Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3896 Прикінцеві положення, Список використаної літератури, Геодезія та землеустрій, КПУ

Прикінцеві положення, Список використаної літератури, Геодезія та землеустрій, КПУ

« Назад

7. Прикінцеві положення

7.1. Оцінки дипломної (магістерської)роботи оголошуються в день захисту, після чого оцінка записується на титульному аркуші дипломної (магістерської)роботи та проставляється у відомість і залікову книжку слухача.

7.2. У разі порушення термінів здавання робіт без поважних причин на кафедру державного управління та земельного кадастру (терміни визначені кафедрою) дипломна (магістерська) робота не приймається, а студент не допускається до захисту.

7.3. Після захисту дипломна (магістерська) робота здається науковим керівником лаборанту кафедри для передачі в архів. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Положення про оформлення дипломних робіт (проектів) у Класичному приватному університеті / [за ред. Д.І. Левінзона]. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 23 с.

2. Положення про підготовку, виконання і захист дипломних робіт (проектів) у Класичному приватному університеті / [за ред. Д.І. Левінзона]. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 20 с.

Додаток Б

Зразок завдання на дипломну роботу

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ 

Кафедра державного управління та земельного кадастру

 

ЗАВДАННЯ 

на магістерську роботу студенту

групи ДЗК – 107 

Гребінець Оксані Степанівні 

зі спеціальності 7 (8).08010103 – Землеустрій та кадастр

1. Тема магістерської роботи: «Формування механізмів державного управління земельними ресурсами в Україні»

Затверджена наказом по університету від «16» грудня 2011 р. № 044-зс

2. Термін здачі закінченої роботи: «01» грудня 2012 р.

3. Цільова установка та загальний напрямок дипломної (магістерської) роботи: дослідження системи державного управління земельними ресурсами, його напрямів та механізмів, проведення аналізу сучасного управління земельними ресурсами, розгляд пропозицій щодо вдосконалення механізмів державного управління земельними ресурсами.

4. Об’єкт дослідження – механізми державного управління земельними ресурсами.

5. Структура та зміст дипломної (магістерської) роботи (перелік питань, які необхідно опрацювати):

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

1.1. Сутність державного управління земельними ресурсами

1.2. Основні положення сучасного управління земельними ресурсами

1.3. Законодавчо-нормативна основа системи управління земельними ресурсами

2. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

2.1. Основні підходи до формування механізмів управління земельними ресурсами

2.2 Правові механізми управління земельними ресурсами

2.3.Організаційно-економічні механізми та організаційно-фінансові механізми

2.4. Землевпорядні механізми управління земельними ресурсами

3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

3.1. Землеустрій як напрям удосконалення системи управління земельними ресурсами

3.2. Заходи щодо підвищення якості обліку земель у системі державного управління земельними ресурсами

3.3. Напрями підвищення ефективності використання та охорони земель

6. Календарний план виконання роботи

з/п

Назви частин та етапи роботи

Термін виконання

за планом

фактично

1.

Складання бібліографії та вивчення літературних джерел

01.09-09.09.2011

01.09-09.09.2011

3.

Збирання матеріалу на підприємстві

12.09-23.09.2011

12.09-23.09.2011

4.

Виконання вступу

26.09-10.10.2011

26.09-10.10.2011

5.

 Виконання розділу 1

11.10-24.10.2011

11.10-24.10.2011

6.

Виконання розділу 2

25.10-07.112011

25.10-07.112011

7.

Виконання розділу 3

08.11-15.11.2011

08.11-15.11.2011

8.

Формулювання висновків

16.11-18.11.2011

16.11-18.11.2011

9.

Оформлення роботи, одержання відгуку та рецензії

21.11-30.11.2011

21.11-30.11.2011

10.

Подання роботи на кафедру

01.12.2011

01.12.2011

Дата видачі завдання "20" грудня 2011 р.

Додаток В

Зразок оформлення реферату 

РЕФЕРАТ 

Дипломна робота: 132 с., 8 рис., 10 табл., 78 джерел.

Об’єкт дослідження – діяльність органів місцевого самоврядування з надання адміністративних послуг.

Мета роботи – подальший розвиток теоретичних основ надання адміністративних послуг і розробка механізмів їх якісного надання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема в Заводській районній адміністрації Запорізької міської ради.

Сучасний стан надання адміністративних послуг характеризується багатьма недоліками, серед яких: наявність необґрунтованих видів адміністративних послуг; перекладання обов’язків адміністративних органів на приватних осіб; необґрунтовано високі розміри плати за окремі види послуг; обмеженість днів та годин прийому громадян; необґрунтовано великі строки для надання окремих послуг; суперечливе правове регулювання процедурних питань; фактичне зобов’язання приватних осіб отримувати супутні платні послуги, сплачувати “добровільні” внески.

Одним з найперспективніших кроків реформи публічної адміністрації, її ідеологічною основою на майбутнє, має стати впровадження доктрини публічних послуг у цілому та адміністративних послуг зокрема. Визнання людини, її життя і здоров’я, честі та гідності найвищою соціальною цінністю вимагає переосмислення ролі держави та радикальної зміни відносин між владою та громадянами.

АДМІНІСТРАТИВНА ПОСЛУГА, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ, СТАНДАРТ, СИСТЕМА “ОДНОГО ВІКНА”, ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ, ГРОМАДЯНИН-СПОЖИВАЧ

Додаток Г

Зразок оформлення змісту дипломної (магістерської) роботи 

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

 

5

1.1. Нормативне та законодавче забезпечення набуття права власності на землю

 

5

1.2. Власність на землю

15

1.3. Порядок набуття права власності на землю

21

РОЗДІЛ 2. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬ У ВЛАСНІСТЬ

 

32

2.1. Обґрунтування необхідності відведення земельної ділянки, її розміру та місця розташування

 

32

2.2. Розроблення проекту відведення земельної ділянки у власність

40

2.3. Погодження та затвердження проекту

49

РОЗДІЛ 3. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВИДАЧА ДОКУМЕНТІВ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

 

60

3.1. Документи, що посвідчують право власності на землю.

60

3.2. Порядок реєстрації та видачі документів на право володіння земельною ділянкою

 

70

3.3. Внесення даних до автоматизованої системи державного земельного кадастру

79

ВИСНОВКИ

86

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

90

ДОДАТКИ

95

 

Приклад оформлення змісту магістерської роботи 

ВСТУП…........................

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ…....................

5

1.1. Нормативне та законодавче забезпечення набуття права власності на землю …........................

5

1.2. Власність на землю………....

15

1.3. Порядок набуття права власності на землю...

21

Висновки до розділу 1…………………..

31

РОЗДІЛ 2. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬ У ВЛАСНІСТЬ….................................

32

2.1. Обґрунтування необхідності відведення земельної ділянки, її розміру та місця розташування……………

32

2.2. Розроблення проекту відведення земельної ділянки у власність……

40

2.3. Погодження та затвердження проекту………….

49

Висновки до розділу 2………………

59

РОЗДІЛ 3. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВИДАЧА ДОКУМЕНТІВ, НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ….........

 

60

3.1. Документи, що посвідчують право власності (користування) землею.

60

3.2. Порядок реєстрації та видачі документів на право володіння земельною ділянкою…........

 

70

3.3. Внесення даних до автоматизованої системи державного земельного кадастру …………

79

Висновки до розділу 3

 

ВИСНОВКИ............................

86

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........

90

ДОДАТКИ...............................

95

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!