Роздрукувати сторінку

Ключові елементи системи ЕСТS

« Назад

Внаслідок зростання ролі знань і освіти як для кожної особистості, так і для усього суспільства, особливе завдання покладається на вищу освіту, яка є важливим елементом розвитку людських ресурсів.

ключові елементи системи ЕСТS

Дослідження Всесвітнього банку показали, що вища освіта  забезпечує формування потенціалу особистості та  розвиток аналітичних навичок і сприяє розвитку національних  економік, тобто, в майбутньому для держави і особистості все більшу  роль буде відігравати рівень освіти, обсяг і ступінь використання  знань.

Це зумовлено суттєвим збільшенням виробництв, зростанням обсягів науково-технічної інформації, швидкою зміною технологій тощо.

Виходячи з того, що в сфері вищої освіти відбувається  завершення освітнього циклу і формування спеціаліста, можна  виділити такі основні вимоги до підготовки сучасного фахівця: широкі фундаментальні знання, вміння працювати в колективі, швидко оволодівати новими технологіями, мати навички самоосвіти та здібності до творчої і дослідницької роботи. Ці якості спеціаліста стають головними цілями та орієнтирами для побудови сучасної системи вищої освіти, яка б сприяла створенню знань, доступ до них, управлінняними, їх розповсюдження і контроль їх засвоєння ECTS є орієнтованою на студента системою, що має спиратися не лише на обсяг навантаження, необхідного студентові для досягнення мети навчального курсу, а й на результати навчання і набуті компетенції.

Академічна спільнота України має підстави пишатися там, що країна увійшла до списку 12 держав, у яких система ECTS відповідає цим вимогам, тобто розподілення кредитів для навчальних курсів відбувається з урахуванням не тільки обсягу навантаження, а й очікуваних результатів навчання.

Академічна спільнота України, система ECTS

З 1 січня 2005 р. на виконання резолюції Берлінського комюніке всі ВНЗ зобов’язані видавати випускникам додаток до диплома українською та / або англійською мовою. Проте англомовний додаток здебільшого видається лише на вимогу випускника, що свідчить про неповне виконання зобов’язань, узятих при підписанні документа. Типовий додаток містить таку інформацію: відомості про власника диплома (прізвище, ім’я, дату народження, ідентифікаційний номер студента), інформацію про диплом (освітньо-кваліфікаційний рівень, напрям навчання та спеціальність, відомості про виш, який видає диплом, мова викладання), детальну інформацію про освітньо-кваліфікаційний рівень (тривалість навчання, умови вступу).

Одиницею виміру навчальної роботи студента при КМС-організації навчального процесу є кредит ECTS. Наказом МОН України від 30.12.2005 р. № 774 встановлено, що обсяг одного кредиту ECTS становить 36 академічних годин, а визначення оптимального співвідношення між заліковими модулями і заліковими кредитами залишено за ВНЗ; в академії встановлено відповідність одного залікового модуля одному заліковому кредиту ECTS.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!