Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3940 Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни Економічна статистика, КНЕУ ім. В. Гетьмана

Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни Економічна статистика, КНЕУ ім. В. Гетьмана

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Факультет інформаційних систем і технологій

Кафедра статистики

Методичні вказівки та тематика курсових робіт з дисципліни Економічна статистика

для студентів спеціальності 6506- Прикладна статистика

усіх форм навчання

Укладачі: доц.Атаманчук Н.М., доц.Мазур М.В.

 

Київ 2011 

 

 

Зміст

 

1. Загальні методологічні положення.

1.1 Курсова робота як одна з основних форм учбового процесу.

1.2 Вимоги до написання курсових робіт.

2. Послідовність виконання курсової роботи.

2.2 Підбір та вивчення літератури.

2.3 Складання плану курсової роботи.

2.4 Написання та оформлення роботи.

3. Оцінювання та захист курсової роботи.

4. Перелік тем.

5. Додатки.  

1. Загальні методологічні положення 

1.1 Курсова робота як одна з основних форм учбового процесу

У відповідності з учбовим планом КНЕУ за спец. 6506 – "Прикладна статистика" студенти всіх форм навчання виконують курсову роботу з дисципліни “Економічна статистика”.

Написання курсової роботи сприяє поглибленому вивченню навчальної дисципліни, подальшому розширенню і закріпленню отриманих знань на основі проведення наукового дослідження, грамотного і логічного викладання матеріалу, аргументованого і зрозумілого висвітлення власної думки, застосування теоретичних знань для вирішення конкретних практичних завдань статистичного дослідження економічних явищ та процесів на макро- та мікрорівнях.

Мета курсової роботи:

- закріпити та поглибити теоретичні знання отримані в процесі вивчення дисциплін учбового плану;

- прищепити навички самостійної роботи їз спеціальною літературою, довідниками, статистичною та іншою іформацією;

- вести науковий пошук, узагальнювати різні методичні підходи та концепції, чітко аргументувати власну точку зору з досліджуваної проблеми;

- набути вміння узагальнювати теоретичні і практичні матеріали, формулювати висновки за результатами статистичного аналізу та, на цій основі, обгрунтувати пропозиції щодо розробки та підтримки управлінських рішень, а також вдосконалення інформаційного та методичного забезпечення статистичного аналізу конкретних явищ та процесів.

Курсова робота повинна бути спрямована на ефективне вирішення певної проблеми. Студенти очної форми навчання виконують курсову роботу на основі вивчення і узагальнення літературних джерел, використання фактичних матеріалів, які містяться в статистичних щорічниках та бюлетнях, науковій літературі та переіодичній пресі.

Студенти заочної та вечірньої форм навчання використовують ці матеріали з врахуванням досвіду своєї практичної роботи.

Тематика рекомендованих курсових робіт з економічної статистики щорічно оновлюється та затверджується на засіданні кафедри статистики на початку навчального року. Підготовка робіт на однакові теми не бажана. Обрані теми повинні відповідати основним розділам програми курсу. 

1.2. Вимоги до написання курсових робіт

Процес виконання курсової роботи включає наступні етапи:

 1. Вибір теми курсової роботи. Обрана тема має бути динамічною та актуальною.

 2. Складання плану курсової роботи. Курсова робота є закінченим дослідженням.

 3. Підбір та вивчення літератури.

 4. Формування інформаційного забезпечення.

 5. Написання та оформлення роботи.

 6. Захист курсової роботи.

За структурою курсова робота має складатися з теоретичної, аналітичної частин та пропозицій.

Стиль роботи має бути науковим, мова українська.

Оформлення курсової роботи має здійснюватися у відповідності із наданими рекомендаціями (див.2.4.).

Студент несе відповідальність за дотримання встановлених вимог до курсової роботи і регламенту її виконання. Графік виконання окремих розділів курсової роботи затверджується науковим керівником. Стан виконання графіку та результати захисту робіт обговорюються на засіданнях кафедри статистики двічі на місяць. 

