Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4755 Програма проходження навчальної практики з курсу Облік та аудит, НАСОА

Програма проходження навчальної практики з курсу Облік та аудит, НАСОА

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Кафедра теорії бухгалтерського обліку

 

Програма проходження навчальної практики

для студентів факультету «Облік та аудит»

Напряму 6.030509 01«Облік і аудит»

Затверджено

На засіданні кафедри

теорії бухгалтерського обліку

Протокол № 1 від «31» квітня 2015 р.

 

Київ – 2016 

Програма проходження навчальної практики регламентує систему організаційних заходів, порядок проведення та підведення підсумків навчальної практики студентів напряму 6.03050901 «Облік і аудит». 

Програма проходження навчальної практики розроблена на основі Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161 та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93 зі змінами та доповненнями.

1. Мета навчальної практики

1.1. Навчальна практика є ланкою практичної підготовки студентів, яка проводиться у процесі вивчення облікових дисциплін. Під час проходження навчальної практики студентами поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з фахової дисципліни навчального плану.

1.2. Метою навчальної практики є закріплення студентами знань з фахової дисципліни, узагальнення сформованих у них підходів до роботи за спеціальністю, що ними здобувається, підвищення рівня теоретичної підготовки студентів.

2. База практики

2.1. Навчальна практика проводиться в Національній академії статистики, обліку та аудиту

2.2. Базою проходження навчальної практики для студентів напряму 6.03050901 «Облік і аудит» є кафедра теорії бухгалтерського обліку НАСОА.

3. Організація і керівництво практикою

3.1. Навчально-методичне керівництво та виконання програми практики забезпечує кафедра теорії бухгалтерського обліку НАСОА.

3.2. До керівництва практикою від вищого навчального закладу залучаються досвідчені викладачі кафедри.

3.3. Керівник практики від академії проводить інструктаж про порядок проходження практики, видачу студентам необхідних документів (календарного плану, програми), інформує студентів про систему звітування з практики.

3.4. Студенти при проходженні практики зобов’язані: до початку практики одержати завдання з проходження практики, в повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики, своєчасно здати та захистити Звіт про проходження навчальної практики.

4. Завдання на проходження навчальної практики та підведення підсумків практики

4.1. При проходженні навчальної практики на базі, зазначеній в п. 2.2, студент повинен:

1) На прикладі конкретного об’єкта бухгалтерського обліку вивчити та описати систему нормативно-правового регулювання порядку відображення господарських операцій з таким об’єктом в бухгалтерському обліку;

2) Охарактеризувати систему документування господарських операцій з обраним об’єктом та навести зразки заповнених відповідних первинних документів;

3) Описати порядок оцінки, облікового відображення господарських операцій з обраним об’єктом на підставі вивчення публікацій в періодичних фахових виданнях, оформити їх у журнал реєстрації господарських операцій;

4) Розкрити вимоги чинного податкового законодавства щодо обліку господарських операцій за обраним об’єктом відповідно до Податкового кодексу України.

5) Виконати практичну частину (додаток ___)

4.2. За результатами проходження навчальної практики студенти складають та подають на кафедру Звіт про проходження навчальної практики, структура якого наведена у Додатку 1. Звіт підписується керівником від бази практики на титульному аркуші (Додаток 2).

4.3. Звіт повинен містити:

- щоденник про проходження навчальної практики (Додаток 3);

- відгук та оцінку роботи студента на практиці (складається керівником практики від кафедри (Додаток 4));

- розділи Звіту, наведені в Додатку 1;

- висновки та пропозиції.

4.4. Звіт повинен відповідати встановленим вимогам до його оформлення.

4.4.1. Основний текст звіту оформлюється шрифтом Times New Roman 14 з міжрядковим інтервалом 1,5. Відступ 1,25 см.

4.4.2. Текст, що наводиться в таблицях та рисунках звіту, оформлюється шрифтом Times New Roman 12 з міжрядковим інтервалом 1,0 без відступу.

4.5. Звіт про проходження навчальної практики здається в терміни, встановлені Графіком роботи зі студентами напряму «Облік і аудит».

4.6. Звіт з проходження навчальної практики захищається студентом в комісії, призначеній завідувачем кафедри теорії бухгалтерського обліку. До складу комісії входять викладачі кафедри.

Додаток___

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Необхідно:

На підставі наведених господарських операцій:

- вказати кореспонденцію рахунків;

- визначити відсутні суми;

- підрахувати журнал обліку господарських операцій;

- занести залишки на початок періоду та операції по рахункам;

- вивести залишки по рахункам на кінець звітного періоду;

- скласти оборотно-сальдову відомість за звітний період;

- скласти фінансову звітність (форми № 1, № 2) за звітний період (І квартал 20__р.).

