Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4081 Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики з курсу Облік і аудит, ОНПУ

Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики з курсу Облік і аудит, ОНПУ

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

Одеський національний політехнічний університет

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій

Кафедра обліку, аналізу і аудиту

  

Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики з курсу Облік і аудит

студентами напряму “Економіка і підприємництво”

спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»

всіх форм навчання

 

Одеса - 2012

Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики студентами спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» всіх форм навчання /Укл.: С.В.Філиппова, О.А. Варчук ¾ Одеса: ОНПУ, 2012. ¾ 31 с. 

Дані методичні рекомендації призначені для викладачів, студентів, керівників практики та дипломних проектів спеціалістів зі спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» всіх форм навчання. 

Укладачі: д.е.н., проф., Філиппова Світлана Валеріївна,

ст. викл Варчук Оксана Анатоліївна

Методичні вказівки розглянуто і затверджено на засіданні кафедри обліку, аналізу і аудиту, протокол № 5 від 13 грудня 2011 р.

Зареєстровано: ________________________________

 

ЗМІСТ

 

с.

Вступ 

4

РОЗДІЛ 1 Цільове призначення практики 

5

РОЗДІЛ 2 Загальні вимоги до організації і проведення перед-дипломної практики

 

6

2.1 Планування виконання робіт практики

6

2.2 Вибір бази практики на підставі договорів з підприємствами

6

2.3 Укладання договорів з підприємствами на проведення практики студентів

7

2.4 Розробка, узгодження і корегування робочих програм практики

8

2.5 Проведення переддипломної практики

8

2.6 Підведення підсумків практики студентів

9

РОЗДІЛ 3 Робоча програма переддипломної практики

12

3.1 Мета і задачі переддипломної практики 

12

3.2 Зміст практики 

12

3.3 Вимоги до змісту звіту з переддипломної практики 

13

РОЗДІЛ 4 КРИТЕРІЇ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ переддипломної практики

 

18

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

20

Додатки

21

 

 

                                        

ВСТУП

Дані методичні вказівки є основним учбово-методичним документом, що регламентує проведення переддипломної практики спеціалістів за фахом.

Переддипломна практика є частиною навчального процесу та дипломного проектування, важливим етапом підготовки фахівця за даною спеціальністю. Відповідно до навчального плану студенти-спеціалісти очної форми навчання проходять переддипломну практику у Х семестрі – 9 тижнів, заочної форми навчання у ХІІ семестрі – 4 тижня.

Практика спеціалістів переважно проводиться в аудиторських та консалтингових фірмах, на виробничих підприємствах м. Одеси, в банках, у податкових інспекціях, інших установах за місцем майбутньої роботи студентів (студенти заочної форми навчання можуть проходити практику за місцями праці).

В основі переддипломної практики спеціалістів лежить прикладна діяльність студентів на підприємстві, особиста участь в процесі обліку, аналізу та контролю, планування ресурсів, витрат та прибутків. Це дозволяє їм знайти механізми рішення конкретних завдань дипломного проектування, намітити алгоритми впровадження їх в діяльність існуючого підприємства.

Переддипломна практика будується у формі самостійного виконання студентами в умовах виробництва визначених програмою загальних та індивідуальних завдань відповідно установленим цілям і задачам дипломного проектування. Фактично результатом переддипломної практики повинен стати макет аналітичної частини дипломного проекту.

Розділ 4 методичних вказівок - «Критерії комплексного оцінювання результатів виробничої практики» дає змогу оцінити результати практики виходячи з комплексного підходу до оцінювання знань шкалою ECTS.

РОЗДІЛ 1. ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАКТИКИ

Метою переддипломної практики як виду навчальних занять є поглиблений аналіз діяльністю підприємства (установи) або організації в обраному напряму відповідно темі дипломного проекту (ДП), апробація умінь і навичок прийняття економічних рішень і рішення конкретних тематичних задач в умовах реального підприємницького середовища, демонстрація засвоєних раніше різноманітних знань, отриманих у процесі навчання.

