Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4109 Захист курсової роботи, Цивільне право, НУДПСУ

Захист курсової роботи, Цивільне право, НУДПСУ

« Назад

ІV. Захист курсової роботи

Належним чином оформлена та підшита курсова робота подається на кафедру для отримання рецензії наукового керівника не пізніше дати, визначеної відповідним графіком.

У рецензії науковий керівник вказує про дотримання студентом вимог щодо оформлення курсової роботи, визначає позитивні сторони та допущені студентом недоліки, оцінює масштабність опрацьованої інформації, ступінь самостійності формування та обґрунтованості основних положень і висновків, а також робить висновок про допуск роботи до захисту з попередньою оцінкою.

У разі отримання студентом висновку про не допуск курсової роботи до захисту, вона у встановлені строки має бути доопрацьована та перероблена із урахуванням зауважень наукового керівника. Вдруге робота подається для рецензування з попередньою рецензією.

З результатами рецензування студенти ознайомлюються до дня захисту курсових робіт, а ті, хто, отримали негативні рецензії – негайно після рецензування.

Захист курсової роботи відбувається до початку заліково-екзаменаційної сесії на кафедрі в присутності наукового керівника та студентів групи і проходить за певною процедурою, яка передбачає:

- виступ студента (до 3 хвилин), у якому доповідаються основні здобутки курсової роботи та вказуються труднощі чи проблеми, з якими зіткнувся студент під час написання курсової роботи;

- відповіді на запитання наукового керівника;

- оцінку курсової роботи з урахуванням процедури її захисту.

Відповіді студента мають бути конкретними, змістовними, лаконічними та науково обґрунтованими.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за модульно-рейтинговою системою. Оцінка заноситься до залікової книжки студента.

Студенти, які не виконали або не захистили курсову роботу, не допускаються до семестрового контролю.

Наслідки захисту студентами курсових робіт щорічно заслуховуються на засіданні кафедри.

Курсові роботи зберігаються в архіві протягом трьох років, потім списуються в установленому порядку.

Роботи, що мають наукову і практичну цінність, рекомендуються кафедрою для написання студентом наукової або магістерської роботи з даної теми.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!