Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3956 Методичні вказівки до проходження виробничої практики з курсу Правознавство, НУ ЛП

Методичні вказівки до проходження виробничої практики з курсу Правознавство, НУ ЛП

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

 

Методичні вказівки до проходження виробничої практики з курсу Правознавство

для студентів 4-го курсу

спеціальність 6.030401 «Правознавство»

ОКР «Бакалавр»

 

Львів 2015

Методичні рекомендації до проходження практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 6.030401 «Правознавство » / Укл.: Шай Р.Я.. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015.-

Укладач Шай Р.Я., доцент

Відповідальний за випуск Сливка С.С., д-р юрид. наук, проф.

Рецензенти Чорнобай О.Л., канд. юрид. наук, доц.

Романова А.С.., канд. юрид. наук, доцент.

 

ВСТУП 

Практична підготовка студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство» є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні практики за темою БКР студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержанні в процесі вивчення загальних спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навики правозастосувальної практичної діяльності. В період практики студент стає учасником практичної діяльності із застосуванням правових норм, спостерігає й аналізує різні сторони діяльності юристів-практиків, вчиться здійснювати дії, пов’язані із захистом прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Тому метою практики студентів є :

- закріплення теоретичних знань, здобутих студентами в процесі вивчення конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного, кримінального, господарського права;

- придбання навиків та умінь із застосуванням теоретичних знань у практичній діяльності.

 

1. Мета і завдання практики

Основна мета практики – поглиблення та закріплення теоретичних знань і набуття практичних навиків щодо їх застосування, одержання теоретичних і практичних результатів дослідження.

Проходження практики повинне забезпечити збір, аналіз та узагальнення вивчених матеріалів. Тому керівник виробничої практики повинен видати завдання на практику.

Для досягнення основної мети практики спеціальності 6.030402 «Правознавство» студент повинен вирішити наступний комплекс задач дослідницького і управлінсько-практичного характеру:

1) ознайомлення із завданням на практику, які видаються на початку керівником практики, як правило, в загальній формі;

2) пошук і всебічний аналіз інформації з різних джерел (література, періодика, матеріали конференцій, Інтернет) в сфері цивільного, сімейного, трудового, господарського, адміністративного та міжнародного та ін. права;

3) всебічно ознайомлення з структурою і діяльністю юридичних служб та судів, а також, ознайомлення з нормативним матеріалом, яким передбачена діяльність нотаріусів, адвокатський об’єднань, складання юридичної документації у царині народного господарства, тощо.

4) проведення дослідження і інтерпретація його результатів, додатковий збір теоретичного матеріалу (в разі потреби);

5) повне виконання циклу практики, що завершується отриманням практичних рішень, придатних для безпосередньої реалізації.

Ступінь значущості для теорії і практики одержаних студентом результатів визначається під час написання і захисту звіту з практики.

Таким чином, під час проходження практики студенти вирішують задачі теоретичного і практичного характеру.

Практична реалізація частини одержаних рішень є обов'язкова.

 

2. Організація і контроль проходження практики

2.1. Загальні положення

Загальне навчально-методичне керівництво практикою здійснює профілююча кафедра.

Практика може проходити у судах, нотаріальних конторах, юридичних відділах служб, бюро, управлінь, підприємств, установ, організацій, адвокатських об’єднань тощо.

Студент може самостійно з дозволу профілюючої кафедри вибирати для себе базу практики і пропонувати її. Запропонована база практики повинна забезпечувати необхідні умови набуття знань в галузі правознавства; можливість застосувати свої набуті знання на практиці; можливість користуватися спеціальною літературою, нормативно-правовою документацією; можливість збирання матеріалів (проведення досліджень) для звіту.

Тривалість і терміни практики у відповідності до навчального плану: 3 тижні, 2(8)-й семестр.

Керівник(-и) практики від університету (профілюючої кафедри) затверджується наказом по університету. Він періодично контролює проходження студентами практики, ступеня її засвоєння та виконання індивідуального завдання.

Безпосереднє керівництво роботою студента на практиці здійснюється керівниками, призначеними підприємствами. Вони зобов'язані провести інструктаж студентів, ознайомити їх з правилами техніки безпеки та охорони праці і спостерігати за перебігом практики.

Обов’язки бази практики та НУ «Львівська політехніка» регламентуються відповідною угодою, що підписується між ними.

