Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4833 Семінарське заняття 8 на тему Стратегія планування, контроль маркетингу, Міжнародний маркетинг, Маркетинг, НУДПСУ

Семінарське заняття 8 на тему Стратегія планування, контроль маркетингу, Міжнародний маркетинг, Маркетинг, НУДПСУ

« Назад

Семінарське заняття 8 на тему Стратегія планування, контроль маркетингу, Міжнародний маркетинг

Мета заняття: описати процес стратегічного маркетингу та його три основні етапи: планування, реалізацію, контроль; пояснити, яким чином окремі елементи комплексу маркетингу узгоджуються в програмі маркетингу.

Основні терміни та поняття: прибуток, мета, частка ринку, завдання, конкурентна перевага, якість, бенчмаркінг, план маркетингу, ситуаційний аналіз, сегментація ринку, маркетингова стратегія, маркетингова тактика, матриця БКГ, глобальні компанії, глобальний ринок, експорт, імпорт, спільне підприємство. 

План семінарського заняття 

1. Суть маркетингового стратегічного планування.

2. Етапи стратегічного планування.

3. Підходи до планування стратегії і її вибір.

4. Суть маркетингового планування.

5. Зміст розділів плану маркетингу.

6. Суть маркетингового контролю.

7. Сутність стратегії диференціації і стратегії низьких витрат.

8. Які основні стратегії відносяться до стратегії зростання.

9. Глобальні компанії.

10. Стратегії виходу на міжнародний ринок. 

Методичні рекомендації. Слід розуміти, що рівень корпоративної стратегії є аналізом стану справ і визначення загальної перспективи розвитку підприємства. Такі поняття, як бачення, місія, корпоративна філософія і культура формулюються на рівні корпорації.

Бізнес-підрозділ також визначає місію, мету і завдання своєї діяльності. Залежно від них організація вирішує, які товари випускати на ринок, які підтримувати, а які мають бути виведеними з ринку. Для визначення основних напрямів використання ресурсів компанії можна використати матрицю Бостонської консультаційної групи (БКГ).

Необхідно мати чітке уявлення про зміст кожної із фаз процесу стратегічного маркетингу. Слід засвоїти, що фаза планування, крім ситуаційного аналізу, включає сегментацію ринку і визначення цільових сегментів споживачів компанії. Компанія випускає свої товари або надає послуги не споживачам взагалі, а конкретній групі, чиї потреби можуть бути якнайповніше задоволені цими товарами. Добре було б, уміти чітко визначати цільові сегменти споживачів відомих торговельних марок. Після сегментації споживачів і виділення цільового сегмента фаза планування передбачає розроблення програми маркетингу, тобто конкретних рішень стосовно всіх елементів комплексу маркетингу: які різновиди продукту виробляти, за якою ціною їх пропонувати споживачам, як просувати, які канали збуту використовувати.

Друга фаза процесу стратегічного маркетингу – реалізація програми маркетингу; вона передбачає одержання необхідних ресурсів (фінансових, людських тощо), побудову організаційної структури маркетингової служби, розроблення графіків реалізації програми.

Фаза контролю процесу стратегічного маркетингу передбачає порівняння досягнутих результатів із плановими показниками, виявлення відхилень, з’ясування причин цих відхилень та усунення негативних і використання позитивних відхилень. 

Самостійна робота

1. Розв’язання практичних задач на визначення відпускних і роздрібних цін.

2. Визначення заходів стосовно державного регулювання цін.

3. Як фірма розробляє свої програмні заяви, визначає цілі і розвиток господарського портфелю.

4. Охарактеризувати три варіанти стратегії росту фірми.

5. Охарактеризувати основні конкурентні стратегії підприємства.

6. Планування маркетингу (суттєвість розділів плану маркетингу).

7. Маркетинговий контроль (типи маркетингового контролю).

8. Середовище міжнародного маркетингу. 

Питання для обговорення

1. Що таке стратегія росту в інтеграційному напрямі?

2. Що таке стратегія росту в диверсифікаційному напрямі?

3. Що таке стратегія інтенсивного росту?

4. Яка різниця між регресивною і прогресивною інтеграцією?

5. Яка різниця між горизонтальною і прогресивною інтеграцією?

6. Яка різниця між концентричною та горизонтальною диверсифікацією?

7. Яка різниця між конгломератною та горизонтальною диверсифікацією?

8. Охарактеризуйте матрицю Бостонської консалтингової групи.

9. Що таке стратегічне та тактичне планування. 

Індивідуальна робота

 1. Розробити власну ринково – продуктову стратегію заводу по виробництву безалкогольної продукції.

