Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4362 Вибір теми, підготовка до виконання та складання плану дипломної роботи, Правознавство, ХУУП

Вибір теми, підготовка до виконання та складання плану дипломної роботи, Правознавство, ХУУП

« Назад

2. Вибір теми, підготовка до виконання та складання плану дипломної роботи

Насамперед важливо вдало вибрати тему. При необхідності для правильного вибору теми, консультативну допомогу студентові надає потенційний науковий керівник дипломної роботи чи науково-педагогічні працівники кафедри, за якою закріплена тема.

Вибір теми дипломної роботи здійснюється студентами із запропонованого кафедрою переліку у період з 10 вересня по 10 жовтня випускного навчального року, про що у навчальний відділ подається заява студента на ім’я ректора університету із зазначенням кафедри, пропонованої теми дипломної роботи і кандидатури наукового керівника (див. додаток А). Тематика дипломних робіт розробляється та затверджується кафедрою на кожний навчальний рік і повинна бути передана в деканат до початку навчального року, в якому заплановано проведення державної атестації. При виборі теми дипломної роботи студент має право запропонувати власну тему із обґрунтуванням доцільності її розробки, актуальності та перспектив впровадження її результатів. При цьому перевага надається темам, які продовжують розробку студентом курсової чи наукової роботи, або які безпосередньо пов’язані з місцем професійної діяльності студента. Однак при формулюванні теми роботи не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів «Дослідження питання...», «Матеріали до вивчення...», «До питання...», «Характеристика …», «Огляд …» та ін., у яких не відображено в достатній мірі суть проблеми.

При виборі теми також потрібно враховувати, що не допускається виконання дипломної роботи за однією і тією ж темою протягом останніх трьох років або двома чи більше студентами протягом одного року, в тому числі за різними формами навчання. Тому слід проконсультуватись на кафедрі або у навчальному відділі з приводу тем дипломних робіт, які були обрані іншими студентами.

Тематика та наукові керівники дипломних робіт закріплюються за студентами рішенням кафедри з наступним затвердженням наказом університету не пізніше як за п’ять місяців до державної атестації. У разі неподання студентом у визначений строк заяви щодо вибору теми дипломної роботи, кафедра закріплює за ним тему із запропонованого переліку та наукового керівника.

Підготовка до виконання дипломної роботи повинна починатись зі складання бібліографії з обраної теми. З цією метою можна опрацювати фонди бібліотеки університету, Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Миколи Островського, Центральної наукової бібліотеки НАН України (м. Київ), Національної Парламентської бібліотеки України (м. Київ), бібліотеки Української Правничої Фундації (м. Київ), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського тощо. Потрібно мати на увазі, що більшість бібліотек допускають до користування своїми фондами осіб за умови подання відповідного клопотання з місця навчання або роботи (див. додаток Б).

Вивчення літератури з обраної теми слід починати з відповідних підручників, посібників, енциклопедій, довідників, з перегляду власних лекційних та семінарських конспектів, поступово переходячи до ознайомлення з монографічними роботами, статтями з періодичних видань, науковими повідомленнями тощо. У першу чергу підбирається література останніх років видання. Для полегшення вибору статей з журналів доцільно ознайомитися зі змістом статей, що були опубліковані за рік, в останньому або першому номері журналу.

Підбираючи літературу для дослідження, варто переглянути останні числа українських юридичних часописів, таких як: «Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Університетські наукові записки», «Юридичний вісник України», «Юридична Україна», «Юрист», «Вісник Конституційного Суду України», «Вісник Верховного Суду України», «Вісник Вищого господарського суду України».

Працюючи з літературою, доцільно робити нотатки. Нотатки – це короткі записи текстових фрагментів з книг, статей, статистичних і фактичних відомостей. Нотатки можуть бути дослівними, тобто цитатами, а можуть мати вигляд вільного переказу ідей і думок, відображених у літературному матеріалі. Особливо високо цінується використана в роботі найбільш нова інформація. Роблячи нотатки, обов’язково слід точно переписати бібліографічні дані опрацьовуваного джерела, щоб при посиланні в тексті на джерело інформації не витрачати час на пошуки таких даних. Добре вчиняють ті студенти, котрі роблять нотатки тільки на одному боці аркуша чи картки, що значно полегшує і прискорює систематизацію матеріалу. Особливу увагу слід приділити проблемним питанням, спірним думкам, дискусіям, неузгодженостям законодавства. Разом з цим, варто мати на увазі, що окремі нормативні акти можуть бути повністю або в певній частині застарілими, нечинними. Тому посилатись на них можна лише в тому випадку, коли тема досліджується в історичному чи порівняльно-правовому аспекті.

Вивчення літературних джерел під час виконання роботи бажано проводити у такій послідовності:

― виписка бібліографічних даних про джерело, яке опрацьовується;

― загальне ознайомлення з твором в цілому та перегляд усього змісту;

― вибіркове опрацювання вибраної частини твору;

― виписка матеріалів, що зацікавили, з посиланнями на сторінки, з яких зроблено виписку;

― критична оцінка записаного, його редагування та використання в роботі.

Робота над науковими джерелами сприяє набуттю навичок самостійної творчості студента. Слід також пам'ятати і про можливість використання ресурсів мережі Інтернет, де можна знайти не лише бібліографічні дані окремих наукових праць, а й самі джерела.

Після ознайомлення з літературою за темою роботи студент вже має сформовану думку про напрям свого дослідження і може пропонувати науковому керівникові проект плану дипломної роботи. Загальними вимогами до складання плану є наявність кількох розділів (від двох до чотирьох), складна структура, побудова дослідження від загального до часткового і, головне, дотримання меж дослідження визначених темою роботи. Частими помилками при складанні плану є те, що студенти формують план, у якому тільки один розділ охоплює тему роботи, а інші виходять за її межі. Також слід пам’ятати, що назви окремих розділів та підрозділів - це лише частини загальної теми дипломної роботи, тому вони повинні бути більш вузькими і не повторювати назву роботи.

З метою оптимізації роботи рекомендується також скласти розгорнутий план дослідження з посторінковою розбивкою майбутнього тексту.

Після остаточного уточнення структури роботи науковий керівник погоджує план роботи (термін до 20 грудня поточного року), а студент розпочинає працювати над текстом роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!