2. Послідовність виконання курсової роботи

2.1. Вибір теми курсової роботи

Тему курсової роботи студент вибирає самостійно, як правило з рекомендованої тематики /дод. 2/. По узгодженню з науковим керівником може бути обрана тема непередбачена наведеною тематикою. При виборі теми необхідно враховувати відповідність її науковим і практичним інтересам студента, наявним напрацюванням при виконанні попередніх курсових робіт, зокрема з теорії статистики, умовам інформаційного забезпечення дослідження.

Обравши тему, студент звертається з письмовою заявою про затвердження її на ім”я завідувача кафедри. Заява студента є основою призначення наукового керівника.

Тематика курсових робіт з економічної статистики, відображує можливі актуальні напрямки розвиту соціально-економічних досліджень, щорічно оновлюється та затверджується кафедрою статистики КНЕУ на початку навчального року. Конкретна тематика курсових робіт щорічно переглядається та затверджується на засіданні кафедри статистики для студентів денної та вечірньої форм навчання на початку навчального року. Студенти заочної форми навчання обирають тему та складають робочий план курсової роботи після зустрічі з науковим керівником в період начитки установчих лекцій з економічної статистики.

Уточнення або зміна теми курсової можливі лише в окремих випадках при достатньо аргументованих причинах з дозволу завідувача кафедри.

Оскільки сучасна система макроекономічних і галузевих показників та організація статистичних робіт орієнтовані на методологію Системи національних рахунків, загально обов’язковим є використання термінології, методики аналізу за підходами, що відповідають принципам цієї системи.

Обравши тему курсової роботи студент має з’ясувати :

- в чому полягає мета та конкретні задачі дослідження;

- за допомогою яких методів і прийомів буде їх вирішувати;

- що стане об’єктом дослідження.

2.2. Підбір та вивчення літератури

При вивчені літературних джерел студент паралельно осмислює найдену інформацію.

Після ознайомлення з літературними джерелами студент складає список використаних джерел, який розміщують в курсовій роботі після висновків.

В процесі підготовки складання плану і написання курсової роботи студент підбирає та вивчає відповідні літературні джерела і складає бібліографію.

Для пошуку літературних джерел студент використовує бібліографічні каталоги (алфавітні та систематичні що є в бібліотеці), довідники, реферативні журнали, а також автоматизовані інформаційно-пошукові системи, бази та банки даних.

Перегляду мають підлягати всі види джерел, зміст яких пов’язаний з темою курсової роботи. Це можуть бути матеріали, які опубліковані в різних вітчизняних та зарубіжних виданнях, Закони і Постанови Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, статистичні збірники, а також фактичні статистичні та бухгалтерські дані по досліджуваному об’єкту.

В процесі пошуку літературних джерел студент складає власну відповідну картотеку, де на окремому аркушу, який має певну літературу алфавіту, записує автора (прізвище якого починається з цієї літери), назву книги (статті), місце та рік видання, номер сторінок, з яких взята цитата, а також бібліографічний шифр ( на випадок, якщо ще раз необхідно буде звернутися до даного джерела інформації). Нижче під цією інформацією студент робить виписку з тексту, конспектні записи тощо.

Як правило, перелік використаних джерел (список літератури) укладають у встановленій послідовності:

- Закони України

- Інструкції та нормативні акти, видані Міністерством економіки, Держкомстатом, галузевими міністерствами, іншими установами та відомствами

- Наукова, навчально-методична, спеціальна література видана українською та російською мовами

- Наукова, навчально-методична, спеціальна література видана іноземними мовами

По кожному з перелічених підрозділів списку літератури першоджерела подаються у перелік в алфавітному порядку.

Набір елементів бібліографічного списку літературних джерел різних видів (Закон України, підручник, навчальний посібник, монографія, стаття, статистичний щорічник, оригінальне зарубіжне видання), спосіб написання кожного елементу, використання розділових знаків тощо наведено у додатку 3. 

