Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4181 Порядок захисту курсового проекту, Проектування об΄єктів готельно-ресторанного господарства, НУХТ

Порядок захисту курсового проекту, Проектування об΄єктів готельно-ресторанного господарства, НУХТ

« Назад

7. Порядок захисту курсового проекту

У встановлені терміни студент періодично звітує перед керівником про хід виконання курсового проекту та ступінь його готовності до захисту. Виконаний та оформлений у відповідності до вимог даних методичних рекомендацій курсовий проект, підписаний студентом, подається керівнику на підпис. Своїм підписом або його відсутністю керівник відповідно допускає чи не допускає курсовий проект до захисту на кафедрі. Якщо курсовий проект не допущено до захисту, то його повертають студенту. Після доопрацювання курсовий проект знову подається керівнику на повторну перевірку.

Захист курсових проектів здійснюється за встановленим графіком (до початку заліково-екзаменаційної сесії) прилюдно перед комісією. Склад комісії призначає завідувач кафедри.

При захисті студент обґрунтовує обрану концепцію діяльності проєктуємого засобу розміщення, розкриває основні принципи проведених технологічних розрахунків, обґрунтовує прийняті об’ємно-планувальні рішення, дає пояснення щодо суті зауважень та відповідає на запитання членів комісії. Відповіді слід давати коротко, мотивовано, змістовно.

Оцінювання курсового проекту здійснюється за результатами захисту, однак при цьому враховується якість виконання та оформлення проекту.

Критерії оцінювання виконання та захисту курсового проекту в балах, методи і терміни поточного і підсумкового контролю наведені в табл.7.1 та 7.2. 

Таблиця 7.1 - Критерії оцінювання виконання та захисту курсового проекту в балах, методи і терміни поточного і підсумкового контролю

зміс

тового моду ля

 

Елементи

змістового модуля

Кількість балів

Поточний контроль навчальної роботи студентів

мінімальна

макси-мальна

методи

контролю

тиждень семестру

Модуль 2 (курсовий проект)

1.

 

Розділи розрахунково-пояснювальної записки

 

 

 

 

Розділ 1. «Техніко-економічне обґрунту-вання проекту»

5

8

Перевірка розділу

4

Розділ 2. «Органі-заційно-технологічний»

13

22

Перевірка розділу

16

Всьогоза 1 змістовий модуль

18

30

 

 

2.

 

Графічна частина

18

30

Перевірка графічної частини

19

Всього за 2 змістовий модуль

18

30

 

 

 

Захист курсового проекту

24

40

Захист проекту

у комісії

20

Разом за модуль 2

60

100

 

 

Таблиця 7.2 - Критерії оцінювання курсового проекту за окремими елементами змістових модулів

Елемент модуля та критерії його оцінювання

Кількість балів за змістовими модулями

Курсовий проект

 

Розділи розрахунково-пояснювальної записки

 

Зміст курсового проекту повністю відповідає завданню. Оформлення відповідає вимогам методичних рекомендацій до виконання курсового проекту. Робота виконана з дотриманням загальноприйнятої у галузі термінології. Матеріал викладений чітко, стисло, з дотриманням логічної послідовності, прийняті рішення обґрунтовані і відповідають сучасному рівню техніки, технології тощо. Висновки відповідають загальному змісту роботи

30

Зміст курсового проекту повністю відповідає завданню. Оформлення відповідає вимогам методичних рекомендацій до виконання курсового проекту. Робота виконана з дотриманням загальноприйнятої у галузі термінології. Матеріал викладений чітко, стисло, з дотриманням логічної послідовності, прийняті рішення недостатньо обґрунтовані. Висновки відповідають загальному змісту роботи, допущені окремі граматичні помилки

24-29

 

Зміст курсового проекту відповідає завданню. Оформлення не у повному обсязі відповідає вимогам методичних рекомендацій до виконання курсового проекту. Термінологія, використана у проекті, частково не відповідає загальноприйнятій у галузі. Матеріал викладений недостатньо чітко, порушена логічна послідовність, прийняті рішення недостатньо обґрунтовані. Висновки відповідають загальному змісту роботи, допущені стилістичні та граматичні помилки

18-23

Зміст курсового проекту відповідає завданню. Оформлення не відповідає вимогам методичних рекомендацій до виконання курсового проекту. Термінологія, використана у проекті, частково не відповідає загальноприйнятій у галузі. Матеріал викладений нечітко, порушена логічна послідовність, прийняті рішення необґрунтовані. Висновки не повністю відповідають загальному змісту роботи, допущені стилістичні та граматичні помилки

1-17

Зміст курсового проекту не відповідає завданню. Оформлення не відповідає вимогам методичних рекомендацій до виконання курсового проекту. Термінологія, використана у проекті, не відповідає загальноприйнятій у галузі. Матеріал викладений нечітко, порушена логічна послідовність, прийняті рішення необґрунтовані. Висновки не відповідають загальному змісту роботи, допущена велика кількість стилістичних та граматичних помилок

0

Графічна частина

 

Графічний матеріал повністю розкриває зміст проекту, виконаний на високому технічному рівні з використанням САПР та дотриманням вимог ЄСКД

30

Графічний матеріал розкриває зміст проекту, виконаний на належному технічному рівні з використанням САПР та дотриманням вимог ЄСКД

24-29

Графічний матеріал не повністю розкриває зміст проекту, виконаний на належному технічному рівні з використанням САПР. Оформлення графічного матеріалу виконано з незначними відхиленнями від вимог ЄСКД

18-23

Графічний матеріал не повністю розкриває зміст проекту, виконаний з використанням САПР. Оформлення графічного матеріалу виконано із відхиленнями від вимог ЄСКД

1-17

Графічний матеріал не повністю розкриває зміст проекту, виконаний з використанням САПР. Оформлення графічного матеріалу виконано із значними відхиленнями від вимог ЄСКД

0

Захист курсового проекту

 

Повне й глибоке знання матеріалу курсового проекту, вільне володіння науковими термінами, висока комунікативна культура, повні та обґрунтовані відповіді на додаткові запитання членів комісії

39-40

Повне й глибоке знання матеріалу курсового проекту, володіння науковими термінами, належна комунікативна культура, при відповідях на запитання мають місце окремі неточності

32-38

Достатнє знання матеріалу курсового проекту, недостатній рівень комунікативної культури, при відповідях на запитання допущені окремі помилки та неточності

24-31

Недостатнє знання матеріалу курсового проекту, недостатній рівень комунікативної культури, при відповідях на запитання допущені окремі помилки та неточності

1-23

Незнання матеріалу курсового проекту, низький рівень комунікативної культури, при відповідях на запитання допущені грубі помилки або відповіді не надавались

0

Студентам заочної форми навчання оцінка виставляється за національною шкалою, студентам денної форми навчання – за ЕСТS та національною шкалою (табл.7.3).

Таблиця 7.3 – Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі

види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для курсового проекту

90–100

А

відмінно

82–89

В

добре

74–81

С

64–73

D

задовільно

60–63

Е

35–59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0–34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Оцінка за курсовий проект вноситься у залікову книжку студента та заліково-екзаменаційну відомість і перегляду (перезахисту) не підлягає.

Студентам, які при захисті курсового проекту отримали незадовільну оцінку, встановлюють термін доопрацювання теми і повторного захисту.

Після захисту курсовий проект зберігається у вищому навчальному закладі протягом встановленого строку. При необхідності використання матеріалів курсового проекту для дипломного проектування студенту дозволяється зробити копію свого курсового проекту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!