Дані для виконання роботи:

Промислове підприємство «Оріон» знаходиться на самостійному балансі, має поточний рахунок у відділені банку, випускає готову продукцію (дивани, крісла) та реалізує її. Для випуску готової продукції підприємство використовує матеріали, закуповує напівфабрикати (пиломатеріали, деревинностружкові плити.) Матеріально-відповідальні особи на підприємстві: кассир, комірник, зав. Адміністративно-господарського відділу.

Залишки по рахункам на 31 грудня минулого року

Код рахунку

Назва рахунку

Суми, грн.

103

Машини та обладнання

550000

131

Знос основних засобів

14000

201

Сировина і матеріали

69500

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

20000

23

Виробництво

43000

25

Напівфабрикати

20000

26

Готова продукція

93700

281

Товари на складі

15000

282

Товари в торгівлі

42000

284

Тара під товари

8000

285

Торгова націнка

1500

301

Касса в національній валюті

3910

311

Поточні рахунки в національній валюті

456300

372

Розрахунки з підзвітними особами

150

40

Статутний капітал

280000

441

Нерозподілений прибуток

14000

501

Довгострокові кредити банків у національній валюті

600000

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

179568

661

Розрахунки за заробітною платою

232492

Господарські операції по підприємству за__________________20___р.

Первинний документ

Зміст господарської операції

Сума

Д-т

К-т

1.

Акт приймання-перадачі

Оприбутковано об’єкт основних засобів – персональний комп’ютер, що надійшов від засновників за справедливою вартістю.

7000

 

 

2.

Акт приймання-перадачі; інвентарна картка

Введено в експлуатацію об’єкт основні засоби

7000

 

 

3.

Акт списання основних засобів

Відображено договірну вартість об’єкта основних засобів

12000

 

 

4.

Довідка бухгалтерії

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

2000

 

 

5.

Довідка бухгалтерії

Списано суму зносу основних засобів

1000

 

 

6.

Довідка бухгалтерії

Списана залишкова вартість основних засобів

9000

 

 

7.

Довідка бухгалтерії

Визначено фінансовий результат від реалізації основних засобів:

-9000;

 -10000;

 

 

 

8.

Довідка бухгалтерії

Визначено фінансовий результат від іншої звичайної діяльності

1000

 

 

8 а.

Товарно-транспортна накладна

Отримано матеріали від постачальника (дошка дубова, фарба біла) без ПДВ

 Сума ПДВ

 

11500

2300

 

 

8 б.

Рахунок; платіжне доручення

Оплачено постачальнику за матеріали в т. ч. сума ПДВ

13800

2300

 

 

9.

Довідка бухгалтерії

Нарахована амортизація:

-         Виробничого обладнання та інших необоротних активів підприємства, що безпосередньо використовуються у виробничому процесі для виробництва продукції;

-         Офісної техніки

 

 

 

3800

 

 

 

1200

 

 

10.

Накладна; вимога; лімітно-забірна картка

Списано матеріали на виробництв продукції

36200

 

 

11.

Акт; накладна

Передано на переробку раніше забраковані вироби

 

3200

 

 

12.

Накладна

Списано напівфабрикати власного виробництва на собівартість виготовленої продукції

9600

 

 

13.

Накладна; вимога

Списано МШП з терміном використання до 1 р., що застосовуються для виробництва продукції

9100

 

 

14.

Накладна; вимога

Використано для власних виробничих потреб товари, що були придбані для реалізації

11000

 

 

15.

Акт на здачу готової продукції

Здано на склад готову продукцію

240000

 

 

16.

Табель; маршрутний лист; наряд

Нарахована основна заробітна плата основних виробничих робітників

120000

 

 

17.

Табель; маршрутний лист

Нарахована додаткова заробітна плата основним виробничим робітникам

26500

 

 

18.

Табель

Нарахована основна і додаткова заробітна плата загально-виробничому персоналу

36900

 

 

19.

Табель

Нарахована основна і додаткова заробітна плата управлінського персоналу

54300

 

 

20.

Табель

Нарахована основна і додаткова заробітна плата працівникам служби збуту

43200

 

 

21.

Табель

Нарахована основна і додаткова заробітна плата не виробничого персоналу

22300

 

 

22.

Заява; наказ

Нарахована матеріальна допомога працівникам підприємства

65800

 

 

23.

