Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3859 Захист та критерії оцінки результатів практики, Фінанси і кредит, ВФЕУ

Захист та критерії оцінки результатів практики, Фінанси і кредит, ВФЕУ

« Назад

6. Захист та критерії оцінки результатів практики

Оформлений звіт з практики, НДР та лекція подаються у випускову циклову комісію за 3 дні до захисту. Подані матеріали реєструються та перевіряються та рецензуються керівником практики та науковим керівником з НДР. Якщо матеріали, за думкою керівників, не відповідають встановленим до них вимогам, тоді вона повертаються на доопрацювання.

Захист звіту з виробничої практики проводиться перед комісією у відповідності до графіка, затвердженого головою випускової циклової комісії. Студент доповідає про основні результати роботи протягом 7-10 хв., після цього відповідає на питання членів комісії за програмою практики. На захисті можуть бути присутні студенти, викладачі, зацікавлені особи, які теж мають право задавати питання доповідачу.

Оцінка звіту з виробничої практики оголошується після закінчення захисту та складається із суми балів, які виставляються комісією на основі розгляду змісту звіту з практики та за підсумком усного захисту перед комісією. Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок студента, набутих на виробничій практиці, встановлюється за 100-бальною шкалою із подальшим переведенням її у чотирибальну шкалу оцінок відповідно до вимог Болонського процесу.

Переведення балів підсумкової оцінки у традиційну чотирибальну шкалу здійснюється так:

„Відмінно” (від 90 до 100 балів) – зміст і оформлення звіту та щоденника практики відповідають стандартам. Характеристика студента є позитивною. Студент дав повні та точні відповіді на всі запитання членів комісії щодо програми практики і виконаної індивідуальної роботи.

„Добре” (від 75 до 89 балів) – наявні несуттєві зауваження щодо змісту та оформлення звіту й щоденника практики. Характеристика студента є позитивною. У відповідях на запитання членів комісії щодо програми практики студент допустив окремі неточності, хоч загалом має тверді знання.

„Задовільно” (від 60 до 74 балів) недбале оформлення роботи і щоденника практики. Переважну більшість питань програми практики у звіті висвітлено, однак мають місце окремі розрахункові та логічні помилки. Характеристика студента в цілому є позитивною. Відповідаючи на запитання членів комісії, студент почувався невпевнено, збивався, припускався помилок, виявив поверхові знання.

„Незадовільно” (до 59 балів включно) – таку оцінку виставляють студенту, якщо у звіті висвітлено не всі питання або роботу підготовлено не самостійно. Характеристика студента у частині ставлення до практики і трудової дисципліни є негативною. На запитання членів комісії студент не міг дати задовільних відповідей.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 1. Конституція України, - К: Феміна, 1996.

 2. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010, N 2456-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572.

 3. Господарський кодекс України від 01.01.2004 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144.

 4. Митний кодекс України від 11.07.2002, N 92-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 38-39, ст.288 зі змінами і доповненнями.

 5. Податковий Кодекс України від 02.12.2010, N 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, ст.112.

 6. Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом: Закон України від 14.05.1992, N 2343-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 31, ст.440 із змінами і доповненнями.

 7. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000, N 2121-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30 із змінами і доповненнями.

 8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999, N 996-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 40, ст.365 із змінами і доповненнями.

 9. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.19991, N 1576-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст.682 із змінами і доповненнями.

 10. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999, N 679-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 29, ст.238 із змінами і доповненнями.

 11. Про податок з власників транспортних засобів: Закон України // Все про бухгалтерський облік, 2000, 12 лютого, - № 16.

 12. Про страхування: Закон України від 07.03.1996, N 86/96-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 18, ст. 78.

 13. Наказ Державного Казначейства України „Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 02.12.2002, N 221” від 25.11.2010, N 436 // [Електронний ресурс]: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z1285-10.

 14. Порядок складання фінансової звітності у 2000 р. // Все про бухгалтерський облік, 2000,14 квітня. - № 35 ( 460 ). - С. 25 - 31.

