Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3908 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни Стандартизація та сертифікація, КПІ

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни Стандартизація та сертифікація, КПІ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

 

 

 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни Стандартизація та сертифікація

 

для студентів спеціальності напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

 

Київ 2016

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Стандартизація та сертифікація» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Уклад.: Глущенко Я.І. - Факультет менеджменту та маркетингу. Електронне видання, 2016. - 11 с.

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Стандартизація та сертифікація» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». 

 

ЗМІСТ 

 

Вступ……………..4

1. Вибір галузі дослідження…………………….5

2. Етапи розробка проекту «система управління якості підприємства»…5

3. Основні структурні елементи проекту………………..7

4. Технічні вимоги до оформлення проекту………………8

Рекомендована література……………………8

Додатки………………………………….10 

ВСТУП 

Методичні рекомендації призначені для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», що в межах вивчення дисципліни «Стандартизація та сертифікація», у якості індивідуальних завдань, виконують розробку проекту системи управління якістю.

Самостійна робота як навчально-наукове дослідження має виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, його здатність застосовувати одержані знання під час вирішення конкретних проблем, його схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу з теми індивідуального завдання.

Мета індивідуальних завдань у формі розробки проекту - набуття навичок застосування отриманих теоретичних знань для розробки окремих елементів системи управління якістю для підприємства обраної галузі.

При розробці проекту студентом мають бути продемонстровані наступні навички і вміння:

- пошук і вивчення необхідної наукової літератури та стану розробки проблеми у вітчизняній та зарубіжній літературі, дослідженнях;

- аналіз особливостей діяльності підприємства конкретної галузі для розробки системи управління якістю;

- визначення процесів, документального забезпечення процесів, точок контролю;

- правильне оформлення науково-практичного матеріалу.

Написання індивідуального семестрового завдання передбачає закріплення і поглиблення набутих теоретичних знань, а отримані результати є основою для подальшого поглиблення знань у обраному напрямі, їх здатностей використовувати набуті знання з стандартизації, сертифікації і управління якістю на достатньому теоретичному і практичному рівні.

Обсяг самостійної роботи визначає викладач. Основний критерій - досягнення поставленої мети і визначених завдань. Розробка проекту виконується згідно певних стандартів і вимог, які студент повинен вивчити під час написання згідно даних методичних рекомендацій.

На виконання самостійної роботи у програмі кредитного модулю «Стандартизація та сертифікація» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» передбачається 10 годин. 

 

1. Вибір галузі дослідження 

Студентам рекомендовано самостійно обрати галузь дослідження, отримавши попередню консультацію у викладача, який проводить практичні заняття. Не рекомендується виконувати розробку проекту по одній й ті ж галузі декільком студентам однієї навчальної групи.

При виборі галузі необхідно враховувати декілька важливих моментів. Галузь може обиратися з урахуванням наукового і практичного інтересу студента. В такому випадку студент отримує можливість працювати в рамках своєї сфери наукових та практичних інтересів. Такий підхід стимулює науковий і практичний інтерес молоді, пошук нових, ще не розроблених в науковій літературі аспектів і питань, шляхів практичного вирішення поставленої проблеми.

Вибір галузі зумовлюється ступенем висвітлення її особливостей в науковій і практичній літературі, наявністю публікацій та джерел по тій чи іншій проблемі і можливістю вільного доступу до неї. Закономірно, що таким галузям, як енергетика, сільське господарство присвячено більш публікацій, і це дозволяє при мінімальних витратах часу ознайомитись з широким спектром джерел. Разом з тим, часто втрачається елемент самостійності в дослідженні, власна зацікавленість в його результатах, творчий пошук. Завдання студента в цій ситуації - знайти оптимальне рішення у процесі вибору між самостійним дослідженням і простим описовим викладом вже відомого.

Мають місце також ситуації, коли обрана галузь є складною, з точки зору виокремлення процесів, та опису документального забезпечення, і студент вимушений її змінювати на іншу в процесі опрацювання джерел, витрачаючи зайвий час, який потім важко надолужувати. Така проблема виникає внаслідок попередньої непоінформованості студента про специфіку обраної галузі і можливі перешкоди при її розгляді. Для уникнення таких ситуацій порадитись з викладачем-консультантом (як правило це викладач, який проводить практичні заняття).

2. Етапи розробка проекту «система управління якості підприємства»

Побудування системи менеджменту якості підприємства обраної галузі рекомендується здійснюватися за наступними етапами:

1. Побудування організаційної структури підприємства (організаційна структура дозволить розробнику спростити виконання етапу 4, 5, 6). Рекомендується чітко вказувати назви служб (відділі), визначити ієрархію побудування структури підприємства. Представляти у вигляді рисунку.