Студенти під час проходження практики, зокрема, зобов'язані:

- до початку практики отримати від керівника практики індивідуальне завдання та рекомендації від університету щодо оформлення усіх необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики;

- підібрати необхідну наукову літературу, навчальні посібники та нормативно-правові акти, матеріали щодо практичної юридичної діяльності, які нададуть значну допомогу при проходженні практики;

- ознайомитись з положеннями та інструкціями з профілю роботи органу, в якому студент проходить практику, організацією діловодства, обліку, звітності;

- у повному обсязі виконувати усі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни;

- приймати активну участь у житті колективу, в якому студент проходить практику;

- набути елементарні професійні навички праці на посадах спеціалістів юридичного профілю, сформувати уміння правильно складати процесуальні та інші документи;

- виконати отримане індивідуальне завдання;

- вести щоденник практики, відображати в ньому зміст виконаної за кожен день практики роботи з детальним аналізом і висновками;

- скласти письмовий звіт про виконання програми практики, належним чином його оформити і разом із іншими документами представити на кафедру в зазначений строк.

За час практики студент повинен виконати всі пункти програми, які витікають із задач практики, і пункти, включені в індивідуальне завдання по темі практики.

2.2 Орієнтовний перелік завдань із спеціальності 6.030402 “Правознавство”:

в органах місцевого самоврядування, місцевих державних адміністраціях та їх структурних підрозділах :

- вивчає порядок формування, структур відповідних органів місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації, їх відділів, управлінь і служб;

- вивчає функції органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій та особливості їх реалізації;

- аналізує взаємовідносини відповідних органів місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації, їх структурних підрозділів;

- вивчає повноваження відповідних органів місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації, конституційно-правові акти, якими закріплюють ці повноваження;

- вивчає та аналізують місцеві бюджети : їх структуру та особливості прийняття;

- аналізує акти органів місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, їх структурних підрозділів та керівників;

- з дозволу керівника практики від відповідного органу, студент може бути присутнім на нарадах і під час прийому громадян;

- готує проекти відповідей на звернення громадян.

в юридичних службах підприємств, установ, організацій :

- вивчає нормативні документи та відомчі акти, якими визначається порядок діяльності юридичних служб, їх організація та підпорядкування, функціональні обов’язки юристів;

- приймає участь у вивченні і підготовці договорів, претензій, консультацій посадових осіб з правових питань;

- знайомиться з формами і методами взаємодії юридичної служби з службами планування, організації праці і заробітної плати, фінансовою, кадровою та ін.;

- готує проекти претензій, відповідей на них, позовних заяв, приймає участь у підготовці необхідних документів для представлення до суду разом з позовними заявами;

- приймає участь в досудовому врегулюванні спорів, в розгляді спорів в судах;

- з дозволу керівника практики приймає участь у прийомі громадян і наданню їм необхідної юридичної допомоги.

в місцевих та апеляційних судах :

- вивчає нормативні документи і відомчі акти, які визначають діяльність судів, організацію її роботи, функціональні обов’язки суддів;

- вивчає кримінальні, цивільні, адміністративні та господарські справи, які знаходяться в провадженні судів, складає проекти ухвал, постанов, рішень;

- приймає участь в судових засіданнях, в процесі чого вивчає діяльність суддів, прокурора, захисника та інших учасників процесу;

- складає проекти вироків та інших рішень суду, проекти промов прокурора та захисника, протоколів судових засідань.

в державному нотаріаті (приватних нотаріусів) :

- вивчає правові засади організації державного нотаріату й приватної нотаріальної діяльності;

- ознайомлюється з вимогами щодо організації робочого місця (контори) приватного нотаріуса;

- вивчає повноваження та правила вивчення нотаріальних дій державними на приватними нотаріусами;

- ознайомитись з порядком реєстрації нотаріальних дій;

- вивчає вимоги щодо ведення нотаріального діловодства тощо;

- з дозволу керівника практики проводить реєстрацію нотаріальних дій;

- складає проекти угод і заяв.

- виготовляє копії документів та виписки з них

в адвокатських об’єднаннях (приватних адвокатів) :

- вивчає принципи та організаційно-правові форми діяльності адвокатури;

- ознайомлюється з видами професійної діяльності адвокатів та їх правовим статусом;

- вивчає засади професійної етики адвокатської діяльності;

- знайомиться з підготовкою адвоката до участі в судовому процесі та правилами складання процесуальних документів;

- приймає участь у судовому засіданні;

- знайомиться з окремими справами і за дорученням адвоката складає щодо них процесуальні документи тощо.

