Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4758 Вимоги до структури та оформлення наукових статей

Вимоги до структури та оформлення наукових статей

« Назад

Вимоги до структури та оформлення наукових статей

1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи: 
- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; - формулювання цілей статті (постановка завдання); 
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

2. Розташування структурних елементів статті:

– УДК; 

– прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, e-mail (українською, англійською, російською мовами); 

– назва статті та анотація українською, англійською, російською мовами (900–1000 знаків кожна); анотація повинна бути структурованою, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки;

– ключові слова українською, англійською, російською мовами; 

- обов’язковий список використаних джерел у кінці статті; після списку використаних джерел надається цей же список джерел латинським алфавітом (транслітерація); 

- обсяг статті – до 25 тис. знаків (як виняток, не більше 35 тис. знаків);

– обов’язкова вимога до статей – якість, високій рівень англійської мови. 

4. Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ. Щодо символів. В тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «», тире – це коротке тире: «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також в них. Для запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки». 

5. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком:[7,с.123], де 7– номер джерела за списком використаних джерел , 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Посилання на архівні джерела – [15,арк.258,231зв]. 

6. Стаття подається мовою оригіналу (українською, російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською, польською, чеською) у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows, на диску чи електронною поштою. 

7. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікаціїабо витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.

Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою. 

8. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів. 

– Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон, e-mail.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!