Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4359 Тема 10 Формування соціального пакета на підприємстві, Управління персоналом, КНЕУ ім. Гетьмана

Тема 10 Формування соціального пакета на підприємстві, Управління персоналом, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

Тема 10 Формування соціального пакета на підприємстві

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Соціальний пакет у системі мотивування персоналу.

1.1. Місце соціального пакета в системі мотивування персоналу та компенсаційній політиці підприємства

1.2. Сутність і структура соціального пакета

1.3. Підходи до формування соціального пакетана підприємстві

Розділ ІІ. Аналітична частина

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності соціального пакета на підприємстві

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

У вступі необхідно розкрити актуальність теми, теоретичне і практичне значення вивчення та вирішення поставленої проблеми, мету, завдання даної роботи та методи дослідження.

І. Теоретична частина

На підставі узагальнення інформації з літературних джерел та власного практичного досвіду дати відповіді на поставлені у плані питання. Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат та ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, сторінки). При висвітленні теоретичних питань слід давати погляди різних авторів, критичний аналіз різних підходів, робити власні узагальнення, виокремлювати теми та питання, які недостатньо висвітлені у літературі.

ІІ. Аналітична частина

У аналітичній частині необхідно зробити аналіз даних. Аналіз доповнити ілюстраційним матеріалом.

У другому розділі потрібно провести аналіз у такій послідовності:

- аналіз структури соціального пакета на підприємстві;

- аналіз номінальної та реальної заробітної плати;

- аналіз розміру і порядку встановлення пільг і компенсацій;

- відповідність переліку та розмірів пільг і компенсацій нормам трудового законодавства та умовам генеральної угоди;

- порівняння соціального пакета на підприємстві з пропозиціями інших підприємств галузі;

- оцінка конкурентоспроможності соціального пакета та його впливу на бренд роботодавця на ринку праці. 

ІІІ. Рекомендаційна частина

Рекомендації, пропозиції та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

Розробити проект заходів щодо запровадження програми добровільного медичного страхування на підприємстві. 

Вихідна інформація 

1. Вид економічної діяльності – торгівля.

2. Регіон – м. Хмельницький.

3. Склад персоналу підприємства станом на 1.01.2016 р. наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Склад персоналу підприємства станом на 1.01.2016 р.

Категорії персоналу

Чисельність, осіб

Керівники

33

Професіонали

36

Фахівці

6

Технічні службовці

6

Робітники

4

4. Дані щодо розміру номінальної середньомісячної заробітної плати за 2013–2015 рр. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Номінальна середньомісячна заробітна плата за 2013–2015 рр.

Роки

Номінальна заробітна плата, грн.

2013

2814,8

2014

3227,2

2015

3350,7

5. Розміри посадових окладів різних категорій персоналу наведено у табл. 3.

Таблиця 3

Розміри посадових окладів різних категорій персоналу станом на 1.01.2016 р.

з/п

Категорія персоналу

Розміри окладів, грн.

1

Керівники

4500 – 3500

2

Професіонали

3500 – 3000

3

Фахівці

3000 – 2500

4

Технічні службовці

2000 – 2100

5

Робітники

2000 – 1900

6. Колективним договором передбачені такі соціальні виплати та заохочення:

1) заохочувальні виплати, не пов’язані з конкретними результатами праці:

- до ювілейних дат – у розмірі 1000 грн;

- до дня народження – 500 грн;

- за довголітню і бездоганну трудову діяльність – 1000 грн;

- до державних, релігійних свят, передбачених КЗпП України, а також професійних свят – 800 грн;

2) компенсаційні виплати:

- за невикористану щорічну відпустку;

- на відрядження;

-  при переведенні чи направленні на роботу в іншу місцевість;

- у зв’язку з направленням для підвищення кваліфікації, а також підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від роботи;

- у зв’язку з використанням для потреб підприємства власних транспортних засобів.

3) матеріальна допомога:

- працівникам, які мають дітей до 16 років, видавати новорічні подарунки вартістю до 200 грн;

- працівникам, у яких на утриманні є діти-інваліди, віком до 18 років, – 1000 грн на рік;

- на оздоровлення під час виходу у відпустку або у зв’язку з важким фінансовим станом в розмірі суми посадового окладу працівника;

- у разі тривалої хвороби (більше одного місяця) працівника – 500 грн;

- при народженні дитини – 3000 грн;

- оплата або відшкодування ритуальних послуг на поховання працівника – у розмірі до 3000 грн;

- у разі смерті батьків, дітей чи інших членів родини працівника – 1000 грн;

- при одруженні працівника або його дитини, які вступають в шлюб вперше, – у розмірі 2000 грн;

- у разі заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я шкоди під час виконання посадових обов’язків.