2.3. Проходження практики

Поглиблення теоретичних знань і набуття практичного досвіду з правознавства на базі практики відбувається шляхом ознайомлення з (календарного графіку проходження практики):

1) законодавчими актами, що визначають правовий статус суб’єктів господарювання, їх участі у цивільних, трудових та ін.. відносинах;

2) структурою юридичної служби на підприємстві, організацією роботи юридичного відділу (служби, бюро, управління) веденням діловодства;

3) порядком надання юридичних консультацій працівникам;

4) роботою юрисконсульта щодо складання проектів господарських та інших договорів; їх аналізу на відповідність чинному законодавству та участі у перемовинах що передують їх укладенню;

5) правами та обов’язками юрисконсульта у випадку захисту ним інтересів підприємства в загальних судах;

6) роботою юридичної служби щодо дотримання роботодавцем трудового законодавства у випадку прийому, переведення та звільнення працівників з роботи, а також з участю юрисконсульта у вирішенні трудових спорів щодо притягнення останніх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

7) роботою юридичної служби щодо дотримання земельного, аграрного та іншого законодавства та охорону праці на підприємстві;

організацією діловодства суду і розподілу обов’язків між працівниками;

8) організацією прийому громадян та ведення судової кореспонденції;

9) участю у судових засіданнях, на яких розглядаються цивільна та кримінальні справи.

Практична робота студента передбачає безпосередню участь в організації і проведенні досліджень в межах виданого завдання.

Завершальний тиждень практики повинен бути присвячений узагальненню одержаних результатів, написанню звіту з практики, підготовці ілюстративного матеріалу і підготовці до захисту.

Керівник від бази практики складає характеристику на студента-практиканта і затверджує її печаткою в установленому порядку.

 

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗМІСТУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

3.1. Завдання та функції юридичної служби різних господарюючих суб'єктів або юридичних фірм. Основні напрямки діяльності

Юридична служба, керуючись Конституцією України, законами та іншими нормативними актами, бере участь у реалізації державної правової політики, організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання вимог актів законодавства і запобігання його порушенням учасниками цивільних правовідносин та найманими працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

Надання правової допомоги підприємствам і організаціям може здійснюватися на підставі договору, укладеного з юридичною особою чи фізичною особою-суб'єктом підприємницької діяльності, що має спеціальний дозвіл (ліцензію) на здійснення юридичної практики, або адвокатом, адвокатським бюро, фірмою, конторою чи іншим адвокатським об'єднанням.

Основні завдання, права і обов'язки юридичної служби визначаються Положенням про юридичний відділ, бюро, юрисконсульта підприємства, організації або службовою інструкцією. Студентам рекомендуємо почати свою практику саме з визначення правового статусу юридичної служби як нормативного забезпечення праці юриста, що дасть можливість більш системно і комплексно вивчити її зміст, набути той мінімум знань, що необхідний для забезпечення юридичного оформлення господарської та іншої діяльності суб'єктів економічних правовідносин.

3.2. Робота з нормативно-правовими актами

Основоположні правила (правові норми) поведінки господарюючого суб'єкта в ринкових умовах встановлюються законодавством, але значна частина документів, що безпосередньо забезпечують діяльність суб'єктів підприємництва, приймаються на самих підприємствах, в організаціях. З їх допомогою забезпечується конкретизація та інтерпретація загальних правових норм з урахуванням специфіки діяльності конкретних суб'єктів. Це так звані локальні правові акти, які виходять безпосередньо від керівника і становлять правову форму управління підприємством, організацією або правове оформлення різноманітних господарських операцій з метою досягнення найбільш ефективних результатів у господарській діяльності.

