Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Науково-дослідна робота студентів: види і цілі

Науково-дослідна робота студентів: види і цілі

« Назад

Згідно з проектом Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція), магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, який здобувається на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра і передбачає оволодіння особою відповідною освітньо-професійною програмою та набуття компетенцій для виконання завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Нормативний термін навчання за програмою магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра становить півтора-два роки. Підготовку магістрів здійснюють університети, академії.

науково-дослідна конференція, НДР

Мета науково-дослідної роботи в магістратурі – підготувати магістранта як до самостійної науково-дослідної роботи, основним результатом якої є написання й успішний захист магістерської кваліфікаційної роботи, так і до проведення наукових досліджень у складі творчого колективу. Завдання науково-дослідної роботи – надати навички виконання науково-дослідної роботи й розвити вміння:

 • вести бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій;

 • формулювати й вирішувати завдання, що виникають у ході виконання науково-дослідної роботи;

 • вибирати необхідні методи дослідження (модифікувати існуючі, розробляти нові методи), виходячи із завдань конкретного дослідження (за темою кваліфікаційної магістерської роботи або при виконанні завдань наукового керівника в рамках магістерської програми);

 • застосовувати сучасні інформаційні технології при проведенні наукових досліджень;

 • обробляти отримані результати,  аналізувати й представляти їх у вигляді закінчених науково-дослідних розробок (звіту по науково-дослідній роботі, тез доповідей, наукової статті,  курсової роботи, кваліфікаційної магістерської роботи);

 • оформляти результати проробленої роботи відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 Державний стандарт України.

Науково-дослідницька робота протягом навчального року може здійснюватися в наступних формах:

 • виконання завдань наукового керівника відповідно до затвердженого плану науково-дослідної роботи;

 • участь у міжкафедральних семінарах, теоретичних семінарах (по тематиці дослідження), а також у науковій роботі кафедри;

 • виступу на конференціях молодих учених, що проводяться в академії, в інших ВНЗ, а також участь в інших наукових конференціях;

 • підготовка й публікація тез доповідей,  наукових статей;

 • підготовка й захист курсової науково-дослідної роботи з напрямку проведених наукових досліджень;

 • участь у науково-дослідних проектах, які виконуються на кафедрі в рамках науково-дослідних програм, підготовка й захист кваліфікаційної магістерської роботи.

науково-дослідний процес, науково-дослідна робота

З метою підвищення якості науково-дослідної роботи в розкладі занять магістрантів передбачається вільний від занять день для участі в різних формах цієї роботи на кафедрі. Перелік форм науково-дослідної роботи в семестрі для магістрантів може бути конкретизований, доповнений залежно від специфіки магістерської програми й затверджений на засіданні Вченої ради академії. Докладний зміст кожного виду НДР розкривається в програмі дисципліни, з якої проводиться даний вид НДР. Студентам може бути запропоноване на вибір виконання НДР з декількох дисциплін навчального плану. Свій вибір НДР студенти магістратури фіксують в Індивідуальному плані підготовки магістра. Науково-дослідна робота виконується студентом-магістрантом під керівництвом наукового керівника.

Напрямок науково-дослідницьких робіт магістранта визначається відповідно до магістерської програми й теми кваліфікаційної магістерської роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!