Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3890 Методичні рекомендації та Загальні положення, Геодезія та землеустрій, КПУ

Методичні рекомендації та Загальні положення, Геодезія та землеустрій, КПУ

« Назад

1. Загальні положення 

1.1. Дипломна (магістерська) робота є заключним етапом і найважливішим підсумком фахової підготовки студента. Успішний захист дипломної (магістерської) роботи є підставою для присвоєння випускнику кваліфікації спеціаліста.

Метою дипломного (магістерського) дослідження є підтвердження з боку студента його відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам.

1.2. Дипломна (магістерської) робота складається зі вступу, кількох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

1.3. Для проведення ґрунтовного наукового аналізу з теми дослідження складається план, який дає змогу виділити основні структурні одиниці роботи. В тексті роботи він фіксується як зміст роботи. Складаючи план роботи, студент показує вміння визначати головне, найбільш істотне у проблемі, а також послідовність викладення. Перелік питань, які розглядаються, структурується за принципом від загального до конкретного. Тобто питання теми як вузлові складові обраної проблеми мають бути єдиною системою, в якій кожне наступне питання розвиває і доповнює попереднє. Питання повинні бути чітко і ясно сформульовані. Назва питань не може дублювати назву дипломної роботи.

1.4. Визначення і добір матеріалу для дипломної (магістерської) роботи студент здійснює самостійно, консультуючись із науковим керівником. Важливим етапом є визначення необхідних джерел (нормативних, статистичних, звітних, публікацій у періодичних виданнях тощо), основної та допоміжної літератури, насамперед монографічних досліджень, які мають розділи, що стосуються окремих питань дипломної (магістерської) роботи. Студент повинен знайти найповніші джерела для розкриття теми роботи й уміти охарактеризувати їх.

1.5. Дипломна (магістерської) робота повинна характеризуватися логічністю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:

- містити поглиблений аналіз досліджуваної теми;

- бути належно оформленою;

- мати всі потрібні супровідні документи;

- бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

1.6. Дипломна (магістерська) робота, написана на тему, не запропоновану кафедрою державного управління та земельного кадастру або видозмінена слухачем, для перевірки не приймається.

Дипломна (магістерська) робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить актуальних матеріалів дослідження теми, обґрунтованих пропозицій, до захисту не допускається.

1.7. Керівниками дипломних (магістерських) робіт призначаються найбільш кваліфіковані та досвідчені викладачі кафедри, здебільшого з числа докторів і кандидатів наук.

Науковий керівник дипломної (магістерської) роботи:

- надає допомогу студенту в складанні плану;

- рекомендує студенту спеціальну, нормативну літературу й інформаційні джерела за обраною темою дипломної роботи;

- консультує студента, контролює протягом усього періоду графік виконання дипломної (магістерської) роботи, її якість, а також інформує завідувача кафедри про хід підготовки роботи до захисту;

- дає відгук на дипломну (магістерську) роботу після її завершення.

1.8. За всі відомості, викладені в дипломній (магістерській) роботі, правомірність використання фактичного матеріалу та конфіденційність інформації, дотримання вимог щодо захисту інформації, нерозголошення державної таємниці, обґрунтованість і достовірність висновків та положень, що в ній захищаються, несе відповідальність безпосередньо автор роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!