Поставлена мета досягається шляхом самостійного аналізу системи обліку, аналізу та контролю на підприємстві (в організації), механізму її економічного й організаційного забезпечення, розробка рекомендацій щодо її удосконалення.

У зв’язку з тим, що фахівець за спеціальністю “Облік і аудит” повинен орієнтуватися у динаміці базових економічних процесів підприємства, студенти протягом практики знайомляться з загальними результатами виробничо-господарчої та фінансової діяльності підприємства за останні три роки.

Якщо підприємство функціонує менш ніж три роки, можна привести дані з поквартальної або місячної звітності, але це треба підтвердити документально. 

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦЇ І ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

2.1 Планування виконання робіт практики

Рішення всіх питань по організації, проведенню і звітності переддипломної практики виконується відповідно до плану робіт, складеним на кафедрі обліку, аналізу та аудиту (ОАА), ІБЕІТ та у навчальному відділі ОНПУ.

Обов'язковим заходом щодо планування переддипломної практики студентів є видання наказу по університету, де відображаються всі організаційні питання її проведення в даному році: інститут, курс, група, прізвище, ім’я, по-батькові студентів, що направляються на практику на дане підприємство (назва і місця розташування якого наводиться повністю), керівник практики від вузу, термін перебування на базах практики.

Для забезпечення своєчасності і компетентності в питаннях організації переддипломної практики на засіданні кафедри призначається окремий викладач, що відповідає за проходження практики. 

2.2 Вибір бази практики на підставі договорів з підприємствами

Базою практики може бути:

– підприємство, що є замовником фахівця на умовах тристоронніх договорів;

– підприємство, що відповідає вимогам проходження практики і забезпечує умови для підготовки фахівців, з якими централізовано ОНПУ укладає двосторонні договори про проходження практики. Двосторонній договір про проходження практики студентів може бути оформлений з ініціативи такого зацікавленого підприємств.

При виборі баз практики перевага віддається аудиторським, консалтинговим фірмам, органам державного управління і контролю, підприємствам. Однак, з врахуванням того факту, що взаємодія з банками комерційними та іншими структурами є невід'ємною частиною ефективного функціонування ринку, допускається проходження переддипломної практики студентів на будь-яких підприємствах та установах, що складають ринкову інфраструктуру.

Бази практики повинні задовольняти наступним вимогам:

– забезпечувати можливість послідовного проведення виробничої та переддипломної практик при дотриманні взаємозв'язку їх робочих програм;

– надавати для аналізу усі види статистичної і бухгалтерської звітності і документації, необхідної для виконання завдань практики і написання звіту;

– закріплювати за студентами-практикантами робоче місце і керівника практики від підприємства.

За підсумками практики досліджуване підприємство може отримати від студента-практиканта рекомендації щодо удосконалення організації бухгалтерського, податкового, управлінського обліку на підприємстві та прийняти їх до впровадження (Додаток Ж).

Увага! Підприємства та установи, які відносять свою звітність до категорії конфіденційної інформації, що є комерційною таємницею, не можуть бути використані як бази практики!

2.3 Укладання договорів з підприємствами на проведення практики студентів

Офіційною підставою для проведення переддипломної практики студентів є договір, що укладається між ОНПУ і підприємством до початку практики за формою, встановленою ОНПУ, де обумовлюються термін і вид практики, відповідальність за техніку безпеки і запобігання нещасних випадків, інші заходи, що забезпечують якісне проведення практики студентів.

2.4 Розробка, узгодження і коректування робочих програм практики

Переддипломна практика проводиться відповідно до робочої програми, в яку входить календарний графік, що повинен передбачати:

– оформлення й одержання пропусків на підприємстві;

– проведення попередньої бесіди з керівником практики від підприємства;

– виконання самостійного аналізу та систематизації зібраного аналітичного матеріалу на конкретному робочому місці;

– оформлення звітів по практиці та інше.

