Роздрукувати сторінку

Освіта в Європейському Союзі (ЄС)

Тенденції розвитку вищої освіти в ЄС

В Болонському процесі освіта виступає як культурна цінність, що об’єднує народи великої Європи, її розвиток повинен відповідати потребам суспільства знань, то Лісабонська стратегія спрямована на підтримку розвитку економічної могутності ЄС, на відповідність вищої освіти економіці знань.

шкільна освіта ЄС

У сучасних умовах Болонський процес сприймається....


Управління освітою в країнах ЄС

В умовах інтеграції України до європейського та світового освітнього просторів пріоритетним напрямом державної політики стає модернізація правління системою вищої освіти відповідно до вимог глобального суспільства. Інтернаціоналізація вищої освіти є одним з ключових факторів такої модернізації, адже реалізація стратегій міжнародного співробітництва в  освітній сфері дозволить нашій країні стати рівноправним партнером на світовому ринку освітніх послуг.

Управління освітою в країнах ЄС

Проблеми інтернаціоналізації вищої освіти найбільш активно досліджуються.....


Шкала оцінювання ECTS для оцінки якості досягнень в освіті

Шкала ECTS є засобом переведення національних оцінок мобільних студентів в інші системи оцінювання в межах єдиного європейського простору вищої освіти (ЄПВО). Очевидно, що шкала ECTS є гнучкішою у порівнянні з вітчизняною. Вона дає чіткіше уявлення про ступінь досягнення студентами основних освітніх цілей у процесі навчання за рахунок розширення діапазону оціночних категорій.

Шкала оцінювання ECTS для оцінки якості досягненьу освіті 

Як видно, одним з основних моментів, з яким зіткнулись навчальні заклади....


Основні вимоги до застосування норм і механізмів ЕСТS

Діючі сьогодні критерії оцінювання залишились з часів панування у вищій школі концепції змісту освіти як сукупності ЗУН, отже базуються, в основному, на якісних показниках повноти, глибини, міцності, системності, оперативності, свідомості, узагальненості знань і умінь студентів. Крім цього враховуються такі додаткові показники як уміння студента пов'язувати зміст дисципліни зі змістом майбутньої професійної діяльності, обґрунтовано вирішувати професійні завдання, а також ступінь самостійності студента. На оцінку впливає не тільки правильність, але й чіткість відповіді студента, культура його мовлення (усна й письмова) тощо.

Основні вимоги до ЕСТS

П’ятибальна вітчизняна шкала оцінювання була запроваджена у....


Ключові елементи системи ЕСТS

Внаслідок зростання ролі знань і освіти як для кожної  особистості,  так і для усього суспільства, особливе завдання  покладається на вищу освіту, яка є важливим елементом розвитку  людських ресурсів.

Ключові елементи системи ЕСТS

Дослідження Всесвітнього банку показали, що...


Європейська система трансферу кредитів - ECTS

Кредит ЕCTS являє собою умовну одиницю виміру навчального навантаження  студента та оцінку засвоєння ним навчального матеріалу. Впровадження цієї  одиниці забезпечує єдиний по всій Європі підхід до організації навчального процесу  та отримання знань.

ects

За цим показником можна....


Принципи та етапи формування Європейського простору вищої освіти

У сучасних умовах головним завданням розвитку та вдосконалення вищої школи є подальше підвищення якості підготовки спеціалістів. Тому підготовка висококваліфікованих спеціалістів є не тільки умовою, а й активним чинником прогресивних змін елементів продуктивних сил і прискорення науково-технічного прогресу та розвитку виробництва країни.

етапи формування Європейського простору вищої освіти

Першочерговими завданнями державної політики розвитку освіти в Україні.....


Основні завдання Європейського простору вищої освіти

Сьогодні світові соціально-економічні тенденції характеризуються поширенням глобалізації в усіх сферах людської діяльності, у тому числі в економіці й освіті.

завдання Європейського простору вищої освіти

Як складова всесвітньої економічної системи економіка України....


Участь ВНЗ та студентства у Болонському процесі

В умовах зростаючих темпів науково-технічного прогресу жоден ВНЗ не в змозі надати студентові всього обсягу знань у тій чи іншій галузі науки.

Участь ВНЗ та студентства у Болонському процесі ЄС

В наш час знання....


Болонський процес є основою створення Європейського простору вищої освіти

Європейський простір вищої освіти має забезпечити широкий доступ до якісної вищої освіти, яка базується на принципах демократії й незалежності університетів, їх наукової і дослідницької самостійності; активізувати мобільність студентів і науково-педагогічних кадрів; підготувати молодь до активного життя в демократичному суспільстві, закласти підвалини для професійної кар’єри й особистого розвитку.

Болонський процес є основою створення Європейського простору вищої освіти

Болонський процес є....


Основні цілі Болонського процесу

Офіційно наша держава стала членом Болонського процесу 19 травня 2005 року, коли її представник підписав декларацію Бергенської конференції. За цей час за результатами експерименту, що проводився у ряді вищих навчальних закладів, напрацьовано та розроблено відповідні рекомендації.

Основні цілі Болонського процессу

У цілому Болонський процес у....


Болонський процес –  процес структурного реформування національних систем  освіти країн ЄС

Болонський процес –  процес структурного реформування національних систем  освіти країн ЄС

Вважається, що Болонська декларація дала новий поштовх процесу інтеграції вищої освіти в Європі. Цьому сприяють такі її положення, як: ....


