Роздрукувати сторінку

Підготовка педагогічних кадрів для дошкільної освіти США

« Назад

Аналіз досліджень дозволив сформулювати таке тлумачення поняття «професійної компетентності»: професійна компетентність – це складне утворення, що вміщує комплекс знань, умінь, властивостей і якостей особистості, що забезпечують варіативність, оптимальність та ефективність побудови певного виробничого процесу.

шкільний рівень підготовки, самоосвіта

Якщо ж звертатися до визначень американських науковців, то багато в чому вони суголосні з визначеннями запропонованими українськими дослідниками. Важливу роль у окресленні вимог до професійної компетентності у США відіграють національні, загальнодержавні організації та установи.

Важливо зазначити, що кожна з організацій встановлює свої вимоги до вихователів, на які повинні орієнтуватися і які повинні враховувати всі штати країни при формуванні регіональних вимог до професійної підготовки кадрів дошкільної освіти. Для дослідження особливий інтерес становлять організації, що формують вимоги до професійної компетентності вихователя та стандарти професійної підготовки кадрів дошкільної освіти. До них належать: Освітній центр дошкільної освіти (Early Childhood Learning and Knowledge Center), Національна академія програм  дошкільної освіти (National Academy of Early Childhood Programs), Національна асоціація освіти дітей (NAEYC), Національна асоціація спеціалістів дошкільної освіти (NAECS/SDE).

На підставі узагальнень та результатів досліджень американських педагогів  виокремлено професійно-педагогічні компетентності вихователя: педагогічно-методична, інформаційно-комунікаційна, загальнонаукова та психологічна.

Сьогодні у зв’язку із процесами інтеграції, технізації та інформатизації суспільства в дошкільній педагогіці США ведуться дискусії щодо професії вихователя. Спостерігається тенденція до збільшення кількості навчального часу на професійні дисципліни. Кількість годин на профільні дисципліни в університетах США значно перевищує кількість годин, що передбачені навчальними планами університетів України (4058 годин у США – проти 3834 годин в Україні); професійне спрямування всіх курсів, які викладаються у ВНЗ, мають максимальне спрямування на підготовку майбутніх вихователів до навчання та виховання дітей дошкільного віку (при цьому у змісті освітніх програм при підготовці вихователя відображається як теоретичний аспект, так і практичний досвід); спостерігається збільшення терміну практики  студентів педагогічних ВНЗ у дошкільних закладах, що забезпечує високу якість надання освітніх послуг  дошкільної освіти.

формування професійної компетентності педагогів

Ґрунтовний аналіз підходів до організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах США засвідчив, що умовами успішної творчої самореалізації майбутніх фахівців дошкільної сфери є комплексний підхід до формування професійної компетентності педагогів, яка передбачає не тільки оволодіння дисциплін професійного циклу, але й знання сучасних концепцій дошкільної освіти, а саме компетентнісного, особи стіноорієнтованого та діяльнісного підходів до організації освітнього процесу в дошкільних установах та вміння реалізовувати ці знання на практиці, творчо поєднуючи та взаємоорганізовуючи їх.

Отже, професійну компетентність американських вихователів можна охарактеризувати як єдність чотирьох складових: когнітивної (педагогічні та спеціальні предметні знання, здатність проектувати свій подальший професійний розвиток); операційно-технологічної (володіння методами навчання та виховання дітей дошкільного віку, педагогічними технологіями, способами педагогічної взаємодії); особистісної (етичні і соціальні позиції й установки, відповідальність за результати своєї діяльності); індивідуальної (володіння прийомами самореалізації, саморозвитку, готовність до професійного зростання, самоорганізація).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!