2.3. Складання плану курсової роботи

План курсової роботи складається студентом самостійно на основі ознайомлення з літературними джерелами по обраній темі. План в основних рисах характеризує предмет дослідження, але в подальшому він може уточнюватися. В процесі складання плану і в подальшій співпраці науковий керівник надає студенту наукову і методичну допомогу, вносить певні корективи до плану.

План складається з переліку вузлових питань, які в логічній послідовності розкривають тему.

В плані курсової роботи повинні бути наступні складові частини :

Вступ.

Методологічна частина (1-2 розділи)

Розрахунково-аналітична частина ( 1- 2 розділи).

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

Доцільно на стадії складання плану курсової роботи скласти план-проспект, в якому крім назв розділу тезисно викласти зміст тих питань, що будуть розглянуті. Це покращує логічне осмислення роботи, а також оцінити необхідність виділення мілких частин розділу – параграфів.

В відповідності до складеного плану курсової роботи науковий керівник систематично контролює виконання роботи. 

2.4. Написання та оформлення роботи

Зібраний матеріал обробляється, систематизується у відповідності із затвердженим планом. Здійснюються розрахунки, обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, підбирається ілюстративний матеріал, здійснюється редагування матеріалу.

Основними елементами в структурі курсової роботи є наступні:

1. Титульна сторінка

2. Зміст

3. Вступ

4. Розділи основних частин

5. Висновки

6. Література

7. Додатки.

Титульна сторінка є першою сторінкою курсової роботи і заповнюється суворо за встановленою формою (див.додаток 1).

В змісті дається перелік складових елементів курсової роботи та вказується відповідний номер початкової сторінки, на якій вони розмішені.

У “Вступі”обґрунтовується актуальність дослідження, наводиться короткий огляд сучасного рівня досліджуваного явища чи процесу. Розкривається суть явища, предмет та мета дослідження, особливості об’єкту (явища чи процесу, що вивчається), визначаються методи та прийоми дослідження, характеризуються джерела інформації. Об’єм цієї частини роботи 2-4 сторінки.

Розділ 1.

В цьому розділі вивчаються теоретико – методологічні основи певних проблем, здійснюється огляд інформаційного забезпечення. Наявність такого матеріалу свідчить про знайомство студента із спеціальною літературою, його вміння критично розглядати і систематизувати джерела, робити власні аргументовані висновки.

Бажано наводити фактичні статистичні дані про основні тенденції відповідних явищ, процесів на макрорівні (України та світу в цілому).

Питання, що розглядаються в цьому розділі, повинні стати своєрідною базою для прикладного дослідження, яке буде здійснюватись в другому розділі.

Розділ 2

Основна частина роботи – аналітична. Накопичені матеріали можуть бути систематизовані та розподілені за відповідними розділами і параграфами роботи. За допомогою наукового керівника здійснюється відповідна статистична обробка матеріалів, досліджуються і визначаються основні закономірності і тенденції. Аналітичні розрахунки мають бути здійснені за 3-5 років. При наявності різних точок зору на окремі питання, студент повинен визначити свою позицію та всебічно її обґрунтувати.

У ході аналітичної частини курсової роботи:

- виділяються фактори, що впливають на дане явище, наводиться їхня оцінка, визначається характер і параметри впливу;

- розробляються статистичні моделі явища та на їхній основі здійснюються його аналіз ї прогноз розвитку;

- констатуються закономірності явища, що досліджуються;

- формуються висновки та пропозиції щодо інформаційного забезпечення методики аналізу, узагальнення становища, вирішення проблемних питань;

- розробляються заходи щодо використання резервів;

Подані рекомендації повинні бути обґрунтованими та відповідати темі курсової роботи.

Аналітичний матеріал має знайти відображення у статистичних, розрахункових таблицях, графіках, діаграмах, які характеризують досліджувані питання і оформлені відповідно з правилами статистичної науки.