За своїм змістом локальні правові акти (документи) поділяються на: інформаційні (службові листи, телеграми); розпорядчі (накази, розпорядження); організаційні (статути, положення, інструкції); акти, що регулюють працю і заробітну плату працівників (накази з особового складу працівників, документи з контрактної форми трудового договору тощо); з господарсько-договірної діяльності (зразки договорів, документи, що характеризують процес виконання договорів); документування претензійно-позовної роботи (протоколи розбіжностей, комерційні акти, претензійні листи, позовні заяви); документування зовнішньоекономічної діяльності (з організації зовнішньоторговельних зв'язків, протоколи намірів, зовнішньоторговельні угоди). Нерідко такі документи готуються особами, що не мають правової підготовки, необхідної для складання юридично грамотного документа. Тому у вивченні студентами під час практики локальних організаційно-правових актів слід звертати особливу увагу на формулювання в їх тексті, на можливу невідповідність їх Конституції України та чинному законодавству. Рекомендуємо узагальнити виявлені недоліки у складанні зазначених документів та оформити це відповідним висновком. Звичайно, в організаціях, де створена юридична служба або є юрисконсульти, недоліків у підготовці локальних правових актів може бути значно менше, бо юрист відповідно до законодавства (див. Загальне положення про юридичну службу...) перевіряє та візує проекти наказів, інструкцій, положень договорів, інших документів правового характеру і без попередньої перевірки їх прийняття не допускається. У разі невідповідності чинному законодавству зазначених проектів юрисконсульт не візуючи їх, має подати відповідний висновок керівникові організації з пропозицією про законний порядок вирішення розпорядкуваних питань. Юрисконсульт, який не вжив необхідних заходів до усунення порушень законодавства, несе відповідальність поряд з керівником підприємства або організації.

Юридична служба забезпечує облік і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру, виданих організацією, підтримує їх у контрольному стані.

3.3. Договірна робота юридичної служби

Юристи організовують роботу з розроблення проектів цивільних та господарських договорів та їх укладення, а також контролюють виконання договірних зобов'язань. Ступінь участі правників у договірній діяльності господарського суб'єкта визначається наказом його керівника або інструкцією про порядок проведення цієї роботи.

У виробленні умов договорів повинні брати участь керівники підприємств чи організацій, а також працівники фінансової служби або бухгалтери, які роблять висновки про відповідність варіантів розрахунків, передбачених договорами, вимогам фінансових нормативних актів. Зобов'язання у договорах слід формулювати так, щоб вони забезпечували чітку і повну регламентацію взаємовідносин сторін з метою уникнення непорозумінь внаслідок різного тлумачення сторонами своїх зобов'язань. У той же час не рекомендуємо включати в текст договору пунктів, що повторюють текст нормативних актів (досить посилання на них).

Договірні документи візуються юридичною службою, після чого передаються на підпис керівникові підприємства, організації або його заступникові і скріпляються печаткою.

Вивчаючи практику укладення та виконання договорів, студенти повинні ознайомитися з роз'ясненнями Президії Вищого арбітражного суду України щодо порядку укладення, зміни, розірвання господарських договорів; проаналізувати зміст деяких договорів (за своїм вибором); взяти, при можливості, участь у переговорах зі встановлення договірних зв'язків і самостійно розробити кілька проектів договорів. 

3.4. Претензійно-позовна робота

Юридична служба організовує претензійну і веде позовну роботу, представляє у встановленому законодавством порядку інтереси підприємств, організацій у судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, дає правову оцінку претензіям, що пред'являються підприємству чи підприємством у зв'язку з порушеннями його майнових прав та інтересів. Під час проходження практики студенти повинні звернути особливу увагу на документи, якими підтверджуються претензійні і позовні вимоги. В залежності від характеру господарського спору визначається і зміст документів, що засвідчують певні юридичні фати в розглядуваному спорі. Це можуть бути листи, довіреності, накладні, рахунки-фактури, акти приймання продукції за кількістю і якістю, про відсутність товару на складі, комерційні акти і акти загальної форми, вантажні квитанції, розрахункові документи (платіжні вимоги, платіжні вимоги-доручення, чеки, акредитиви, векселі), калькуляції витрат, пов'язаних з недопоставкою або неякісною поставкою продукції, її простроченням, розрахунки стягуваних збитків тощо. Єдиним критерієм застосування таких документів є те, що вони повинні містити відомості про обставини, які мають значення для правильного вирішення спору.

Для контролю за рухом і своєчасним розглядом претензій і позовів з метою кращої організації аналізу та узагальнення матеріалів претензійно-позовної роботи всі документи, що пред'являються підприємством і до нього, повинні реєструватися і зберігатися юридичною службою або юрисконсультом. Необхідність чіткого порядку реєстрації, обліку та зберігання документів прямо передбачається Положенням «Про юридичну службу...» та випливає зі змісту АПК України. На практиці оптимальним є порядок, за яким реєстрація претензій і позовів ведеться у двох журналах: тих, що пред’являються підприємствам, і тих, що пред'являються підприємству. Журнали можуть мати різні форми, тому студенти мають оцінити, яка з них, на їхній погляд, найбільш відповідає завданням контролю та повноті інформації.

