Роздрукувати сторінку

Статус та управління НСКО

« Назад

Для цілей НСКО, як і МСКО, освітня кваліфікація (англ. educational qualification) це – офіційне підтвердження, зазвичай у формі документу, успішного завершення освітньої програми або її етапу.

статус НСКО, управління НСКО

Тобто термін «кваліфікація» є синонімом термінам «свідоцтво», «атестат», «диплом», «ступінь». Кваліфікацію можна здобути в результаті:

а) успішного завершення повної освітньої програми (кінцева кваліфікація);

б) успішного завершення етапу освітньої програми (проміжна кваліфікація);

в) підтвердження здобутих знань, умінь, незалежно від участі в освітній програмі.

завершення етапу освітньої програми

Кредити, одержані за успішне виконання окремих модулів (розділів, курсів, предметів, дисциплін), інших компонентів програми не вважаються кваліфікацією, водночас кваліфікацією вважається достатня кількість кредитів, які в сукупності є еквівалентними кредитному і змістовому виміру відповідної освітньої програми.

У НСКО, як і в МСКО, розглядаються визнані кваліфікації, що відповідають певній освітній програмі та складають основу інформації про освітні досягнення. Як правило, одна освітня програма передбачає одержання однієї кваліфікації. Натомість, у деяких випадках кілька програм можуть призводити до одержання однакової кваліфікації, а одна програма – до одержання різних кваліфікацій.

Визнання навчання, здобутого шляхом неформальної або інформальної освіти дає змогу здійснювати класифікацію кваліфікацій, одержаних у спосіб демонстрації здобутих знань, умінь, що є співставними з успішним завершенням формальної освітньої програми і в результаті цього вимірюваними за допомогою формальної кваліфікації.

При класифікації освітніх програм за рівнями освіти границі переходу від однієї програми до іншої та границі виходу на ринок праці можуть не завжди співпадати з межами переходу від одного рівня освіти до іншого. Можна виокремити три такі випадки:

а) програми, що охоплюють два чи більше рівнів освіти;

б) дві чи більше послідовні програми (цикл програм), що разом складають один рівень освіти;

в) програми, які запроваджуються у формі модулів і не мають чітко визначеної послідовності.

Освітня програма вважається такою, що охоплює більше одного рівня освіти, якщо її тривалість перевищує критерії тривалості рівнів освіти. Для класифікації програми, яка охоплює більше одного рівня освіти, для співвіднесення певних років програми з відповідними рівнями використовують існуючі перехідні границі в межах програми, такі як її етапи (цикли) чи проміжні кваліфікації. Якщо таких перехідних границь у рамках освітньої програми не існує, тоді при визначенні границь між рівнями освіти слід виходити зі звичайної сукупної тривалості рівня освіти.

Освітні програми, що охоплюють більше ніж один рівень освіти, як правило, не передбачають одержання кваліфікації по завершенні нижчого рівня освіти. У таких випадках для визначення завершення рівня можуть використовуватися інші критерії, наприклад, такі як повна відвідуваність занять останнього року, що класифікується як нижчий рівень освіти, або переведення на рік, що класифікується як вищий рівень освіти.

При повідомленні інформації про кількість вступників або випускників рівня освіти кожний рівень, який охоплює освітня програма, розглядається окремо.

Дві або більше послідовні освітні програми (цикл програм) класифікують у рамках одного рівня освіти тільки за умови, якщо їх об’єднана тривалість задовольняє мінімальному критерію тривалості. У таких випадках перехід від першої до другої або наступної програми в системі освіти не відображається у звітних даних за рівнями освіти, але може бути відображений наданням інформації про будь-які визнані проміжні кваліфікації, одержані в підкатегорії «часткове завершення рівня» або «рівня не завершено». Дані про вступників ураховують тільки тих, кого було зараховано на першу програму рівня, а дані щодо випускників – тільки тих, хто завершив останню програму в рамках цього рівня. Щодо освітніх досягнень, то тільки визнане успішне завершення останньої програми циклу враховується як завершення рівня. Визнане успішне завершення більш ранньої програми в межах рівня повідомляється як підкатегорія «часткове завершення рівня» або «рівня не завершено».

Інформальна освіта, самоосвіта

Інформальна освіта (самоосвіта) не розглядається в рамках НСКО в цілях вимірювання участі в освіті, натомість визнані кваліфікації, здобуті шляхом ін формальної освіти враховуються при визначенні рівнів освітніх досягнень. Інформальна освіта (англ. informal education) визначається як така форма (само)освіти, що є цілеспрямованою та (само)організованою але не інституціолізованою. Інформальна освіта включає навчання, яке може відбуватися в сім’ї, на роботі, у громаді, у повсякденному житті та спрямовується самостійно. Подібно до формальної та неформальної освіти, інформальну освіта відрізняють від побічного/випадкового навчання.

НСКО також виключає побічне/випадкове навчання (англ. incidental or random learning), тобто різноманітні форми навчання, що не є організованими або відбуваються в процесі комунікації, яка не є спеціально створеною з метою навчання Прикладами такого навчання може бути навчання, що відбувається під час зустрічі чи наради, перегляду телепередач, які не створювалися як освітні програми.

Модульні програми дають змогу гнучко організовувати зміст індивідуальної освіти, поєднуючи різні модулі (курси). Комбінація модулів (курсів) вважається освітньою програмою, якщо відповідає прийнятому її визначенню.

Усі учасники будь-якого модуля (курсу), що входить до складу освітньої програми, рахуються залученими до неї, навіть якщо вони опановують лише деякі з модулів (курсів), сукупна тривалість яких коротша, ніж звичайна тривалість даного рівня освіти. Модульна програма вважається успішно завершеною, якщо успішно завершено необхідні за кількістю і типами модулів (курсів) у межах освітньої програми.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!