Роздрукувати сторінку

Вінницька філія Європейського університету, ВФ ЄУ

« Назад

Контакти ВФ ЄУ

Вінницька філія Європейського університету, ВФ ЄУ

Адреса навчального закладу: м. Вінниця, вул. 1 Травня, 88.

Телефон: (0432) 67-15-21, 67-13-66.

E-mail: postmaster@vinnica.e-u.in.ua.

Сайт: vinnica.e-u.in.ua.

Історія становлення Вінницької філії Європейського університету

Вінницька філія Європейського університету здійснила свою роботу 6 травня 1997 року відповідно до розпорядження ректора закладу проф. І. І. Тимошенка (указ № 66-к від 06.05.1997р.), за егідою Вінницької обласної державної адміністрації.

Керівником Вінницької філії з самого початку її роботи є к. е. н. Григорук Сергій Станіславович.

Дорадчим органом управління підрозділом є директорат, до структури якого включені директор, замісник директора з організаційних проблем, замісники кафедр, керівники підрозділів, замісник підрозділу управління персоналом.

Методичну раду очолює керівник філії.

Освіта в закладі відбувається за такими спеціалізаціями: «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент».

Здобуття освіти за кваліфікаціями: «Фінанси і кредит», «Банківська діяльність», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної роботи». Денна та заочна форми навчання.

ВФ ЄУ

Кредитно-трансферна система ВФ ЄУ

Учбовий процес за даними кваліфікаціями і спеціалізаціями відбувається за кредитно-трансферною системою у формі учбових занять, персональних завдань, індивідуальної роботи студентів, практичних занять, модульних контрольних робіт.

 Включення в учбовий процес кредитно-трансферної системи дозволило збільшити загальний рівень якості навчання, підвищити відповідальність студентів за якість їх навчання, стимулює студентів до відвідування занять, студенти намагаються приймати участь в різних заходах - симпозіумах, фестивалях, круглих столах, олімпіадах, сприяє збільшенню пізнавальної діяльності студентів, становленню наукового світогляду, формуванню логічного мислення, здібностей науково-дослідницької діяльності.

Вінницька філія Європейського університету, ВФ ЄУ

Наукова діяльність студентів ВФ ЄУ

Професорсько-педагогічним складом кафедр постійно підготовлюються і видаються учбово-методичні підручники, монографії, методичні матеріали. Плідна увага надається педагогам кафедри, які діють над кандидатськими дисертаціями.

За підсумками 2005 року Вінницька філія зайняла перше місце в науковій діяльності серед філій Європейського університету. З ціллю створення студентського самоврядування у підрозділі діє Студентський Парламент, який був сформований з ціллю більш повного виявлення креативної творчості молоді, обговорення та вирішення питань удосконалення учбово-виховного процесу, науково-дослідної діяльності.

На кафедрах використовуються такі форми організації студентської наукової діяльності:

- формування і здійснення тематичних конференцій у студентських наукових гуртках та секціях, у цільових та проблемних об’єднаннях по обговоренню посталих наукових питань й методів їх розв’язання;

- персональне наукове керівництво та консультування студентів, здійснюючих дослідження за індивідуальною тематикою, чи за темами педагогів;

- участь у діяльності наукових симпозіумів, конференцій як у якості доповідачів, так і слухачів, а також прийняття участі у дискусіях та обговореннях;

- формування та підтримка роботи студентських наукових гуртків та організацій, цільових та проблемних груп студентів за певними напрямками наукових розробок та для комплексного розв’язання певних питань;

- здійснення легких завдань за тематикою наукових досліджень педагога — наукового керівника студента, у тому числі участь у створенні публікацій та доповідей у співавторстві з педагогом;

- створення та підтримка науково-практичного стажування студентів на українських організаціях усіх форм власності, закладах та підприємствах під практичним управлінням спеціалістів з цих підприємств, установ та організацій і науковим керівництвом педагогів.

Європейський університет висуває за ціль формувати високопрофесійну, освічену еліту України, вільну і креативну, спроможну на індивідуальне мислення і активні дії в сфері економіки, управління та інформаційних технологій на основі глибоких наймодерніших наукових знань і технологій, усвідомлення збалансованості суспільних ідей і персональних устремлінь.

На даний час концепція закладу не лише довела свою доцільність і все повніше запроваджується, а й отримує нового змісту досягнутого в межах становлення під впливом, соціально-політичних чинників в Україні, а також нових, зовнішньоекономічних умов, передусім в Європі.

З періоду становлення учбового закладу висвітлена і запроваджується в життя концепція роботи закладу «Вчись, працюючи!». Вона передбачає поєднання 4-ох головних завдань:

- органічне об’єднання теорії і практики;

- міцне знання засад інноваційних технологій;

- вільне опанування англійською або німецькою мовами;

- здійснення дипломної роботи на основі реальних даних і матеріалів.

Період становлення закладу збігається з періодом формування незалежності України, створення ринкових відносин, роками боротьби за запровадження приватної власності, формуванню демократизації суспільно-політичних питань, інтеграційних процесів у світі, які як об’єктивні чинники, висунули й нові проблеми закладу:

- становлення науково-дослідницької роботи; становлення системи та структури науково-дослідницької діяльності; становлення у студентів практичних здібностей, конкурентоздатності на ринку праці;

- покращення заходів щодо входження в європейський освітянський простір;

- об’єднання вітчизняного і міжнародного освітянського досвідів на основі найсучасніших технологій, включення українського досвіду у міжнародну, в першу чергу європейську структуру освіти;

- спрямованість базових і професійних учбових курсів на міжнародні стандарти, виховання модерної культури мислення, що надасть змогу випускникам перспективу швидко пристосуватися  до змін як на вітчизняному, так і на світовому ринках праці;

- ширше запровадження в учбовий процес можливостей Інтернету, інтерактивних технологій, повне матеріальне та кадрове забезпечення учбових предметів;

- запровадження в учбовий процес оригінальних спецкурсів, програм і проектів.

Отже, Вінницька філія Європейського університету – це сучасний заклад освіти, який формує високо затребуваних спеціалістів. Це заклад, який назавжди залишиться в пам’яті своїх студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!