Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4236 Правила оформлення бакалаврських дипломних робіт, Комп’ютерна інженерія, НТУУ КПІ

Правила оформлення бакалаврських дипломних робіт, Комп’ютерна інженерія, НТУУ КПІ

« Назад

Правила оформлення бакалаврських дипломних робіт

7.1. Загальні вимоги до оформлення

7.1.1. Текст документа

Бакалаврську дипломнуроботу можна оформляти рукописним способом або за допомогою комп'ютера.

Пояснювальна записка оформлюється на аркуші формату А4 (210х297мм). Обсяг її 50-70 аркушів.

Текст пояснювальної записки розташовується: при наявності рамки – з відступами 10мм від границь рамки і нумерацією сторінки у відповідному полі рамки; у відсутності рамки – з відступами ліворуч – 20 мм, праворуч – не менше 5 мм, зверху та знизу – не менше 10 мм.

Для основного тексту повинні використовуватися шрифти Word – Times New Roman розміру 14 у півтора міжрядкові інтервали з вирівнюванням по ширині сторінки.

При машинному засобі друкування роботи виконують через півтора інтервали з розрахунку не більш 32 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення і висотою літер та цифр не менших 1,8 мм.

7.1.2. Структура тексту

Текст пояснювальної записки поділяється на розділи , а ті, у свою чергу, - на підрозділи, пункти. Розділи нумеруються арабськими цифрами впродовж всього документа, підрозділи, пункти і підпункти нумеруються в межах вище стоячого структурного елемента з додаванням через крапку номерів усіх вище стоячих структурних елементів. Наприклад, 1.2.3 – 1-й розділ,2-й підрозділ, 3-й пункт.

Заголовки розділів дозволяється виконувати жирним шрифтом з більш великим кеглем:

Розділ………………..18

Підрозділ……………16

Пункт, підпункт…….14

Кожен розділ оформлюється з нової сторінки з відступом у в 1 висоту шрифту (14 пунктів – 1 рядок). Наступний текст починається з відступу в 1 висоти шрифту (14 пунктів – 1 рядок). Рекомендується складати заголовки з одного речення. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Переніс слів у заголовку не дозволяється.

Підрозділи , пункти і підпункти записуються з абзацу малими літерами (крім 1-ї прописної) на поточній сторінці з відступом від попереднього тексту (у т. ч. і від назви розділу) у висоти шрифту. Наступний текст починається з відступу в 1 висоту шрифту (14 пунктів – 1 рядок). Для пункту і підпункту наявність заголовка не обов’язкова (у цьому випадку крапка після останньої цифри не ставиться).

Не допускається наявність заголовку на сторінці без наступного тексту.

Заголовки рекомендованих структурних частин «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛИ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» або їх смислові замінники, а також розділів друкують великими літерами симетрично до тексту.

Відстань між заголовком і наступним чи попереднім текстом повинна бути при машинному засобі друкування не меншого двох рядків.

Не допускається розміщування найменування розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.

Оформлення тексту, ілюстрацій і таблиці при машинному засобі їх виконання повинне відповідати вимогам ДСТУ 3.008-95 з урахуванням можливостей комп’ютерної техніки.

7.1.3. Ілюстрації

Текст документу може містити ілюстрації у вигляді схем, діаграм і малюнків, що пояснюють текст. Ілюстрації рекомендується оформлювати на окремому аркуші. Як правило, ілюстрації нумерують арабськими цифрами в межах усього документа. У випадку, коли кількість ілюстрацій велика, допускається нумерація у межах кожного розділу (рис. 2.11). У виняткових випадках дозволяється оформлення ілюстрацій в альбомному форматі. У додатку ілюстрації нумеруються в межах кожного з них.

На ілюстрації дають посилання типу «рис. 12» чи «(рис. 12)». Посилання на раніше згадувані ілюстрації даються за типом «див. рис. 12».

Ілюстрації можуть мати тематичний заголовок (найменування) або текст під рисунком, що пояснюють зміст ілюстрації. Підпис під ілюстрацією складається з наступних елементів:

 • Назви графічного сюжету, що позначається «Рис.» (як російською, так і українською мовою!);

 • Номера ілюстрації (без знака № арабськими цифрами);

 • Тематичного заголовка, що містить текст із короткою характеристикою зображення;

 • Тексту під рисунком (експлікації), що будується так: деталі сюжету позначаються цифрами і виносять, супроводжуючи їх текстом. Експлікація не змінює назви сюжету, а лише доповнює його.

Ілюстрація не може бути поміщена раніше, ніж перше посилання на неї. Крапка наприкінці номера ілюстрації (якщо немає тексту) чи тексту під рисунком не ставиться.

Приклади правильного оформлення ілюстрацій (див. Додаток 10)

7.1.4. Формули

Формули в документі, якщо їх не більше однієї, нумеруються арабськими цифрами, номер ставиться з правої сторони сторінки, у дужках, на рівні формули. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Відразу після математичного запису ставиться кома. Усі номери повинні розташовуватись на однаковій відстані від правого краю рамки. Для написання використовувати редактор формул зі стилем «напівжирний», розміром «звичайний – 14 пт, великий індекс – 10 пт, дрібний індекс – 7 пт, великий символ – 20 пт, дрібний символ – 20 пт».

