Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Шляхи формування професійної спрямованості студента

Шляхи формування професійної спрямованості студента

« Назад

Перед сучасною вищою школою стоїть завдання забезпечення системи освіти фахівцями, здатними на високому професійному рівні виконувати своє призначення,  бути творчими та конкурентоспроможними.

професійна компетентність, професійну спрямованість

Зазначаємо, що у нинішніх умовах розвитку вищого навчального закладу виникає протиріччя між потребою суспільства у професійних педагогічних кадрах і  відсутністю бажання великої кількості випускників працювати за фахом. Тому завдання вищого навчального закладу полягає в переорієнтації студентів, які  формально обрали майбутню професію, і, у зв’язку з цим, науково-обгрунтованому розвитку їхньої професійної спрямованості.

Професійну спрямованість слід також розглядати як компонент спрямованості  особистості, що конкретизується у професійній діяльності. М.С. Пряжніков вважає  професійну спрямованість пояснювальним фактором професійного самовизначення,  пов’язаним з професійним становленням та розвитком, на базі якого будується  професійна самосвідомість.

Таким чином, можна зробити висновок, що професійна спрямованість - це провідна інтегральна якість особистості, характерною рисою якої є вибіркове і  мотиваційне відношення індивіда до вибору професії відповідно до покликання й  ідеалів, світогляду й інтересів. Структура професійної спрямованості складається зі  змістовної сторони намірів чи планів індивіда щодо вибору галузі, професії,  спеціальності, функціональної придатності особистості (схильностей і здібностей),  мотиваційної сфери (обґрунтування вибору) і психологічної готовності до роботи за  обраною професією.

Проаналізувавши дослідження в галузі педагогіки та психології, що визначають  особливості проблеми формування професійної спрямованості, можна стверджувати,  що цей процес передбачає наявність принаймні двох етапів.

Можна виділити такі умови для професійного становлення студентів:

- забезпечення усвідомлення студентами завдань та вимог майбутньої професії;

- формування в студентів професійно-психологічної спрямованості;

- організація активності кожного студента; врахування у процесі навчальної взаємодії зі студентами індивідуальних особливостей кожного;

- організація керованої самостійної роботи студентів.

реалізація професійної компетентності, професійна діяльность, переорієнтації студентів

Таким чином, основними функціями навчання у вищому навчальному закладі,  які спрямовані на професійне становлення особистості майбутнього спеціаліста, є  наступні:

1. Формування професійних (цільових, смислових, операційних) настанов.

2. Формування системи професійно важливих знань, науково-культурного світогляду.

3. Формування професійно важливих умінь, навичок.

4. Розвиток професійно важливих здібностей (інтелектуальних, перцептивних,  комунікативних, експресивних, організаторських, мовних та ін.).

5. Розвиток духовних потреб майбутнього фахівця, морально-етичне вдосконалення його особистості.

6. Сприяння самоактуалізації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!