Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4517 Стратегія фінансування, Бізнес-планування

Стратегія фінансування, Бізнес-планування

« Назад

Стратегія фінансування

У цьому розділі необхідно розглянути план одержання коштів під проект. Скільки необхідно коштів для реалізації даного проекту? Звідки очікується одержання коштів й у якій формі? Коли можна чекати повного повернення вкладених коштів та одержання інвесторами доходу з них?

Відповідь на перше питання можна знайти в попередньому розділі бізнес-плану. На друге питання відповісти складніше, тому що залежно від обсягів, терміну і типу проекту можна розраховувати на довгостроковий і короткостроковий кредити, договір про спільну діяльність, фінансову допомогу, вкладення коштів в акції та інші форми інвестицій.

У фінансовому аналізі для виміру ефективності інвестицій застосовують кілька показників: чиста наведена величина доходу, внутрішня норма доходності, термін окупності капіталовкладень, рентабельність. Ці показники відображають процес порівняння розподіленого за часом ефекту від інвестицій і самих інвестицій.

Інформаційну базу розрахунку показників становить потік платежів, що формують із показників чистого доходу й інвестицій. Під чистим доходом розуміється загальний доход, отриманий у кожному тимчасовому відрізку за винятком витрат, пов'язаних з його одержанням.

Всі методи оцінки ефективності інвестицій пов’язані із приведенням витрат і доходів до одного моменту часу, тобто з розрахунком відповідних сучасних величин. Найбільше важливо вибрати рівень ставки відсотків, за якою проводиться дисконтування і яка повинна враховувати ступінь ризику.

Ризик в інвестиційному процесі з'являється у випадку виникнення можливості зменшення реальної віддачі інвестицій у порівнянні з очікуваною. Для того щоб урахувати інфляцію, скорочення доходів і т.д., вводять виправлення до рівня процентної ставки.

Основні фінансові коефіцієнти. Фінансовий коефіцієнт – це співвідношення бухгалтерських показників. Саме за їх допомогою як кредитори, так і потенційні інвестори, а також самі власники бізнесу можуть знайти відповіді на всі питання, які їх цікавлять. У фінансовому плані звичайно наводяться розрахунки та співвідношення основних фінансових коефіцієнтів, які згруповані за сферами інтересів кредиторів, інвесторів і власників фірми (табл. 13).

Таблиця 13

Групування фінансових коефіцієнтів за сферами інтересів кредиторів, інвесторів та власників бізнесу

п/п

Група коефіцієнтів

Порядок розрахунку або джерела одержання вихідних даних

Коефіцієнти ліквідності (відображають інтереси короткострокових кредиторів)

1.

Чистий оборотний капітал (Ок)

Поточні активи –поточні пасиви

2.

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл)

 

3.

Коефіцієнт термінової ліквідності ((Ктл)

 

Коефіцієнти платоспроможності (відображають інтереси інвесторів)

4.

Коефіцієнт заборгованості (Кз)

 

5.

Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів (Ксзвк)

 

Коефіцієнти рентабельності (відображають інтереси власників бізнесу)

6.

Коефіцієнт валового прибутку (Квп)

 

7.

Коефіцієнт операційного прибутку (Коп)

 

8.

Коефіцієнт чистого прибутку (Кчп)

 

9.

Окупність інвестицій (Оі)

 

10

Окупність власного капіталу (Овк)

 

Оцінка ефективності інвестицій. Теоретичною основою оцінки ефективності інвестиційних проектів є концепція грошових потоків. Під потоком реальних грошей, по суті, розуміють або надходження грошових коштів (приплив реальних грошей) , або платежі (відплив реальних грошей) з урахуванням тієї обставини, що сума грошей, наявна на даний момент, має більшу цінність, ніж така сама сума в майбутньому. Розрахунок показників ефективності інвестицій здійснюється на основі даних Звіту про рух грошових коштів.

Оцінку ефективності інвестицій зазвичай здійснюють за допомогою сукупності показників, наведених нижче:

І.Чиста теперішня вартість (ЧТВ) (інтегральний ефект) — це різниця результатів і витрат за розрахунковий період, приведених до одного, як правило, початко­вого року, тобто з урахуванням їх дисконтування:

де Тр — розрахунковий рік; Дt — результат (отримані доходи) в t-й рік; Вt — витрати в і-й рік; — коефіцієнт дисконтування, який розраховується за формулою: 

де Е — ставка дисконту.

