Роздрукувати сторінку

Європейська система трансферу кредитів – ECTS

« Назад

Кредит ЕCTS являє собою умовну одиницю виміру навчального навантаження  студента та оцінку засвоєння ним навчального матеріалу. Впровадження цієї  одиниці забезпечує єдиний по всій Європі підхід до організації навчального процесу та отримання знань.

ects, кредит ЕCTS

За цим показником можна співставити програми навчання в різних країнах,  що зближує національні системи вищої освіти, дає можливість визнати та  перезарахувати програму навчання незалежно від того, в якому ВМНЗ вона була виконана.

Крім того, цей показник дає можливість контролювати самостійну роботу студента, більш об'єктивно оцінювати успішність, демонструє прозору систему шкал оцінок.

ECTS як Європейська система перезарахування кредитів, розроблена, перевірена і удосконалена в експериментальному проекті 145 європейських університетів.

Більш за все ECTS використовується студентами, викладачами і закладами, які  хочуть зробити навчання за кордоном невід'ємною частиною освітнього досвіду.

Європейська система трансферу кредитів

Навчальне навантаження студента при опануванні навчальної програми з  дисципліни вимірюється в кредитах. Кредити призначаються для кожної навчальної  дисципліни, але присвоюються (у вигляді залікового кредиту) лише студентам, які успішно завершили вивчення навчальної дисципліни. Кредит з навчальної дисципліни містить всі види навчальної роботи студента - як аудиторної (лекції, практичні заняття, семінари, написання історії хвороби, консультації тощо), так і самостійної (підготовку до практичних занять, підсумкового контролю з модулю, написання доповідей, рефератів, участь у наукових дослідженнях, самостійне вивчення окремих тем та питань навчальної програми тощо). Всі види аудиторної та самостійної роботи студентів обліковуються у вигляді залікового кредиту.

Один навчальний рік триває 40 тижнів і включає 60 кредитів (1 тиждень – 1,5 кредити ECTS), 1 кредит ECTS становить 30 академічних  годин. Навчальний рік має 1800 академічних годин. Загальне навчальне навантаження включає час на проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, консультацій, практик, самостійної та індивідуальної роботи і контрольних заходів.

ECTS, система організації навчального процесу

Тижневе аудиторне навантаження студентів  становить в середньому 25 - 28 навчальних годин. Обсяг самостійної роботи складає в середньому 40% від  загального.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу передбачає  об’єднання модульних технологій навчання і залікових кредитів ECTS як одиниць виміру навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку модулів.

Модуль – це логічно завершена частина навчальної програми, наприклад, з навчальної дисципліни, практики, державної атестації. Кожна навчальна дисципліна складається із модулі чи декількох модулів, у складі яких окремі розділи мають назву змістових модулів.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу передбачає комплекс контрольних заходів, які направлені на забезпечення найкращого засвоєння студентом навчального матеріалу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!