Роздрукувати сторінку

Управління науковою роботою в державних університетах США

« Назад

Глибока диференціація в межах професії – 90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст. Ознакою цього етапу стало розмежування функціональних обов’язків працівників ВУНР в університетах (особливо дослідницьких) у зв’язку з суттєвим зростанням обсягу наукових досліджень та якісними змінами характеру виконуваних професійних функцій.

ВУНР, відділ управління науковою роботою

Факторами диференціації професійних функцій є:

а) значне зростання обсягу федерального законодавчого регулювання наукової діяльності. Якщо у попередні десятиліття федеральне законодавство стосувалось виключно питань грантів та контрактів університету з бізнесовими структурами, то сьогодні воно регламентує значно більшу кількість аспектів діяльності адміністрації, що потребує як розширення адміністративних структур, так і зміни характеру їх діяльності.

б) ускладнення вимог державних та приватних спонсорів наукових досліджень, що вимагають від університетських менеджерів великого обсягу спеціальних компетентностей. Сьогодні виконання обов’язків менеджера наукової роботи передбачає керівництво групою спеціалістів, що включає професіональних юристів, економістів, бухгалтерів, системних програмістів, фахівців у галузі інституційного розвитку, охорони навколишнього середовища тощо;

в) розвиток електронного адміністрування наукової роботи суттєво змінив організацію діяльності ВУНР та способи підтримки контактів зі спонсорами, федеральними та штатовими адміністративними структурами.

Компетенції у сфері ІКТ стали невід’ємною умовою успішної роботи ВУНР.

Як і університет в цілому, кожен його структурний підрозділ, у цьому контексті – відділ управління науковою роботою, чітко усвідомлює свою місію і працює над її виконанням. ВУНР університету Індіана-Блумінгтон визначає свою місію як «всебічну підтримку університетської дослідницької громади з метою стимулювання результативності наукових досліджень та захисту університету і його співробітників від можливих ризиків». Провост (проректор з наукової роботи) університету Індіана-Блумінгтон визначає шляхи реалізації цієї місії таким чином:

- підтримка сприятливого клімату для залучення викладачів до виконання перспективних досліджень, у тому числі міждисциплінарних;

- партнерів для наукового співробітництва;

- створення так званих стартових фондів для початкової підтримки проектів, подальше фінансування яких є достатньо ризикованим;

- фінансування досліджень, що мають неперервний експериментальний цикл, у період між закінченням попереднього та отриманням наступного етапу гранту;

- розвиток в університеті інфраструктури наукових досліджень.

Структура ВУНР американських університетів не є стандартною. У кожному університеті відділ має свої специфічні особливості, зумовлені стратегією розвитку наукової роботи, втілюваною конкретним ВНЗ, напрямами наукових досліджень та їх обсягами. Зокрема, ВУНР університету Індіана-Блумінгтон має у своєму складі близько 20 підрозділів, добра половина яких відповідає за дотримання безпеки при проведенні наукових досліджень. Така структура зумовлена їх пріоритетним спрямуванням на найсучасніші галузі природничих наук. УІБ входить у сотню кращих дослідницьких університетів США, що зумовлено високою активністю наукового персоналу і великими обсягами наукової роботи.

Потреби підтримки та розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень університету Індіана-Блумінгтон зумовили виокремлення таких підрозділів ВУНР:

1) грантові служби;

2) служби юридичної підтримки досліджень;

3) служби контролю безпеки проведення досліджень (радіаційна, біологічна, хімічна безпека)

4); служба захисту прав людини як об’єкта дослідження;

5) служба регулювання проблем дослідницької етики;

6) служба розробки дослідницької політики університету;

7) служба підтримки дослідницької чесності;

8) служба комерціалізації інтелектуальної власності.

У процесі участі у «Програмі підтримки адміністрації університетів» (UASP) нами здійснена спроба порівняльної характеристики структур відділів наукової роботи університетів різних типів: дослідницького та навчального.