Розрахунок бухгалтерії

 Утримано прибутковий податок з громадян

?

 

 

24.

Звіт про використання коштів виданих на відрядження

Утримано із заробітної плати перевитрати підзвітних сум

800

 

 

25.

Позивний лист суду; наказ по підприємству

Утримано суму відшкодування матеріальної шкоди

200

 

 

26.

Позивний лист суду; виконавчий лист

Утримано суму аліментів

2360

 

 

27.

Розрахунково – платіжна відомість

Утримано із основної та додаткової заробітної плати виробничих робітників єдиний соціальний внесок

?

 

 

28.

Розрахунково – платіжна відомість

Утримано із основної та додаткової заробітної плати загально виробничого персоналу єдиний соціальний внесок

?

 

 

29.

Розрахунково – платіжна відомість

Утримано із основної та додаткової заробітної плати управлінського персоналу єдиний соціальний внесок

?

 

 

30.

Розрахунково – платіжна відомість

Утримано із основної та додаткової заробітної плати працівників служби збуту єдиний соціальний внесок

?

 

 

31.

Розрахунково – платіжна відомість

Утримано із основної та додаткової заробітної плати невиробничого персоналу єдиний соціальний внесок

?

 

 

32.

ПКО; чек

Отримано з банку готівку на виплату заробітної плати

232492

 

 

33.

ВКО

Видано заробітну плату із каси

 

232492

 

 

34.

Платіжне доручення

Перераховано до бюджету прибутковий податок

?

 

 

35.

Платіжне доручення

Перераховано до бюджету єдиний соціальний внесок

?

 

 

36.

Наказ; ВКО

Видано аванс працівнику на відрядження

900

 

 

37.

Звіт про використання коштів наданих на відрядження

Здано до бухгалтерії звіт про використання коштів, виданих на відрядження працівнику адмінуправлінського персоналу (гол. інженер)

?

 

 

38.

ВКО

Видано із каси аванс на господарські потреби матеріально-відповідальній особі

1500

 

 

39.

Накладна

Здано звіт про використання коштів і на його підставі враховано:

-         Придбані матеріали

-         Сума ПДВ

 

 

1250

250

 

 

40.

Інвентаризаційний опис

За результатами проведення інвентаризації виявлено нестачу товару

500

 

 

41.

Довідка бухгалтерії

Відсторновано податковий кредит з ПДВ у частині, що припадає на товар, якого не вистачає

100

 

 

42.

Довідка бухгалтерії

Віднесено на витрати звітного періоду суму ПДВ, що припадає на товар, якого не вистачає

100

 

 

43.

Інвентаризаційний опис

Відображено нестачу товарів в роздрібній торгівлі

200

 

 

44.

Довідка бухгалтерії

Сторнована сума торгівельної націнки на товари яких не вистачає

 

 

 

45.

Довідка бухгалтерії; інвентаризаційний опис

Відображена вартість списаних товарів на позабалансовому рахунку до з’ясування причин нестачі

800

 

 

46.

Довідка бухгалтерії

Списано витрати по нестачам на фінансовий результат

700

 

 

47.

Довідка бухгалтерії

Встановлено винних осіб та віднесено на них суми нестач

800

 

 

48.

Довідка бухгалтерії

Списано вартість товару якого не вистачало з позабалансового рахунку

800

 

 

49.

Довідка бухгалтерії

Віднесено на винних осіб різницю між розміром шкоди визначено відповідно до Порядку № 116 і облікових цін списаних товарів

1708

 

 

50.

ПКО

Відшкодовані збитки винними особами

1708

 

 

51.

Довідка бухгалтерії

Віднесено на розрахунки з бюджетом після відшкодування збитків нанесених підприємству залишок суми відшкодувань

908

 

 

52.

Платіжне доручення

Перераховано до бюджету суму за розрахунком

908

 

 

53.

Довідка бухгалтерії

Віднесено на фінансовий результат дохід від відшкодування раніше списаного товару

1600

 

 

54.

Довідка бухгалтерії

Відображено виявлену під час інвентаризації нестачу товарів в межах норм природного убутку

128

 

 

55.

Довідка бухгалтерії

Списано торгівельну націнку на товари нестача яких є в межах норм природного убутку (методом червоного сторно)

64

 

 

56.

Довідка бухгалтерії; інвентарний опис

В результаті інвентаризації виявлено надлишок товару

600

 

 

57.

Довідка бухгалтерії

Відображена сума надлишків товару на фінансовий результат

 

600

 

 

58.

