Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4431 Завдання і запитання для поточного та підсумкового контролю, Основи охорони праці

Завдання і запитання для поточного та підсумкового контролю, Основи охорони праці

« Назад

Завдання і запитання для поточного та підсумкового контролю

1. Розкрийте зміст поняття «охорона праці».

2. У чому полягає соціально-економічне значення охорони праці?

3. Назвіть основні законодавчі акти з охорони праці.

4. Які права на охорону праці має працівник під час роботи на підприємстві?

5. Які права має працівник на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці?

6. Як законодавство охороняє працю жінок і неповнолітніх?

7. Які державні та громадські органи здійснюють в Україні нагляд та громадський контроль за охороною праці?

8. Назвіть основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

9. Розкажіть про умови укладання та виконання колективного договору.

10. Які види відповідальності існують за порушення законодавства про охорону праці?

11. Розкрийте зміст поняття «виробниче середовище».

12. Розкрийте зміст поняття «умови праці».

13. В чому полягає зміст гуманізації праці?

14. Назвіть завдання охорони праці.

15. Що собою являють фактори виробничого середовища, які впливають на працездатність людини в процесі виробництва?

16. Які чинники впливають на формування умов праці?

17. Назвіть елементи умов праці.

18. Дайте визначення санітарних норм та наведіть їх класифікацію.

19. Яка роль санітарних норм при аналізі умов праці?

20. Які економічні закони впливають на формування умов праці?

21. Назвіть завдання і мету управління умовами праці.

22. Як здійснюється оцінка умов праці на підприємстві?

23. За якими методиками оцінюються умови праці на підприємстві?

24. Розкрийте зміст атестації робочих місць за умовами праці.

25. Чим відрізняються «оптимальні умови і характер праці», «допустимі умови і характер праці», «шкідливі і небезпечні умови і характер праці»?

26. На підставі яких документів проводиться атестація робочих місць?

27. Які показники застосовуються для оцінки працездатності?

28. Розкрийте зміст понять «виробнича санітарія», «гігієна праці».

29. Розкрийте суть поняття «виробничі шкідливості».

30. Охарактеризуйте шкідливі виробничі фактори.

31. Який вплив мікроклімата на людину та які існують засоби зниження його негативного впливу?

32. Який вплив шуму та вібрації на людину та які існують засоби захисту проти їх дії?

33. Назвіть засоби захисту від випромінювання.

34. Назвіть заходи щодо зниження несприятливого впливу хімічних речовин.

35. Які небезпечні та шкідливі фактори постають під час роботи на комп’ютері?

36. Як здійснюється техніко-економічна оцінка впливу шкідливих виробничих чинників на ефективність праці?

37. Розкрийте суть понять «професійне захворювання» та «виробнича травма».

38. Охарактеризуйте стан профзахворюваності і травматизму в Україні.

39. Назвіть основні причини травматизму на виробництві.

40. Опишіть процедуру розслідування нещасних випадків на виробництві.

41. Назвіть методи дослідження травматизму та їх особливості.

42. Якими є соціально-економічні наслідки травматизму?

43. Як здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження здоров’я?

44. Назвіть основні заходи щодо запобігання травматизму на виробництві.

45. Назвіть основні причини профзахворювань.

46. Розкажіть про технічні засоби безпеки для запобігання виробничому травматизму.

47. Суть Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

48. Які основні принципи соціального страхування від нещасного випадку та професійного захворювання?

49. Назвіть основні причини погіршення стану безпеки та охорони праці в Україні.

50. Який вплив на умови і безпеку праці має науково-технічний прогрес?

51. Чому необхідно постійно підвищувати рівень безпеки праці?

52. Назвіть стандарти безпеки праці та охарактеризуйте їх.

53. Яка роль стандартів безпеки праці на підприємстві?

54. Розкрийте суть понять «безпека праці», «безпека умов праці», «безпека виробничого устаткування», «безпека виробничого процесу».

55. Охарактеризуйте засоби колективного захисту працюючих.

56. Назвіть засоби індивідуального захисту працівників.

57. У чому полягає професійний добір працівників?

58. Назвіть характерні причини виникнення пожеж на підприємствах (в установах).

59. Наведіть приклади організаційних і технічних протипожежних заходів.

60. Послідовність, принципи та засоби надання допомоги в разі нещасних випадків.

61. У чому суть методу мережевого планування — побудови мережевої моделі ситуації при розслідуванні нещасних випадків?