У разі виходу на пенсію працівникам може надаватись матеріальна допомога з урахуванням відпрацьованого на підприємстві часу:

- від 3 до 5 років – у розмірі одного посадового окладу;

- від 5 до 10 років – у розмірі двох посадових окладів;

- від 10 до 20 років – у розмірі трьох посадових окладів;

- більше 20 років – у розмірі п’яти посадових окладів.

На зборах трудового колективу було вирішено запровадити добровільне медичне страхування.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 1. Абрамов В.М., Данюк В.М., Гриненко А.М., Колот А.М., Чернов В.І. Нормування праці: Підручник/ За ред. В.М. Данюка і В.М, Абрамова.

 2. К., 1995.

 3. Армстронг М. Оплата труда. Практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006.

 4. Амоша А.И. Экономическая эффективность улучшения условий труда (предпосылки, анализ, прогнозирование). Донецк: ИЭП НАН Украины, - 1998.

 5. Асеев В.Г. Преодоление монотонности труда в промышленности. М.: Экономика, 1974. – 191 с.

 6. Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда: Инструменты, методики, практика. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

 7. Волгин Н.А. Оплата труда: производство, социальная сфера, государственная служба. – М.: Экзамен, 2004

 8. Воронов А. Производительность труда и конкурентоспособность: две стороны одной медали // Человек и труд. - 2002. - № 12. - С. 66-69.

 9. Галена А.П., Данюк В.М., Колот А.М. Пути достижения проектной трудоемкости промышленной продукции. - К.: Техніка, - 1987.

 10. Генкин Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях. М. Норма, 2003.

 11. Гігієнічна класифікація праці: Гігієнічні нормативи. – К.: 2001.

 12. Горелов Н. А. Вознаграждение работникам. Компенсационный менеджмент : учеб. пособие / Н. А. Горелов. – СПб. : ЛИК, 2007.

 13. Гупалов В.К. Управление рабочим временем на предприятии. М.: Финансы и статистика, - 1991.

 14. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 1. Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 2. Професії робітників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. - Краматорськ: Центр продуктивності, 1998.

 15. Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці: Навч. посібник. - Л.: Афіша, 2001. - 220 с.

 16. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота. – К. : КНЕУ, 2009.

 17. Журнал “Охорона праці”.

 18. Закон України "Про колективні договори і угоди" // Закони України. Т.6. - К., 1996. - С. 5-11.

 19. Закон України "Про оплату праці" // Закони України. Т.8. - К., 1997.

 20. С.210 - 218.

 21. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" // Урядовий кур'єр. - 1999. - № 187.

 22. Законодавство України про охорону праці. - К. - 1995.

 23. Зинченко В.П., Мунипов В.М. Основы эргономики. – М.: Экономика,

 24. 1980. – 343 с.

 25. Иванова С.В. Мотивация на 100%: А где же у него кнопка?. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

 26. Интегральная оценка работоспособности при умственном и физическом труде. – М.: Экономика, 1990. – 100с.

 27. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ,

 28. 2003. – 215с.

 29. Класифікатор професій ДК 003-2010. - К.: Держстандарт України, 2010.

 30. Клочков А. К. KPI и мотивация персонала : полный сборник практических инструментов / А. К. Клочков. – М. : Эксмо, 2010.

 31. Кодекс законів про працю України // Закони про працю. - К., 1997. - С. 3-83.

 32. Количественная оценка тяжести труда. Межотраслевые методические рекомендации/ Составители В.Г. Макушин и др. – М.: Экономика,

 33. 1988. – 116 с.

 34. Колот А. М., Цимбалюк С. О. Мотивація персоналу: підручник / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2011.

 35. Коржов В.С. Формирование экономического механизма управления условиями труда на предприятии. - Минск, - 1999.

 36. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 182 с.

 37. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 367с.

 38. Лукьянченко Н.Д., Бунтовська Л.Л. Физиология и психология труда: Учебное пособие. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 285 с.

 39. Мазманова Б. Г. Оплата труда и трудовые отношения в России и за рубежом: учеб. пособие / Б. Г. Мазманова. – М. : Дело и Сервис, 2010.