В процесі здійснення розрахунків необхідно використовувати пакети прикладних програм ( Statistika, Excel, SP55 та інші).

У розділі “Висновки та пропозиції” висвітлюються:

 • основні результати статистичного дослідження;

 • висновки і пропозиції щодо вирішення поставленої проблеми статистичного дослідження явищ та процесів.

Оформлення роботи повинно відповідати наступним вимогам:

- робота повинна бути виконана без помилок граматичного та арифметичного характеру, виправлень, вставок та нестандартних скорочень на папері формату А4, залишаючи поля зліва не менше 30мм, справо – не менше 10мм, зверху та знизу – не менше 20мм. У друкованому варіанті на одній сторінці тексту міститься 38-40 рядків по 68-70 знаків у кожному.

- оскільки курсова робота з економічної статистики є, як правило, початковим

етапом студента над темою майбутньої випускної роботи магістерського рівня, бажаним є використання курсової роботи з використанням комп’ютера та збереження відповідної дискети для продовження досліджень для подальшої роботи над обраною темою;

- слід звернути особливу увагу на оформлення таблиць та інших ілюстративних матеріалів, які також доцільно зберегти в електронному вигляді для подальшої роботи, а також використати при захисті курсової роботи як роздатковий матеріал. Використані в тексті роботи таблиці повинні мати заголовок та наскрізний номер ( табл.1, табл.2, і т.д.). Графічні матеріали ( графіки, діаграми тощо), крім назви, також мають власну окрему наскрізну нумерацію ( рис.1, рис. 2 і т.д.).

Примітка. Графічні зображення, проміжні робочі розрахункові таблиці та інші допоміжні матеріали, винесені в додатки, в загальному обсязі роботи не враховуються.

Викладення тексту кожного розділу та підрозділу, а також вступу та висновків слід починати з нової сторінки.

Нумерація формул здійснюється окремо від нумерації таблиць та рисунків.

Формули, які приводяться в роботі в рукописному варіанті, слід вписувати чорним чорнилом і нумерувати арабськими цифрами.

В тексті обов’язково мають бути зроблені посилання на джерела, з яких була запозичена будь-яка інформація з цією метою використовують квадратні дужки, в яких зазначається порядковий номер джерела у списку використаної літератури та відповідна сторінка (наприклад: [4, с.25].

Загальний обсяг роботи 25-30 сторінок А4, (без переліку літературних джерел і додатків), шрифт Times New Roman, 14 п. 

3. Оцінювання та захист курсової роботи

Виконана курсова робота у встановлені терміни здається науковому керівнику для перевірки та рецензування.

Захист курсових робіт з економічної статистики провадиться в комісіях, створених та затверджених завідувачем кафедри статистики.

Рішення про оцінку по захисту курсової роботи приймається комісією. Оцінка вноситься в відомість та залікову книжку студента.

Визначення оцінки змісту та рівня захисту курсової роботи з економічної статистики провадиться за наступними критеріями:

1. Актуальність обраної теми.

2. Відповідність змісту роботи затвердженому плану.

3. Повнота проведених розрахунків.

4. Правільність та точність проведених розрахунків.

5. Повнота та доведеність висновків по окремих розрахункових результатах..

6. Повнота та доведеність загальних висновків по роботі в цілому.

7. Якість доповіді на захисті роботи.

8. Якість відповідей на питання на захисті роботи.

9. Якість технічного оформлення роботи (в т.ч. використання ПК).

10. Якість графічного матеріалу (в т.ч. використання ПК).

Виконання вимог по кожному критерію оцінюється за шкалою 10 , 5 ,та 0 балів.

