Роздрукувати сторінку

Студентське дозвілля

Самоменеджмент вільного часу і дозвілля

Самоменеджемент вільного часу є схемою індивідуального освоєння вільного часу студента. Студентство як освічена соціально-культурна макрогрупа молоді особливо гостро відчуває відбуваються негативні зміни в житті: криза інституту праці, різку соціальну стратифікацію населення, реформи в системі вищої освіти, що позбавляють російську молодь гарантованого права на безкоштовну освіту. Ці деструктивні тенденції суспільного розвитку фіксуються соціологами, що відзначають зростання прагматичних, індивідуалістичних цінностей у молоді і студентства. Культурологи кваліфікують дану ситуацію як криза культурної ідентичності студентів, педагоги заявляють про необхідність пошуків вирішення виховних молодіжних проблем. Фахівці соціокультурної діяльності фіксують проблему деструктивних тенденцій в дозвільній поведінці та культурно-дозвіллєвої діяльності та молоді і студентів. Саме тому, проблема формування власного дозвільного часу є досить вагомою серед студентів сьогодення.

Самоменеджмент вільного часу і дозвілля

Сенс самоменеджменту дозвілля полягає в........


Соціально-культурні аспекти становлення і розвитку дозвілля в Україні

Відсутність єдності культурних підстав, втрата стійких зв'язків з цінностями культури минулих років, домінування статусних, матеріальних цінностей не дозволяє створити гармонійну структуру цінностей молоді і, зокрема, студентства. Автономні стратегії поведінки, орієнтація на прагматичні цінності не створюють умов для стійких солідарностей серед студентства. На цей процес впливає і суттєво змінилася система статусів і ролей, яка в нинішньому стані суспільних відносин має невизначені обриси і характеризується динамічністю.

дозвілля

На цьому тлі соціальні траєкторії студентської молоді зазнають.....


Вплив сучасних соціокультурних тенденцій на сферу дозвілля студентів

З одного боку виховання в освіті є системою модельованих процесів і одночасно результатом взаємодії з соціалізацією суб'єкта, що мають основною задачу наближення реалізації мети освіти, при цьому залишаються складовою процесу виховання в широкому сенсі. Виходячи з цього, освітня парадигма визначає специфіку змісту і спрямованості виховання в освіті, що сприяє розумінню місця дозвілля у структуруванні освітнього простору, повинно відтворювати структуру самої культури.

дозвілля в місті

З іншого ж, виявляється, що сьогодні соціокультурний простір освіти являє.....


Участь студентської молоді у соціально-культурній дозвіллєвій діяльності на сьогодні

Сьогодні в Україні тривають реформи, спрямовані на оновлення вищої освіти, зокрема виховного процесу.

культурне дозвілля

На основі аналізу психолого‐педагогічної літератури виявлено.....


Історичні етапи розвитку системи студентського дозвілля

Для вирішення проблем організації дозвіллєвої діяльності широко застосовуються різноманітні організаційно-управлінські технології. До яких відносять і менеджмент – діяльний процес, в якому поряд з типовими для загального менеджменту принципами, структурою, якостями проявляються риси менеджменту фінансового, педагогічного, психологічного, інноваційного.

студентське дозвілля

Менеджмент – категорія економічна і неоднозначно трактується та....


Соціально-виховна робота з студентською молоддю в системі дозвілля

Як будь-яка соціальна установа, університет завжди був і буде багатофункціональним. У його завдання входить і трансмісія культури, і підготовка професійних фахівців вищої кваліфікації, і загальна соціалізація молоді. Як би не визначали завдання університетської освіти його організатори та керівники (міністри, спонсори, ректори, менеджери та професора), поряд з явними функціями, університет завжди виконував і виконує не менш важливі латентні функції, до яких можна віднести і формування студентської субкультури. При цьому, на наш погляд, дана функція є проміжною між явними і латентними функціями університету.

дозвілля студентів

Просторове зосередження протягом більш-менш тривалого часу......


Культурне дозвілля студентів як чинник духовного розвитку особистості

Оскільки основна ознака, який відрізняє час дозвілля від вільного часу - це можливість вибору видів діяльності виходячи зі своїх соціокультурних інтересів і духовно-моральних уподобань, це визначає потребу у формуванні культури дозвіллєвої діяльності, як органічної частини виховного процесу в освітньому просторі вузу. Це дозволяє резонансно впливати на цілісний процес становлення культури особистості майбутнього фахівця, закладаючи підстави для відтворення цінностей «високої культури». При цьому в організації культурно-освітнього простору необхідно враховувати багаторівневу структуру типології дозвільної активності студентської молоді та різну ступінь потенціалу окремих елементів структури дозвілля (розважальний, пізнавальний, комунікативний, релаксаційний і т.д.), яка може бути виражена у відповідній моделі дозвілля.

дозвілля студентів

Сучасна система виховання, враховуючи тенденцію «переливу» активної життєдіяльності студентської молоді в сферу дозвілля і.........