Робоча програма практики виробляється на основі наскрізної програми практики стосовно до базового підприємства; підписується особою, що розробила її і завідувачем кафедри ОАА. Програма повинна бути погоджена з базовим підприємством. Програма практики є документом, виконання якого обов'язково для вузу (кафедри), підприємства, викладача та студента-практиканта.

Робоча програма практики постійно обновлюється.

2.5 Проведення переддипломної практики

Перед початком практики на кафедрі ОАА проводиться інструктивна нарада за участю студентів і викладачів-керівників практики і дипломного проектування, де студенти проходять інструктаж про мету, зміст, порядок проходження практики з роз'ясненням її програми, одержують загальні та додаткові індивідуальні завдання по дипломному проектуванню, заповнюють щоденники.

Протягом практики з боку кафедри в особі керівника практики спільно із відповідальним за її організацію на кафедрі та завідувачем кафедри ОАА здійснюється контроль за проведенням переддипломної практики з метою виявлення й усунення недоліків і надання практичної допомоги студентам по виконанню програми практики. Для цього передбачено відвідування студентів підприємства керівником практики або іншою призначеною контролюючою особою на місцях відповідно до графіку (Додаток Г). Студенти, база практики яких розташована в інших місцях, повинні щотижнево інформувати керівника про результати проходження практики, використовуючи Інтернет або телефонний зв'язок.

3 числа студентів, спрямованих на кожну з баз практики, призначається старший групи, котрий разом з викладачем-керівником практики займається підготовкою необхідних документів для проходження практики, одержує методичні вказівки по її програмі і надалі контролює хід практики і дисципліну студентів. Студент повинен дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства. Про серйозні недоліки старший групи та контролюючий повинні негайно доповідати керівництву кафедри ОАА і підприємства-бази практики.

2.6 Підведення підсумків практики студентів

По закінченні переддипломної практики студент складає письмовий звіт відповідно до вимог робочої програми практики.

До нього повинний бути прикладений щоденник проходження практики, у якому вказані всі роботи, виконані студентом. У ньому повинен бути відзив керівника практики від підприємства, скріплений печаткою підприємства. Щоденник проходження практики заповнюється щодня.

Звіт складається студентом шляхом систематичної обробки власних щоденних спостережень. У звіті повинні бути відображені всі питання, які перераховані в програмі практики.

Для оформлення звіту студенту виділяється наприкінці практики 2-3 дні. Для оформлення звіту слід користуватися методичними вказівками щодо оформлення індивідуальних завдань, що передбачені навчальним планом та робочими програмами дисциплін для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) денної форми навчання спеціальностей 7.050106 та 8.050106 [2].

Звіти пишуться чітким почерком від руки чорнилами, кульковою або гелевою ручкою чорного кольору або з використанням ЕОМ (шрифт Times New Roman кегль 14 інтервал 1,5) на одній стороні листа білого паперу А4 з дотриманням всіх вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти в сфері науки й техніки».

Розміри полів: верхнє, ліве і нижнє ¾ не менш 20мм, праве ¾ не менш 10мм.

Лінії, букви, цифри й інші знаки повинні бути чіткі та однаково чорними по всьому тексті. Помилки, описки і графічні неточності допускається виправляти підчисткою або фарбуванням білою фарбою й нанесенням на тому ж місці або між рядками полагодженого зображення машинописним засобом або від руки. Полагоджене повинно бути чорного кольору.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм і інші імена власні наводять на мові оригіналу.

Обсяг основної частини звіту складає 30-40 сторінок рукописного тексту. Обсяг додатків не обмежується.

Титульний лист оформлюється у відповідності до Додатку А. Звіт обов'язково повинен мати зміст з нумерацією сторінок. Рахувати сторінки треба з титулу, але номер проставляти в правому верхньому куті листа зі сторінки, що йде після листа з початком ВСТУПУ до останньої сторінки додатків.

