Роздрукувати сторінку

Кадрові ризики та рівень освіти

« Назад

Проблема підвищення конкурентоспроможності національної економіки не може бути вирішена без підвищення якості освіти та управління персоналом. Водночас недосконала система вищої освіти загострює проблему конкурентоспроможності як робочої сили, так і національної економіки, особливо в умовах глобалізаційних процесів.

недосконала система вищої освіти

Надання Україні статусу держави з ринковою економікою, вступ до Всесвітньої торгової організації і Європейського Союзу (ЄС) вимагає адаптації усього національного господарства до інтернаціоналізації виробництва і глобалізації економіки. Саме ці процеси, пов’язані з підвищенням вимог до рівня конкурентоспроможності кожного суб’єкта господарювання, збільшенням кількості підприємств інших країн на внутрішньому ринку і виходом вітчизняних підприємств на зовнішній, спонукають удосконалювати кадрову політику будь-якого підприємства на основі підвищення освітнього рівня працівників.

З урахуванням тих обставин, що для вітчизняних (українських) підприємств приєднання до СОТ (ЄС) передовсім стане ареною конкурентної боротьби на ринках збуту своєї продукції, відповідно і кадровий потенціал підприємств повинен бути на конкурентоспроможному рівні і забезпечити виготовлення конкурентоспроможної та якісної продукції. Водночас дані досліджень констатують той факт, що не більше ніж 300 українських підприємств працюють відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000, лише 0,8 % мають зареєстровані товарні знаки в Україні і лише 0,002 % – в інших країнах. Недосконала конкуренція на внутрішньому ринку праці створює передумови для встановлення єдино можливого стійкого зв’язку при розподілі праці в процесі глобалізації між Україною та індустріально розвиненими країнами, яка полягає у такому: відплив кваліфікованої робочої сили за межі національного ринку праці – з одного боку, при використанні некваліфікованої робочої сили на внутрішньому (національному) ринку праці з можливою участю транснаціонального капіталу для виробництва в Україні низькотехнологічної продукції за заниженими цінами – з іншого.

кадрові ризики та рівень освіти

Основними передумовами для розвитку національного ринку праці у ході інтернаціоналізації і глобалізації саме в такій площині є такі проблеми: невідповідність національного ринку праці ринковим механізмам ЄС; невідповідність між темпами розвитку економіки і зайнятості з урахуванням обмеженості інвестиційних ресурсів для створення робочих місць і викривленої структури зайнятості між сферами виробництва і послуг; недосконалість системи професійного навчання, підготовки і перепідготовки, відбору і тестування, підвищення кваліфікації кадрів на всіх рівнях національної економіки; неефективна робота служб управління персоналом на підприємствах.

Отже, в умовах глобалізації загострюється негативна дія ризиків, пов’язана не тільки з виходом національних підприємств на зовнішній (світовий) ринок, але й з їхньою конкурентоспроможністю на внутрішньому (національному) ринку. За таких обставин позитивні наслідки ризику, пов’язаного з діяльністю на вдалий результат (передовсім отримання прибутку), фактично виключається.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!