Особливості технології підготовки виховних заходів у культурно-дозвіллєвій діяльності

Соціокультурна трансформація системи освіти як наслідок парадигмального її переходу на принципово нові підстави освітнього процесу актуалізує потребу істотного зближення освітнього та виховного потенціалів системи. Особливе місце в цьому процесі займає сфера дозвілля, яка виступає в якості соціокультурного посередника між культурно-освітніми процесами і діяльністю особистості, забезпечуючи її індивідуальну траєкторію. Досягав практики в їх вигляді являють собою специфічне відображення ступеня взаємодії раціоналізованій матриці освіти з репрезентативними, щодо молодіжного середовища, цінностями культури, створюючи тим самим простір становлення індивідуальних проектів самореалізації студентської молоді, тим самим визначаючи соціокультурний потенціал розвитку суспільства.

дозвілля

Дозвілля виступає як специфічна сфера вільного часу людини, що є.......


Формування культури дозвілля студентської молоді та її роль у розвитку особисті

Сучасний підхід до освіти призводить дослідників до його розуміння як явища і процесу, глибоко суперечливого в своїй основі в силу його сутнісних характеристик. Тим часом значення освіти як особливого каналу соціалізації молоді лише зростає.

студенти

Специфіку проблем становлення вигляду студентської молоді лише загострює та обставина, що....


Взаємодія місцевого та студентського самоврядування у сфері активного дозвілля молоді

Проблема організації дозвілля студентства є однією з найактуальніших на сьогоднішній день. Існували близько десяти років тому, склалися ще в радянський період форми і способи організації вільного часу, матеріально-технічна база і багато іншого в силу певних історичних обставин припинили своє існування. Нові (точніше було б сказати, добре забуті старі) форми стали розроблятися тільки в останні кілька років.

туристичні змагання

Світові тенденції розвитку туристських подорожей свідчать про......


Структура молодіжного дозвілля та його види

Сучасний етап у розвитку духовного життя нашого суспільства характеризується перехідним станом соціальної системи, переоцінкою цінностей, критичним осмисленням молоддю досвіду попередніх поколінь, виробленням самостійних уявлень про майбутнє.

студенти

Особливість нинішньої ситуації, в якій......


Одомашнення дозвілля студентів

У структуру їх культурно-дозвіллєвих інтересів часто входять (за ступенем значущості): перегляд відеофільмів, відвідування дискотек і танцювальних вечорів, концертів легкої музики, читання ілюстрованих журналів.

дозвілля

Лише 20% цієї категорії студентів від випадку до випадку відвідують......


Інноваційні тенденції в сфері дозвілля студентської молоді

Дозвілля розглядається важливим показником якості життя людини. Дозвілля визначається як час, діяльність і стан. Час характеризує дозвілля з позиції тривалості. Діяльність розглядає сукупність занять, якими заповнюється дозвільний час. Дозвілля як стан співвідносимо з визначенням самопочуття, настрою, настрою.

дозвілля

Однак сучасна людина переважно включена в.......


Сучасні особливості організації дозвілля студентської молоді

Вищі навчальні заклади створюють умови для організації побуту і відпочинку студентів у ВНЗ. Будуються або реконструюються спортивні комплекси, на базі навчальних закладів працюють спортзали, лижні бази, відкриті майданчики для тенісу, баскетболу, волейболу, футболу.

студентське дозвілля

На територіях ВНЗ відкриваються......


Захоплення спортом у студентської молоді

Виходячи з того що фізичне виховання у вузі спрямовано на вирішення оздоровчих, виховних та освітніх завдань, під поза аудиторних формах роботи нами була створена відповідна система педагогічних дій, таких як використання рекомендацій загальнооздоровчого характеру, інформування студентів про значення для зміцнення здоров'я правильного планування режиму дня, дотримання раціонального харчування, особистої гігієни, усвідомлення регулярних фізкультурних занять на свіжому повітрі і загартовування.

фізичний відпочинок

Для цього студентів знайомили з результатами сучасних досліджень з......


Комп'ютерні ігри як вид дозвілля студентської молоді

Комп'ютери щільно увійшли в наше життя і стали її невід'ємною частиною. Зараз ЕОМ використовуються скрізь - починаючи з медицини і закінчуючи космосом. Звичайно, вони також дуже широко використовуються і студентами. Нам важко уявити собі життя без комп'ютерів і без Інтернет.

студенство

Вивчення процесу формування культури дозвілля студентів......


Формування культури дозвілля сучасної молоді

Сучасні центри дозвілля для учнівської молоді повинні орієнтувати свою роботу на надання можливості дозвіллєвого спілкування, підвищення рівня міжособистісних контактів, їх регуляції.

дозвілля

Характерним проявом цього процесу стає трансформація......


Саморозвиток і самореалізація сучасної молоді в сфері дозвілля

Події, які відбулися останніми роками в Україні, радикальні зміни всіх сторін життя суспільства стали причиною виникнення цілого ряду гострих проблем, серед яких і проблеми молоді.

дозвілля молоді

В умовах розбудови державності дозвілля стає.......