Роздрукувати сторінку

Студент

Шляхи реалізації створення здоров’я зберігаючого освітнього середовища в ВНЗ

Гуманістична освітня парадигма, на основі якої у сучасному навчальному закладі відбуваються корінні зміни направленості і змісту навчально-виховного процесу, включає у себе цілеспрямований розвиток фізичних і психічних здібностей людини, реалізація яких можлива при збереженні і укріпленні здоров’я у процесі навчання і виховання.

гурткова робота

Здоров’язберігаючі освітні технології можна розглядати.....


Освітнє середовище ВНЗ як чинник підготовки соціального педагога до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин

Динамічні перетворення, які відбуваються в економічному, політичному, соціальному житті нашої країни, посилюють потребу в діяльних, творчомислячих фахівцях, здатних самостійно висувати й вирішувати багатоаспектні завдання в нестандартних умовах професійної діяльності. Для того щоб відчувати себе впевнено в ситуації постійних змін, щоб адекватно на них реагувати, майбутній соціальний педагог повинен активізувати свій творчий потенціал, а також зуміти допомогти особі розкрити власні здібності, спрямувати їх на розв’язання проблеми, що виникла. Усе це визначає завдання формування майбутнього соціального педагога – розвиток майбутнього фахівця, креативно компетентного, готового до творчого здійснення професійної діяльності.

функції освіти

Фахівець соціальної сфери працює з людьми, у яких.....


Науково-дослідна робота студентів: види і цілі

Згідно з проектом Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція), магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, який здобувається на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра і передбачає оволодіння особою відповідною освітньо-професійною програмою та набуття компетенцій для виконання завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Нормативний термін навчання за програмою магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра становить півтора-два роки. Підготовку магістрів здійснюють університети, академії.

науково-дослідна конференція

Мета науково-дослідної роботи в магістратурі –.....


Шляхи формування професійної спрямованості студента

Перед сучасною вищою школою стоїть завдання забезпечення системи освіти фахівцями, здатними на високому професійному рівні виконувати своє призначення,  бути творчими та конкурентоспроможними.

професійна компетентність

Зазначаємо, що у нинішніх умовах розвитку вищого навчального закладу виникає....


Закономірності становлення особистості студента як майбутнього спеціаліста

В контексті соціально-економічних  перетворень, які відбуваються сьогодні у нашому суспільстві, пріоритетним стає принцип орієнтації на особистісно-орієнтовану  освіту, що в свою чергу зумовлює реалізацію особистісного потенціалу  майбутніх фахівців у галузі дитячої психології відповідно до вимог  обраної професії.

студенти

Професійне становлення є.....


Зміни особистісного та соціального розвитку пов'язані зі вступом до ВНЗ

Одним із психологічних механізмів формування та розвитку системи особистісних смислів виступає процес інтерналізації соціальних цінностей.

вступ до внз

З огляду на те що основним видом діяльності для студентів є саме наукова діяльність, то....


Адаптація першокурсників в умовах вищої школи

Особливості процесів адаптації студентів у ВНЗ виокремлюється різницею в основних методиках навчання в середній та вищій школах. Може пройти досить багато часу  доки сам студент звикне до нових вимог навчання у ВНЗ. Як наслідок – істотні відмінності в результатах навчання однієї і тієї же людини у школі та ВНЗ. Звідси, як показує наш досвід, і низька успішність на першому курсі, особливо у першому модулі.

адаптація студентів

Виникає проблема організації навчальної діяльності першокурсників.....


Науково-дослідна діяльність студентів

наукова діяльність студентів

Чітко організована і якісно спланована науково-дослідна діяльність студентів під час навчання в вищому навчальному закладі має ряд основних функцій:.....


Діяльність студентських спортивних гуртків і товариств ВНЗ України

Конкурентоспроможність нинішніх студентів на ринку праці буде пов'язана з тим наскільки зможе він витримати різноманітну аспектність конкурентної боротьби. До цього майбутнього фахівця необхідно готувати під час навчання у вузі. Видається, що крім профілюючих кафедр, кафедри фізичного виховання можуть і повинні в значній мірі сприятиме підвищенню конкурентоспроможності майбутніх фахівців. Для цього перш за все необхідні відомості про існуючий стан здоров'я студентів.

спортивні гуртки внз

В системі забезпечення здоров'я студентів виділяють два елементи:.......


Наукова робота студентів у системі професійної підготовки

Сьогодні суспільство знаходиться на такому рівні розвитку, що в першу чергу характеризується великою кількістю змін, котрі відносяться до усіх сфер життя людини.

наукова робота студент_в

Швидкий темп соціально-економічних перетворень в країні.....