Допоміжний матеріал варто поміщати в додатках, перед якими надається окремо лист з текстом: «ДОДАТКИ». До додатків відносять: інструкції, схеми, бланки, форми звітності, приклади розрахунків, тощо.

Належним чином оформлений, переплетений звіт здається для ознайомлення, захисту і оцінки викладачу-керівнику практики від кафедри ОАА. При оцінці враховується письмовий відгук керівника практики від базового підприємства, що викладений у щоденнику практики студента. Звіт оцінюється за стобальною шкалою.

Студент, що не виконав вимог практики або не приступив до виконання практики, одержав негативний відгук про роботу, або незадовільну оцінку при захисті звіту, не допускається до дипломного проектування.

Підсумки переддипломної практики обговорюються на засіданнях кафедри ОАА, рад ІБЕІТ і ОНПУ, на науково-методичних конференціях.

РОЗДІЛ 3. РОБОЧА ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

3.1 Мета і задачі переддипломної практики

Метою практики є системне рішення таких теоретико-практичних задач:

– вивчення системи функціонування механізму обліку, аналізу та контролю конкретного підприємства;

– збір даних щодо дипломного проектування на засадах поглибленого аналізу певних блоків системи обліку, аналізу або контролю;

– вивчення питань охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях;

– апробація теоретичних знань, отриманих студентами при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін “Організація обліку”, “Звітність підприємств”, “Фінансовий аналіз”, “Оподаткування” тощо, а також формування професійних навичок їхнього застосування в практиці роботи бухгалтера–експерта з обліку, аналізу та аудиту.

3.2 Зміст практики

Конкретний зміст переддипломної практики обумовлено місцем її проходження, узгоджується й уточнюється з керівником практики.

Переддипломна практика включає шість етапів:

– ознайомлення з підприємством – 2-3 дня;

– аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства – 1,5-2 тижні;

– узагальнений аналіз системи обліку підприємства – 1,5-2 тижні;

– поглиблений аналіз питань спеціальної частини – 2-3 тижня;

– вивчення питань охорони праці, виробничого травматизму і професійних захворювань, небезпечних та шкідливих виробничих факторів – 1-2 дня;

– оформлення та захист звіту – 3-4 дні.

Детальна розшифровка кожного етапу передбачається при складанні графіка проходження практики на місці (приклад графіка наведено у Додатку Б).

3.3 Вимоги до змісту звіту з переддипломної практики

Звіт з переддипломної практики приймається для перевірки керівником практики під навчального закладу, якщо у ньому міститься:

– титульний аркуш з оцінкою та підписом керівника практики від підприємства і печаткою підприємства, а також з оцінкою та підписом керівника дипломного проекту та (додаток А);

– щоденник з переддипломної практики, який відображає зміст фактично виконаних робіт, складених студентом необхідних розрахунків, пер­винних та зведених документів, облікових регістрів, звітності підприємства. Кожна опрацьована студентом тема обов'язково повинна бути оцінена кер­івником практики від підприємства (додається окремо, не брошурується);

– календарно-тематичний план, затверджений керівником практики від ОНПУ і погоджений із керівником практики від підприємства (додаток Б);

– відгук керівника практики від підприємства (додаток В);

– лист оцінювання проходження практики (додатках Г);

– зміст, який відображає повний обсяг звіту;

– вступ;

загальна характеристика підприємства;

– аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства (організації);

– узагальнений аналіз системи обліку;

– спеціальна частина;

– охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях;

– висновки і пропозиції (до­даток Д);

– список використаних джерел;

– додатки до звіту.

Зміст звіту відображає зміст звіту з переддипломної практики з наведенням сторінок з розміщенням відповідної інформації.

Вступ відображає мету та цілі практики, характеризує її базу та розкриває зв'язок із темою дипломного проектування.