 2. Зробити опис сучасного світового ринку за наступними напрямками:

– особливість сучасної спеціалізації;

– особливості сучасної світової торгівлі;

– особливості сучасних валютно-фінансових відносин;

– розвиток кредитних відносин;

– аналіз конкуренції на всіх рівнях. 

Література

Основна [1, 2, 5, 9, 10, 13, 17, 21, 22, 24, 30].

Додаткова [1, 2, 6, 7, 14].

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Балабанова Л. В. Маркетинг: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Балабанова; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 347 с.

 2. Балабанова Л. В. Стратегічне маркетингове управління комерційною діяльністю підприємств: монографія / Л. В. Балабанова, А. С. Панчук; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. – 181 с.

 3. Басій Н. Ф. Стратегічний маркетинг: навч. посіб. для вивч. курсу та самост. роботи студ. ден. і заоч. форм навч. екон. спец. / Басій Н. Ф., Балук Н. Р. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л.: Львівська комерційна академія, 2011. – 456 с.

 4. Біловодська О. А. Маркетингова політика розподілу: навч. посіб. / О. А. Біловодська. – К. : Знання, 2011. – 496 с.

 5. Васюткіна Н. В. Маркетинг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Васюткіна ; Європ. ун-т. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. – 247 с.

 6. Власенко Я. О. Основи сучасного маркетингу : навч. посіб. / Власенко Я. О., Карпенко С. В. – К. : ІНКОС, 2011. – 323 с.

 7. Гетьман О. О. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності підприємства на засадах маркетингу : монографія / О. О. Гетьман ; Дніпропетр. держ. фін. акад. - Д. : ДДФА, 2011. – 207 с.

 8. Гончарова С. М. Соціально-етичний маркетинг : навч. посіб. / С. М. Гончаров ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2011. – 248 с.

 9. Горелов Д. А. Маркетинг : учеб. пособие [для студентов вузов] / Горелов Д. А., Лаврова Ю. В. ; Харьк. нац. автомобил.-дорож. ун-т. – Х. : ХНАДУ, 2012. – 291 с.

 10. Дубницький В. И. Международный маркетинг : учеб. пособие-практикум для студентов экон. специальностей вузов Украины / В. И. Дубницкий [и др.] ; Донец. гос. ун-т упр., Каф. маркетинга, Донец. экон.-гуманитар. ин-т, Каф. междунар. экономики. – Донецк : Юго-Восток, 2012. – 213 с.

 11. Загородній А. Торгівля. Маркетинг. Реклама : термінол. слов. / Анатолій Загородній, Геннадій Вознюк, Ігор Комарницький ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 311 с.

 12. Звягінцева О. Б. Маркетинг : [підручник] / О. Б. Звягінцева. – О. : Букаєв Вадим Вікторович [вид.], 2012. – 443 с.

 13. Ігнатова Є. М. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / Є. М. Ігнатова [та ін.] ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Х. : ХАІ, 2011. – 119 с.

 14. Карпенко Н. В. Комплекс маркетингових комунікацій у стратегічному управлінні маркетинговою діяльністю підприємства : монографія / Н. В. Карпенко, Н. І. Яловега ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2012. – 278 с.

 15. Кожухівська Р. Б. Розвиток сучасних маркетингових інформаційних технологій в комунікаційних стратегіях українських туристичних підприємств : монографія / Кожухівська Р. Б. – Умань : Сочінський, 2011. – 176 с.

 16. Корж М. В. Маркетингова діяльність підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. В. Корж, С. А. Жуков ; Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). – Краматорськ : ДДМА, 2012. – 251 с.

 17. Корж М. В. Механізм управління інструментарієм міжнародного маркетингу. Теорія і практика : монографія / М. В. Корж ; Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ : ДДМА, 2011. – 335 с.

 18. Корольчук О. П. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Корольчук, І. Р. Лошенюк, Г. В. Любківська ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 345 с.

 19. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг : підручник / Н. В. Куденко ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2012. – 523 с.

 20. Литовченко И. Л. Генезис и эволюция информационной концепции маркетинга : [монография] / И. Л. Литовченко. – К. : Наукова думка, 2011. – 200 с.

 21. Маркетинг : Підручник / В. Руделіус, О. М. Азарян, Н. О. Бабенко, та ін.; Ред.-упор. О. І. Сидоренко, Л. С. Макарова. – 4-те вид. – К. : Навчально-методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. – 648 с.

 22. Могилова А. Ю. Стратегічний маркетинг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ю. Могилова. – Д. : Маковецький Ю. В., 2011. – 306 с.

 23. Окландер М. А. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 238 с.