Global UGRAD

Програма обміну студентами UGRAD (раніше - Freedom Support Act Undergraduate Program) - це програма створена Відділом освітніх та культурних програм Держдепартаменту США, яка адмініструється АЙРЕКС (Американським Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів - IREX).

 

ugrad

 


Соціально-психологічні властивості студентської молоді

Сучасний студент ВНЗ - це, в першу чергу, молода людина, яка має всі можливості до подальшого розвитку. Будучи найважливішим інтелектуальним потенціалом суспільства, студент першого курсу - вчорашній школяр, який не має необхідного досвіду і відчуває гостру необхідність у його придбанні.

Міждисциплінарні_звязки_ПВШ

У зв'язку з цим дуже важливо, щоб викладач направив діяльність студента-першокурсника на.....


Якісні перетворення в особистості молодої людини

Основне завдання, що стоїть перед радянською вищою освітою полягає в формуванні спеціалістів високої культури і широкого кругозору, добре озброєних сучасними науковими знаннями, здатних творчо удосконалювати їх. Завдання це, однак, невіддільна від завдання комуністичного виховання майбутніх фахівців, від завдання морального формування їх особистості.

оцінка творчості студента

Справа виховання особистості є....


Історія ССХ в Україні

Перші відомості про організовані студентські християнські групи дійшли до нас ще з 1660-х років. Широке розповсюдження по всьому світу такі групи отримали в 19 столітті. Одна з них, "Християнський союз Кембриджу", існує і до цього дня.

525252

 

Через 10 років у Британії утворилася.....


Характерні вікові особливості студента

Процес формування та становлення особистості є досить складним, довготривалим і  об’єктивно неможливим без безпосередньої взаємодії індивіда з навколишнім середовищем, без  втручання у цей процес соціуму із його вимогами, нормами та правилами. У процесі соціалізації  особистості важливе місце займає період навчання у ВНЗ, протягом якого молода людина має  змогу у більшій мірі проявити свої здібності, досягнення, таланти, самовизначитись із власним  стилем поведінки, способом життя, власними прагненнями та планами на майбутнє. У більшості  випадків саме студентський період стає визначальним у житті людини, оскільки саме на цьому  етапі життя особистість зазнає значних змін у власному розвитку та становленні як цілісної,  свідомої, зрілої людини – повноцінного члена суспільства, громадянина своєї держави.

самоефективність студентів

Студентський вік.....


Основні студентські свята

Для більшості ВНЗ посвята в студенти - це обов'язковий ритуал, який проходять усі першокурсники. У деяких ВНЗ це подія приурочена до початку навчального року і проводиться прямо 1 вересня, в День знань. В інших, першокурснику дають трохи часу для того, щоб освоїтися на новому для нього місці, і відсувають посвяту на кінець вересня - початок жовтня. Багато хто взагалі впевнені, що істинною присвятою для новоспеченого студента може стати лише перша сесія, тому повноправними, «присвяченими» членами університетської спільноти першокурсники стають лише на Тетянин день - день всіх студентів.

студентське свято

Так що ж це таке - посвята в студенти, і до чого готуватися недосвідченим першокурсникам?


Історія ССХ в світі

Норвезьке ССХ (NKSS) завжди було найсильнішим рухом з п'яти Скандинавських країн. Особливо велике зростання NKSS пережило в 70-і роки. До 1983 року воно налічувало 14 000 студентів. Крім цього, у NKSS було активне співтовариство випускників (7000 членів). при такому розмаху був необхідний упор на  вивченні Біблії в маленьких групах, щоб підтримувати духовні зростання всіх студентів. співробітники почали особливу систему підготовки «лідерів-пілотів». Кожен співробітник навчив 6-7 провідних для груп з вивчення Біблії, а вони, в свою чергу, навчали по 6-7 інших «пілотів». Робота велася не тільки в університетах, а й у школах, серед старшокласників. Особливим успіхом користувалося відео-служіння для школярів. Студенти, які пройшли через ССХ, залишалися активними християнами на все життя. За оцінками одного місіонера, 80% всіх норвезьких місіонерів були членами NKSS в свої студентські роки. для решті Скандинавії контакти з NKSS, особливо через конференції, були великим стимулом і підтримкою.

засідання ссх

У 1970-х рр. руху євангельських студентів з'явилися ще в....