Берлінський саміт – поширення загальноєвропейських вимог і стандартів у галузі освіти

Перша Європейська студентська конвенція пройшла у Парижі (листопад 2000 рік), зібравши разом сотні студентів з усієї Європи. Основним здобутком зустрічі стало створення студентського маніфеста, який був представлений Раді міністрів освіти.

Берлінський саміт – поширення загальноєвропейських вимог і стандартів у галузі освіти

Друга конвенція відбулась у....


Зміст і головні складові Болонського процесу

Зміст і головні складові Болонського процесу

Останніми роками вища школа України здійснила важливі кроки в реалізації положень Болонського процесу, виробивши План дій для їх упровадження до 2015 року, яким передбачено зокрема:


Ключові позиції у сфері освіти у рамках Болонського процесу

Україна 2005 року приєдналася до Болонського процесу, мета якого – зблизити й гармонізувати освітні системи країн Європи, створити єдиний європейський простір вищої освіти. Започаткування його можна віднести ще до середини 1970-х років, коли Радою Міністрів Європейського Союзу було прийнято Резолюцію про першу програму співробітництва у сфері освіти. Одночасно з політичним об’єднанням країн Європи в ЄС було розроблено концепцію створення єдиного європейського освітнього і наукового простору. Основу цього інтеграційного процесу, який став передісторією Болонського, становлять три важливих документи: Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum), Лісабонська конвенція (Лісабон, 1997), Сорбоннська декларація (Париж, Сорбонна, 1998).

Ключові позиціїї у сфері освіти

Офіційною датою початку Болонського процесу прийнято вважати.....


Єдині критерії та стандарти у сфері освіти за Болонським процесом

19 травня 2005 р. у норвезькому місті Бергені відбулася подія, що стала визначальною для подальшого розвитку системи вищої освіти України. Так, на Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти, «Загальноєвропейський простір вищої освіти – досягнення цілей», було схвалено приєднання України до Болонського процесу.

Єдині критерії та стандарти у сфері освіти за Болонським процесом

З цією подією пов’язують офіційне.....


Інструменти Європейської політики у галузі освіти

Формування національної системи вищої освіти розпочалось після проголошення незалежності України в 1991 році. Цей процес здійснювався шляхом трансформації тієї частини системи вищої освіти СРСР, яка функціонувала на території тодішньої Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Інструменти у галузі освіти ЄС

Домінуючими тенденціями розвитку системи вищої освіти України впродовж.......


Інноваційні напрямки в умовах глобалізації

Аналіз класичних (Мілль, Сеніор) і неокласичних (Маршалл, Пігу) теорій про ризик з погляду соціально-філософського підходу дає змогу виділити основні елементи в його характеристиці – капітал, підприємницька діяльність і прибуток – з одного боку, а також вірогідність можливих втрат, що пов’язані з помилковими рішеннями у ході досягнення стратегічних цілей підприємства.

Інноваційні напрямки освіти ЄС в умовах глобалізації

Беручи до уваги об’єктивну природу ризику....


Кадрові ризики та рівень освіти

Проблема підвищення конкурентоспроможності національної економіки не може бути вирішена без підвищення якості освіти та управління персоналом. Водночас недосконала система вищої освіти загострює проблему конкурентоспроможності як робочої сили, так і національної економіки, особливо в умовах глобалізаційних процесів.

рівень освіти

Надання Україні статусу....


Лісабонська стратегія та Європейська стратегія зайнятості

Лісабонська стратегія та Європейська стратегія зайнятості визна­чили розширення географічної мобільності та перехід із однієї роботи на іншу як важливі передумови для створення робочих місць та роз­витку можливості зайнятості, здатності до адаптації європейських трудових ресурсів у контексті швидких змін на ринку праці.

Лісабонська стратегія  ЄС

Європейська стратегія розвитку молоді, що....


Етапи реалізації Європейської стратегії зайнятості

Етапи реалізації Європейської стратегії зайнятості здійснюються за таким алгоритмом:

Європейська стратегія зайнятості

а) розроблення загальної.......


Європейська стратегія зайнятості молоді

 Європейський Союз є одним із найбільших наднаціональ­них утворень, членом якого прагне стати і Україна. Однак осно­вними умовами ефективного членства в ЄС є економічна та правова інтеграція.

Європейська стратегія зайнятості молоді

На даний час, світ охопила глобальна економічна криза, не є ви­нятком і.........


Програма «Переосмислення освіти» в ЄС

На сьогодні новим етапом стану вищої освіті ЄС став документ представлений Європейською Комісією у листопаді 2012 року – «Переосмислення освіти» (Rethinking Education).

Переосмислення освіти ЄС

Основною метою «Rethinking Education» є заохочення держав-учасниць вжити.....


Програмні документи в галузі освіти ЄС

Частина країн-членів ЄС визначають пріоритетною модернізацію систем вищої освіти, в цілому, потенціал європейських вищих навчальних закладів вважається недоексплуатованим. Саме тому «освіта» стала центром стратегії Європи 2020, метою якої є забезпечення 40% молоді кваліфікацією вищої освіти.

1

Стратегія реформи Єврокомісії була....


Стан та перспективи реформування вищої освіти в Європейському Союзі

Сьогодні європейські тенденції розвитку вищої освіти трактують нові підходи до реформування освітянської галузі кожної з країн, яка має на меті стати членом даної спільноти. Підґрунтям для переосмислення стану вищої освіті ЄС став документ, представлений Європейською Комісією у листопаді 2012 року – «Переосмислення освіти» (Rethinking Education), який аргументує необхідність фундаментальних змін в освіті, у тому числі, вищій з акцентом на результат навчання.

reformuvannya osvity es

Європейський Союз налічує близько.......