Товарно-транспортна накладна

Нараховано дохід за реалізовану готову продукцію:

-         Без ПДВ

-         ПДВ від реалізації

 

 

653000

130600

 

 

59.

Довідка бухгалтерії

Списано собівартість реалізованої готової продукції

200000

 

 

60.

Виписка банку; платіжне доручення

Розрахунок покупців (оплата) за відвантажену готову продукцію в т. ч. ПДВ – 58345 грн.

350000

 

 

61.

Довідка бухгалтерії

Віднесено на фінансовий результат собівартість товарів, яких не вистачає

128

 

 

62.

Довідка бухгалтерії

Віднесено на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції

200000

 

 

63.

Довідка бухгалтерії

Списано загальновиробничі витрати на витрати виробництва

36900

 

 

64.

Довідка бухгалтерії

Віднесено на фінансовий результат адміністративні витрати

56400

 

 

65.

Довідка бухгалтерії

Віднесено на фінансовий результат адміністративні витрати

43200

 

 

66.

Довідка бухгалтерії

Віднесено на фінансовий результат витрати на збут

88200

 

 

67.

Довідка бухгалтерії

Віднесено на фінансовий результат дохід від реалізації

653000

 

 

68.

Довідка бухгалтерії

Відображено нарахування податку на прибуток

?

 

 

69.

Довідка бухгалтерії

Включено податок на прибуток до фінансового результату

?

 

 

70.

Довідка бухгалтерії

Визначено фінансовий результат діяльності підприємства

?

 

 

 

 

Всього за журналом

?

 

 

Додаток 1

СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

Звіт повинен містити наступні розділи

1. Система нормативно-правового регулювання господарських операцій з об’єктом дослідження

При ознайомлені з системою нормативно-правового регулювання господарських операцій з об’єктом дослідження необхідно:

 • встановити рівні нормативно-правового регулювання господарських операцій з об’єктом дослідження;

 • охарактеризувати нормативно-правові документи, що регулюють господарські операції з об’єктом дослідження, що оформлюється у вигляді таблиці: 

№ з\п

Нормативно-правовий документ

Питання, що регулюються

Вплив на порядок відображення господарських операцій в обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • зробити висновки щодо повноти нормативно-правового регулювання здійснення господарських операцій з об’єктом дослідження та їх облікового відображення;

 • описати суперечності, що виникають при застосуванні норм окремих нормативно-правових документів.

2. Система документування господарських операцій з об’єктом дослідження

При ознайомленні з особливостями системи документування господарських операцій з об’єктом дослідження необхідно:

 • охарактеризувати систему документування господарських операцій з обраним об’єктом (навести зв'язок показників окремих документів, повноту розкриття у них господарських операцій з об’єктом дослідження);

 • навести зразки заповнених відповідних первинних документів;

 • зробити висновки про напрями удосконалення існуючої системи документування господарських операцій з обраним об’єктом.

3. Опис порядку оцінки та облікового відображення господарських операцій з об’єктом дослідження

Опис порядку оцінки та облікового відображення господарських операцій з об’єктом дослідження передбачає:

 • характеристику діючого порядку оцінки відповідних об’єктів бухгалтерського обліку;

 • формулювання висновків щодо адекватності застосування існуючих методів оцінки відповідних об’єктів бухгалтерського обліку;

 • визначення порядку облікового відображення господарських операцій з обраним об’єктом на підставі вивчення публікацій в періодичних фахових виданнях;

 • оформлення журналу реєстрації господарських операцій з об’єктом дослідження (не менше 30 проводок): 

з/п

Первинний документ

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

 

 

 

 

 

 

 

4. Опис порядку відображення господарських операцій з об’єкт дослідження в звітності підприємства

Опис порядку відображення господарських операцій з об’єкт дослідження в звітності підприємства передбачає:

 • наведення порядку відображення зазначених вище господарських операцій в звітності підприємства з уточненням пунктів документів, що регулюють складання окремих звітних форм;

 • подання зразків заповнених звітних форм щодо обраного об’єкту дослідження;

Висновки

На підставі проведеного дослідження:

1) оцінити організацію роботи органу державного управління та надати пропозиції щодо її удосконалення;

2) визначити напрями співпраці суб’єктів господарювання з досліджуваними органами державного управління.

Список використаних літературних джерел

Оформлюється відповідно до встановлених вимог та містить перелік використаних нормативно-правових документів, публікацій в практичних фахових виданнях, інших джерел інформації, використаних в проходження практики.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!