково-дослідна робота студентів Києво-Могилянської академії

Національною доктриною розвитку освіти в Україні серед.....


Особливості дуальної системи освіти у ВНЗ Німеччини

Вища освіта Німеччини справедливо вважається однією з найкращих в Європі, вона має багатовікову історію (перший університет засновано ще 1386 р.) та новітні тенденції розвитку.

Особливості дуальної системи освіти у ВНЗ Німеччини

Сучасна система вищої освіти Німеччини характеризується....


Професійна підготовка соціальних працівників у ВНЗ Норвегіі

Кожна країна, котра задекларувала готовність до реалізації положень Болонської конвенції, прагне, зберігаючи культурні надбання свого народу, за допомогою інтеграції полегшити поступову адаптацію громадян своєї держави до європейських змін у системі вищої освіти. Крім того, кожна країна усвідомлює, що іншого шляху, ніж забезпечення прозорості та якості на світовому рівні, немає.

Професійна підготовка соціальних працівників у ВНЗ

Саме цей двовимір .....


Окремі аспекти співробітництва ВНЗ Закарпаття з Європейськими

Задекларований на офіційному рівні євроінтеграційний курс України із стратегічною метою вступу нашої держави до ЄС потребує постійної роботи з практичної реалізації обов’язків нового східного сусіда ЄС в рамках європейської політики сусідства та можливого статусу асоційованого члена загальноєвропейської спільноти у політичній, економічній, культурній та освітній сферах.

співробітництва ВНЗ Закарпаття з Європейськими

Провідні навчальні заклади Закарпатської області приділяють....


КПІ шляхом Болонських ініціатив

Міжнародна діяльність у сфері вищої освіти в сучасних умовах є фактором реформування та модернізації системи вищої освіти України та поступової інтеграції в світовий освітній простір.

КПІ

Тема посилення шляхів міжнародного співробітництва ВНЗ стала....


Досвід інноваційної діяльності університету КПІ

Київський політехнічний інститут в 2007 роц і отримав статус дослідницького завдаки існуванню окремого дослідницького інституту в своєму складі.

Досвід інноваційної діяльності КПІ

Проведення інноваційної діяльності проводиться.....


Підготовка наукових кадрів в університетах

Одним із загальновизнаних світових пріоритетів у становленні постіндустріального суспільства — Knowledge Society — є розвиток системи підготовки фахівців, яка базується на принципі єдності освіти і науки, що забезпечує інтеграцію здобутків фундаментальної освіти і науки, можливості гнучкого реагування на потреби у фахівцях для розвитку актуальних наукових напрямів і наукоємних технологій. Для побудови інноваційної економіки необхідне досягнення неформальної взаємодії і співпраці між освітою, наукою та виробництвом, інтеграція їх у єдину систему, яка органічно поєднає в умовах ринкового господарства функціонування кожної з цих сфер діяльності людини.

Підготовка наукових кадрів в університеті КПІ

На зорі становлення університетів на стінах Болонського університету було написано...


Визнання досягнень науковців і студентів університету КПІ

Кафедра математичної фізики має більш як столітній складний і цікавий шлях розвитку. Її історія є невід’ємною частиною історії Київського політехнічного інституту (КПІ) від моменту його заснування та відкриття в серпні 1898 р.

Визнання досягнень науковців і студентів

Історія математики в НТУУ „КПІ” до.....


Етичний кодекс університету як система координат для ділової поведінки учасників навчально-виховного процесу

Проблеми психології моральності, що виникають як всередині організації так і у відносинах організації з іншими економічними агентами, споживачами, владою, місцевим населенням тощо (далі інтересантами), дедалі почали привертати увагу дослідників різних країн. Етичні проблеми є актуальними і для вищих навчальних закладів, які в умовах глобальної економічної кризи мають виконувати місію фасилітаторів розвитку економічного і соціального середовища, до якого вони належать. Розробка і впровадження у вищих навчальних закладах виважених етичних стратегій покликані сприяти підвищенню рівня їхньої корпоративної соціальної відповідальності щодо виконання цієї ролі. Згідно організаційної теорії, розвиток університету як освітньої організації має на увазі позитивні зміни в його функціонуванні. Дослідження в галузі організаційного розвитку спираються на різні розділи психологічної науки, зокрема, на теорії мотивації, людських стосунків, групової динаміки. Підвищення етичного рівня університету як освітньої організації стає можливим лише через реальні зміни в організаційній культурі, спрямовані на перегляд її керівниками і працівниками своїх етичних настановлень і поведінки.

Етичний кодекс університету як система координат для ділової поведінки учасників навчально-виховного процесу

Етичні кодекси описують....