У межах усього документу формули мають наскрізну нумерацію. У деяких випадках, коли число формул велике, дозволяється нумерувати їх у межах розділів.

Посилання в тексті на порядковий номер формули дають у дужках, наприклад: «у формулі (3)». На відміну від ілюстрацій, посилання даються тільки після появи формули в тексті. Також необхідно зазначити, що варто нумерувати тільки ті формули, на які є посилання в наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Значення символів і числових коефіцієнтів, що входять в формулу, повинні бути наведені безпосередньо під формулою. Значення кожного символу друкують з нового рядка в тій послідовності, у якій вони наведені у формулі. Перший рядок розшифровки повинен починатись зі слова «де» без двокрапки після нього.

Приклад правильного оформлення (див. додаток 12).

7.1.5. Таблиці

Таблиці можуть оформлятись на окремих аркушах чи у середині тексту. Таблиці нумерують послідовно в межах розділів.

В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують надпис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

Таблиця може мати математичний заголовок, що розміщається над таблицею, симетрично щодо правої та лівої границь аркуша. Номер таблиці пишеться над тематичним заголовком типу «Таблиця 2.12» з правої границі листа. Якщо таблиця розташована на декількох аркушах, то на наступних аркушах вказується нумерація типу: «Таблиця 2.12 (продовження)» і «Таблиця 2.12 (закінчення)».

На таблицю даються посилання типу «у таблиці 2.12». На раніше згадувані таблиці дають посилання типу «див. таблицю 2.12».

Приклад правильного оформлення (див. додаток 12).

7.2. Оформлення пояснювальної записки

7.2.1. Анотація

Анотація оформляється на 3-му листі пояснювальної записки без рамки (українською, російською та іноземною (рекомендується англійською) мовами). Усі 3 тексти розташовуються на одному аркуші, симетрично верхньої і нижньої границь аркуша. Першим йде текст мовою документа. Заголовок «АНОТАЦІЯ» пишеться трьома мовами шрифтом, прийнятим для заголовків симетрично правій і лівій границям аркуша. Дозволяється , у випадку великого обсягу, розміщати текст анотації з 1 (одним) міжрядковим інтервалом, оскільки обсяг анотації повинен становити лише одну сторінку.

В анотації наводяться відомості про призначення, склад документа і короткий виклад основної частини.

Приклад правильного оформлення (див. додаток 3).

7.2.2. Зміст

Зміст оформлюється на аркушах з кутовим штампом за ДСТ 2.104-68 Форма 2 (перший аркуш змісту) і ДСТ 2.104-68 Форма 2а (наступні аркуші). На першому аркуші в кутовому штампі заповнюють поля: код розробки, назва роботи, розробник, керівник (Пров.), нормо контроль, номер аркуша, кількість аркушів у документі. На наступних аркушах вказується тільки номер аркуша.

Заголовок «ЗМІСТ» пишеться шрифтом, прийнятим для заголовків розділів симетрично правій і лівій границям аркуша.

Зміст включає перелік записів про структурні елементи документа, до кожної з яких входять:

 • позначення структурного елемента (номер розділу, підрозділу і т. п.);

 • найменування структурного елемента;

 • номер сторінки.

Приклад правильного оформлення (див. додаток 6).

7.2.3. Основна частина

Основна частина оформлюється на аркушах А4 (297х210) з кутовим штампом за ДСТ 2.104-68 Форма 2а. У деяких випадках дозволяється використовувати аркуші(вкладиші) формату А3(420х297), складені у формат А4. Оформлення здійснюється тільки машинописним засобом з використанням сучасних друкувальних пристроїв. Дозволяється вписувати рукописним засобом чорною ручкою окремі формули чи символи, що не піддаються роздрукуванню на існуючій техніці.

У кутовому штампі ставиться тільки номер аркуша документа.

7.2.4. Література

Список літератури оформляється на аркушах з кутовим штампом за ДСТ 2.104-68 Форма 2а.

Заголовок «ЛІТЕРАТУРА» пишеться шрифтом, прийнятим для заголовків розділів симетрично правій та лівій границям листа.

Список літератури включає перелік записів про використану в документі літературу, до кожної з яких входять:

 • порядковий номер;

 • автор чи список авторів;

 • найменування;

 • видавництво;

 • номер та рік видання;

 • число сторінок.

Приклад правильного оформлення (див. додаток 7).

7.2.5. Додатки

Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її сторінках. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першою великою симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великою друкується слово «Додаток____» і велика літера що позначає додаток.

У додатках розміщають матеріал, який:

 • є необхідним для повноти роботи, але включення його до основної частини роботи може змінити упорядковане і логічне уявлення про неї;

 • не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через великий обсяг або через способи відтворення;

 • може бути виключений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців у даній галузі.

