Роздрукувати сторінку

Освіта в Україні

Оздоровчо-спортивна рекреація і студентська молодь

На теперішній час фахівці фізичного виховання нашої країни і різних країн значну увагу приділяють розробці різних форм оздоровчо-рекреативної фізичної культури як на обов’язкових заняттях у вузі, так і для самостійних занять. З використанням технічних засобів, перехід на нові форми і методи навчання, відмінні від шкільного навчання, у тому числі з тривалості навчального дня і тижня, організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі, навчальний стрес, зниження рухової активності і ще більш виражена гіпокінезія у студентів після школи – це чинники, що призводять до зростання захворюваності, зниження рівня здоров’я.

Оздоровчо-спортивна рекреація і  студенська молодь

Оздоровчо-рекреативна фізична культура – це.....


Магістерський рівень освіти. Погляд зблизька та здалеку

У 2002 р. Асоціація європейських університетів провела дослідження ступенів магістерського рівня, результати якого показали суттєве структурне розмаїття другого циклу вищої освіти у країнах Європи. Спільною рисою було те, що кваліфікація магістра присуджувалась у результаті п’ятирічного навчання за денною формою з опануванням 300 кредитів. Власне магістерські програми мали навантаження 90 – 120 ECTS. Звісно, що таких спільних рис виявилося замало для того, щоб говорити про загальноєвропейську концепцію освіти магістерського рівня.

Магістерський рівень освіти

Головні риси євромагістра були.....


Кредитування студентів як джерела фінансового забезпечення вищого навчального закладу

Кредитно–модульна організація процесу навчання забезпечує психологічний розвиток викладача і студента, покращення стосунків між ними, сприяє виробленню загально навчальних умінь і навичок, вдосконалення навичок самостійної роботи студентів, дозволяє об’єктивно, з урахуванням рівня творчого підходу студента до планування і виконання різного роду професійних завдань, оцінити оволодіння ними модульною програмою, яка включає участь у педагогічних інформаціях, дискусіях під час лекцій, опрацювання обов’язкової літератури, виконання кожного творчого індивідуального завдання (розробка методики вивчення сформованості морально – етичних якостей і рис, моделювання виховного заходу або виховної ситуації, різних форм навчання тощо); ведення конспекту першоджерел; активність роботи на кожному практичному занятті; участь у науковій роботі (самостійне опрацювання дослідницької психолого–педагогічної проблеми, участь у розробці та проведенні експерименту, узагальнення отриманих результатів, підготовка рефератів з елементами пошуково–дослідницької роботи); виступ на студентській науковій конференції, підготовка матеріалів до друку тощо.

Кредитування студентів як джерела фінансового забезпечення

Завданням вищої школи є....


Дослідження закордонного і вітчизняного досвіду стандартів якості освіти

Україна активно підтримує політику інтеграції в міжнародні та європейські структури, тому в 1993р. стала членом Міжнародної організації ІSО. З метою удосконалення національної системи стандартизації, наказом Держспоживстандарту України у 2008 році створено Технічний комітет стандартизації.

Дослідження закордонного  досвіду стандартів якості освіти

Європейська асоціація забезпечення.....


Визначення методики та стратегії розвитку академічної мобільності студентів

У відповідності до європейського досвіду академічної мобільності студентів, існує цілий спектр завдань, які повинні бути вирішені на державному рівні і стати основою при виробленні стратегії і обгрунтованого підходу до інтеграції вищої освіти і безпосередньо студентської мобільності, як однієї з її форм:

• документальне забезпечення академічної мобільності;

• інфраструктурне забезпечення академічної мобільності;

• кадрове забезпечення академічної мобільності;

• інформаційне забезпечення мобільності;

• фінансове забезпечення;

• адаптаційні програми для іноземних учасників мобільності.

стратегії розвитку академічної мобільності студентів

Визначаючи цілі та завдання процесу академічної мобільності, слід....


Розвиток академічної мобільності студентів

Глобалізація освітнього простору в сучасному світі, приєднання України до Болонського процесу висуває на перший план проблему академічної мобільності студентів та викладачів, яка набуває особливої актуальності в даних умовах, оскільки покликана сприяти формуванню якісно нових трудових ресурсів, здатних зайняти гідне місце як на світовому, так і на вітчизняному ринку праці.

Академічна-мобільність-студентів-викладачів-науковців-виaщої-школи

Зазначимо, академічна мобільність.....


Ранжування у вищій освіті - національний досвід та перспективи розвитку

Болонський процес, започаткований у 1999 році, постійно розвивається, свідченням цього є низка декларацій та комюніке, підписаних міністрами, які відповідають за вищу освіту в країнах Європи з 2001 до 2010 року.

Ранжування  у вищій освіті

У комюніке, яке було прийнято в......


Сучасна система управління освітою в Україні

Сьогодні у зв’язку з процесом реформування національної системи освіти в євроінтеграційному напрямі стає актуальним неперервне вироблення і реалізація відповідних програмних документів, що можна назвати механізмом запровадження освітніх реформ в Україні.

