Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3883 Робоча програма з навчальної практики для студентів 3-го курсу, Правознавство, КНЛУ

Робоча програма з навчальної практики для студентів 3-го курсу, Правознавство, КНЛУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра права

 

Робоча програма з навчальної практики для студентів 3-го курсу 

напрям підготовки 6.030401 „Правознавство” . 

спеціальність ____________________ 

спеціалізація_____________________ 

факультет__________ економіки і права.

 

Київ – 2014 

Робоча програма з виробничої практики для студентів з напряму підготовки 6.030401 „Правознавство” „ 27 серпня, 2015 року. – 33 с. 

Розробник:

Сердюк Н.А. доцент кафедри права, кандидат юридичних наук 

“ 27” серпня 2015 року 

Робоча програма схвалена вченою радою факультету економіки і права 

Протокол № __ від “ ” 2015 року 

Голова ____________ Романенко О.О.

“” 2015 року

Ó Сердюк Н.А., 2015 рік

Ó КНЛУ, 2015 рік

 

Зміст 

Пояснювальна записка

4

Орієнтовно-тематичний план навчальної практики

5

Мета та завдання Навчальної практики

6

Організація та керівництво навчальною практикою

8

Зміст навчальної практики з фаху з урахуванням її місця проведення

12

Вимоги до складання й оформлення звітної документації студента-практиканта

24

Критерії оцінювання результатів навчальної практики

26

Список рекомендованої літератури

30

Додаток 1. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

33

  

Пояснювальна записка 

Підготовка бакалавра права вимагає вирішення цілого комплексу питань правового, юридичного, соціально-політичного, психологічного, філософського та морального характеру. В процесі навчання за такою спеціальністю студенти опановують широке коло загальноосвітніх, фундаментальних базових, професійно-орієнтовних та мовних дисциплін. Результатом вивчення дисциплін, що входять до цього переліку, є певний рівень сформованості юридичних та мовленнєвих знань, умінь, навичок. Тому вирішальна роль у професійному становленні майбутнього фахівця з правознавства зі знанням двох іноземних мов належить асистентській практиці, оскільки вона поєднує теоретичну підготовку майбутніх фахівців з їх практичною діяльністю, забезпечуючи практичне пізнання закономірностей та принципів професійної діяльності в реальних умовах.

Навчальна практика з фаху практика є складовою частиною професійної підготовки ступеня вищої освіти «бакалавр». Відповідно до навчального плану тривалість навчальної практики – 3 тижні шостого семестру.

Навчальна практика приділяє велику увагу:

• поглибленню і закріпленню теоретичних знань, одержаних при вивченні предметів навчального плану в інституті;

• систематизації набутих студентом професійних знань;

• закріпленню знань і навичок щодо юридичного оформлення документів, які регламентують господарську діяльність суб’єктів підприємництва;

• оволодінню сучасними методами, формами організації праці в галузі майбутньої професії;

• навчанню самостійності у вирішенні певних питань юридичного значення;

• набуттю навичок розв’язання реальних завдань, використовуючи знання відповідних галузей права;

• виконанню індивідуального завдання з науково-дослідної тематики кафедри.

Порядок проходження практики встановлюється “Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженим Міністерством освіти і науки України наказом від 08.04.93 № 93, “Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженим наказом Міносвіти від 02.06.93 № 161 із змінами, внесеними згідно з наказом Міносвіти від 20.12.94 № 351. 

Орієнтовно-тематичний план навчальної практики

Згідно з навчальним планом з напряму підготовки 6.030401 “Правознавство”, встановлюються такі терміни, місця,тривалість та особливості проведення правової практики: 

Курс

Термін правової практики

Тривалість

Місце проведення

Особливості

ІІІ

VI семестр

3 тижні

162 годин

місцеві державні адміністрації; органи місцевого самоврядування; органи державної виконавчої влади; правоохоронні органи (міліція); юридичні відділи підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

на посадах працівників структурних підрозділів та відділів

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!