Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Технічні гуртки та їх вплив на розвиток молодого спеціаліста

Технічні гуртки та їх вплив на розвиток молодого спеціаліста

« Назад

Оновлення сучасного суспільства ставить перед освітньою системою нові завдання щодо змісту і форм позашкільної освіти. Перехід до сучасних методів навчання з використанням компетентнісного підходу потребує оновлення змісту навчально-виховного процесу.

технічний гурток, зміст навчально-виховного процесу

Домінуюча роль у навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу належить діяльнісному підходу, сутність якого полягає в реалізації на практиці здобутих учнями знань, сформованих умінь та навичок у конкретній життєвій ситуації. За такого підходу зміст навчально-виховного процесу розглядається як педагогічна модель соціального замовлення, в якій концентруються тенденції розвитку і становлення особистості з високим рівнем знань, умінь та практичних навичок.

Узагальнюючим результатом організації навчально-виховного процесу на зазначених засадах є формування базових компетенцій у вихованців позашкільних навчальних закладів.

Формування базових компетентностей, на нашу думку, передбачає розвиток творчої діяльності учнів, їхніх здібностей, нахилів і уяви та створення відповідних умов для набуття позитивного досвіду взаємодії особистості учня з інформаційно-комунікаційним середовищем.

Формування пізнавальної компетентності передбачає, що учні повинні отримати знання та практичний досвід з основ наукового дослідження, опанувати методику організації та проведення експерименту, вміти опрацювати отримані результати та робити висновки. Вона охоплює формування практичних умінь та навичок роботи з різноманітними приладами та обладнанням; розвиток практичних умінь та навичок застосування здобутих знань у процесі творчої діяльності; набуття досвіду власної наукової діяльності; розвиток дослідницьких здібностей, просторового та логічного мислення.

Формування потреби у творчій самореалізації та виховання моральних якостей, громадянської позиції, працелюбності, творчого ставлення до праці.

студентський технічний гурток

Провідною у змісті освіти науково-технічного напряму позашкільних навчальних закладів є проектно-технологічна компетентність – здатність учнів застосовувати знання, уміння та особистий досвід у предметно-перетворювальній діяльності. Така компетентність передбачає оволодіння ґрунтовними знаннями і практичним досвідом у сфері сучасної техніки та технології, графічної грамотності, конструкторської, винахідницької та експериментальної роботи, формування практичних вмінь та навичок конструкторської, винахідницької, дослідницької та експериментальної роботи та практичне застосування здобутих знань при виготовленні технічних об’єктів; розвиток конструкторських та дослідницьких здібностей; набуття досвіду власної творчої діяльності. Розвиток просторового та логічного мислення, пам’яті, уяви, координації рухів; Формування і розвиток самостійності, наполегливості, відповідальність та працелюбства. Базові компетентності сприяють професійному самовизначенню та вибору майбутньої професії з урахуванням власних інтересів та здібностей.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!