Загальні характеристика підприємства. Розділ відображає:

– правовий статус підприємства або організації;

– скорочену характеристику його спеціалізації, територіальних та галузевих зв'язків з господарськими партнерами, стану технічної та технологічної бази;

– тип організаційної структури підприємства, її функції та задачі;

– форму управління і планування виробничо-господарської діяльності;

– організацію управління і планування облікової діяльності.

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства (організації). В розділі здійснюється комплексний (повний) фінансовий аналіз діяльності підприємства з обов’язковим використанням комп’ютерних програм та оцінюється механізм його організації на підприємстві.

Розраховуються загальні показники економічної ефективності підприємства (організації) за 3 роки: рентабельність товарної і реалізованої продукції, рентабельність власного, використовуваного капіталу, рівень ліквідності, платоспроможності, оборотності капіталу й інші загальновідомі показники. Якщо на підприємстві здійснюється аналогічний аналіз, треба обов’язково виконати порівняння величин показників підприємства із власними.

Результати розділу узагальнюють висновки щодо фінансового стану підприємства, раціональності організації та якості фінансово-економічного аналізу на підприємстві. Наводяться пропозиції щодо вдосконалення системи аналізу.

Узагальнений аналіз системи облікупідприємства. У розділі наводиться характеристика стану та особливостей всіх складових існуючої на підприємстві системи обліку, а саме: бухгалтерського (фінансового), управлінського та податкового обліку.Характеристика форми та системи обліку надається скорочено. Здійснюється оцінка стану системи автоматизованого обліку та програмного забезпечення обліку, її можливостей та особливостей.

Розкривається типорганізаційної структури, функції і задачі бухгалтерських та аналітичних служб та підрозділів. За допомогою методів управлінського аналізу аналізуються наступні напрями:

– загальні цілі і задачі структурних обліково-аналітичних підрозділів. Характеристика наводиться скорочено;

– повний склад задач управління по певному обліково-аналітичному структурному підрозділу або окремому робочому місцю, що відповідає тематиці дипломного проектування (завдання погоджується із керівником дипломного проектування). Проводиться його поглиблений аналіз за схемою:

1) оцінка масиву первинних та розрахункових документів, що використовується на підприємстві, з позиції оцінки співвідношення типових й специфічних облікових та аналітичних форм;

2) аналіз та оцінка складності і раціональності існуючого документообігу;

3) аналіз трудомісткості обліково-аналітичних робіт з позиції оцінки дотримання норм керованості та нормативів трудомісткості обліку;

4) організація підбору і мотивації обліково-аналітичного персоналу.

У кінці розділу наводяться висновки щодо раціональності існуючої форми та системи обліку на підприємстві, які повинні містити відповіді на питання: чи відповідають форма обліку, організаційна структура та схема документообігу обліково-аналітичних структурних підрозділів виявленому складу їх функцій і задач? Чи не порушуються норма керованості для певного структурного підрозділу? На базі висновків наводяться виявлені шляхи їх удосконалення та обґрунтовуються пропозиції щодо розробки заходів щодо ослаблення впливів негативних факторів і підтримці позитивних.

Спеціальна частина. Розділ містить поглиблений аналіз питань, які є задачами дипломного проектування. Це можуть бути теоретико-практичні питання формування окремих складових механізму обліку, аналізу та аудиту, процесу організації, вдосконалення звітності з фінансових результатів, запасів, касових операцій, руху товарів, витрат за видами, капіталу, зобов’язань, податків та платежів тощо. Методики аналізу щодо виконання спеціальної частини треба погодити з керівником дипломного проектування до початку практики.