Аналізуючи стан претензійно-позовної роботи на підприємстві, студенти мають звернути особливу увагу на причини і умови, які сприяють виникненню претензій і позовів, призводять до матеріальних витрат та збитків; зібрати інформацію про суми, у стягненні яких було відмовлено, та заходи суб'єктів підприємництва щодо відшкодування шкоди за рахунок винних у цьому осіб. Крім того, рекомендуємо студентам зробити спробу самим розробити пропозиції з усунення виявлених недоліків; підготувати проекти претензій і позовів у конкретних спорах; виникнути в організаційні проблеми претензійно-позовної діяльності.

 

4. ДОКУМЕНТИ ТА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПІДСУМКАМИ ПРАКТИКИ

4.1. Загальні вимоги

Після закінчення практики студент зобов’язаний надати на кафедру наступні документи :

  • письмовий звіт,

  • щоденник практики,

  • характеристику з місця проходження практики,

  • матеріали практики.

 Звіт з практики є основним документом студента, що відображає виконану ним роботу під час практики, одержані навики та знання, який має містити наступні відомості:

- строки проходження практики;

- назва органу місцевого самоврядування, судового органу, підприємства, установи, організації, юридичної служби, в яких студент проходить практику. Їх коротка характеристика та специфіка діяльності;

- які умови були створені керівником практики для проходження студентом практики;

- зміст робіт, які були виконанні студентом за період проходження практики, послідовність та процесуальні обставини їх виконання;

- коротка характеристика вивчених студентом договорів, претензій та ін. в провадженні і розгляді яких брав участь студент;

- види та характеристика завдань і доручень, які були виконані студентом, та їх результати;

- колізійні питання, які виникли в процесі проходження практики, в яких формах вони розглядались та які рішення були прийняті;

- труднощі, які виникали у студента за час проходження практики;

- пропозиції щодо поліпшення організації діяльності установ, на яких студент проходив практику.

Звіт з практики студент готує самостійно. Звіт про практику разом із заповненим щоденником практики подається на кафедру, студент має право захисту на протязі двох тижнів після закінчення практик.

Звіт з практики в наведеній нижче послідовності повинен містити:

- титульний лист;

- зміст;

- перелік умовних скорочень (при потребі);

- вступ;

- завдання на практику (перебіг набуття знань і навичок);

- індивідуальне завдання по темі практики;

- висновок;

- список використаних джерел;

- додатки (при потребі).

Обсяг звіту – 20÷40 сторінок формату А4.

4.2. Оформлення звіту

- текстові документи повинні бути виконані на листах формату А4 (210х297 мм) і зброшуровані. Кріплення повинне бути міцним, надійним, не допускаючи відривання або випадання листів.

- текст повинен бути віддрукований за допомогою комп'ютера (текстовий редактор Word, шрифт 14 пунктів) через півтора міжрядкових інтервалу на одній або (як виключення) двох сторонах листа або написаний акуратно від руки чорнилом одного кольору (чорного, темно-синього, темно-фіолетового). У віддрукований текст дозволяється вписувати символи, формули і т.п. чорнилом чорного кольору. Можна також використати папір форматів у межах від 203х288 до 210х297 мм і подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату АЗ.

- при написанні тексту необхідно залишати береги таких розмірів: лівий - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм, верхній - не менше 20 мм, нижній - не менше 20 мм.

- нумерація сторінок повинна бути наскрізною. Номер сторінки проставляється арабськими цифрами у верхньому правому куті сторінки без крапки в кінці. Титульний лист має номер 1, який на ньому не ставиться.

Оформлений звіт разом із щоденником і характеристикою подається на кафедру для захисту. Захист звіту приймають викладачі кафедри ТФП, які призначаються наказом по університету.

Захист звітів оформлюється відомостями з диференційованою оцінкою роботи студентів. За результатами захисту робиться відповідний запис у щоденник практики.

Процес оцінювання знань студентів передбачає:

  • перевірку керівниками практики звіту з практики та написання відгуку;

  • захист звіту студентом

Оцінка "відмінно" ставиться студенту за умови повного виконан­ня програми практики та ґрунтовних від­повідей на поставлені запитання, відмінної оцінки у характеристиці з місця практики.