 15. Порядок складання декларації про прибуток підприємств. // Все про бухгалтерський облік, 2000,12 липня. - № 63. - С. 4 - 20.

 16. П (С)БО № 7. Основні засоби. - // Все про бухгалтерський облік, 2000, 24 травня. - № 47 (472).

 17. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2006.

 18. Андронова А.К., Печатнова Е.Д. Оперативный контролинг: Учебное пособие – М.: Издательство «Дело», 2006.

 19. Бабіч В.В., Сагова С.В. Фінансовий облік (облік активів). Навч. посіб. – К.: КНУ, 2006.

 20. Базилевич В.Д. Фінанси.- К.: КДНТЕУ, 2003.

 21. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління /Т.С.Клебанова, О.М.Боднар, О.В.Мозенков та ін. /За ред. О.В. Мозенкова. – Х.: ВД ″ІНЖЕК″, 2003.

 22. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. Учебный курс. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2001.

 23. Бондар М.І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 256 с.

 24. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз. - Житомир.: Рута, 2001.

 25. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник ( За ред. Ф.Ф.Бутинця). - Житомир: ЖГП, 2001. - 672 с..

 26. Василик О.Д. Банківські операції і банківське обслуговування.- // Фінанси України, 2003. - № 1. - С. 142 -144.

 27. Ващенко В. В.. Митно-тарифне регулювання ЗЕД. - // Фінанси України, 2000. -№3.-С. 40-44

 28. Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К.: Кондор, 2005.

 29. Голов С.Ф. Управлінський облік. – К.: Лібра, 2004.

 30. Дегтярьова Н. В., Леонов Д. А. та ін. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: торгівля цінними паперами. Практичний посібник. — К.: АДС «Український міжнародний культурний центр», 2005. — 344 с.

 31. Золотько, І.А. Податкова система: Навчальний посібник - К.: КНЕУ, 2005. - 204 с.

 32. Камінський А. Б. Моделювання фінансових ризиків: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006.

 33. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник з грифом МОН /під заг. ред. Загороднього А.Г. -Львів: «Магнолія Плюс», 2006.

 34. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005.

 35. Ковтун С. Бюджетирование на современном предприятий или как зффективно управлять финансами.- Х.: Фактор, 2007.

 36. Колісник М.К., Ільчук П.Г., Віблий П.І. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2007.

 37. Ловінська Л.Г., Олійник Я.В., Галат Л.О. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005.

 38. Неклюдова Т.М. Сутність та принципи організації бюджетування у банку // Регіональна економіка. – 2009. –№2.

 39. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія), Навчальний посібник – 4-те вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 240 с.

 40. Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія/ В.М. Опарін. - К.: КНЕУ, 2005. - 240с.

 41. Пантелеев В. П., Корінько М. Д. Внутрішній аудит: Навч. посіб. За ред. д.е.н., проф. В.О. Шевчука. Державна академія статистики обліку та аудиту Державного комітету статистики України. - К., 2006.

 42. Поддєрьогін А.М. Податкова система України на шляху розвитку. – // Фінанси України, 2001. - № 11. - С. 3- 7.

 43. Свідерський Є.І., Свідерський Д.Є. Облік діяльності суб’єктів малого підприємництва: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008.

 44. Свірко С. В. Облік виконання бюджету. Навч.-метод. посіб. —2-ге вид. без змін — К.: КНЕУ, 2006. 

 45. Страхові послуги: Підручник / За ред. проф. С. С. Осадця і доц. Т. М. Артюх КНЕУ, 2007.

 46. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб-ник. — К.: КНЕУ, 2003.

 47. Федосов В. М., Кондратюк С. Я., Сафонова Л. Д. та ін. Бюджетний менеджмент. Практикум: Навч. посіб. / За заг. ред. проф. В. Федосова. — К.: КНЕУ, 2005.

 48. Фінансовий аналіз. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. — К.: КНЕУ, 2005.

 49. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. Видання третє, перероблене і доповнене. // За ред. проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004.

 50. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005.

 51. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. - К: Знання, 2006

 52. Шумелда Я.П. Страхування: Навч. посіб. - К.: Бізон, 2007.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!