Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Вищі навчальні заклади України та світу \ Вищі навчальні заклади (ВНЗ) України та світу \ Аналіз функціональних характеристик діяльності ВУНР американських університетів

Аналіз функціональних характеристик діяльності ВУНР американських університетів

« Назад

Аналіз функціональних характеристик діяльності ВУНР американських університетів різних типів дає підстави для певних висновків щодо змістових пріоритетів їх діяльності:

ВУНР, діяльність ВУРН

1. Головним напрямом діяльності, що визначений як місія ВУРН всіх американських університетів, є сприяння у здобутті зовнішніх грантів, забезпечення їх обслуговування та успішного завершення. Пріоритет цієї сфери діяльності ВУРН зумовлює той факт, що саме успіхом науковців університету у боротьбі за гранти визначається ефективність управління науковою роботою. Наш досвід вивчення особливостей діяльності грантових служб університету Індіана-Блумінгтон свідчить про те, що сучасні професійні університетські грантрайтери не є універсалами. Вони спеціалізуються на роботі з вузьким колом грантодавчих організацій, кожна з яких має специфічні вимоги до клієнтів. Подальша спеціалізація менеджерів грантової служби йде між тими, що працюють з науковцями на етапі підготовки документів на здобуття гранту, та тими, що спеціалізуються на фінансово-економічному супроводі гранту аж до завершення циклу науково-дослідної роботи та подання замовнику звіту про її результати. Менеджери, що працюють на етапах підготовки та супроводу великих грантів, об’єднуються в команди, систематично зустрічаються з грантодавцями на конференціях та консультаціях, що дозволяє їм бути добре обізнаними з преференціями замовників наукової продукції. Грантова служба навчального університету, прикладом якого слугує відвіданий нами університет Монтклер, має менші обсяги запитів на гранти і тому мешу чисельність співробітників, що не дозволяє їй запровадити спеціалізоване обслуговування науковців різного фаху та грантодавчих організацій різного типу. Відсутність спеціалізації працівників, як вважають співробітники ВУНР університету Монтклер, негативно впливає на ефективність їхньої роботи.

2. Значна частина співробітників ВУНР дослідницьких університетів США забезпечує юридичну підтримку наукових досліджень, що є особливо значущою як у взаєминах з державними інституціями-спонсорами наукових досліджень, так і з приватними благодійницькими фондами, з корпоративними інвесторами, з державними податковими, митними службами тощо. У навчальному університеті юридичний супровід наукових досліджень не є призначенням окремої структури ВУНР. Він здійснюється юристами університету в рамках виконання більш широкого кола повноважень.

Все більш актуальними стають питання комерціалізації інтелектуальної власності, створюваної у процесі проведення наукових досліджень. Оскільки дослідження фінансуються за рахунок грантів (зовнішніх або внутрішніх), то і на інтелектуальну власність, створювану дослідниками, претендують грантодавці. Тож юридичне забезпечення як прав університету, так і конкретних дослідників є справою фахівців ВУНР. При багатьох дослідницьких університетах створені венчурні фонди, що надають можливість суттєво доповнити зовнішнє фінансування наукових досліджень внутрішніми грантами, призначеними передусім для підтримки молодих перспективних дослідників. Обслуговування таких фондів теж є справою юристів-менеджерів ВУНР.

3. Вагомою складовою ВУНР дослідницького університету є численні служби безпеки (біологічної, радіаційної, хімічної), що зумовлено специфікою об’єктів досліджень та їх мультидисциплінарним характером. У структурі ВУНР усіх американських університетів має місце служба захисту прав людини як об’єкта дослідження (human research protection), що пов’язано, передусім, зі здійсненням наукових експериментів у галузі фізіології, клінічної медицини, психолого-педагогічних та інших соціальних наук. Програми і протоколи експериментів такого роду є предметом постійного контролю ще однієї служби – з питань дослідницької етики.