2. Виокремлення 10 процесів, що відбуваються на підприємстві. Наприклад, процес постачання, процес реалізації продукції, робіт, послуг, процес підбору кадрів (процеси, які присутні на всіх підприємствах, не залежно від сфери діяльності); процес збагачення вугілля (процес присутній тільки на підприємствах вугільної промисловості), процес термічної обробки сировини (процес присутній на підприємствах харчової промисловості, підприємствах ресторанного господарства) і т.д. При виокремленні процесів обов’язково необхідно враховувати специфічність обраної галузі. Представляти у вигляді таблиці, зразок наведений у Додатку Б.

3. Визначення 3-5 документів, які формуються на кожному з процесів. Наприклад, процес постачання – накладна постачальника, договір з постачальником, сертифікат якості на сировину, що поставляється. Для визначення документів необхідно використовувати літературу з бухгалтерського та управлінського обліку, й також враховувати специфічність обраної галузі. Представляти у вигляді таблиці, зразок наведений у Додатку Б.

4. Визначення функціональних зв’язків між відділами (службами) підприємства, де відбуваються визначені процеси. Наприклад, процес виробництва пов'язаний з процесом постачання. За заявками виробничого відділу служба постачання (служба забезпечення) укладає договори з постачальниками на постачання сировини, матеріалів, полуфабрикатів.

Представляти у вигляді таблиці, зразок наведений у Додатку В.

5. Визначення відповідальних осіб за процесами з урахуванням організаційної структури. Наприклад, відповідальним за складання заявок від виробничого відділу для службу постачання є інженер-технолог. Представляти у вигляді таблиці, зразок наведений у Додатку Б.

6. Побудування інформаційних зв’язків між відділами (службами) підприємства, де відбуваються зазначені процеси (що є вхідною та вихідною інформацією). Наприклад, вихідною інформацією процесу виробництва по відношенню до процесу постачання є заявка на сировину, матеріалу. Вхідною інформацією по відношенню до процесу виробництва є внутрішня накладна на відпуск матеріалів зі складу у виробництво. Представляти у вигляді таблиці, зразок наведений у Додатку Г.

7. Визначення точок контролю по кожному процесу (які моменти необхідно контролю в кожному процесі з урахуванням документального забезпечення пункт – 2-3). У якості контрольних точок можуть бути конкретні показники, перелік документів, подія або наявність будь-якої інформацію, важливої для перевірки. Орієнтуючись на ситуацію яка склалась у контрольній точці можна зробити висновки про якість перебігу процесу та скоординувати його, якщо в цьому є потреба. Щодо нашого прикладу, точкою контролю для процесів виробництва і процесу постачання є своєчасність надання заявки, оптимальне визначення обсягу заявленого матеріалу. Представляти у вигляді таблиці, зразок наведений у Додатку Д.

8. Визначити параметри (характеристики) якості по кожній із зазначених точок контролю (з урахуванням документального забезпечення, функціональних та інформаційних зв’язків). Виконання пункту 8 пов’язано з пунктом 7. У наступному пункту в якості точок контролю були названі: своєчасність заявки і оптимальне визначення обсягу заявленого матеріалу. Своєчасність заявки: точка контролю – заявка, параметр контролю – своєчасність її складання і надання до служби постачання. Оптимальний обсяг заявленого матеріалу: обсяг матеріалу – точка контролю, параметр контролю – оптимальний обсяг, тобто обсяг який дозволяє забезпечити виконання виробничого завдання. Представляти у вигляді таблиці, зразок наведений у Додатку Д.

 

3. Основні структурні елементи проекту 

Композиційна структура проекту:

титульний аркуш;

зміст;

основна частина - виклад матеріалу по кожному із 8 пунктів завдання: 1 пункт – рисунок, пункт 2,3, 5- таблиця (Додаток Б), пункт 4 – таблиця (Додаток В), пункт 6 – Додаток Г, пункт 7,8 – таблиця (Додаток Д).

перелік використаних джерел.

За необхідності можуть відображатись такі структурні елементи, як: перелік умовних скорочень та додатки. За відсутності зазначених елементів в проекті він може бути повернений студенту на доопрацювання.

Титульний аркуш має містити наступну інформацію: найменування вищого навчального закладу, факультету та кафедри на яких виконувалась робота; обрану галузь; шифр напряму підготовки для бакалаврів за якими навчаються студенти; прізвище, ім’я, по батькові студента, який виконував роботу, курс навчання, номер навчальної групи; науковий ступінь, вчене звання, посаду, прізвище та ініціали викладача, який прийняв та перевірив роботу; місце для оцінки; місто і рік виконання роботи.

Приклад титульного аркушу для реферату наведено у додатку А.

Зміст відкриває наступну за титулом сторінку роботи, яка нумерується цифрою «2». За вимогами титул роботи не нумерується.