Критерії оцінювання при виконанні курсових робіт здійснюються згідно із змінами та доповненнями до наказу ректора№261 від 29.04.2005 Про затвердження нових редакцій нормативних документів, що регламентують організацію контролю якості знань студентів та передбачають оцінювання виконання курсової роботи за 100-бальною шкалою з наступним певеденням даних 100-бальної шкали в 4-х бальну та шкалу ECTS в такому порядку: 

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 100-бальною шкалою КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

90 – 100

5 (відмінно)

B

80 – 89

4 (добре)

C

70 – 79

D

66 – 69

3 (задовільно)

E

60 – 65

Fx

21 – 59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання іспиту

F

0 – 20

2 (незадовільно) з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Оцінки “відмінно” за шкалою ECTS – “А”, заслуговує така курсова робота, яка відповідає наступним критеріям: тема актуальна, дослідження ґрунтовне, виконане самостійно, є висновки і пропозиції, що мають прикладний характер, студент виявив здібність щодо володіння статистичною методологією та її застосування в аналізі конкретних економічних явищ. Крім цього, враховується також рівень захисту, якість оформлення роботи, відповідність строкам виконання і подання на кафедру.

Якщо курсова робота має деякі недоліки в її оформленні та результати дослідження викладено на захисті не досить чітко, але студент дав вірні відповіді на поставлені членами комісії питання, то він отримує оцінку “добре” за шкалою ECTS – “В”. Якщо ж студент не дав повної відповіді на поставлені питання, то він отримує оцінку “добре” – “С”.

Оцінку “задовільно” за шкалою ECTS – “Д” студент отримує в тому разі, якщо дослідження виявилось поверховим і певною мірою не самостійним, у роботі допущені окремі помилки методичного характеру, але робота подана на кафедру своєчасно і студент зумів дати вірні відповіді на більшість з поставлених питань. Якщо ж студент дав поверхові відповіді на поставлені питання, то він отримує оцінку “задовільно” – “Е”.

Оцінку “незадовільно” за шкалою ECTS – “FX” одержує робота, в якій не простежується авторство студента, проте він зумів викласти суть і результати поданого дослідження. Якщо ж курсова робота виконана несамостійне, грубо порушено термін її подання науковому керівникові і студент не зумів на захисті викласти суть дослідження, та відповісти на поставлені питання, то курсова робота отримує оцінку “незадовільно” – “F”.

Допуск до захисту підготовленої, зареєстрованої деканатом та поданої на кафедру курсової роботи здійснює науковий керівник студента. Захист курсової роботи студентами денної, вечірньої та заочної форм навчання відбувається, як правило, за тиждень до початку екзаменаційної сесії.

В процесі захисту кожен студент на протязі 10-15 хвилин доповідає основні результати проведеного дослідження та отримані висновки, відповідає на питання членів комісії, присутніх на захисті. Підсумкова оцінка виставляється за критеріями, викладеними вище. 

 Додаток 1

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА” 

4.4. Орієнтовна тематика курсових робіт 

І. Інформаційно-аналітичне забезпечення системою національних
рахунків (СНР) управлінських рішень стосовно
економічного розвитку та конкурентоспроможності країни

 1. Статистичний аналіз взаємозв’язків між основними макроекономічними показниками.

 2. Секторний аналіз економіки України.

 3. Статистичний аналіз пропорцій та результатів економічної діяльності за секторами економіки.

 4. Статистичний аналіз виробництва товарів та утворення доходу за видами економічної діяльності.

 5. Статистичний аналіз виробництва послуг та утворення доходу за видами економічної діяльності.

 6. Статистичний аналіз процесу утворення, розподілу й перерозподілу доходів в економіці.

 7. Статистичний аналіз утворення та використання кінцевих доходів секторів економіки.

 8. Статистичний аналіз утворення та використання кінцевих доходів видів економічної діяльності.

 9. Статистичний аналіз формування обсягу і структури кінцевого споживання в економіці.

 10. Регіональний аналіз виробництва, розподілу та кінцевого використання ВВП.

 11. Статистичний аналіз зв’язків за видами економічної діяльності на основі системи національних рахунків.

