Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Освіта в Україні \ Освіта в Україні \ Сучасна система управління освітою в Україні

Сучасна система управління освітою в Україні

« Назад

Сьогодні у зв’язку з процесом реформування національної системи освіти в євроінтеграційному напрямі стає актуальним неперервне вироблення і реалізація відповідних програмних документів, що можна назвати механізмом запровадження освітніх реформ в Україні.

механізмом запровадження освітніх реформ в Україні

Саме в програмних документах визначаються цілі державної політики в освітній сфері. Враховуючи соціально-економічне становлення держави, на початку ХХІ ст. в Україні було прийнято низку законів й державних програм, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку освітньої галузі та її модернізації в євроінтеграційному напрямі.

Управління вітчизняною вищою школою, на думку М.І. Дудки, припускає здійснення адміністративної діяльності, тобто участь у виконавчо-розпорядній діяльності системи органів державного управління, а також методичне керівництво. Саме Міністерство освіти і науки України здійснює програмно-методичне керівництво в Україні як центральний державний орган. Як вважає М.І. Дудка, програми й методичні вказівки, що виробляє Міністерство освіти і науки України – фактично єдиний інструмент, що об’єднує вищі навчальні заклади України (незалежно від їх відомчої підпорядкованості) в єдину систему й допомагає зберегти єдиний освітній простір.

Власну точку зору щодо цього має Л.П. Кураков, який вважає, що методичне керівництво має реалізовуватися за трьома напрямами:

1) розроблення і правове оформлення методичної документації;

2) вивчення стану педагогічної й виховної роботи;

3) організація роботи з удосконалення підготовки науково-педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації.

А все це випливає з принципів автономії вищих навчальних закладів, що всі питання функціонування повинні вирішувати відповідно до своїх статутів.

Велике значення для України має досвід країн ЄС з проблем управління, тому доцільно було б провести аналіз управлінських аспектів освітніх систем провідних країн учасниць європейського єдиного освітнього і наукового простору.

Практично всі вищі заклади освіти мають автономію. Управління вищим навчальним закладом, як бачимо, має свої складові у кожній країні. Таким чином, управління вищим навчальним закладом – це взаємодія і співробітництво між усіма структурами підрозділів вищої школи – вищою ланкою ВНЗ, викладачами, студентами та слухачами.

У комплексі механізмів державного регулювання системи освіти бюджетне фінансування є найважливішим важелем впливу держави як на всю систему, так й на окремі освітні заклади. Надання освітніх послуг інтегрує у собі низку суттєвих проблем організації фінансування освітніх закладів, від раціонального вирішення яких залежить ефективність всієї системи освіти й можливість її неперервного розвитку.

система управління освітою в Україні

Сьогодні у світі приділяється чимало уваги вивченню реалізації фінансово-економічного механізму у сфері вищої освіти. Але ми акцентуємо увагу на висновках М.І. Дудки, який на основі дослідження специфіки механізму фінансового управління вищою школою України, пропонує удосконалити цей механізм. Спробуємо визначити найголовніше.

1. Потрібно розробити програми розвитку регіональних систем вищої освіти з метою підтримки своїх ведучих вищих закладів регіональною владою.

2. Створити єдині регіональні міжвузівські центри сприянню зайнятості випускників (формування регіональних банків даних про потреби у кваліфікованих спеціалістах і робочих місцях; допомога у працевлаштуванні випускників; взаємодія зі світовими структурами зайнятості випускників тощо).

3. Необхідно законодавчо визначити ситуації, за яких доцільно вводити плату за навчання (наприклад, у разі отримання другої вищої освіти).

4. Реформувати статистичну звітність вищої школи у зв’язку з формуванням значного кола джерел її фінансування.

5. Потрібно готувати менеджерів вищої освіти, обізнаних з фінансово-економічною діяльністю.

6. Вивчати досвід провідних університетів світу у сфері фінансово-економічного управління, які за останні роки досягли найбільших позитивних змін у своїй підприємницькій діяльності.

Таким чином, саме механізм реалізації фінансово-економічної діяльності у сфері вищої освіти найбільше потребує удосконалення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!