Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Освіта в Україні \ Освіта в Україні \ Освіта як чинник підвищення рівня добробуту населення в Україні

Освіта як чинник підвищення рівня добробуту населення в Україні

« Назад

Розвиток суспільства супроводжує постійне збільшення, з одного боку, кількості та якості благ, здатних задовольнити все зростаючі потреби людей, а з іншого – вимог щодо використання ними відповідних знань та умінь, що зрештою істотним чином впливає на рівень добробуту населення. Тобто паралельно відбувається підвищення вимог не лише до стандартів якості життя, а і умов забезпечення його гідного рівня. Останнє, зокрема, виявляється в тім, що нині відбувається подальша зміна домінуючих якостей індивіда: замало мати фізичну силу, необхідно бути інтелектуально розвиненою і освіченою особистістю, уміти використовувати набуті ним знання й уміння. Саме тому «приблизно 2/3 батьків погоджуються нести серйозні фінансові витрати для того, щоб дати своїм дітям якісну вищу освіту».

освіта, набуття освіти, вища освіта, ВНЗ

Рівень та якість життя населення істотною мірою залежать від доступності якісних освітніх послуг. І хоча освічені люди значно рідше потрапляють в тенета бідності», однак, як виявляється, наявність освіти (у т.ч. вищої) не завжди є гарантом добробуту, про що наочно свідчать таке: Україна належить до країн з доволі високими рівнями бідності та освіти (майже все населення відповідного віку отримує базову, і близько його половини – вищу освіту.

Відтак, «набуття освіти не гарантує безбідного життя, що обумовлює наступну ланцюгову реакцію: зниження престижу освіти скорочення інтересу до неї → погіршення інтелектуального рівня населення → економічний та культурний спад країни. Крім того, страждає і сама система освіти, яка (передусім через брак фінансових ресурсів) нині має застарілу матеріально-технічну базу, дефіцит висококваліфікованих кадрів».

Така ситуація є віддзеркаленням існуючих численних проблем як у царині формування статків населення, так і функціонування національної системи освіти, що і обумовлює актуальність даного дослідження.

Передусім слід нагадати, що освіта є «цілеспрямованою пізнавальною діяльністю людей з отримання знань, умінь, або щодо їх вдосконалення»; галуззю економіки, яка об’єднує організації, установи, підприємства, які зайняті навчанням, вихованням, передаванням знань, випуском навчальної літератури, підготовкою викладацьких кадрів; «однією із основних соціально-культурних потреб населення, передумовою для зростання доходів окремої та підвищення якості робочої сили»; «потужним механізмом соціальної інтеграції, вирівнювання стартових можливостей громадян»; «тим простором, навколо якого будується все суспільне життя»; «стратегічним ресурсом соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені».

На сучасну освіту покладається такі основні функції:

1) фундамент економіки суспільства, що засновується на знаннях;

2) важливий засіб і ресурс становлення креативної особистості, яка матиме необхідні знання, навички і компетентності для інтеграції в інформаційне суспільство на різних рівнях і здатна навчатися вподовж життя».

При цьому, особливо зважаючи на намір України увійти в освітній та науковий простір Європи, потрібно дотримуватись таких принципів:

  • зміцнення довіри між суб’єктами освіти;
  • якість підготовки фахівців;
  • відповідність європейському ринку праці;
  • мобільність;
  • сумісність кваліфікації на вузівському і післявузівському етапах підготовки;
  • посилення конкурентоспроможності системи освіти.

Водночас зберігається підвищений інтерес до отримання вищої освіти, наявність якої надає певні конкурентні переваги на ринку праці. Однак у цій сфері наразі є чимало проблем, які потребують термінового вирішення, як-от:

випускники ВНЗ активно поповнюють лави безробітних;

– невідповідність доходів населення і вартості навчання за контрактом;

– збільшення кількості ВНЗ з низькою якістю освітньої підготовки;

– хабарництво серед освітян;

– прогалини в правилах прийому на навчання (особливо це стосується відсутності квот на пільговий контингент абітурієнтів).

рівень добробуту України через освіту

Вирішенню цих і численних інших проблем має сприяти таке: розроблення ефективного механізму стимулювання участі роботодавців у підготовці та працевлаштуванні фахівців, організація виробничих практик студентів з подальшим їх працевлаштуванням; підтримка ВНЗ у реалізації освітніх і наукових проектів; припинення обопільних звинувачень в непрофесіоналізмі, бездіяльності; перехід у вихованні від споживацького до інтелектуально розвиненого типу поведінки особи; посилення ролі батьків у вихованні дітей; підвищення рівня матеріального забезпечення освітян та їх відповідальності за якість знань; надання молоді можливості отримувати освіту за власним бажанням і можливостями, а не за спроможністю родини профінансувати вступ і навчання хоча б в якому-небудь ВНЗ. Лише у такий спосіб можна повернути престижність освіти, а відтак, підвищити інтерес молоді до її набуття. Але це стане можливим за таких умов:

– збереження державних гарантій в сфері освіти;

– підтримки підприємцями та меценатами шкіл і ВНЗ;

– надання якісних і доступних освітніх послуг має стати безперечним пріоритетом держави, яка об’єднає зусилля влади, громадськості та освітян задля формування інтелектуально розвинутої та освіченої нації;

– «диверсифікації фінансування ВНЗ, розширення їх самостійності, зміни в оподаткуванні».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!