 24. Пурська І. С. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / І. С. Пурська, М. П. Мальська, Ю. С. Занько. – К. : Знання, 2012. – 285 с.

 25. Салогубова В. М. Підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу на засадах маркетингу : монографія / Салогубова В. М. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : [вид-во СНУ ім. В. Даля], 2011. – 238 с.

 26. Семак Б. Б. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. / Семак Б. Б., Сухорська У. Р. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. – 175 с.

 27. Соколова Л. В. Маркетинг: теорія та практика : [навч. посіб.] / Л. В. Соколова, Г. М. Верясова. – Х. : Компанія СМІТ, 2011. – 206 с.

 28. Стельмащук Н. А. Основи маркетингу : конспект лекцій / Стельмащук Н. А. ; Хмельниц. екон. ун-т. – Т. : Крок, 2012. – 232 с.

 29. Турченюк М. О. Маркетинг : підручник / М. О. Турченюк, М. Д. Швець. – К. : Знання, 2011. – 318 с.

 30. Хамініч С. Ю. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / С. Ю. Хамініч, О. О. Кононова, М. В. Матвієць ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Маковецький Ю. В., 2011. – 191 с.

 31. Чухрай Н. І. Маркетинг інновацій : підручник / Н. І. Чухрай ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 251 с.

 32. Шинкаренко В. Г. Управління маркетинговими можливостями підприємства : монографія / В. Г. Шинкаренко, О. М. Криворучко, І. С. Пипенко ; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Х. : ХНАДУ, 2011. – 180 с. 

Додаткова:

 1. Азарян О. М. Стратегічне управління маркетинговою діяльністю підприємств машинобудування : монографія / О. М. Азарян, А. С. Болдирєва ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. маркетингу і комерц. справи. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 218 с.

 2. Антошкіна Л. І. Стратегічний маркетинг у зовнішньоекономічній діяльності підприємств Північноприазовського регіону : монографія / Л. І. Антошкіна [та ін.]. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 181 с.

 3. Близнюк А. С. Маркетингове управління туристичним підприємством: шляхи розвитку та реструктуризації : [монографія] / Близнюк Андрій Станіславович. – К. : Фенікс, 2011. – 162 с.

 4. Бондар О. В. Консалтингове підприємство як суб’єкт маркетингової діяльності : монографія / О. В. Бондар, В. В. Дворніченко ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 160 с.

 5. Буднік О. М. Маркетинг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Буднік ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2012. – 227 с.

 6. Гросул В. А. Формування маркетингової конкурентної стратегії підприємств роздрібної торгівлі : монографія / В. А. Гросул, Л. О. Попова, К. А. Корженко ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х. : ХДУХТ, 2012. – 247 с.

 7. Длігач А. О. Стратегічне маркетингове управління : монографія / А. О. Длігач. – К. : Алерта, 2012. – 270 с.

 8. Загнітко А. П. Словник-довідник маркетингової термінології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Загнітко, Д. П. Шапран, І. Х. Баширов ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. українознав. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 160 с.

 9. Ілляшенко Н. С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств : монографія / Н. С. Ілляшенко ; Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 191 с.

 10. Карпова Я. Перспективні напрями формування системи управління товарними ринками на основі концепції маркетингу в Україні : [монографія] / Яніна Карпова. – Л. : Сполом, 2011. – 180 с.

 11. Маркетингова товарна політика : зб. завдань для практ. занять та самост. роботи / Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. Альфреда Нобеля ; [уклад. С. С. Яременко, О. Є. Гут]. – Д. : [Вид-во ДУЕП], 2011. – 100 с.

 12. Маслова Н. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. О. Маслова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : [б. в.], 2012. – 319 с.

 13. Тардаскіна Т. М. Електронна комерція : навч. посіб. / Тардаскіна Т. М., Стрельчук Є. М., Терешко Ю. В. ; Держ. служба зв'язку, Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова, Каф. менедж. та маркетингу. – О. : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 120 с.

 14. Шталь Т. В. Маркетингові стратегії підприємств ресторанного господарства : монографія / Т. В. Шталь ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 273 с. 

14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 1. American Marketing Association: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx.
 2. Агентство интернет маркетинга StarMarketing: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://star-marketing.com.ua.
 3. Журнал «Новый маркетинг»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://marketing.web-standart.net.
 4. Международная ассоциация маркетинговых инициатив: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mami.org.ua.
 5. Международная Маркетинговая Группа Украина: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.marketing-ua.com/contact.php.
 6. Российская ассоциация маркетинга: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ram.ru.
 7. Українська Асоціація Маркетингу: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uam.in.ua.
 8. Энциклопедия маркетинга: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.marketing.spb.ru.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!