Роздрукувати сторінку

Рівненський коледж економіки та бізнесу, РКЕБ

« Назад

Державний вищий навчальний заклад "Рівненський коледж економіки та бізнесу" (РКЕБ) - вища навчальна установа I-II рангів кваліфікації.

Рівненський коледж економіки та бізнесу, РКЕБ

Становлення РКЕБ

Історія РКЕБ розпочинається з моменту формування школи торгово-кулінарного учнівства, яка створена у вересні 1945 року.

Згідно з розпорядженням Ради міністрів УРСР № 204 від 23 лютого 1962 року "Про міри з покращення становлення кадрів для торгівлі і громадського харчування", указом № 298 Міністерства торгівлі СРСР від 28 липня 1966 року на основі школи торгово-кулінарного школярства був організований коледж радянської торгівлі м. Рівне з денною і заочною формою освіти для формування спеціалістів за кваліфікаціями:

- 1016 "Техніка приготування їжі".

- 1718 "Товарознавство і проведення торгівлі промисловими засобами".

- 1719 "Товарознавство і проведення торгівлі продовольчими засобами".

У 1991 р. реорганізовано у Рівненський комерційний коледж (указ Міністерства торгівлі СРСР № 91 від 19.09. 1991 р.), а в 1993 відданий у власність Міністерства освіти України за актом від 1.03. 93 р. на ґрунті розпорядження Кабінету Міністрів України № 719 від 26.12. 1992 р. З 18.04. 1997 р. - Рівненський державний комерційний коледж. У 2001 перейменований у Харківський державний коледж економіки і підприємництва (Указ МОН України від 31.01. 2001 р.).

З жовтня 2008 р. перейменований у Харківський коледж економіки та бізнесу.

Напрями освітньої роботи Рівненського коледжу економіки та бізнесу, РКЕБ

Сьогодні у закладі відбувається становлення молодших професіоналів за 6-ма кваліфікаціями, які сертифіковані та кваліфіковані за І освітньо-спеціалізованим рангом. Загальна ліцензована чисельність у закладі нараховує 445 чоловік.

РКЕБ здійснює формування спеціалістів на основі основної середньої та повної загальної освіти заочної форми навчання та екстернату за рахунок держбюджету та кошти юридичних і фізичних осіб.

У закладі створена концепція роботи учбового закладу у відповідності до Закону України "Про освіту" та програми "Освіта - ХХІ віку", вся робота здійснюється згідно з Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про вищу освіту", іншими законодавчо-нормативними постановами України, указами та положеннями Кабінету Міністрів України.

Головними напрямками та завданнями установи є:

- проведення освітньої роботи, яка об’єднує учбову, виховну, методичну роботи;

- формування перспектив для опанування системою знань, створення соціальної зрілості особистості, становлення морально, психологічно та фізично розвинутого покоління, спроможного до трудової праці, відданого своєму народові і Державі;

- становлення молодших професіоналів за дерзамовленням та договорами з організаціями, закладами, установами та фізичними особами, спроможними діяти в умовах ринкових відносин;

- опанування кон'юнктурою ринку праці з ціллю своєчасного реагування, формування конкурентоспроможності спеціалістів;

- перепідготовка і збільшення спеціалізації кадрів, просвітницька робота;

- надання платних освітніх послуг;

- виробничо-комерційна робота.

РКЕБ

Забезпечення освітнього процесу Рівненського коледжу економіки та бізнесу

Педагогічний колектив закладу цілком укомплектований. Всі викладачі створюють викладання дисциплін у відповідності до своєї кваліфікації і спеціалізації.

Становлення молодших фахівців з "Товарознавства і комерційної діяльності" створюють 9 циклових комісій: природничих та фізико-математичних предметів; гуманітарних та суспільно-економічних; обліково-економічних; фінансів і банківської діяльності; товарознавчих і комерційних; технологічних; інформатики та комп'ютерної техніки, обслуговування в готелях і туристичних структурах, практичного формування.

Загальна кількість педагогічних співробітників закладу на 01.10. 2005 р. нараховує 79 осіб.: викладачі вищої кваліфікації - 28, I категорії - 15, другої кваліфікації - 13, фахівець - 23, серед них: 1 кандидат педагогічних наук, 1 аспірант, 5 здобувачі, а також 1 заслужений вчитель України - Антонєвич А. В., 4 викладача-методиста: Кирилюк М. Р., Опанасик А. В., Погодіна А. В., Антонєвич Ю. А., 4 старших викладача: Зищук В. В., Бутакова Н. А., Самсон Л. С., 11 відмінників освіти: Романчук В. П., Гусевик С. О., Опанасик А. В., Альошка Р. М., Кирилюк М. Р., Свирилина Ст., Зищук В. Ст., Крижов Ст., Базюк Т. М., Лук'янова К. В., Антонєвич Ю. А. Всім майстрам виробничого навчання надана I кваліфікація.

За віком педколектив РКЕБ характеризується наступними характеристиками: до 25 років - 8 чоловік (10,1%), 25-35 років - 21 особа (26,5%), 36-45 років - 18 чоловік (22,7%), 46 -55 років - 14 осіб (17,7%), понад 55 років - 18 чоловік (22,7%). На час здійснення  експертизи учбовий процес з спеціальності 5.050301 "Товарознавство та комерційна робота" забезпечують 28 викладачів, які функціонують на комерційній основі.

Чисельність педагогічних співробітників вищої кваліфікації нараховує 47,7% від кількості лекційних годин учбового плану, а це більше показника на 22,7%. Для вивчення деяких розділів і тем спеціальних предметів запрошуються практичні робітники і керівники торговельних, торговельно-комерційних, збуто-оптових підприємств м. Рівне.

Професійне формування спеціалістів створюють 7 викладачів і 2 майстра виробничого учіння. Середнє педагогічне навантаження нараховує 940 годин. 13 викладачів пенсійного віку володіють навантаженням в рамках ставки. Середній вік педколективу нараховує 44 роки і за останні 3 роки применшився на 2,8 років.

Збільшення кваліфікації або стажування проводиться у відповідності з планом. Збільшення спеціалізації адміністративно-педагогічних співробітників відбувається методом навчання на короткотермінових курсах, здобуття освіти на ФПК у Рівненському обласному інституті збільшення педагогічної освіти, Інституті післядипломної освіти Українського державного університету водного господарства та природокористування, участі в діяльності учбово-практичних семінарів, конференцій, методом стажування та самоосвіти. В закладі діє школа педагогічної творчості викладача-початківця.

Якісна структура викладачів, їх ділова і професійна спроможність повністю забезпечують формування спеціалістів за вибраною кваліфікацією.

Рівненський коледж економіки та бізнесу, РКЕБ

Отже, Рівненський коледж економіки та бізнесу, РКЕБ надає ґрунтовні знання своїм студентам.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!