62. Як визначається середньомісячний заробіток для розрахування розміру компенсації за шкоду, заподіяну працівникові у вигляді ушкодження здоров’я?

63. Розкрийте зміст Закону України «Про охорону праці».

64. Назвіть документи, які є доказом вини власника підприємства (організації) за шкоду, заподіяну здоров’ю працівника під час виконання трудових обов’язків.

65. Охарактеризуйте систему професійного добору працівників на підприємстві.

66. Стандарти з безпеки праці підприємств та їх класифікація.

67. На яких роботах та кому видається безкоштовно спецодяг та інші засоби індивідуального захисту?

68. Назвіть розділи Кодексу законів про працю, що регламентують охорону праці.

69. Які нововведення характерні для Закону України «Про охорону праці»?

70. Назвіть та охарактеризуйте соціально-економічні заходи щодо охорони праці.

71. Назвіть та охарактеризуйте організаційно-технічні заходи щодо охорони праці.

72. Назвіть та охарактеризуйте санітарно-гігієнічні заходи щодо охорони праці.

73. Назвіть та охарактеризуйте лікувально-профілактичні заходи щодо охорони праці.

74. Які вимоги Законів України «Про охорону праці», «Про колективні договори і угоди» передбачені щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці?

75. Які статті Конституції України визначають питання охорони праці?

76. Назвіть нормативи з охорони праці.

77. Назвіть завдання, функції та права Державного комітету України по нагляду за охороною праці.

78. Охарактеризуйте повноваження міністерств та центральних органів виконавчої влади щодо поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

79. Роль громадських об’єднань у галузі охорони праці.

80. Охарактеризуйте систему фінансування охорони праці.

81. Як контролюється дотримання законодавства про охорону праці?

82. В чому суть соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань і що є джерелом фінансування соціального страхування?

83. Назвіть мету, функції та завдання управління охороною праці на підприємстві.

84. Принципи організації та функціонування системи управління охороною праці на підприємстві.

85. В чому полягає аналіз ефективності функціонування системи управління охороною праці на підприємствах?

86. Назвіть обов’язки власника підприємства в галузі охорони праці.

87. Які обов’язки працівника щодо виконання нормативних актів про охорону праці?

88. Функції та права служби охорони праці підприємства (організації).

89. Визначення та права комісії з питань охорони праці.

90. Завдання комісії з питань охорони праці.

91. Суть, принципи та види контролю за охороною праці на підприємстві.

92. Оцінка стану охорони праці на підприємстві.

93. Планування організаційно-технічних заходів з охорони праці на підприємстві.

94. Колективний договір та його роль у системі нормативного регулювання взаємовідносин між власником (уповноваженими ним органами) і працівниками з питань охорони праці.

95. Опишіть процедуру укладання колективного договору.

96. Як визначається розмір одноразової допомоги сім’ї потерпілого в разі його смерті?

97. Що являє собою єдина система показників обліку умов і безпеки праці?

98. У чому полягає організаційно-технічна, комплексна і цільова перевірка в ділянці охорони праці?

99. Назвіть основні принципи економічного стимулювання охорони праці.

100. Охарактеризуйте механізм витрат, пов’язаних з поліпшенням умов праці.

101. Визначте вплив заходів з поліпшення умов та охорони праці на соціальні та економічні результати виробництва.

102. Які є методи економічної оцінки соціальної та соціально-економічної ефективності поліпшення умов праці?

103. Розкрийте суть механізму встановлення доплат до заробітної плати за несприятливі умови праці.

104. Інформацію з яких питань рекомендується одержати, оцінюючи стан охорони праці на підприємстві (в організації)?

105. В яких документах можуть бути викладені умови праці:

а) трудовий договір;

б) колективний договір;

в) правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації;

г) договір, укладений в усній формі.

106. Хто несе відповідальність на підприємстві за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків:

а) директор підприємства;

б) інженер з техніки безпеки;

в) голова профкому;

г) голова комісії з охорони праці підприємства;

д) уповноважений трудового колективу з питань охорони праці;

е) відділ охорони праці.

107. Назвіть документи, які є доказом вини власника підприємства за шкоду, заподіяну здоров’ю працівників внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання:

а) акт про нещасний випадок;

б) акт про професійне захворювання;

в) висновок службових осіб (органів), які здійснюють контроль та нагляд за охороною праці;

г) медичний висновок;

д) вирок або рішення суду;

е) рішення органів соціального страхування;

є) покази свідків.

108. Розкрийте суть Концепції вдосконалення управління охороною праці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!