Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4881 Методичні вказівки для лабораторних занять, організації самостійної роботи з курсу Організація баз даних і знань, НУДПСУ

Методичні вказівки для лабораторних занять, організації самостійної роботи з курсу Організація баз даних і знань, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Методичні вказівки для лабораторних занять, організації самостійної роботи з курсу Організація баз даних і знань

для підготовки бакалаврів

за напрямом “ Економіка і підприємництво”

спеціальності 6.050100 “Оподаткування”

спеціалізація “Адміністрування інформаційних ресурсів

Розглянуто на засіданні науково-

методичної ради університету

і рекомендовано до затвердження,

протокол №__від”___”______200_ р.

 

Ірпінь – 2006 

Методичні вказівки складено на основі навчальної програми курсу "Організація баз даних і знань", затвердженої в 2006 році. 

Автор:

С.Д.Постіл, канд.техн. наук,доцент

 

Т.В. Носовець, викладач

 

 

Рецензенти:

А.О. Антонюк, к.ф.-м. наук,доцент

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри

Інтелектуальних систем прийняття рішень,

протокол № ____ від "___"___________200 р.

Зав. кафедрою ________________ С.П. Ріппа

Зав. навчально-методичним відділом ____________ А.А. Чілікін 

Організація бази даних

Зміст

1. Короткий опис задачі

2. Методи розв’язання задачi i засоби її вирiшення в СУБД

3. Архітектура та структурний аналіз моделей бази даних автоматизованої інформаційної системи

4. Проектування бази даних

5. Реалізація бази даних

5.1. Створення бази даних (БД) (створення таблиць, заповнення таблиць інформацією, створення зв'язків між таблицями, робота з даними в режимі таблиці).

5.2. Створення запитів з однієї чи декількох таблиць (за умовою, підсумковий запит, перехресний запит на пошук записів, модифікація даних за допомогою запитів).

5.3. Створення форм (для перегляду й уведення даних, із підлеглою формою)

5.4. Створення звітів для виведення даних на принтер 

7. Перелік лабораторних робіт

7.1.Лабораторна робота №1. Створення бази даних.

Створення таблиць ......................................................... 4

7.2. Лабораторна робота № 2. Створення запитів ............ 13

7.3. Лабораторна робота № 3. Створення форм для перегляду, уведення й коректування даних .............. 27

7.4 Лабораторна робота № 4. Створення звітів для виведення даних на принтер ......................…..............32 

Лабораторна робота № 6. Створення бази даних індивідуального завдання...............................................36

Лабораторна робота №7. Створення запитів індивідуального завдання ......………………………....39

Лабораторна робота № 8. Робота з об'єктами DAO. Створення програм .....................…………………........42

Лабораторна робота № 9. Створення форм індивідуального завдання.………....………………......48

Література.........................… 56 

Організація бази даних

1. Короткий опис задачі

Визначення i класифікація сучасних систем управління базами даних

Всю iсторiю обчислювальної технiки можна представити як розвиток двох основних напрямкiв їївикористання: для здiйснення складних математичних розрахункiв, виконання яких неможливе вручну, i власне, використання обчислювальної технiки в автоматизованих iнформаційних системах. Підiнформаційною системою слід розумiти програмно-апаратний комплекс, функції якого полягають у нацiйному збереженi iнформацiї, наданні користувачу зручного інтерфейсу i, що особлово важливо, виконаннi специфiчних операцiй з перетворенням та пошуку необхiдної iнформацiї.

Найважливiшi вимоги до iнформацiйних систем збереження й обробка даних — не були реалiзовані можливостями систем управлiння файлами, якi iснували в 60-х рр.; були вiдсутнi пiдтримка логiчно зв’язаних файлiв, засоби вiдновлення даних у системi пiсля збоїв і параллельна робота декількох користувачів; не булла реалізована мова маніпулювання даними.

На початку 70-х рр. розроблений новий вид програмного забезпечення системи управлiння базами даних (Data Base Management - DBMS), яка дозволяла структурувати, систематизувати й органiзувати данi для їх комп’ютерного збереження й обробки. Базу даних (БД) можна визначити як уніфіковану сукупнiсть даних, спiлно використовувану рiзними задачами в рамках єдиної автоматизованої iнформацiйної системи (ІС).

Системою управління базами даних (СУБД) називають програмну сисгему, призначену для створення на ЕОМ загальної бази даних длябагаьох додаткiв; пiдтримки її в актульному станi i забезпечення ефективного доступу користувачiв до даних, що мiстяться в нiй, у рамках наданих їм повноважень. СУБДпризначена, таким чином, для централiзованого управлiння базою даних чи соцiальним ресурсом в iнтересах усiєї сукупності користувачiв.

В даний час практично неможливо представити iнформацiйну пiдтримку сучасної установи без застосування професiйних СУБД. Однак наявний сьогоднi рiвень можливостей програмних продуктів даного напрямку був досягнутий не вiдразу: еволюцiя СУБД пройшла шлях вiд систем, що спиралися на iєрархiчну i мережну модель даних, до систем так званого третього поколiння. для яких характернi ідеї обстрактно-орiєнтованого пiдходу.

СУБД першого покоління мали ряд iстотних недолiкiв: вiдсутнiсть стандарту зовнiшнiх iнтерфейсiв iзабезпечечня перснесення прикладних програм. Однак цiСУБДвлявилися дуже довговiчнi: розроблене на їх основi програмне забезпечення використовується i сьогоднi i великi ЕОМ (mainframe) мiстять величезнi масиви актуальної iнформацiї.

Розробка Е.Коддом реляцiйної теорiї пiдштовхнула до створення настпного класу СУБД. Особливостями другого покоління є застосування реляцiйної моделi даних i розвинена мова запитів SQL. Простота i гнучкість моделi даних дозволили їйстати домінуючою ізайняти лiдируючi позицій на вiдповiдному секторi ринку.

Багато розробникiв сьогоднi видiляють ряд негативних моментiв у реляцiйнiй моделi, серед яких неможливiсть представлення i манiпулювання даними складної структури (тексти, просторові данi). Це змушує вести роботи з удосконалювання систем другого поколiння чи створення нової моделi даних.

Для СУБД третього покоління харакгерне використання пропозоцiй, якi стосуються управлiня об’єктами і правилами, управлiння розподiленими даними, мов програмування четвертого поколiня (4GL), технологiї тиражування даних та iнших досягнень у галузi обробки даних. Сьогоднi СУБД цього поколiння застосовуються в дiловiй сферi досить активно не тілъки як незакiнченi технiчнi рiшення, а iяк готовi продукти, що дають можливостi розробникам активно використовувати потужні засоби управлiння даними.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!