Історія світового студентського руху

Перші студентські асоціації виникли в Німеччині. У 1815 р в Єни було офіційно оголошено про створення студентських спілок (Burschenschaften, Буршеншафт), і незабаром студентські об'єднання з'явилися практично у всіх університетах країни. Ідеологія цих союзів, значний вплив на яку зробило посилення реакції в Європі після наполеонівських воєн, носила романтичний характер і була пройнята духом патріотизму, християнства та правого радикалізму. Хоча спочатку німецькі студентські братства відкрито не сповідували юдофобію, і євреї навіть брали участь у підставі деяких з них (наприклад, у Фрайбурзі в 1816 р), поступово ідеологія цих братств прийняла яскраво виражену антисемітську забарвлення. Чималу роль у цьому зіграли тісно пов'язані зі студентськими асоціаціями спортивні та гімнастичні товариства, які займали різко антисемітську позицію і активно протидіяли участі євреїв в університетському житті. У 1878 р віденська студентська асоціація «Лібертас» прийняла рішення про виключення євреїв зі своїх лав. У 1880 р Союз німецьких студентів приєднався до петиції, яка вимагала від уряду відсторонити євреїв від участі в суспільному житті. У 1889 р студентські союзи Австрії почали проводити дискримінаційну «арійську» політику, а в 1890 р всі німецькі та австрійські студентські асоціації заявили, що вони «вільні від євреїв» (юденрайн) і відтепер останні позбавлені честі викликати їх членів на дуель. У 1908 р євреї були вигнані з асоціацій університетських випускників. У 1900-14 рр. антисемітська пропаганда в студентському середовищі пішла на спад, однак Перша світова війна призвела до нового підйому популярності німецького націоналізму і расової теорії. На всенімецького з'їзді німецьких студентських асоціацій в Ейзенахе в 1919 р було прийнято рішення про виключення з них тих арійців, які вступили в шлюб з євреями або представниками інших рас.

студентські протести в німеччині після війни

Антисемітська політика німецьких студентських спілок спонукала....


Поняття академічної підготовки студентів

Студенти і викладачі заявляли про "нівелювання індивідуальних здібностей через використання ланкового методу", тому пропонували в індивідуальному порядку здійснювати перевірку знань студентів і пропорційно нормувати навантаження на молодь. Враховуючи це, у деяких ВНЗ рішенням методичних комітетів скасовувався механічний поділ студентства на ланки за алфавітною ознакою і реорганізували їх за принципом рівномірного розподілу сил на більш і менш активних.

академ підготовка студентів

Семінари також розглядались як....


КВН в студентському дозвіллі

Аксіоматично можна позначити КВН-явище як явище, характерне для молодіжного свідомості і захоплюючого частина соціальної практики молоді, особливо студентської молоді, яка і є основним «виробником» і «споживачем» КВН-продукції. Виходячи з цього, слід віднести КВН-явище до однієї з основних сфер життєдіяльності молоді. Причому, мова йде про один з найпотужніших механізмів «спонтанного неинституциализированное воспрізводства соціокультурних відносин, який відбувається, перш за все, на груповому та внутрігенераціонном рівнях».

студентське квк

Оскільки кожна з соціальних груп молоді має....


Фізична культура студентів

Рухова активність управляє життям організму, його зростанням і розвитком. Дослідниками встановлено, що у студентів витрата енергії дорівнює 2550-2800 ккал/добу, при цьому, для повноцінної  життєдіяльності організму представників даної групи необхідні витрати повинні складати 3000-3800 ккал/добу. Такий дефіцит за витратами енергії може бути ліквідований лише одним способом – підвищенням рухової активності.

спілка студентів

Систематичне залучення м’язової системи до....


Здоровий спосіб життя студентів

Студентство, як самостійна соціальна група,  завжди була об’єктом особливої уваги. Протягом  останніх десятиліть відзначається тривожна  тенденція погіршення здоров’я молоді, її фізичної  підготовленості. Це пов’язано не тільки зі змінами,  що сталися в економіці, екології, умовами праці та  побуту населення, але і з недооцінкою в суспільстві оздоровчої та виховної функцій, що позначилось  на гармонійному розвитку особистості. Сьогодні  здоров’я нації викликає занепокоєння у зв’язку зі  збільшенням кількості споживачів наркотиків,  алкоголю, тютюну; токсикоманія, низький рівень  рухової активності молоді.

спілка української молоді

Держава піклується про.....


ВМГО "Студентська республіка"

Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Студентська республіка" зареєстрована Мінюстом України 22.05.2006 р. Першим головою організації став Володимир Крутько. Зараз лідером руху є Павло Вікнянський. 

студенти

Основними напрямами діяльності ВМГО «Студентська республіка» є....


ВМГО "Всеукраїнська рада студентів" (ВРС)

Останні роки система сучасної вищої освіти займається реставрацією ролі молодіжних громадських організацій, студентського самоврядування у виховній діяльності вищих навчальних закладів. Громадські студентські об'єднання стають значущим потенціалом виховної діяльності і соціального розвитку студентів вузів. Стратегія державної молодіжної політики, розроблена на період до 2016 року визначає сукупність пріоритетних напрямів, орієнтованих на молодь. Серед яких виділяються - залучення молоді в соціальну практику і її інформування про потенційні можливості розвитку; розвиток творчої активності молоді, інтеграція молодих людей, що опинилися у важкій життєвій ситуації, в життя суспільства.