Аналіз функціональних характеристик діяльності ВУНР американських університетів різних типів дає підстави для певних висновків щодо змістових пріоритетів їх діяльності:

1. Головним напрямом діяльності, що визначений як місія ВУРН всіх американських університетів, є сприяння у здобутті зовнішніх грантів, забезпечення їх обслуговування та успішного завершення. Пріоритет цієї сфери діяльності ВУРН зумовлює той факт, що саме успіхом науковців університету у боротьбі за гранти визначається ефективність управління науковою роботою. Наш досвід вивчення особливостей діяльності грантових служб університету Індіана-Блумінгтон свідчить про те, що сучасні професійні університетські грантрайтери не є універсалами. Вони спеціалізуються на роботі з вузьким колом грантодавчих організацій, кожна з яких має специфічні вимоги до клієнтів. Подальша спеціалізація менеджерів грантової служби йде між тими, що працюють з науковцями на етапі підготовки документів на здобуття гранту, та тими, що спеціалізуються на фінансово-економічному супроводі гранту аж до завершення циклу науково-дослідної роботи та подання замовнику звіту про її результати.

Менеджери, що працюють на етапах підготовки та супроводу великих грантів, об’єднуються в команди, систематично зустрічаються з грантодавцями на конференціях та консультаціях, що дозволяє їм бути добре обізнаними з преференціями замовників наукової продукції. Грантова служба навчального університету, прикладом якого слугує відвіданий нами університет Монтклер, має менші обсяги запитів на гранти і тому мешу чисельність співробітників, що не дозволяє їй запровадити спеціалізоване обслуговування науковців різного фаху та грантодавчих організацій різного типу. Відсутність спеціалізації працівників, як вважають співробітники ВУНР університету Монтклер, негативно впливає на ефективність їхньої роботи.

2. Значна частина співробітників ВУНР дослідницьких університетів США забезпечує юридичну підтримку наукових досліджень, що є особливо значущою як у взаєминах з державними інституціями-спонсорами наукових досліджень, так і з приватними благодійницькими фондами, з корпоративними інвесторами, з державними податковими, митними службами тощо. У навчальному університеті юридичний супровід наукових досліджень не є призначенням окремої структури ВУНР. Він здійснюється юристами університету в рамках виконання більш широкого кола повноважень.

програма підтримки адміністрації університетів

Все більш актуальними стають питання комерціалізації інтелектуальної власності, створюваної у процесі проведення наукових досліджень. Оскільки дослідження фінансуються за рахунок грантів (зовнішніх або внутрішніх), то і на інтелектуальну власність, створювану дослідниками, претендують грантодавці. Тож юридичне забезпечення як прав університету, так і конкретних дослідників є справою фахівців ВУНР.

При багатьох дослідницьких університетах створені венчурні фонди, що надають можливість суттєво доповнити зовнішнє фінансування наукових досліджень внутрішніми грантами, призначеними передусім для підтримки молодих перспективних дослідників. Обслуговування таких фондів теж є справою юристів-менеджерів ВУНР.

Вивчення особливостей діяльності ВУНР успішних американських університетів, якими є, судячи з національних рейтингів, дослідницький університет Індіана-Блумінгтон та навчальний університет Монтклер, дало нам змогу дійти висновків про необхідність удосконалення управління науковою роботою у вітчизняному університеті навчального типу, зокрема у Сумському державному педагогічному університеті. Пропозиції щодо удосконалення цього процесу сформульовані нами на двох рівнях: стратегічному та організаційно-управлінському. На стратегічному рівні кроками у розвитку наукової роботи у вітчизняному педагогічному університеті повинні стати такі:

1. Розроблення стратегії розвитку наукових досліджень, побудованої з урахуванням інтелектуального потенціалу науково-педагогічних кадрів університету та потреб соціально-економічного розвитку регіону.

2. Формування портфоліо регіональних, національних і міжнародних спонсорів наукових досліджень, здійснюваних науковцями університету.

3. Запровадження системи внутрішніх грантів для початкової підтримки перспективних досліджень.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!