система управління освітою в Україні

Саме в програмних документах визначаються.....


Ринок освітніх послуг в Україні і Польщі

Більш, ніж півсторічний досвід 27 країн-членів Європейського Союзу (ЄС) доводить, що, незважаючи на периферійне місце освітньої політики в дослідженнях інтеграційних процесів, еволюція загальносвітових суспільних перетворень напряму залежить від тісної конвергенції (зближення) економічних трансформацій з ринком освітніх послуг, які надаються системою професійної освіти й навчання у вигляді забезпечення всіх сфер життєдіяльності людства мобільними трудовими ресурсами.

Ринок освітніх послуг в Україні і Польщі

Професійна освіта України має шанс....


Освіта у регіонах України

У регіонах України показники якості й кількості  вищої освіти та професійної підготовки відрізняються. Рівень показників кількості охоплення середньою та вищою освітою є достатньо високим у всіх регіонах країни.

Освіта у регіонах України

За охопленням середньою освітою в Україні лідирують міста.....


Нерівність доступу до освіти в Україні

Освіта є одним із головних ресурсів сучасного суспільства, прогрес якого базується на розбудові системи знань. Рівень та якість здобутої освіти, освітні досягнення населення значною мірою визначають структурно інноваційні можливості розвитку економіки та багатьох інших сфер, важливих для людського добробуту.

Нерівність доступу до освіти

Саме тому забезпечення доступності високоякісної освіти.....


Регіональність розвитку систем університетської освіти в Україні

Університетська система освіти здобуває зовнішню глобальну мету – забезпечити сталий розвиток цивілізації. Для досягнення означеної мети університетська система освіти призначена створити умови, у тому числі для освіти усіх крізь усе життя: у зручний час; у зручній формі; в індивідуальному темпі; в індивідуальному обсязі за обраним змістом та напрямом.

Регіональність розвитку систем університетської освіти в Україні

Держави повинні вживати.....


Державна політика у сфері вищої освіти  в Україні

Здатність університету адаптуватись до викликів та змін, що проходять на глобалізованих ринках освітніх послуг та реагувати на зміну попиту прямо залежать від ступеня наданої університету автономії і його ролі в національній інноваційній системі, адже най конкурентніші університети світу є навчальними закладами з високим рівнем автономії.

політика у сфері вищої освіти  в Україні

Як відомо, Кабінет Міністрів України затвердив.....


Особливості сучасної ситуації в системі вищої освіти України

Підписання та ратифікація Угоди про поглиблену зону вільної торгівлі (ПЗВТ) між ЄС та Україною може суттєво вплинути на систему освіти в Україні, адже освітня послуга відтепер може інтерпретуватися як така, що підпадає під дію цього документа.

ситуація в системі вищої освіти України

Це означає, що чимало ВНЗ вже найближчим часом зіштовхнуться....


Концепція забезпечення якості вищої освіти України

Основними стратегічними завданнями для адаптації європейської системи вищої освіти у вищу освіту України є:

– коригування спрямованості і технологічно-дидактичного забезпечення освітнього процесу;

– модернізація освіти з точки зору структурно-організаційної перебудови відповідних ВНЗ та їх підрозділів, посилення наукової орієнтації ВНЗ;

– переведення матеріально-технічної бази навчального процесу на сучасний рівень.

Концепція забезпечення якості вищої освіти України

Якщо ринкові реформи супроводжували....


Вища освіта в Україні

Вища освіта є складовою системи освіти України і забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку студентів.

Вища освіта в Україні

З іншого боку, в соціально-фактичному вимірі цього структурування приховується багато елементів....


Загальна середня освіта в Україні

Реформування середньої освіти почалося з того, що діючу з 2001 р. 12-річну систему загальноосвітньої школи замінили на 11-річну, для чого ввели відповідні зміни в законодавстві від 6 липня 2010 р.

середня освіта в Україні

Основним поясненням досить швидкої зміни системи було....


Дошкільна освіта в Україні

У програмі реформ ідеться про проблему обмеженого доступу до дошкільної освіти, внаслідок чого до дошкільної освіти в дитячих садках у 2010–2013 рр. мали доступ лише 53% дітей, а в половині дитячих садків число дітей перевищувало кількість місць.

Дошкільна освіта в Україні

У зв'язку із цим у програмі реформ були....


Основні недоліки освіти в Україні

Українська система освіти зазнала дуже незначних змін за двадцять років незалежності країни. Основними недоліками цієї системи залишаються: недостатня автономія навчальних закладів, неефективність державного фінансування та корупція.

недоліки освіти в Україні

Всі ці проблеми....


Реформа освіти в Україні

Протягом двадцяти років незалежності система української освіти практично не реформувалася. Основними недоліками цієї системи залишаються обмежена автономія навчальних закладів, неефективність державного фінансування та корупція. Всі ці проблеми пов'язані між собою і призводять до погіршення якості освіти.

