Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студентське дозвілля \ Студентське дозвілля \ Участь студентської молоді у соціально-культурній дозвіллєвій діяльності на сьогодні

Участь студентської молоді у соціально-культурній дозвіллєвій діяльності на сьогодні

« Назад

Сьогодні в Україні тривають реформи, спрямовані на оновлення вищої освіти, зокрема виховного процесу.

 культурне дозвілля

На основі аналізу психолого‐педагогічної літератури виявлено суперечності між зростаючою потребою сучасного суспільства у творчій особистості та існуючою системою підготовки студентів, яка недостатньо реалізує потенціал ВНЗ з розвитку творчості. Ці протиріччя зумовлені невідповідністю між сутністю виховання, культурно‐дозвіллєвою діяльністю й існуючими формами і методами проведення дозвілля.

Серед потужних виховних факторів, які впливають на творчий розвиток особистості, вагоме місце займає створення цілісного виховного середовища ВНЗ. Створення такого виховного середовища має бути орієнтоване на розвиток творчих здібностей студентської молоді в умовах культурно-дозвіллєвої діяльності.

Культурно-дозвіллєва діяльність являє собою багатогранну, цілісну систему, яка включає педагогічні методики і технології, що створюють можливості вибору змісту, форм і засобів виховання студентської молоді, забезпечують альтернативність у задоволенні духовних запитів особистості, її інтересів, пізнавальних та інтелектуальних можливостей. Це частина виховної системи, що спрямована на розвиток особистості та створення культурних цінностей. При цьому ефективність культурно-дозвіллєвої діяльності досягається не за рахунок збільшення кількості виховних заходів, а шляхом підвищення їхньої якості. В процесі організації дозвілля є елементи творчості, коли студенти із суб’єктів споживання перетворюються на суб’єктів творення.

культура

Проблема створення виховного середовища як найбільш доцільної форми організації життєдіяльності студентів, розвитку на засадах моральних та естетичних ідеалів висвітлено в дослідженнях вітчизняних (І. Бех, О. Безпалько, І. Звєрєва, В. Сластьонін) та зарубіжних (М. Вебер, Ф. Фідлер) науковців. Як слушно зауважує Н. Селіванова, у ХХ столітті сформувалася нова група технологій – соціальна технологія, і виховне середовище є яскравим її проявом.

У працях А. Аріарського, Ю. Бондаревської, М. Кривко, В. Рачкова, В. Тріодіна розкрито проблеми організації дозвіллєвої діяльності у вищих навчальних закладах. Аналіз наукових праць показав, що проблема культурно‐дозвіллєвої діяльності як складника цілісного виховного середовища ВНЗ ще недостатньо досліджена як у теоретичному, так і в практичному аспектах. Поняття «виховний простір», «цілісне виховне середовище» вимагають теоретичного обґрунтування та практичної розробки методів і засобів культурно‐дозвіллєвої діяльності з орієнтацією на творчу самореалізацію особистості, врахування її індивідуальних особливостей.

Найважливішим аспектом педагогічного процесу в даній сфері є наступність навчального та дозвіллєвого часу, де не повинно бути суперечностей і нерозуміння. У ході формуючого експерименту автором були розроблені форми навчання студентів основам культури поведінки та спілкування, а також навичкам колективної творчої діяльності. В умовах коледжу це виявилося цілком здійсненним завданням. Здається, що все перераховане молодим людям життєво необхідно, особливо в тому випадку, якщо вони включилися в систематичну самостійну дозвільну діяльність та інших можливостей навчитися цим навичкам у них досі не було.

культура в дозвілля

Як показує досвід, можливості гри ще недостатньо використовуються при організації дозвілля молодих людей. Тим не менш, саме гра стає найважливішим засобом включення юнаків і дівчат у творчу діяльність, і її подальше широке проникнення в сферу дозвілля може сприяти значному підвищенню рівня виховання. З її допомогою можливий поступовий перехід в умовах навчального закладу від співпраці педагогів і студентів до їх співтворчості.

поняття виховний простір

Творчість завжди передбачає незнання кінцевого результату діяльності ні педагогом, ні юнаками і дівчатами. Якщо у навчальній роботі співтворчості досягти поки що складно, в силу її регламентованості навчальними планами і програмами, то в умовах дозвілля рішення цієї задачі спрощується тим, що дозвільна діяльність може і повинна бути творчістю. Тому, пошук форм і методів створення в умовах дозвілля відносин співтворчості між педагогом і студентами благотворно вплине на такий же пошук і в навчальній роботі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!