Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4475 Зразок оформлення списку використаних джерел, Соціальна робота

Зразок оформлення списку використаних джерел, Соціальна робота

« Назад

Зразок оформлення списку використаних джерел

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії за іменем індивідуального автора:

 

Один автор

Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: Моногр./ Редкол.: В.М. Князєв, П.І. Надолішній, М.І. Мельник та ін. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с.

 

 

Гаращук В.М. Контроль та нагляд у державному управлінні: Навч. посіб. – X. : Нац. юрид. акад. України, 1999. – 55 с.

Два автори

Головко А. Національна депозитарна система України / А. Головко, О. Науменко. – К. : Укр. ін-т розвитку фондового ринку, 1999. – 162 с.

 

 

Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. /І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. іл., портр.

Три автори

Логунова М.М. та ін. Концептуальні засади теорії політики : Навч. посіб. / М.М. Логунова, В.А. Шахов, М.Ф. Шевченко. – К. : Вид-во УАДУ, 1999. – 161 с.

 

 

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – ХLIII, 265 с. ; ил.

Чотири автори

Сучасна економічна теорія і державні фінанси: Зб. праць / О. Кілієвич, І. Розпутенко, О. Ромашок, В. Юрчишин. – К.: Вид-во УАДУ. 1999. – 422 с.

П’ять та більше авторів

Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.; – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. ; іл., табл.

 

Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні : Навч. посіб./ Кол. авт.: О.І. Валевський, В.А. Ребкало, М.М. Логунова та ін.; За заг. ред.: В.А. Ребкала, В.В. Тертички. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – 230 с.

Без автора

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології = Problems of Typological and Quantitative Lexicology : зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін. — Чернівці: Рута, 2007. — 310 с. : іл., табл. — Текст: укр., рос, англ. — Бібліогр. в кінці ст.

Монографії за назвою

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб./ Відп. за вип. Н.Г. Луценко. — К.: Держкомстат України, 2000. — 317 с.

 

 

Приватизація землі та реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств в Україні : Посіб./ Міжнародна Фінансова Корпорація. — К.: Століття, 1999. — 126 с.

Багатотомний документ

Закони України / Верховна Рада України. Ін-т законодавства /

Редкол.: В.Ф. Опришко (голова) та ін. — К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996. — Т.17: [Січень 1999 - березень 1999: Зі зм. та допов. За станом на 1 верес. 1999 p.]. — 1999 . — 366 с.

 

 

Історія Національної академії наук України, 1941—1945/ упоряд. Л. М. Яременко та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С.Грушевського. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. — (Джерела з історії науки в Україні). — Бібліогр. в підрядк. прим. Ч. 2 : Додатки. — 2007. — 573, [1] с ; іл., табл. — Бібліогр.: с. 346—370 (2046 назв). — Імен. покажч.: с. 529—554. — Геогр. покажч.: с. 555—565.

Збірки наукових праць

Підвищення ефективності державного управління: стан, перспективи та світовий досвід: Зб. наук. праць / Редкол.: В.І. Луговий (голов, ред.) та ін.; За заг. ред. В.М. Князєва. — К.: Вид-во УАДУ, 2000. — 373 с.

 

Вибір України-99. Що далі : Зб. статей/ Упоряд.: Я. Хобта, Ю.Тимчук, І.Берец та ін.; — К.: Центр "Суспільство". 1999. — 262 с.

Перекладні видання

Пал Л.А. Аналіз державної політики / Пер. з англ. І. Дзюби. — К.: Основи, 1999. — 422 с.

 

 

Сучасна політична філософія: Антологія : Пер. з англ. / Упоряд.

Я. Кіш. —К.: Основи, 1998. — 575 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

Стратегія економічного розвитку регіонів в умовах адміністративної реформи в Україні : Тези наук.-практ. конф., м. Харків, 17 трав. 2000 p./Редкол.: Г.І. Мостовий (кер.). В.М. Гриньова, О.Ю. Амосов та ін. —X.: ХФ УАДУ, 2000. —142 с.

 

Ризикологія в економіці та підприємництві ; зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27—28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України та ін.; редкол.: О. Д. Шарапов (голов. ред.) та ін. — К.: КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Словники

Тимошенко З.І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З.І. Тимошенко, О. І. Тимошенко; — К.: Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

 

Європейський Союз : словник-довідник / ред.-упоряд. М. Марченко. — 2-ге вид., оновл. — К.: К.І.С., 2006. — 138 с.

