Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4605 Інформаційний лист на тему Цілі та результати освітніх реформ, Українcько-польський діалог

Інформаційний лист на тему Цілі та результати освітніх реформ, Українcько-польський діалог

« Назад

МІНІСТЕРСТО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ВИЩА ПЕДАГОГІЧНА ШКОЛА СПІЛКИ ПОЛЬСЬКИХ ВЧИТЕЛІВ

(м. Варшава, Республіка Польща)

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас 15-16 травня 2013 року взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції

 

«ЦІЛІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНІХ РЕФОРМ: УКРАЇНCЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ДІАЛОГ» 

Напрями роботи конференції:

  • Цивілізаційні виклики сфері освіти на початку ХХІ століття.

  • Освітні реформи як відображення соціально-економічних та суспільних трансформацій.

  • Освітні реформи та забезпечення сталого розвитку суспільства.

  • Ціннісні орієнтації в модернізації сфери освіти.

  • Культурологічні засади проектування освітніх реформ.

  • Освітні реформи в контексті історичного розвитку, традицій та культурної спадщини народів.

  • Освітні реформи у реалізації завдань полікультурної освіти.

  • Освітологічні засади цілісності й системності у цілепокладанні та реалізації освітніх реформ.

  • Економічні механізми реалізації освітніх реформ.

Місце та порядок проведення конференції:

15 травня

Київський університет імені Бориса Грінченка (м .Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б.

Проїзд: ст. м. «Мінська»)

Реєстрація учасників: 9.30 – 10.30

Пленарне засідання: 10.30 – 13.00

Перерва на обід: 13.00 – 14.00

Продовження пленарного засідання: 14.00 – 16.00

16 травня

Планується проведення секційних засідань та круглих столів за напрямами роботи конференції

 

Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська.

Вартість участі у конференції: оргвнесок – 100 грн. (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції та видання збірників матеріалів і програми конференції); вартість друку статті у збірнику матеріалів конференції – 20 грн. за одну сторінку. Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р №35429010001040 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції».

Примітка. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті (без співавторства) не сплачують. Видання матеріалів планується до початку конференції. Можлива доповідь у формі презентації. 

Для участі у науково-практичній конференції просимо до 10 березня 2013 року подати до оргкомітету конференції:

1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).

2. Текст доповіді (див. вимоги до оформлення) – 1 примірник, підписаний автором.

3. Електронний варіант статті на диску (файл, названий прізвищем автора латиницею і збережений у двох форматах – doc. та rtf.) або електронною поштою (з приміткою “Освітні реформи”).

4. Копію (або відскановану електронну копію) квитанції про сплату оргвнеску та вартості друку.

5. Конверт зі зворотною адресою для отримання офіційного запрошення на конференцію.

Вимоги щодо оформлення статті

Структура статті має містити наступні елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список літератури.

Обсяг публікації – 5-12 сторінок книжкового формату А4.

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

 Порядок розміщення матеріалу. У лівому верхньому куті – індекс УДК. У правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали, посаду, місце роботи, вчене звання, науковий ступінь автора (авторів). Назва статті набирається ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ по центру сторінки. Під назвою через 1 інтервал – анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими розміщується текст статті. Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [див.: 2; 5; 7]. Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список джерел під заголовком ДЖЕРЕЛА. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. Після списку джерел через інтервал розміщуються анотації (3–4 речення) російською та англійською мовами з ключовими словами.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезазначеним вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни. 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника Міжнародної науково-практичної конференції

«ЦІЛІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНІХ РЕФОРМ:

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ДІАЛОГ»

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи

(повна назва організації)

 

Посада

 

Адреса для листування

 

Контактний телефон (факс), е-mail

 

Форми участі у конференції

(необхідне підкреслити)

Тільки публікація матеріалів

Публікація матеріалів + усна доповідь

Тільки усна доповідь

Участь без доповіді та публікації

Повна назва доповіді

 

Запланована секція

 

Потреба у готелі (від 500 грн/доба)

 


З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!