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. У цьому розділі необхідно надати коротку характеристику об'єкта, з точки зору охорони праці, проаналізувати можливі небезпечні і шкідливі виробничі фактори підприємства, цеху, дільниці, офісу або відділу, а саме: гігієну праці та промислової санітарії, електробезпеки, пожежної та вибухової небезпеки, ергономіці, фізіології праці, інженерної психології. А також розробити і оформити у вигляді інженерної розробки заходи щодо усунення (або зниження) впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Напрямки дослідження, що рекомендуються:

− дослідження параметрів мікроклімату робочої зони та оцінка щодо відповідності їх нормативним значенням;

− контроль вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони;

 − дослідження забрудненості робочої зони шкідливими речовинами та оцінка щодо відповідності його нормативним значенням;

− дослідження та оцінка ефективності системи вентиляції;

− дослідження дії електричного струму на організм людини;

− дослідження електробезпеки в трифазних електромережах з різними режимами нейтралі;

− дослідження параметрів інфрачервоного випромінювання та ефективності теплопоглинальних екранів;

− дослідження способів захисту персоналу від іонізуючого випромінювання;

− дослідження та оцінка якості природного освітлення;

− дослідження та оцінка параметрів штучного освітлення;

− гігієнічна оцінка виробничого шуму;

 − дослідження та оцінка параметрів вібрації.

Дана частина практики базується на нормативних дисциплінах «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в галузі», «Цивільна оборона» та оволодіння студентами засобами і методами дослідження параметрів виробничого середовища та трудового процесу, виявлення шкідливих та небезпечних виробничих чинників, оцінки заходів, спрямованих на їх нормалізацію, формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі. [5, 6]

Завдання для виконання цього розділу слід отримати на кафедрі управління системами безпеки життєдіяльності у викладача-консультанта з дипломного проектування.

Висновки і пропозиції повинні містити рекомендації щодо організації, удосконалення облікових, аналітичних або аудиторських робіт, підвищення якості й ефек­тивності, мотивації роботи обліковців підприємства, складені студентом на підставі виконаних ним розрахунків і прове­дених узагальнень.

Список використаних джерелповинен містити перелік нормативних актів, методичних рекомендацій, навчальних посібників та інших джерел, відповідно яким виконано розрахунки та здійснено висновки.

Додаткиповинні містити необхідні обліково-аналітичні та звітні форми, порівняльні таблиці, проміжні об’ємні розрахунки тощо. Забороняється виносити матеріали, які не використані у ході практиці або не ілюструють зроблені розрахунки та висновки. Допускається тимчасове розміщення у додатках неповністю проаналізованих матеріалів, які є необхідними для процесу написанні дипломного проекту, але їх варто додавати окремою папкою.

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Аналіз і оцінка знань, умінь та навичок студентів – невід’ємний важливий структурний компонент навчального процесу, який є завершальним в оволодінні певним змістовим блоком, своєрідною сполучною ланкою в системі навчальної діяльності особистості.

Результати контролю знань і вмінь студентів виражаються в оцінки.

Оцінка це визначення і вираження (в умовних знаках – балах, а також оцінних судженнях викладача) ступеня засвоєння тим, хто навчається, знань і вмінь, установлених програмою.

Використовуючи позитивний дидактичний досвід, ставлячи за мету обґрунтованість оцінки навчально-пізнавальної діяльності студента під час проходження практики, розроблення критеріїв комплексного оцінювання результатів переддипломної практики за спеціальності «Облік і аудит», поданих у таблиці в Додатку З, враховано:

а) для оцінки знань – обсяг володіння поняттями, науковою проблемою, чинним законодавством, методологією облікових робіт, ступінь систематизації та узагальнення знань; якість засвоєння студентами методологічної та теоретичної основ переддипломної практики;

б) для оцінки навичок студента – наявність практичних навичок з облікових дисциплін, що сприяють успішному оволодінню професією; якість і швидкість їх виконання в різних виробничих умовах;

в) для оцінки вмінь – наявність та якість конкретних професійних умінь, зазначених у кваліфікаційній характеристиці фахівця з обліку і аудиту; ступінь оволодіння основними прийомами професійної діяльності та творче застосування їх під час вирішення нестандартних завдань у різноманітних виробничих ситуаціях; конструювання алгоритму дії; моделювання практичного виконання професійних дій; виконання комплексу дій, які складають конкретне вміння; впевненість, самостійність, обґрунтованість, систематичність цих дій; зміст самоаналізу результатів власних дій; якість та усвідомлення виконаних дій, наявність помилок, їх кількість і характер, міра впливу на кінцевий результат.