 

Мисик Л.В. Українсько-англійський словник правничої термінології: Близько 40000 термінів. — К.: СП "Юрінком Інтер", 1999. — 523 с.

Довідники

Шаповал В.М. Державний лад країн світу: Довід. – К.: Український Центр Правничих Студій, 1999. — 319 с.

Законодавчі та нормативні документи

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 207 с.

 

Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К.: МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с.: табл.

Препринти

Князєв В.М. Соціальна технологія та управління політичними процесами в України. — К., 1995. — 35 с. (Препр. / НІСД; Вип.38.).

Стандарти

Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила: ДСТУ 3582-97. - Введ. 04.07.97. — К.: Держстандарт України. 1998. — 25 с.

 

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, ЮТ): ДСТУ ISO 7000:2004. — Чинний від 2006-01-01. — К.: Держспоживстандарт України 2006. — IV, 231 с : табл.

 

Каталоги

Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А.; ред. Иванов В. Л. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006. — Т. 5. — 2007. — 264 с.

 

Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / авт.-упоряд. М. Зобків та ін.; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.: іл., табл.

Депоновані наукові праці

Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / Меликов А.З., Константинов С.Н.; Науч. произв. корпорация "Киев, ин-т автоматики". — Киев, 1996. — 44 с. - Рус. -Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96. №2210 - Ук96 // Анот. в ж. Автоматизация производственных процессов, №2, 1996.

 

Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Алгоритмы управлення в неполнодоступных марковских сетях со сложными механизмами обслуживания и очередями // Ред. ж. Автоматика и вычислительная техника. — Рига, 1989. — 11 с. Деп. в ВИНИТИ 8.12.89 г., №7305-В89.

Складові частини:

 

книги

Економічний аналіз ти його роль в управлінні регіоном // Регіональне управління = Regional management: Навч. посіб./ Кол. авт.: Л.М. Зайцева, С.М. Серьогін, Н.Й. Коніщева та ін.; За наук. та заг. ред. Л.М. Зайцевої. — Дніпропетровськ, 2000. — С. 63-91.

збірника

Полінець О. Контроль у сфері державного управління // Зб. наук. праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. —К., 2000. -Вип.1. —С.85 - 93.

тези доповідей

Дергачов А.П. Україна та геополітичні трансформації в Європі // Проблеми демократизації посткомуністичного суспільства у контексті європейського досвіду: Матеріали всеукраїнської наук. конф., м. Дніпропетровськ, 10-11 листопада 1998 р. —К., 1998. — С 4-6.

журналу

Нижник Н., Мосов С. Про співвідношення державного управління і виконавчої влади //Вісник Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — 2000. - № 4. — С.23 - 29.

 

енциклопедії

Мороз О.Я. Управління // Українська Радянська Енциклопедія. -2-е вид. — К., 1984. — Т. 11, кн.1. — С. 72.

 

Бібліографічні покажчики

Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році: спец.: 24.00.01 — олімп. і проф. спорт, 24.00.02— фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення, 24.00.03 — фіз. реабілітація / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с. : табл.

Дисертації

Войтович Р.В. Взаємозв'язок ідеології, технології, та стилю у державному управлінні: Дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / УАДУ при Президентові України. — К.: 2000. —201 с.

Автореферати дисертацій

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Нгуен Ші Данг; Нац. техн. ун-т України "Харк. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. : іл., табл.

Звіт про науково-дослідну роботу

Проведення випробувань і досліджень теплотехнічних якостей камер КХС-2-12-ВЗ: Звіт про НДР / Націон. техн. університет "Київськ. політехн. інститут". - ОЦО 102ТЭ; № ГР 800571; Інв. №В 119692. —К., 1992. — 90 с.

Інструкції

Типова інструкція з експлуатації паливовіддачі теплових електростанцій: ТИ 34-70-044-85: Затв. Гол. техн. упр. з експлуатації енергосистем 01.10.85: Термін дії встановлений з 01.01.98 до 01.01.2003 / М-во енергетики і енергоресурсів України. —К., 1998. — 43 с.

Електронні ресурси

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К.: CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон, опт. диск (CD-ROM): кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрана.

 

 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті; (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!