Реформа освіти в Україні

Щоб підвищити якість освіти і зробити наші навчальні установи конкурентоздатними...


Реформування освіти з огляду на Болонський процес

Досвід економічно розвинутих країн показує, що в умовах глобалізації і європейської інтеграції, в епоху переходу до п’ятої інноваційної хвилі змінюються національні основи інноваційної діяльності. Ключовим елементом такої діяльності є національні інноваційні системи (НІС) — сукупність інститутів правового, фінансового і соціального характеру, що забезпечують інноваційні процеси, розвивають і поширюють нові технології, мають міцні національні корені, традиції, політичні і культурні особливості.

Реформування освіти з огляду на Болонський процес

Їх діяльність спрямована на....


Зміст та основні завдання Болонського процесу

Упродовж останнього десятиріччя педагогічна освіта України послідовно наближається до європейських стандартів в цій галузі.

Зміст та основні завдання Болонського процессу

На сьогоднішній день одним із головним завдань, що стоїть перед українською педагогічною освітою є....


Основні риси національної системи освіти

У процесі здобування освіти людина засвоює матеріальні й духовні культурні цінності. Одна з місій освіти полягає в тому, щоб сформувати в молодого покоління відповідальне ставлення до збереження й збагачення історичних, наукових і культурних цінностей.

риси національної системи освіти

Освіта й культура залишаються в....


Особливості вдосконалення ступеневої освіти в Україні

На сьогодні проблема пошуку шляхів подолання економічної кризи напряму пов’язана з розвитком професійної освіти.

Особливості вдосконалення ступенової освіти в Україні

Без вдосконалення освіти в Україні неможливий....


Ступенева освіта в Україні у контексті Болонського процесу

Початок третього тисячоліття за масштабами трансформаційних змін називають переломним тому, що в наш час настає нова ера в історії людства суспільство стає інформаційним та посилюються тенденції глобалізації. Саме остання означає небувале раніше загострення конкуренції між державами-націями в усіх сферах, освіта та наука не є винятком.

Ступенева освіта в Україні

Науково-технічна та "інформаційна" революції, спричинене ними....


Освіта як чинник підвищення рівня добробуту населення в Україні

Розвиток суспільства супроводжує постійне збільшення, з одного боку, кількості та якості благ, здатних задовольнити все зростаючі потреби людей, а з іншого – вимог щодо використання ними відповідних знань та умінь, що зрештою істотним чином впливає на рівень добробуту населення. Тобто паралельно відбувається підвищення вимог не лише до стандартів якості життя, а і умов забезпечення його гідного рівня. Останнє, зокрема, виявляється в тім, що нині відбувається подальша зміна домінуючих якостей індивіда: замало мати фізичну силу, необхідно бути інтелектуально розвиненою і освіченою особистістю, уміти використовувати набуті ним знання й уміння. Саме тому «приблизно 2/3 батьків погоджуються нести серйозні фінансові витрати для того, щоб дати своїм дітям якісну вищу освіту».

Освіта як чинник підвищення рівня добробуту населення в Україні

Рівень та якість життя населення істотною мірою залежать від....


Рівні освіти в Україні

Основними наскрізними класифікаційними змінними НСКО є рівні та галузі освіти. У межах рівнів освіти здійснюється подальша класифікація програм та кваліфікацій за додатковими параметрами (вимірами). Ці параметри включають орієнтацію програм, завершення рівня, доступ до більш високих рівнів освіти, а також розташування у національній структурі ступенів і кваліфікацій.

Рівні освіти в Україні

Інші характеристики та....


Статус та управління НСКО

Для цілей НСКО, як і МСКО, освітня кваліфікація (англ. educational qualification) це – офіційне підтвердження, зазвичай у формі документу, успішного завершення освітньої програми або її етапу.

Статус НСКО

Тобто термін «кваліфікація» є....


Програми формальної та неформальної освіти

НСКО охоплює програми формальної та неформальної освіти, які пропонуються на будь-якому етапі життя людини. Кваліфікації, які визнаються відповідними національними органами освіти, незалежно від способу їх здобуття (шляхом успішного завершення програм формальної та неформальної освіти або самоосвіти), використовуються для визначення освітніх досягнень.

Програми формальної  освіти

Отже, НСКО не охоплює....


Базові одиниці класифікації освіти в Україні

У резолюції 36-ї Генеральної конференції країн-членів ЮНЕСКО у 2011 р., якою затверджено оновлену версію Міжнародної стандартної класифікації освіти (далі – МСКО), зокрема ставиться завдання «взаємодіяти з країнами-членами в процесі приведення змісту національних систем освіти у відповідність до МСКО 2011», й надалі слід «продовжувати періодично аналізувати та переглядати МСКО з метою забезпечити відповідність МСКО новим тенденціям і змінам у політиці та структурі освіти».

Базові одиниці класифікації освіти в Україні

Ураховуючи, що НСКО в Україні, на відміну від інших країн....