Рейтинги університетів як явище сучасного простору вищої освіти

Популярність різних рейтингів свідчить, що вони цікаві споживачам. Університети не мають права їх ігнорувати. Більшість наукових праць з проблеми рейтингування присвячено аналізу позитивних якостей та недоліків окремих рейтингів. Поступово формується єдине міжнародне уявлення про університетську якість і досконалість. Завдання нових рейтингів стають більш різноманітними. Перші рейтинги були націлені на допомогу майбутнім студентам у виборі вузу. Сьогодні існують рейтинги аспірантських і професійних програм, зокрема, програм MBA, що характеризують репутацію вузів і є підставою для розподілу державних асигнувань.

Рейтинги університетів як явище сучасного простору вищої освіти

Методики ранжирування приватних ВНЗ не відрізняються від....


Особливості  рейтингування вищих навчальних закладів Європи

Освіта як найбільш масштабна сфера українського суспільства є визначальним чинником його політичної, соціальної, економічної та наукової організації. Вища освіта повинна стати стратегічним ресурсом покращення добробуту громадянина та забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету держави на європейському освітянському просторі. Реалізація зазначених завдань повинна супроводжуватися національним та міжнародним моніторингом якості освіти та застосуванням рейтингових систем оцінки результативності діяльності вищих навчальних закладів та в освіті в цілому.

рейтингування ВНЗ Європи

Сьогодні рейтинги ВНЗ стали частиною....


Аналіз функціональних характеристик діяльності ВУНР американських університетів

Аналіз функціональних характеристик діяльності ВУНР американських університетів різних типів дає підстави для певних висновків щодо змістових пріоритетів їх діяльності:

ВУНР

1. Головним напрямом діяльності, що визначений як місія ВУРН всіх американських університетів, є....


Управління науковою роботою в державних університетах США

Глибока диференціація в межах професії – 90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст. Ознакою цього етапу стало розмежування функціональних обов’язків працівників ВУНР в університетах (особливо дослідницьких) у зв’язку з суттєвим зростанням обсягу наукових досліджень та якісними змінами характеру виконуваних професійних функцій.

Управління науковою роботою в державних університетах США

Факторами диференціації професійних функцій є....


Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів ВНЗ США

Узагальнюючи актуальні психолого-педагогічні підходи й застосування інноваційних технологій в освіті, ми можемо дати наступне визначення дистанційному навчанню. Дистанційне навчання - особлива форма організації навчання, що використовує сучасні комп’ютерні технології (мережу Інтернет і комп’ютери, накопичувачі інформації й відео матеріали).

Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів ВНЗ США

Ця форма організації навчання може бути......


Сучасна бібліотека ВНЗ очима студентів

За даними МОН України в 2012-2013 н.р. у вищих навчальних закладах держави III-IV рівня акредитації навчалось більше 2,36 млн. студентів. Тому проблеми обслуговування цієї аудиторії стоять перед всіма бібліотеками закладів освіти.

Сучасна бібліотека ВНЗ очима студентів

Вибір стратегії і тактики обслуговування залежить від....


Загальний рейтинг вищих навчальних закладів України

Специфіка сучасних проблем вищої освіти в Україні є частково успадкованою від радянських часів, а частково є результатом невдалої соціально-економічної трансформації суспільства. Перша група проблем, успадкованих від радянської системи, включає штучне відокремлення освіти від науки (остання традиційно була зосереджена в установах Національної Академії Наук), відсутність університетської автономії (права самостійного вибору курсів, визначення змісту дисциплін, призначення і звільнення викладачів), визначну роль держави і мінімальну – громадських організацій (організацій роботодавців, професійних асоціацій) у визначенні змісту освітньої діяльності.

Загальний рейтинг

Друга група проблем пов’язана з.....


Українські ВНЗ у світових університетських рейтингах

Зростання частки зайнятих інтелектуальною працею з ХХ ст. спричинило переорієнтацію вищої освіти з культурологічних та педагогічних задач на цілі виробництва та економіки. Вища освіта набула масового характеру, тобто втратила одну із важливих специфічних рис – елітарність. Доступність поставила під загрозу якість освітньої послуги, з’явилась потреба в її оцінці.

Українські вузи у світових університетських рейтингах

Дана проблема особливо гостро постала з.....


Підготовка педагогічних кадрів для дошкільної освіти США

Аналіз досліджень дозволив сформулювати таке тлумачення поняття «професійної компетентності»: професійна компетентність – це складне утворення, що вміщує комплекс знань, умінь, властивостей і якостей особистості, що забезпечують варіативність, оптимальність та ефективність побудови певного виробничого процесу.

Підготовка педагогічних кадрів

Якщо ж звертатися до визначень......


Гуманітарна освіта в процесі підготовки спеціалістів профільних ВНЗ України

Слово інженер походить від латинського ingenium – здібність, винахідливість. Це передбачає, що людина, яка оволоділа інженерним фахом, має широкий спектр різних видів винахідливості, які не можливо розвинути без широкої загальнокультурної підготовки.

Гуманітарна освіта в процесі підготовки спеціалістів профільних ВНЗ України

Динаміка науково-технічних змін у суспільстві передбачає все більші.....