 12. Порівняльний міжрегіональний аналіз результатів економічної діяльності.

 13. Статистичний аналіз витрат на кінцеве споживання домогосподарств.

 14. Порівняльний аналіз соціально-економічного розвитку та конкурентоспроможності країни.

 15. Комплексний аналіз ефективності суспільного виробництва на основі системи національних рахунків. 

ІІ. Статистичний аналіз інвестиційної діяльності як чинника
економічного розвитку та конкурентоспроможності країни

 1. Аналіз ролі іноземних джерел інвестування вітчизняної економіки в забезпеченні економічного розвитку.

 2. Статистична оцінка інвестиційних процесів України в умовах економічного розвитку.

 3. Статистичний аналіз реальних інвестицій в Україні.

 4. Аналіз регіонального розподілу інвестицій в основний капітал як фактору економічного розвитку та конкурентоспроможності регіонів.

 5. Статистичний аналіз інвестиційної конкурентоспроможності економіки України. 

ІІІ. Інноваційна складова статистики економічного розвитку та конкурентоспроможності країни

 1. Статистичний аналіз інноваційного потенціалу України та його конкурентоспроможності.

 2. Статистичний аналіз взаємозв’язку інноваційної діяльності і національної конкурентоспроможності.

 3. Статистична оцінка ефективності інноваційних процесів у розподілі за технологічними укладами.

 4. Аналіз взаємозв’язку науково-технічних, соціально-економічних, інформаційних та управлінських нововведень.

 5. Статистична оцінка та прогноз стану оточуючого середовища.

 6. Статистичний аналіз рівня інформатизації суспільства як складової конкурентоспроможності країни.

 7. Статистичний аналіз розвитку Інтернет-технологій як фактора соціально-економічного розвитку країни.

 8. Статистичний аналіз інформатизації України.

 9. Аналіз ефективності державної інноваційної політики країни. 

ІV. Фінансова система як фактор економічного розвитку
та конкурентоспроможності країни

 1. Статистичний аналіз фінансових потоків в Україні.

 2. Статистичний аналіз грошової маси в Україні.

 3. Статистичний аналіз зведеного бюджету України.

 4. Статистичне дослідження відсоткових ставок як чинника кредитної політики країни.

 5. Статистичний аналіз обмінного курсу гривні.

 6. Статистичний аналіз податкової системи як фактора економічного розвитку.

 7. Статистичне дослідження ринку цінних паперів.

 8. Статистичний аналіз доходів державного бюджету.

 9. Статистичний аналіз видатків державного бюджету.

 10. Статистичне дорслдіження страхового ринку.

 11. Аналіз пропорційності розподілу та збалансованості складових місцевих бюджетів.

 12. Статистична оцінка ефективності формування і використання коштів місцевих бюджетів.

 13. Статистичний аналіз ефективності діяльності банківської системи країни. 

V. Інформаційно-аналітичне забезпечення актуарних розрахунків

 1. Актуарні розрахунки в страхуванні життя.

 2. Актуарні розрахунки в страхуванні бізнесу.

 3. Актуарні розрахунки в страхуванні підприємницької діяльності.

 4. Актуарні розрахунки в страхуванні засобів виробництва.

 5. Медичні актуарні розрахунки.

 6. Актуарні розрахунки в страхуванні відповідальності. 

VІ. Міжнародна статистика

 1. Статистичне дослідження сучасного стану глобальної статистичної системи.

 2. Організація міжнародної статистики через системи ООН, ОЕСР, ЄС і інших міжнародних організацій.

 3. Міжнародні демографічні порівняння.

 4. Статистичний аналіз міжнародного ринку праці.

 5. Міжнародні зіставлення ВВП на основі паритету купівельної спроможності валют.

 6. Статистичне дослідження міжнародної торгівлі.

 7. Статистичне дослідження зовнішньоекономічних зв’язків.

 8. Міжнародні порівняння рівня життя населення та людського розвитку.

