Роздрукувати сторінку

Шкала оцінювання ECTS для оцінки якості досягнень в освіті

« Назад

Шкала ECTS є засобом переведення національних оцінок мобільних студентів в інші системи оцінювання в межах єдиного європейського простору вищої освіти (ЄПВО). Очевидно, що шкала ECTS є гнучкішою у порівнянні з вітчизняною. Вона дає чіткіше уявлення про ступінь досягнення студентами основних освітніх цілей у процесі навчання за рахунок розширення діапазону оціночних категорій.

шкала оцінювання ECTS для оцінки якості досягнень у освіті 

Як видно, одним з основних моментів, з яким зіткнулись навчальні заклади при виконанні Наказу МОНУ №48 від 23.01.2004 року «Про впровадження педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу», є встановлення співвідношення шкал оцінювання: ECTS та вітчизняної, а саме диференціація вітчизняних оціночних суджень «добре» на оцінки ECTS – В та С, «задовільно» на – D та Е, «незадовільно» на – FX та F. Фактично чотирибальна вітчизняна шкала потребувала гармонізації із семибальною європейською. В той же час у Тимчасовому положенні згаданого Наказу запропоновано співвідношення трьох шкал: вітчизняної 4-бальної, 100-бальної та шкали ECTS.

Оскільки на той час у вищій освіті не було напрацьовано механізму переходу від вітчизняних оцінок до оцінок ECTS, то ВНЗ почали використовувати стобальну шкалу для опосередкованого оцінювання результатів навчання і переведення їх у вітчизняну чотирибальну систему оцінок та ECTS, методика використання яких є різною. Стобальна (відсоткова) шкала поширена у багатьох країнах світу, зокрема, США. Вона базується на системі показників (норм) – сумі балів від 1 до 100, що встановлені емпірично для різних оцінок. Використання цієї шкали передбачає накопичувальний принцип її застосування, в той час як 4-бальна критеріальна шкала оцінювання застосовується для визначення рівня навчальних досягнень студента відносно прийнятих у вищій освіті критеріїв шляхом присудження певної оцінки без додаткових обчислень і маніпуляцій з нею.

У результаті педагогічного експерименту щодо практики опосередкованого оцінювання результатів навчання за нормативною стобальною (відсотковою) шкалою та переведення їх у вітчизняну чотирибальну систему оцінок та ECTS виявлено, що:

- знижується рівень мотивації досягнення високих навчальних результатів студентом після досягнення ним певної межі балів з навчальної дисципліни;

- збільшуються обсяги часу, що витрачає викладач на облік результатів навчання студентів та їх оцінювання, і як наслідок, процес оцінювання перетворюється на формальний;

- відсутній досвід використання 100-бальної системи оцінювання у вітчизняній вищій школі;

- утруднюється процес об’єктивного оцінювання навчальних досягнень студента у зв’язку з необхідністю присудження балів за різні види навчальних робіт та диференціації суми балів за різні ступені виконання цих видів робіт студентом;

- відсутні єдині адекватні критерії дискретного і загального оцінювання знань та умінь студентів з різних навчальних дисциплін, що призводить до суб'єктивності у процесі оцінювання результатів навчання студентів навіть у межах однієї дисципліни;

- чинні критерії оцінювання знань студентів з різних навчальних дисциплін науково не обґрунтовані.

національна шкала оцінок, використання шкали ECTS

Зауважимо що, у переважній більшості навчальних закладів Європи фактично використовуються національні шкали оцінок, а використання шкали ECTS є доволі обмеженим.

Отже, удосконалення підходів до оцінювання навчальних досягнень студентів посилюється інтеграційними процесами в Європі, у яких задіяна Україна, як учасниця Болонського процесу. Намітилась тенденція поступового переходу до більш складних методик оцінювання та застосування багатобальних оцінювальних шкал, диференційованих підходів до оцінювання навчальних досягнень студентів. Перевірка ефективності запровадженої контрольно-оцінювальної системи навчальних досягнень студентів у ВНЗ України дозволяє стверджувати про очевидні переваги такого підходу: зникає одночасне використання різних систем оцінювання у вітчизняній вищій школі, процес контролю базується на добре відомій викладачам чотирибальній шкалі оцінювання; зменшується час на процедури оцінювання і підведення підсумків з дисципліни.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!