врс

Для реалізації виділених пріоритетних напрямків передбачені проекти цілями яких є:.....


Сучасний студентський рух

Студентство апріорі вважають найактивнішою частиною молоді. Саме студенти є основним контингентом молодіжних об’єднань та громадських організацій, що діють в Україні. Як зазначає дослідник молодіжного руху В. Кулик, студентство “складає чи не 80% від чисельності молодіжних організацій, а під час і більшу їх частину”. Водночас в Україні діють і суто студентські громадські організації, які передусім захищають права та інтереси, вирішують соціально-економічні проблеми студентської молоді.

психолого-педагогічна концепція освіти

Розгляд студентських громадських організацій в історичному ракурсі засвідчив, що....


Деякі аспекти адаптація студентів ВНЗ в умовах формування згуртованого колективу в гуртожитку

Багато студентів з різних міст, приїхавши на навчання,  зіштовхуються з гуртожитками. Тепер для них це є другим домом на період їх перебування в новому місті. Ми дослідили відносини учнів у гуртожитках і прийшли до висновку, що все ж таки присутні деякі проблеми особистісного характеру. Розпочнемо з того, що проблема створення згуртованого колективу в студентському гуртожитку не має достатнього висвітлення в науковій літературі в межах вітчизняної та зарубіжної педагогічної науки, що знижує потенціал виховної роботи вищого навчального закладу. Важливу роль у вирішенні даної проблеми відіграє правильне використання всього комплексу нерозривності навчально-виховної роботи, виховного впливу на студентів у позаурочний час. Саме тому у сферу наших наукових інтересів потрапив виховний процес студентського гуртожитку.

вечір знайомств в гуртожитку

Студентський гуртожиток – це....


Музична підготовка майбутніх педагогічних кадрів у ПЕДВУЗах України (40-50-ті рр. ХХ ст.)

Сучасний етап розвитку України зумовлює значні соціальні зміни у педагогічній освіті в цілому та музичній зокрема. Особливе місце в музично-педагогічній освіті посідає  фахова підготовка вчителя музичного мистецтва, оскільки його майбутня професійна діяльність зорієнтована на період, коли закладаються основи духовності та культури дитини. У процесі навчання  майбутнього вчителя музичного мистецтва важливе значення має  зміст музичної підготовки, оскільки сучасний учитель музичного  мистецтва — фахівець широкого профілю; він має володіти різними  інструментами, власним голосом, диригувати хором та ін. Нині важливо зберегти та опанувати найкращі здобутки педагогічної спадщини видатних вітчизняних науковців, композиторів, музикознавців,  педагогів-практиків для включення безцінного надбання в систему  підготовки нових поколінь музично-педагогічних кадрів.

викладачі музики

Аналіз історико-педагогічних джерел свідчить, що....


Технічні гуртки та їх вплив на розвиток молодого спеціаліста

Оновлення сучасного суспільства ставить перед освітньою системою нові завдання щодо змісту і форм позашкільної освіти. Перехід до сучасних методів навчання з використанням компетентнісного підходу потребує оновлення змісту навчально-виховного процесу.

ТЕХНІЧНИЙ ГУРТОК

Домінуюча роль у навчально-виховному процесі....


Історичний аналіз розвитку студентського спорту в Україні

Проблеми історичного аналізу й розвитку діючої системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах України привертають увагу багатьох учених. Також аналіз наукових і документальних джерел показує, що є велика кількість досліджень програмно-нормативних документів, аспектів фізичної культури та спорту у вищих навчальних закладах. Але ми бачимо, що більшість статей і монографій присвячені становленню фізичної культури від найдавніших часів і до початку ХХ ст. або показують розвиток фізичної культури й педагогічне керівництво нею в окремих регіонах України (А. Цьось, 1997 р.; Н. Деделюк, 2004 р.; О. Дубогай, 2002 р.; Є. Приступа, 1995 р.; Е. Вільчковський, 1989 р.; А. Лотоненко, 1998 р.; А. Кухтій; С. Козіброцький, 2002 р.)

СТУДЕНТСЬКІ СПОРТИВНІ КОМАНДИ

Нині навчальна дисципліна “фізичне виховання” у вищих навчальних закладах України викладається....


Хлопоманівські студентські гуртки

Реакційний статут 1884 р. гальмував розвиток студентського самоврядування і призводив до численних студентських заворушень.

хлопомани

Студентські страйки наприкінці XIX ст. змусили чиновників....