Роздрукувати сторінку

Визнання досягнень науковців і студентів університету КПІ

« Назад

Кафедра математичної фізики має більш як столітній складний і цікавий шлях розвитку. Її історія є невід’ємною частиною історії Київського політехнічного інституту (КПІ) від моменту його заснування та відкриття в серпні 1898 р.

КПІ, викладачі кафедри проводять дослідження

Історія математики в НТУУ „КПІ” до 80-х років ХХ ст. досить докладно була вивчена проф. Добровольським В.О. і викладена в ряді його публікацій.

Сучасна кафедра математичної фізики стала наступницею кафедри вищої математики НТУУ „КПІ” №3 і її діяльність розпочалась у 1982 – 1983 навчальному році. Взагалі, на кафедрі приділяється велика увага удосконаленню навчального процесу. Регулярні відвідини занять з подальшим їх обговоренням сприяють більш ретельній підготовці до їх проведення та зростанню майстерності викладача. Значна увага на засіданнях кафедри приділяється науковій творчості. Особисте ставлення керівника кафедри до наукових досліджень та його успіхи в цьому напрямку є взірцем, добрим прикладом для молодих співробітників.

Позитивну роль у розгортанні наукової роботи відіграє факт організації в 2006 р. аспірантури при кафедрі. Успішні випускники ФМФ В.А. Печерний та В.О. Сіренко продовжують своє навчання в аспірантурі. Ще будучи студентом VI курсу ФМФ В.А. Печерний у 2007 році нагороджений Грамотою Президії НАН України за роботу „Динамічний хаос у детермінованій системі „генератор-випромінювач”. приділяють методичній роботі, працюючи над питаннями методики викладання математики. Вони удосконалюють навчальні плани та програми, проводять контрольні роботи та екзамени і шукають шляхи підвищення їх ефективності. Велике значення мало забезпечення студентів навчальною літературою. З цією метою підготовлено та видано десятки методичок, тісно пов’язаних з конкретними курсами.

Цим займались А.А. Гавриш, Н.К. Дем’янчук, Ю.Д. Зінько, В.О. Кайдан, Н.Г.Красношапка, О.О. Коваль, Л.Р. Коцюк, Т.П. Сікорська та ін.

У цьому напрямку значних успіхів досяг Грималюк Володимир Пилипович (20.10.1938 – 16.04.2005). Більшість його праць присвячена методиці викладання вищої математики. У 1984р. ним було видано дві праці з методики побудови кривих у полярній системі координат. Розроблений метод знаходження точок перетину кривої з концентричними колами, розглянута методика побудови кривих, заданих параметрично. У 1999 – 2005 рр. В.П. Грималюком у співавторстві були підготовлені та видані курси лекцій та збірник задач з вищої математики. У ці роки був виданий також курс вищої математики для технічних вузів (з грифом Мінвузу України). Він є автором 42 праць, серед яких 11 навчальних посібників.

На наукових семінарах, з’їздах та конференціях як доповідачі виступали Т.М. Бартновська, Е.М. Добровольська, М.М. Кухарчук, Г.М. Кулик, М.П. Петренко та ін.

У зв’язку із збільшенням обсягу навантаження на кафедрі і відкриттям нових факультетів у КПІ в 1986 – 1999 рр. дещо змінилась чисельність і склад викладачів. У різні роки кафедра поповнювалась молодими, ініціативними, талановитими викладачами, більшість з яких або були вже кандидатами наук, або мали підготовлені до захисту дисертації. Це Л.Г. Авраменко, Т.В. Авдєєва, О.В. Борисенко, Г.І. Владімірова, О.О. Вишенський, В.М. Горбачук, В.П. Денисюк, Е.М. Добровольська, В.В. Довгай, О.Б. Качаєнко, О.В. Кузьма, О.І. Кушлик, А.Ф. Мельник, Б.П. Орел, О.Б. Поліщук, Н.В.Поліщук, Т.П. Рудик, А.П. Сіренко, Н.П. Селезньова, О.В. Суліма, Т.І. Цюпій, О.Ю.Швець, О.М. Ядренко та ін.

викладачі кафедри, методика викладання вищої математики

У той час на кафедрі захищені дві докторські (В.П. Денисюк, М.М. Кухарчук) і 15 кандидатських дисертацій (Е.М. Добровольська, Г.М. Кулик, Н.П. Селезньова та ін). Доценти О.В. Кузьма та В.І. Стогній закінчили докторантуру.

Отже, викладачі кафедри проводять дослідження за такими основними напрямками: звичайні диференціальні рівняння і рівняння із частинними похідними; теорія функцій і функціональний аналіз; теорія ймовірностей, математична статистика і теорія масового обслуговування; математична логіка; вища геометрія і абстрактна алгебра; математична теорія пружності та пластичності; механіка рідини, газу і плазми; механіка суцільного середовища, історія і методика викладання математики.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!