Оцінка "добре" ставиться студенту за умови виконання програми практики та індивідуального завдання на 80% і чітких відповідей на поставлені запитання, відмінної або доброї оцінки у характеристиці з місця практики

Оцінка "задовільно" ставиться студенту за умови виконання про­грами практики та індивідуального завдання на 60 % і чітких відпові­дей на більшість поставлених запитань. 

ДОДАТОК 1

ІНДИВІДУАЛЬНО-НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИКАНТІВ 

База практики: органи нотаріату

1. Вивчити статут нотаріальної контори.

2. Охарактеризувати нормативну базу функціонування органів нотаріату.

3. Систематизувати основні посадові функції співробітників органу нотаріату, їх права та обов’язки.

4. Здійснити опис-аналіз (зі зразками копій) основних видів нотаріальних дій.

5. Виконувати доручення на рівні вимог до помічника нотаріуса.

6. Здійснити статистичний аналіз характеру звернень громадян та юридичних осіб.

7. Подати опис-характеристику (зі зразками копій) основних складених практикантом документів.

8. Охарактеризувати рівень вимог до підготовки нотаріуса та його помічника.

База практики: суд

1. Систематизувати та конкретизувати основні завдання суду, в якому відбувається практика (залежно від приналежності та інстанції суду).

2. Вивчити та охарактеризувати нормативну базу функціонування судового органу.

3. Систематизувати основні посадові функції працівників суду, їх права та обов’язки.

4. Здійснити опис-аналіз основних видів діяльності працівників суду.

5. Виконувати доручення на рівні секретаря суду.

6. Подати опис-характеристику (зі зразками копії) основних складених практикантом документів. 

База практики: органи внутрішніх справ

1. Систематизувати основні завдання та принципи діяльності міліції.

2. Вивчити та охарактеризувати нормативну базу, що регулює діяльність міліції: закони України “Про міліцію”, “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” та ін.

3 . Вивчити та охарактеризувати структуру органів внутрішніх справ.

4. Систематизувати основні посадові функції співробітників міліції, їх права та обов’язки.

5. Здійснити опис-аналіз основних видів діяльності працівників органів внутрішніх справ (залежно від структурного підрозділу, де відбувається практика).

6. Виконувати доручення на рівні помічника інспектора паспортного столу.

7. Подати опис-характеристику (зі зразками копій) основних складених практикантом документів.

ПРИМІТКА. Суворо забороняється залучати студентів-практикантів до

оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ. 

База практики: управління юстиції

1. Систематизувати основні завдання управління юстиції, участь управління юстиції у здійсненні державно-правової політики.

2. Розкрити посадові функції спеціалістів управління юстиції.

3 . Розкрити функції підрозділів управління юстиції.

4. Зібрати зразки (копії) робочих документів.

5. Виконувати доручення керівника від бази практики. 

База практики: юридичний відділ підприємства (установи)

1. Систематизувати основні функції юридичного відділу.

2. Вивчити та охарактеризувати нормативну базу функціонування юридичного відділу.

3 . Вивчити та систематизувати посадові функції співробітників юридичного відділу.

4. Скласти звіт про вивчені напрями, форми і методи роботи співробітників юридичного відділу, їх взаємодію зі співробітниками інших підрозділів, правоохоронними органами.

5. Здійснити статистичний аналіз діяльності юридичного відділу.

6. Виконувати доручення на рівні вимог до юридичного консультанта. 

База практики: органи адвокатури (юридична консультація)

1. Вивчити статут об’єднання адвокатів або приватної адвокатської контори.

2. Систематизувати посадові функції співробітників, їх права і обов’язки.

3 . Здійснити опис-аналіз основних видів адвокатської діяльності.

4. Здійснити статистичний аналіз характеру звернень громадян.

5. Подати опис-характеристику (зі зразками копій) основних складених практикантом документів. 

База практики: прокуратура

1. Систематизувати основні завдання прокуратури.

2. Вивчити та охарактеризувати нормативну базу діяльності прокуратури.

3 . Розкрити посадові функції співробітників прокуратури.

4. Здійснити опис-аналіз окремих професійних дій співробітників прокуратури: порядок діловодства, нагляд за скаргами відмовних матеріалів кримінальних справ.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!