Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Освіта в Україні \ Освіта в Україні \ Кредитування студентів як джерела фінансового забезпечення вищого навчального закладу

Кредитування студентів як джерела фінансового забезпечення вищого навчального закладу

« Назад

Кредитно–модульна організація процесу навчання забезпечує психологічний розвиток викладача і студента, покращення стосунків між ними, сприяє виробленню загально навчальних умінь і навичок, вдосконалення навичок самостійної роботи студентів, дозволяє об’єктивно, з урахуванням рівня творчого підходу студента до планування і виконання різного роду професійних завдань, оцінити оволодіння ними модульною програмою, яка включає участь у педагогічних інформаціях, дискусіях під час лекцій, опрацювання обов’язкової літератури, виконання кожного творчого індивідуального завдання (розробка методики вивчення сформованості морально-етичних якостей і рис, моделювання виховного заходу або виховної ситуації, різних форм навчання тощо); ведення конспекту першоджерел; активність роботи на кожному практичному занятті; участь у науковій роботі (самостійне опрацювання дослідницької психолого-педагогічної проблеми, участь у розробці та проведенні експерименту, узагальнення отриманих результатів, підготовка рефератів з елементами пошуково-дослідницької роботи); виступ на студентській науковій конференції, підготовка матеріалів до друку тощо.

кредитування студентів, кредитування студентів

Завданням вищої школи є формування в студентів наукового світогляду, системи сучасних професійних знань, розвитку творчих здібностей, а також підготовки майбутніх спеціалістів до неперервної самоосвіти в процесі професійної діяльності. Ці завдання вирішуються в процесі навчання, що вміщує діяльність викладача – викладання та діяльність студента – учіння.

Процес навчання – це спеціальна форма передачі та засвоєння суспільно-історичного досвіду, набутого людьми протягом віків і вираженого у вигляді системи наукових знань, суджень, правил та ін. Процес навчання є складною єдністю діяльності вченого-викладача і студента, направлених на досягнення спільної мети – озброєння студентів науковими знаннями, уміннями і навичками й їх творчий розвиток.

кредитування студентів, організація процесу навчання

Навчання – складний процес навчальної діяльності, в якій відбувається засвоєння певних наукових знань, набуття індивідуального досвіду пізнання за допомогою самостійного оперування знаннями, оволодіння необхідними способами дій, що реалізуються через уміння. В ході цього відбувається проникнення в суть науки і життя, пізнаються закономірності їх розвитку, засвоюються методи науки й обґрунтовуються її філософські основи, формується науковий світогляд. Навчання обумовлюється змістом освіти, навчальною і формувальною діяльністю учених-викладачів і передбачає інтенсивну самостійну роботу студента. Зміст навчання включає в себе види діяльності, засвоєння яких передбачається відповідною спеціальністю, і знання, на яких ці види діяльності базуються.

рівень освіти спеціаліста, організація процесу навчання

Отже, рівень освіти спеціаліста, що закінчив вищий навчальний заклад, визначається ступенем оволодіння знаннями загальнонаукових (фундаментальних), спеціальних (фахових) та суспільних наук і формування на цій основі діалектико-матеріалістичного світогляду, розвитку пізнавальних здібностей, а також засвоєння різних видів професійної діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!

ОКР "магістр"