 40. Макушин В.Г. Совершенствование условий труда на промышленных предприятиях (социально-экономические проблемы). М.: Экономика, - 2001.

 41. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента - М.: Дело. 1992.

 42. Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці. - К.Основа, - 1999.

 43. Методика определения экономической эффективности мероприятий по НОТ. – 3-е изд.доп.и перераб. - М., - 1990.

 44. Методические основы нормирования труда рабочих в народном хозяйстве. М.: Экономика, 1987

 45. Методические рекомендации по анализу и повышению эффективности использования рабочего времени. - К., - 1980.

 46. Методические рекомендации по комплексной оценке социально-экономической эффективности мероприятий по улучшению условий и охраны труда. - М., - 1985.

 47. Милкович Дж. Т., Ньюман Дж. М. Система вознаграждений и методы стимулирования персонала/ Пер. с англ. – м.: Вершина, 2005.

 48. Научная организация и нормирование труда в машиностроении. - М.: Машиностроение, - 1991.

 49. Научная организация труда в промышленности – М.: Экономика, 1986

 50. Нормирование и научная организация труда /под ред. Н.А. Лобанова/ - Лениздат, 1978

 51. Организация и нормирование труда /под ред. В.В. Адамчука/ - М.: ЗАО "Финстатниформ", 2000

 52. Основы управления персоналом/ Под ред. Б.М.Генкина. – М.:

 53. Высш.шк., 1996.

 54. Основы инженерной психологии / Под ред. Б.Ф. Ломова. – М.: Высш. Шк., 1986 – 448 с.

 55. Остапенко Ю.М. Экономика труда: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 268 с.

 56. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления: Уроки самых успешных компаний Америки. – М.: Вильямс, 2004.

 57. Подоровская М.М. Организация труда – К.: МАУП, 2004

 58. Поляков И.А., Ремизов К.С. Справочник экономиста по труда. М.: Экономика, - 1988.

 59. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442 “Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”.

 60. Постанова кабінету Міністрів України від 20.03.1995 р. № 197. Заходи щодо поліпшення нормування праці в народному господарстві.

 61. Практикум по экономике, организации и нормированию труда. М.: Экономика, - 1991.

 62. Рынок труда и доходы населения: Учеб. Пособие/ Под ред. Н.А. Волгина. – М.: Филинь, 1999.

 63. Руководство по физиологии труда / Под ред. З.М. Золиной, Н.Ф. Измерова. – М.: Медицина, 1983. – 528 с.

 64. Саноян Г.Г. Создание условий оптимальной работоспособности на производстве (психофизиологический аспект). М.: Экономика, 1978. – 168 с.

 65. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение, оценка. – М: Прогресс, 1989.

 66. Смирнов Е.Л. Справочное пособие по НОТ. – М.: Экономика, 1981. – 407с.

 67. Соломанидина Т., Соломанидин В. Управление мотивацией персонала (в таблицах, схемах, тестах, кейсах). – М.: Управление персоналом, 2005.

 68. Справочник нормировщика. Л.: Машиностроение, - 1986.

 69. Сустика Л.М., Чарухин Ю.В., Ревцов А.В. Организация труда и ГПС на машиностроительных предприятиях – М.: Машиностроение, 1990

 70. Хендерсон Р. Компенсационный менеджмент. Стратегия и тактика формирования заработной платы и других выплат. – СПб.: Питер, 2004.

 71. Физиологические принципы разработки режимов труда и отдыха / Под ред. В.И. Медведева. – Л.: Наука, 1987. – 140 с.

 72. Чемеков В. Грейдинг. Технология построения системы управления персоналом. – М.: Вершина, 2007.

 73. Чернов В.І., Оленич Є.І. Нормування праці: Навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ, - 2000.

 74. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под. ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой. — М.: Изд-во МГУ, 1996.

 75. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под. ред. Н.А.Волгина, Ю.Г.Одегова. М. Издательство “Экзамен”, 2003.

 76. Экономика труда: Учебник / Под ред. П.Э. Шлендера, Ю.П. Кокина. - М.: Юристъ, 2003. - 592 с.

 77. Экономика труда: Учебно-методическое пособие / Институт труда Минтруда России (НИИ труда). - М.: ЗАО "Финстатинформ", 2001. - 490с.

 78. Яковлев Р. А. Оплата труда в организации / Р. А. Яковлев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : МЦ ФЭР, 2005.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!