 9. Міжнародні зіставлення ліквідності та платоспроможності країн.

 10. Міжнародні порівняння складу та динаміки національного багатства.

 11. Міжнародні порівняння стану навколишнього середовища.

 12. Міжнародні зіставлення розвитку ринку засобів виробництва (статистичний аспект).

 13. Міжнародні зіставлення розвитку ринку товарів і послуг (статистичний аспект). 

VІІ. Зовнішньоекономічна складова
економічного розвитку та конкурентоспроможності країни

 1. Статистичний аналіз економічного розвитку країн в умовах глобалізації.

 2. Компаративний аналіз економічного розвитку.

 3. Порівняльний статистичний аналіз особливостей та конкурентоспроможності інноваційних процесів у різних країнах.

 4. Вплив зовнішньої торгівлі на темпи і пропорції економічного розвитку.

 5. Статистичне оцінювання рівноваги платіжного балансу.

 6. Статистичний аналіз зовнішнього боргу України.

 7. Статистичний аналіз міжнародної інноваційної позиції України.

 8. Статистичне оцінювання платоспроможності України.

 9. Статистичне оцінювання міжнародної ліквідності України. 

VIІІ. Демографічна складова економічного розвитку
та конкурентоспроможності країни

 1. Статистичний аналіз демографічного потенціалу України.

 2. Статистичний аналіз сучасних закономірностей відтворення населення України.

 3. Статистичний аналіз старіння населення України.

 4. Статистичний аналіз репродуктивної активності населення України.

 5. Статистичне оцінювання режиму дожиття середньої очікуваної тривалості життя як чинник людського розвитку.

 6. Статистичний аналіз міграції населення України.

ІХ. Ринок праці в контексті економічного розвитку
та конкурентоспроможності країни

 1. Статистичний аналіз ринку праці України.

 2. Міжнародні порівняння економічної активності населення.

 3. Регіональний аналіз зайнятості населення в Україні.

 4. Статистичне оцінювання дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили в Україні.

 5. Статистичний аналіз конкурентоспроможності робочої сили та робочих місць в Україні.

 6. Статистичний аналіз безробіття в Україні.

 7. Регіональний аналіз безробіття в Україні.

 8. Статистичний аналіз регіональних відмінностей на ринку праці України.

 9. Статистичний аналіз соціального захисту населення України в умовах економічного розвитку.

 10. Статистичне оцінювання соціальних ризиків на ринку праці України.

 11. Статистичний аналіз заробітної плати та диференціації її рівня в Україні.

 12. Регіональний аналіз оплати праці в Україні.

 13. Статистичний аналіз гендерних відмінностей в оплаті праці в Україні.

 14. Статистичний аналіз вартості робочої сили в Україні.

Х. Соціально-культурний аспект економічного розвитку
та конкурентоспроможності

 

 1. Статистичний аналіз здоров’я населення України.

 2. Демографічні чинники людського розвитку.

 3. Статистичний аналіз системи охорони здоров’я населення в контексті людського розвитку.

 4. Статистична характеристика рівня життя та умов проживання населення.

 5. Статистична оцінка впливу освіти на рівень людського розвитку.

 6. Статистичний аналіз соціального середовища та екологічних аспектів людського розвитку.

 7. Статистичний аналіз рівня життя населення.

 8. Статистичний аналіз рівня освіти населення.

 9. Статистичний аналіз діяльності мережі охорони здоров’я України. 

ХІ. Аналіз розвитку підприємництва як фактора
економічного розвитку та конкурентоспроможності країни

 

 1. Аналіз основних показників роботи торгових підприємств різних форм власності.

 2. Статистичний аналіз доходів від власності на основі системи національних рахунків.

 3. Статистичний аналіз тенденцій розвитку малого, середнього і великого бізнесу.

 4. Статистичний аналіз економічної ефективності малого, середнього і великого бізнесу.