співробітники ВУНР дослідницьких університетів США

4. Кожен американський університет приділяє велику увагу питанням дотримання чесності у науковій роботі, зокрема недопустимості фактів плагіату, фальсифікації дослідних процедур та результатів, неправомочного використання конфіденційної інформації тощо. Спеціальна служба ВУНР тримає під контролем та розглядає всі подібні факти. У своїй роботі вона керується документом, затвердженим вченою радою університету (University Faculty Council). В університеті Індіана-Блумінгтон цей документ має назву «Політика та процедури боротьби з порушеннями у наукових дослідженнях» (Policy and Procedures on Research Misconduct). У ньому чітко визначено, що саме розуміється під поняттям дослідницької нечесності, поданий регламент процедури боротьби з нею, прописані наслідки, які очікують порушників.

5. Одним із найбільш молодих підрозділів ВУНР університету Індіана-Блумінгтон є служба розроблення та роз’яснення питань дослідницької етики та політики. Сучасний простір наукових досліджень стає у США все більш конкурентним та багатим на можливості отримання грантів для проведення досліджень. З огляду на такі тенденції ВУНР університету вважає необхідним надання консультацій науковцям з питань політики надання грантів, що існує як в університеті, так і поза його межами на регіональному та національному рівнях. На веб-сторінці відповідного структурного підрозділу ВУНР університету поміщена вичерпна інформація щодо всіх питань отримання грантів, вимог широкого кола державних та приватних грантодавців, урядових інституцій, що є значущими у процесі виконання досліджень.

структура ВУНР, місія ВУРН

Вивчення особливостей діяльності ВУНР успішних американських університетів, якими є, судячи з національних рейтингів, дослідницький університет Індіана-Блумінгтон та навчальний університет Монтклер, дало нам змогу дійти висновків про необхідність удосконалення управління науковою роботою у вітчизняному університеті навчального типу, зокрема в українських ВУЗах. Пропозиції щодо удосконалення цього процесу сформульовані нами на двох рівнях: стратегічному та організаційно-управлінському. На стратегічному рівні кроками у розвитку наукової роботи у вітчизняному педагогічному університеті повинні стати такі:

1. Розроблення стратегії розвитку наукових досліджень, побудованої з урахуванням інтелектуального потенціалу науково-педагогічних кадрів університету та потреб соціально-економічного розвитку регіону.

2. Формування портфоліо регіональних, національних і міжнародних спонсорів наукових досліджень, здійснюваних науковцями університету.

3. Запровадження системи внутрішніх грантів для початкової підтримки перспективних досліджень.

4. Розроблення стратегії фандрайзингової діяльності університету, спрямованої на підтримку молодих талановитих науковців.

5. Розроблення концепції розвитку веб-сайту університету згідно з вимогами Інтернет-рейтингу університетів Webometrics.

На організаційно-управлінському рівні:

6. Розроблення методичної бази для підготовки персоналу ВУНР до кваліфікованої роботи з грантодавчими організаціями та науковцями університету з метою розширення інституційної бази та обсягів зовнішнього фінансування наукових досліджень на договірній та грантовій основі.

7. Удосконалення діяльності відділу комерціалізації інтелектуальної власності шляхом ознайомлення персоналу відділу з міжнародним досвідом діяльності у цій сфері.

8. Розвиток системи самоврядування наукової діяльності молодих дослідників університету, спрямованої на пошук додаткових можливостей їхньої творчої самореалізації.

9. Розроблення та запровадження системи індикаторів для оцінки результатів роботи ВУНР, а також наукової роботи кафедр і викладачів університету.

10. Постійний розвиток веб-сайту університету з метою повноцінного відображення на ньому інформації, що є корисною як для університетської наукової громади, так і для потенційних спонсорів її досліджень.

Отже, на подальшу розробку і конкретизацію заслуговують питання організації діяльності грантових та фандрайзингових служб в американському дослідницькому університеті, які накопичили вагомий досвід підтримки наукової громади, питання критеріїв ефективності діяльності цих служб.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!