До додатків можуть бути включені описи комп’ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи. Обов’язковими є специфікація; текст програми та опис програми, але в окремих випадках дозволяється вводити нові додатки.

Додатки оформлюються на аркушах з кутовим штампом за ДСТ 2.104-68 Форма 2а (за винятком титульних аркушів).

Кожен додаток оформлюється з титульним листом, у якому вказується:

 • заголовок: «ДОДАТОК» і номер додатка арабськими цифрами;

 • назва системи;

 • назва підсистеми (при необхідності);

 • тип документа (специфікація, текст програми, опис програми);

 • код документа (специфікація – без спеціального коду; текст програми – 12; опис програми – 13);

 • кількість аркушів;

 • рік (у нижній частині аркуша).

Наприклад: 

ДОДАТОК 1

САПР комп’ютерних мереж

 

Специфікація

УКР.ВМУРоЛУУ.КС0131_04Б 

Аркушів 2

 

2008

 

ДОДАТОК 2

САПР комп’ютерних мереж

 

Система вводу даних

Текст програми

УКР.ВМУРоЛУУ.КС0131_04Б 12-1

 

Аркушів 12 

 

2008

 

Титульний лист додатка робиться без рамки і без кутового штампу.

Нумерація сторінок у додатках – продовження нумерації всього документа (у кутовому штампі), але, у свою чергу, кожен додаток має свою нумерацію, що проставляється зверху на кожному аркуші додатка.

7.2.5.1. Специфікація

Основним програмним документом є специфікація. Вона складається з титульного листа і таблиці з описом документів, що мають в загальному випадку три розділи:

 • документація, де описуються документи: пояснювальна записка, керівництво системного програміста, інструкція програміста, керівництво оператора, загалом усі документи на даний програмний продукт, крім специфікації і технічного завдання;

 • комплекс, де описується сама система (комплекс – програма, що складається з двох чи більше компонентів, що виконують взаємозв’язані функції);

 • компоненти, де описуються тексти й описи (компонент – програма, що розглядається як єдине ціле, що виконує закінчену функцію і застосовується в складі комплексу).

Як правило, комплекси не описуються, і цей розділ у специфікації опускається.

Приклад правильного оформлення (див. додаток 12).

7.2.5.2. Додаток 2. Текст програми

Додаток 2 складається з титульного листа і тексту програми. Текст програми записується з урахуванням правил написання програм відповідною мовою і повинен бути з докладними коментарями. До додатка включаються лише основні модулі програми. 

7.2.5.3. Додаток 3. Опис програми

Опис програми складається з титульного листа, анотації, змісту й інформаційної частини, що складається з наступних розділів:

 • загальні відомості;

 • функціональне призначення;

 • опис логічної структури;

 • використовувані технічні засоби;

 • виклик й завантаження;

 • вхідні дані;

 • вихідні дані.

Залежно від особливостей програми дозволяється деякі розділи виключати, або навпаки вводити додаткові розділи чи поєднувати окремі розділи.

У розділі «Загальні відомості» повинні бути вказані: позначення і найменування програми; програмне забезпечення, необхідне для функціонування програми; мови програмування, якими написана програма.

У розділі «Функціональне призначення» повинні бути зазначені класи розв’язуваних задач і (чи) призначення програми і відомості про функціональні обмеження на застосування.

У розділі «Опис логічної структури» повинні бути зазначені: алгоритм програми; використовувані методи; структура програми з описом функцій складових частин й зв’язку між ними; зв’язки програми з іншими програмами. Опис логічної структури програми виконують з урахуванням тексту програми вихідною мовою.

У розділі «Використовувані технічні засоби» повинні бути зазначені типи електронних обчислювальних машин і пристроїв, що використовуються при роботі програм та системи.

У розділі «Виклик та завантаження» повинен бути зазначений спосіб виклику програми.

У розділі «Вхідні дані» повинні бути зазначені: характер, організація і попередня підготовка вхідних даних; формат, опис і спосіб кодування вхідних даних.

У розділі «Вихідні дані» повинні бути зазначені : характер і організація вихідних даних; формат і опис вихідних даних.

Допускається ілюстрація змісту розділів пояснювальними прикладами, таблицями, схемами, графіками.

Анотація в додатку оформлюється лише мовою документа. Заголовок «АНОТАЦІЯ» пишеться шрифтом, прийнятим для заголовків розділів симетрично правій і лівій границям аркуша. Анотація в додатку відноситься не до всієї роботи, а тільки до програмного комплексу або системи. В анотації наводяться відомості про програмний комплекс, що включають в себе засоби розробки, переваги і рекомендації до застосування.

Заголовок «ЗМІСТ» пишеться шрифтом, прийнятим для заголовків розділів симетрично правій і лівій границям аркуша. Зміст включає перелік про структурні лементи документа, до кожного з яких входять:

 • позначення структурного елемента (номер розділу, підрозділу і т.п.);

 • найменування структурного елемента;

 • номер сторінки.

Загальний обсяг опису програми не повинен перевищувати 6 сторінок.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!