 5. Статистичний аналіз соціальної ефективності малого, середнього і великого бізнесу.

 6. Статистичний аналіз інституційної ефективності малого, середнього і великого бізнесу.

 7. Статистичний аналіз ефективності ринкової стратегії малого, середнього і великого бізнесу.

 8. Статистичний аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності в малому, середньому і великому бізнесі.

 9. Статистичний аналіз регіональних особливостей малого, середнього і великого бізнесу.

 10. Статистичний аналіз ризику бізнесу в Україні.

 11. Порівняльний аналіз ефективності малого, середнього і великого бізнесу.

 12. Статистичний аналіз сучасного стану, рівня і конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції в розрізі галузей, форм власності і організаційно-правових форм господарювання.

 13. Статистичний аналіз рівня і ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами України.

 14. Статистичний аналіз ролі малого, середнього і великого бізнесу у формуванні темпів і пропорцій економічного розвитку.

 15. Статистичний аналіз конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу в національному та міжнародному середовищі. 

XII. Статистика підприємств як інформаційно-аналітична
база управління корпоративним сектором економіки

 1. Реєстри суб’єктів господарювання як інформаційна база статистики підприємств.

 2. Роль статистичних та адміністративних інформаційних джерел у залученні корпораціями додаткового капіталу.

 3. Статистика підприємств в процесі управління економікою.

 4. Статистичне оцінювання тіньового сектору підприємницької діяльності.

ХІIІ. Розвиток ринку засобів виробництва
як фактор економічного розвитку

 1. Статистичний аналіз розвитку ринку засобів виробництва в Україні.

 2. Статистичний аналіз попиту на засоби виробництва в Україні.

 3. Статистична оцінка збалансованості ринку засобів виробництва.

 4. Статистичне оцінювання кон’юнктури ринку засобів виробництва.

 5. Статистичний аналіз та прогнозування розвитку ринку засобів виробництва.

 6. Статистичний аналіз взаємозв’язку розвитку ринку засобів виробництва та економічного розвитку країни.

 7. Статистичне оцінювання конкурентоспроможності національного ринку засобів виробництва.

 8. Статистичний аналіз зовнішньої торгівлі засобами виробництва. 

ХV. Розвиток ринку товарів і послуг
як фактор економічного розвитку

 1. Статистичний аналіз розвитку ринку товарів і послуг в Україні.

 2. Статистичний аналіз збалансованості ринку товарів і ринку грошей.

 3. Статистичне оцінювання кон’юнктури ринку товарів і послуг.

 4. Статистичний аналіз та прогнозування розвитку ринку товарів і послуг.

 5. Статистичний аналіз взаємозв’язку розвитку ринку товарів і послуг та економічного розвитку країни.

 6. Статистичне оцінювання конкурентоспроможності національного ринку товарів і послуг.

 7. Статистичний аналіз інфляції на споживчому ринку в Україні.

 8. Статистичний аналіз формування та зміни цін виробників.

ХVI. Правова статистика

 1. Статистичний аналіз впливу правопорушень на інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність країни.

 2. Статистичний аналіз впливу економічної злочинності на соціально-економічний стан країни.

Примітка. Наведена тематика курсових робіт щорічно оновлюється та корегується. 

Приклади запису джерел:

 1. Національні рахунки України за 2007 рік : [стат. бюл.] / відп. за випуск І. Нікітіна — К. : Держкомстат України, 2009. – 196 c.

 2. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг : [навч. посіб.] / – К. : КНЕУ, 2005. – 419 c.

 3. Сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua – Назва з титулу екрана.

 4. Статистичний щорічник України за 2007 рік. / За ред. Осауленка О. Г. — К. : Держкомстат України, 2008. – 571 с.

 5. Таблиці “витрати – випуск” в цінах споживачів за 2007 рік. [стат. бюл.] / відп. за випуск І. Нікітіна — К.: Держкомстат України, 2009. – 67 с. 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!