 

4. Технічні вимоги до оформлення проекту 

Текст набирається тестовим редактором, роздруковується з одного боку на аркушах паперу білого кольору формату А4. Рекомендується використовувати шрифти Times New Roman, Arial, Calibri. Розмір основного тексту - 14 пт, назви пунктів - 16 пт, а також 14 пт дозволяється використовувати для таблиць чи рисунків. Текст розміщується на сторінці з наступними полями: ліве - не менше 20 мм; праве - не менше 10 мм; верхнє та нижнє - не менше 20 мм. Відстань між назвами пунктів та текстом має бути в межах 15 - 20 мм (близько 1,5 інтервали).

Сторінки титульного аркуша та змісту не нумерують, але їх враховують у загальній кількості сторінок.

 

Рекомендована література 

1. Аксьонова Л.І. Менеджмент якості – нова концепція управління на машинобудівних підприємствах // Вост.-Европ. журнал передовых технологий.– 2010.– №5/3. – С. 7–11.

2. Гуткевич С.О., Кравченко О.В. Ефективність функціонування системи менеджменту якості на підприємстві з позицій попроцесного підходу // Актуальні проблеми економіки.– 2006.– №3. – С. 75–84.

3. Должанський А.М. Системи управління якістю: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.М. Должанський, Н.М. Очеретна, І.М. Ломов. – Дніпропетровськ: Свідлер А.Л., 2009. – 390 с.

4. ДСТУ ISO 14001:2006. Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, IDT) / Пер. з англ. – На заміну ДСТУ ISO 14001-97; Чин. від. 15.05. 2006. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 20 с.

5. ДСТУ ISO 9001:2009. Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT) / Пер. з англ. – На заміну ДСТУ ISO 9001-2001; Чин. від 01.09.2009. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 26 с.

6. ДСТУ OHSAS 18001:2010. Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги (OHSAS 18001:2007, IDT) / Пер. з англ. – На заміну ДСТУ-П OHSAS 18001:2006; Чин. від 01.01.2011. – К.: Держспоживстандарт України, 2011. – 20 с.

7. Ковалев А.И., Зенкин А.С., Химичева А.И. Менеджмент качества функционирования предприятий: Монографія. – Хмельницький: Цюпак, 2010. – 519 с.

8. Маркіна Ірина Анатоліївна, Рибалко-Рак Леся Андріївна. Система управління якістю в галузі торгівлі організацій та підприємств споживчої кооперації: монографія / Укоопспілка; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності. - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. - 164с.

9. Методика оцінки витрат на якість. М010-2003: Методичний посібник / Держспоживстандарт України. Інститут з питань управління якістю та довкіллям ; ДП УкрНДНЦ / Олександр Григорович Топольницький (заг.ред.), Олександр Григорович... Топольницький (упоряд.). - К., 2003. - 24c.

10. Осієвська Валентина Валеріївна. Основи стандартизації, метрології та управління якістю: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : КНТЕУ, 2002. - 120с.

11. Процесний підхід при розробленні та впровадженні системи управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001:2001. М013-2003: Методичний посібник / Держспоживстандарт України. Інститут з питань управління якістю та довкіллям ; ДП УкрНДНЦ / Олександр Григорович Топольницький (заг.ред.), Олександр Григорович... Топольницький (упоряд.). - К., 2003. - 20с.

12. Стандарт SA 8000:2001: Социальная ответственность // www.center-qualitet.ru.

13. Ткаченко Тетяна Іванівна, Мельниченко Світлана Володимирівна, Новак Мирослава Велівсівна. Управління якістю готельних послуг / Київський національний торговельно- економічний ун-т. - К. : КНТЕУ, 2006. - 234с.

14. Шустіна І.М. Теоретичні засади управління якістю на підприємствах АПК / І.М. Шустіна // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2006. – Вип. 97. – С. 393–396.

15. Шустіна І.М. Впровадження систем управління якістю на підприємствах АПК України згідно міжнародних стандартів серії ISO 9000 / І.М. Шустіна // Зб. наук. праць УАЗТ „Зовнішня торгівля: право та економіка”. – 2006. – № 1(24). – С. 38 – 41. 

Додаток Б

Перелік процесів, їх документальне забезпечення та відповідальні особи 

Процеси, що відбуваються на підприємстві і в системі управління

Документальне забезпечення процесу

Відповідальна особа

 

 

 

 

 

 

  

Додаток В

Характеристика функціональних зв’язків служб підприємства

Служба (відділ) підприємства

Служба (відділ) підприємства

Процеси, якими пов’язані вказані служби

 

 

 

 

 

 

  

Додаток Г

Характеристика інформаційних зв’язків служб підприємства

Вхідна інформація

Вихідна інформація

Служба (відділ) підприємства, від якої надходить інформація

Вхідна інформація

Служба (відділ) підприємства, куди надходить інформація

Вихідна інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Додаток Д

Точки та параметри контролю

Процес

Точка контролю

Параметри контролю

 

 

 

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!