Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4822 Методи контролю та контрольні питання, Маркетинг, НУДПСУ

Методи контролю та контрольні питання, Маркетинг, НУДПСУ

« Назад

Методи контролю та контрольні питання

Контроль знань студентів є важливим показником якості навчання. Основним завданням контролю знань студентів є оцінка отриманих ними теоретичних знань та практичних навичок з даного курсу. Об’єктивна оцінка знань та вмінь стимулює самостійну роботу студента та є основною будь-якої форми методу навчання.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів здійснюється за результатами модульного і семестрового контролю знань в межах 100 бальної шкали. Основою для такого контролю є: усне та письмове опитування, тестування, перевірка та захист доповідей, перевірка контрольних робіт, виконаних під час проведення контрольних заходів. 

Критерії оцінювання знань

Семінарсько-практичні заняття є однією з найважливіших та конструктивних форм навчального процесу.

Шкала оцінювання знань студентів на семінарсько-практичних заняттях. 

Відповіді на теоретичні запитання, виконання вправ, розв’язок практичних завдань.

Відсоток правильного виконання знань

Кількість балів

Дана повна та правильна відповідь на поставлені запитання, студент дає логічні пояснення і підводить підсумки.

Не менше 85

5

Дана правильна відповідь, яка може бути неповною або неточною, але не призводить до отримання неправильного результату.

Не менше 75

4

Відповідь містить помилки (більше 3) або є поверхневою.

Не менше 50

3

Немає правильної відповіді.

Менше 50

0

Самостійна робота студента є невід’ємною складовою навчального процесу.

Видами самостійної роботи є:

- поглиблене вивчення курсу;

- підготовка до поточного та підсумкового контролю знань.

З даного курсу передбачено виконання самостійної роботи у вигляді:

- складання опорних конспектів за теоретичними питаннями;

- підготовка до усного опитування;

- складання кросвордів;

- вивчення додаткової спеціальної літератури;

- підготовка доповідей та презентацій. 

Під час самостійної роботи студент повинен користуватися конспектами лекцій, посібниками, фаховими виданнями, статистичними матеріалами.

Шкала оцінювання знань при виконанні самостійної роботи

Складання опорних конспектів, тез доповідей, кросвордів.

Кількість балів

Робота виконана у відповідності з вимогами (грамотно, охайно). Студент коментує роботу, дає правильні відповіді на додаткові запитання.

5

Робота містить деякі неточності, незначні помилки, які на кінцевий результат не впливають.

4

Робота містить значні помилки, відсутня логічна її послідовність.

3

Робота виконана неправильно, або зовсім не виконана

0

Поточний контроль у формі контрольного заходу

Участь студентів у виконанні контрольного заходу є обов’язковим. Дисципліна «Економіка зарубіжних країн» складається з 2 залікових кредитів, що передбачає проведення контрольного заходу. Такі заходи дозволять здійснити контроль знань студентів за певним змістовним модулем.

Максимальна кількість балів за контрольний захід – 5 балів.

Контрольні заходи поводяться у письмовій формі і включають такі типи завдань:

- теоретичні питання;

- тестові завдання;

- питання вправи, задача.

Максимальна кількість балів за кожне завдання контрольного заходу:

- теоретичні питання – 5 балів;

- тестові завдання – 5 балів;

- питання вправа, задача – 5 балів.

Неявка студента на проміжний контроль за розкладом оцінюється як 0 балів. У випадку неявки студента на контрольний захід з поважних причин (хвороба тощо.) контрольну роботу виконує під час чергової консультації.

Шкала оцінювання при проведенні контрольних заходів у письмовій формі

Відповіді на теоретичні питання

 

 

Відповіді на тестові завдання (% правильних відповідей)

Розв’язання задачі

Кількість балів

Відповідь повна і грамотна

Не менше 85

Задача розв’язана правильно і містить пояснення і висновки

5

Відповідь з деякими неточностями, або неповна

Не менше 75

Задача розв’язана, але допущені незначні помилки, є висновки

4

Відповідь з грубими помилками

Не менше 50

Задача розв’язана, але допущені грубі помилки, відсутні висновки.

3

Відповідь не правильна, або зовсім відсутня

Менше 50

Задача не розв’язана.

0

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за підсумками модульного контролю знань – 20 балів. 

Кількість балів

Оцінка

Оцінка національна

Оцінка ECTS

18-20

«Відмінно»

5

A

15-17

«Дуже добре»

4,5

B

12-14

«Добре»

4

C

9-11

«Задовільно»

3,5

D

7-8

«Достатньо»

3

E

4-6

«Незадовільно»

2

FX

0-2

«Неприйнятно»

1

F

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за підсумками модульного контролю знань – 30 балів. 

Кількість балів

Оцінка

Оцінка національна

Оцінка ECTS

27-30

«Відмінно»

5

A

24-26

«Дуже добре»

4,5

B

21-23

«Добре»

4

C

18-20

«Задовільно»

3,5

D

15-17

«Достатньо»

3

E

12-14

«Незадовільно»

2

FX

0-12

«Неприйнятно»

1

F

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за підсумками модульного контролю знань – 50 балів. 

Кількість балів

Оцінка

Оцінка національна

Оцінка ECTS

45-50

«Відмінно»

5

A

40-44

«Дуже добре»

4,5

B

35-39

«Добре»

4

C

30-34

«Задовільно»

3,5

D

25-29

«Достатньо»

3

E

17-24

«Незадовільно»

2

FX

0-16

«Неприйнятно»

1

F

Семестровий контроль по курсу «Маркетинг»

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за підсумками екзаменаційної роботи – 100 балів.

Кількість балів

Оцінка

Оцінка національна

Оцінка ECTS

90-100

«Відмінно»

5

A

80-89

«Дуже добре»

4,5

B

70-79

«Добре»

4

C

60-69

«Задовільно»

3,5

D

50-59

«Достатньо»

3

E

35-49

«Незадовільно»

2

FX

0-34

«Неприйнятно»

1

F

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»,

6.030508 «Фінанси і кредит» варіативна компонента «Оподаткування»

Модуль

І – 20 балів*

ІІ – 30 балів*

Екзамен – 50 балів

Підсумкова атестація 20+30+50=100

Тема №

1

2

3

4

5

6

Модульний контроль

5 балів

 

7

8

9

10

11

12

13

14

Модульний контроль

5 балів

 

Активність на семінарських та практичних заняттях

 

5

 

5

 

5

 

5

5

5

5

5

5

5

Виконання індивідуальної роботи

 

5

 

5

5

 

 

 

 

 

5

 

5

 

Примітка. Сума балів розраховується шляхом множення коефіцієнту ( ) на арифметичне середнє значення набраної кількості балів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!