Рішення доцільно впроваджувати, якщо ЧТВ є по­зитивною

ІІ. Індекс рентабельності інвестицій (JR). Індекс рентабельності — це відношення приведених доходів до приведених на цю ж дату витрат. Розрахунок індексу рентабельності здійснюється за формулою: 

Індекс рентабельності чітко пов'язаний з ЧТВ. Якщо ЧТВ позитивна, то індекс рентабельності JR > 1, і навпа­ки. При JR >1 проект вважається еконо­мічно ефективним, а якщо (JR < 1) — неефективним.

ІІІ. Внутрішня норма рентабельності (ВНР) пока­зує ту норму дисконту Ер, при якій величина дисконто­ваних доходів за певне число років стає рівною інвести­ційним вкладенням. У такому ра­зі доходи і витрати проекту визначаються приведенням до розрахункового моменту: 

Отже, норма рентабельності визначається як таке порогове значення рентабельності, яке забезпечує рів­ність нулю інтегральному ефекту, розрахованому на економічний термін життя проекту. Во­на дорівнює максимальному проценту за позиками, який можна платити за використання необхідних ре­сурсів, залишаючись при цьому на беззбитковому рівні.

Розрахунок внутрішньої норми рентабельності про­водиться методом послідовних наближень величини ЧТВ до нуля при різних ставках дисконту. Можна також застосовувати таку формулу: 

де А — величина ставки дисконту, за якої ЧТВ позитив­на; В — величина ставки дисконту, за якої ЧТВ нега­тивна; а — величина позитивної ЧТВ за величини став­ки дисконту; в — величина негативної ЧТВ за величи­ни ставки дисконту В.

Якщо значення ВНР проекту для приватних інвес­торів більше за існуючу ставку рефінансування банків, а для держави — за нормативну ставку дисконту, і біль­ше за ВНР альтернативних варіантів проекту з ураху­ванням ступеня ризику, то рішення про його інвесту­вання може бути позитивним.

Розрахунок показників краще робити у вигляді таблиці, наприклад табл.14 Для того щоб визначити ВНР, необхідно розрахувати, за яких умов ЧТВ змінить знак на від'ємний.

Таблиця 14

Розрахунок внутрішньої норми рентабельності 

t

 

 

при 10%

 

 

при 10%

 

при n %

 

при n %

0

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

ІV. Термін окупності (Ток) –це час, протягом якого грошовий потік, одержаний інвестором від втілення проекту, досягає величини вкладених у проект фінансових ресурсів. У господарській практиці його можуть визначати без урахування необхідності грошових потоків у часі або з урахуванням такої необхідності.Загальна формула для розрахунку Ток має такий вигляд:

де: І – обсяг інвестицій по проекту; ЧДt(s) – річна сума грошових надходжень від реалізації інвестиційного проекту.

Індекс (s) при знаменникові ЧДt свідчить про можливість двоякого підходу до визначення величини ЧДt. Перший підхід можливий у випадку рівномірних однакових по величині щорічних грошових надходжень. Тоді обсяг інвестування ділиться на величину річних надходжень. Другий підхід має місце, коли грошові надходження від проекту суттєво відрізняються по роках. В такому разі Ток. розраховується прямим підрахунком років, протягом яких інвестиція буде відшкодована кумулятивним доходом (наростаючим підсумком). Дуже часто при розрахунку Ток враховується дробова частина року, що робить його більш точним.

Врахування фактора часу при розрахунку терміну окупності вимагає дисконтування грошових потоків за відповідною ставкою дисконту, а формула для розрахунку дисконтованого терміну окупності (DТок) має вид: 

Очевидно, що в разі дисконтування термін окупності збільшується, тобто завжди Ток > ок.

Метод розрахунку терміну окупності найбільш виправданий у випадку, коли інвестиції мають високий ступінь ризику, тому чим менший термін окупності, тим менш ризикованим є проект.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!