Тобто оцінка є характеристикою результатів навчальної діяльності студента, дає уявлення про стан його знань, умінь і ступінь їх відповідальності вимогам контролю.

Викладач дає оцінку рівня компетентності студента, при цьому враховує рівень досягнень студента, а не ступінь його невдач. Оцінка має характер об’єктивної констатації результатів практики, встановлює ступінь виконання студентом завдань, поставлених перед ним програмою практики, ступінь їх практичної підготовки – якість набутих знань, сформованих умінь і навичок. Виставляючи студенту оцінку за результатами захисту звіту з виробничої практики, викладач повинен її обґрунтувати, керуючись логікою та існуючими критеріями наведеними. 

Список використаних джерел

  1.  

Гресь Н.Л. Організація виробничої практики зі спеціальності «Облік і аудит». Навчальний посібник.– К.:Центр навчальної літератури, 2006.–112 с.

  1.  

Методичні вказівки щодо оформлення індивідуальних завдань, що передбачені навчальним планом та робочими програмами дисциплін для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) денної форми навчання спеціальностей 7.050106 та 8.050106 / Укл.: Г.Б. Свінарьова, Філиппова С.В. - Одеса, 2007. - 15 с.

  1.  

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом МОН України № 161 від 02.06.93.

  1.  

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом МОН України № 93 від 08.04.93

  1.  

Типова навчальна программа нормативної дисципліни «Цивільний захист»

для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» затверджена наказом МОН України, Київ, 2011 р.

  1.  

Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр», затверджена наказом МОН України, Київ, 2011 р.

Додаток Б

Графіка проходження практики

Виконані роботи і проведені заходи

Підрозділи підприємства або робочі місця, де збиралися дані

Кількість

днів

Дата виконання

Дата контролю, підпис

план

факт

 

 

Ознайомлення з підприємством

2-3

 

 

 

1.1 Оформлення документів на підприємстві

Відділ кадрів, техніки безпеки, бюро пропусків

0,5-1

 

 

 

1.2 Попередня зустріч із керівником практики від підприємства: погодження календарного плану практики

Керівник підприємства, заступник керівника, головний бухгалтер

0,5-1

 

 

 

1.3 Загальні характеристика підприємства

Відділи за тематикою інформації

1-2

 

 

 

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства

14

 

 

 

2.1 Комплексний фінансовий аналіз

Бухгалтерія

10-12

 

 

 

2.2 Порівняння розрахунків підприємства із власними

Бухгалтерія, аналітичний підрозділ

1

 

 

 

2.3. Написання висновків

Вдома на засадах власних спостережень за програмою практики

1-3

 

 

 

Узагальнений аналіз системи обліку підприємства

10-14

 

 

 

3.1 Характеристика стану та особливостей всіх складових системи обліку підприємстві

Бухгалтерія

2-3

 

 

 

3.2. Цілі і задачі структурних обліково-аналітичних підрозділів

Відділи, відповідальні за функції управлінського, бухгалтерського, податкового обліку

2-3

 

 

 

3.3 Поглиблена характеристика задач певного обліково-аналітичного структурного підрозділу або робочого місця

Бухгалтерія, відділ кадрів

3-7

 

 

 

3.4 Написання висновків

Вдома на засадах власних спостережень

1-3

 

 

 

Поглиблений аналіз питань спеціальної частини

14-21

 

 

 

4.1 Питання, погоджене з керівником дипломного проектування

4.2 …

4.3. …

Відділи за тематикою питань

Тривалість робіт вказує керівник ДП

 

 

 

4.4 Написання висновків

Вдома на засадах власних спостережень

1-3

 

 

 

Підведення підсумків, оформлення звіту

3-4

 

 

 

Захист звіту на кафедрі ОАА

1-3

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

Додаток Г

Лист та критерії оцінювання проходження практики

Критерії оцінки переддипломної практики

Процес оцінювання практики складається з двох складових:

а) проведення поточного контролю, об’єктом якого є дотримання календарного плану виконання програми практики (табл. Г.1). Кількість балів при дотриманні графіку ¾ 15, за кожне порушення оцінка знижується на 5 балів;

б) проведення підсумкового контролю, об’єктом якого є якість виконання завдань практики. Кількість балів при дотримання графіку ¾ 85 (табл. Г.2). За одну принципові помилку оцінка знижується на 50%, за непринципові ¾ на 25% від максимальної оцінки. Питання оцінюється в 0 балів (не зараховується), якщо в ньому допущено більш ніж дві принципові або більш ніж 4 непринципові помилки. Принциповою вважається помилка, пов’язана з незнанням методології обліку та відсутністю навичок обліку, аналізу та аудиту, що є обов’язковими відповідно до ОКХ спеціаліста зі спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», непринциповою ¾ помилка, пов’язана з арифметичними помилками, неточністю формулювань при збереженні первинного змісту категорій та висновків. 

Результати оцінювання проходження практики

Таблиця Г.1 ¾ Поточний контроль результатів практики

Об’єкти поточного контролю

Кількість

балів

Дата конт–ролю

Під–пис

макси-мальна

факти-чна

  1. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства

5

 

 

 

  1. Узагальнений аналіз системи обліку підприємства

5

 

 

 

  1. Поглиблений аналіз питань спеціальної частини**

5

**

 

**

РАЗОМ

15

 

 

 

** Виконання спеціальної частини оцінюється керівниками практики та дипломного проектування спільно.

Таблиця Г.2 ¾ Підсумковий контроль результатів практики

Об’єкти підсумкового контролю

Кількість

балів

Дата конт-ролю

макси-мальна

фак-тична

1. Загальні характеристика підприємства

5

 

 

2. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства

20

 

Комплексний фінансовий аналіз та порівняння розрахунків підприємства із власними

15

 

Висновки

5

 

3. Узагальнений аналіз системи обліку підприємства

15

 

Характеристика стану та особливостей всіх складових системи обліку підприємстві

3

 

Цілі і задачі структурних обліково-аналітичних підрозділів

3

 

Поглиблена характеристика задач певного обліково-аналітичного структурного підрозділу або робочого місця

6

 

Висновки

3

 

4. Поглиблений аналіз питань спеціальної частини**

25

**

Перше питання, погоджене з керівником ДП

7

 

Друге питання, погоджене з керівником ДП

7

 

 Трете питання, погоджене з керівником ДП

7

 

Висновки

4

 

5. Якість оформлення звіту

5

 

6. Захист звіту на кафедрі ОАА

10

 

7. Наявність актів впровадження (1 акт та більш)

5

 

РАЗОМ

85

 

** Виконання спеціальної частини оцінюється керівниками практики та дипломного проектування спільно. 

Таблиця Г.3 ¾ Узагальнена оцінка результатів практики

Складові контролю практики

Кількість

балів

Дата конт-ролю

Під-пис

макси-мальна

фак-тична

1. Поточний контроль

15

 

 

 

2. Підсумковий контроль

85

 

 

Разом

100

 

 

Висновок: зараховано, не зараховано (підкреслити) 

Додаток Д

Приклад оформлення висновків та пропозиції щодо результатів практики

 УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Керуючись чинним законодавством і нормативно-правовою базою за темами програми практики та дипломного проектування, досвідом роботи провідних підприємств України, результатами проведених досліджень і виконаних облікових робіт під час практики можна зробити наступні висновки:

Для удосконалення організації облікових робіт, підвищення якості та ефективності, мотивації роботи облікового персоналу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!