Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3848 Вимоги до оформлення звіту, Фінанси і кредит, ВФЕУ

Вимоги до оформлення звіту, Фінанси і кредит, ВФЕУ

« Назад

4. Вимоги до оформлення звіту

4.1. Структура звіту та вимоги до його оформлення

Після закінчення терміну практики студенти письмово звітують на випускаючий кафедрі про проходження виробничої практики. Крім звіту, подається щоденник практиканта, де міс­титься відгук керівника від підприємства, організації або установи - бази практики про виконання студентом програми практики.

Письмовий звіт з практики разом зі щоденником подається у встановлений термін (не пізніше 3-х днів до закінчення практики) керівнику практики від університету для перевірки, рецензування і допуску до захисту. Письмова рецензія керів­ника практики від кафедри заноситься до щоденника практиканта.

Структура звіту про виробничу практику:

- Титульна сторінка (із всіма підписами та печаткою від бази практики). Зразок оформлення титульної сторінки подано у додатку А.

- Календарний план-графік проходження виробничої практики. Зразок оформлення наведено у п.4.4.

- Щоденник практики, бланк якого студент отримує на кафедрі. Зразок наведено у додатку Б.

- Вступ.

- Основна частина.

- Практичне завдання (перелік завдань наведено у п.5).

- Висновки та пропозиції.

- Список використаної літератури.

- Додатки.

У ВСТУПІ (2-3 сторінки) зазначається місце проходженні практики (назва підприємства, організації або установи, посада, відділ); обґрунтовується актуальність практичного завдання; вказується зміст та методика виконання студентом роботи; наводиться перелік основних інструктивних та аналітичних матеріалів, якими користувався студент при проходженні практики.

ОСНОВНА ЧАСТИНА містить: коротку історію підприємства, організації або установи-бази практики; вивчення статутних документів; мету, предмет і напрямки діяльності; аналіз організаційної структури управління, нормативно-правове, інформаційне і технічне забезпечення фінансової роботи, положення про відділ (підрозділ), до якого закріплений студент та посадової інструкції працівника, на робочому місці якого студент проходить практику. Необхідно здійснити аналіз фінансового стану бази практики за наступними показниками (табл. 1) із використанням даних, наведених у балансі (ф.1), звіті про фінансові результати (ф.2), або у фінансовому плані чи кошторисі доходів і видатків (для бюджетних організацій): 

Таблиця 1

Аналіз фінансового стану ТОВ „Альфа” за 2010-2012 р.р.

Показник

Роки

Відхилення в абс. показниках

Темпи росту, %

2010

2011

2012

‘12/’10

‘12/’11

‘12/’10

‘12/’11

1

Коефіцієнт загальної ліквідності

 

 

 

 

 

 

 

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

 

 

 

 

 

 

 

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

 

 

 

 

 

 

4

Коефіцієнт автономії

 

 

 

 

 

 

 

5

Коефіцієнт фінансової стійкості

 

 

 

 

 

 

 

6

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

7

Загальний оборот капіталу, обороти

 

 

 

 

 

 

 

8

Оборотність власного капіталу, обороти

 

 

 

 

 

 

 

9

Оборотність дебіторської заборгованості, обороти

 

 

 

 

 

 

 

10

Оборотність кредиторської заборгованості, обороти

 

 

 

 

 

 

 

11

Рентабельність власного капіталу, %

 

 

 

 

 

 

 

12

Рентабельність активів, %

 

 

 

 

 

 

 

У додатку В подано розрахунок зазначених показників.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ виконується відповідно до обраної із запропонованого переліку програми практики з врахуванням бази проведення практики. Воно має суто практичний характер та повинно відобразити самостійну роботу студента.

У ВИСНОВКАХ ТА ПРОПОЗИЦІЯХ необхідно сформувати отримані результати і підвести підсумки виконаної роботи. При цьому слід уникати глобалізації та теоретизування, необхідно конкретизувати висновки, рекомендації та ефекти від їхнього запровадження відповідно до діяльності бази практики.

У СПИСКУ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ необхідно наводити тільки ті джерела, які були опрацьовані при складанні звіту і містять нормативно-правову базу, теоретичне обґрунтування викладених у звіті положень, тверджень, методів, моделей, методик тощо.

Літературу рекомендовано подавати у алфавітному порядку та по тексту звіту робити не неї посилання. Наприклад: [5, с.10]. Цифра "5" вказує на порядковий номер літературного джерела у списку використаної літератури, а "10" - сторінку, з якої взята цитата. Посилання проставляється в кінці цитати (по тексту).

Послідовність розташування та зразки оформлення літературних джерел наведені у кінці даних методичних вказівок.

У ДОДАТКИ подаються таблиці, рисунки, схеми, графіки, розмір яких перевищує одну сторінку, а також документація підприємства, організації або установи-бази практики, необхідні для виконання практичного завдання, схема ОСУ, фінансова і статистична звітність бази практики.

Обсяг звіту може становити до 50 друкованих сторінок. Кількість сторінок в окремих розділах не регламентується.

Таблиці, ілюстративний матеріал, додатки повинні бути змістовними й оформленими відповідно до стандартів виконання письмових робіт у вищій школі.

Звіт друкується на ПЕОМ на одному боці аркушу білого паперу формату А4 через півтора міжрядкових інтервали шрифтом Times New Roman 14.

Поле має бути таких розмірів: лівий - 30 мм, правий - 10 мм, верхній - 20 мм, нижній - 20 мм, нумерація сторінок – у верхньому правому кутку.

Відстань для абзацу 1,25 см від лівого краю аркуша.

Текст розміщують по ширині аркуша.

Під час виконання роботи необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності і чіткості зображення. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними впродовж всієї роботи. Виділення курсивом, жирним, підкресленням не допускається!

Кожен розділ звіту починається з нової сторінки. Остання сторінка розділу повинна бути заповнена не менше, ніж на 2/3 аркуша.

Назви розділів розміщують по центру сторінки, а назви підпунктів –через абзац по ширині та відокремлюють від тексту 1 рядком, наприклад: 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ „АЛЬФА” 

1.1. Історія створення та господарювання ТОВ „Альфа” 

Товариство з обмеженою відповідальністю „Альфа” було створене 25 квітня 1998 року… 

Назви підрозділів відокремлюються від тексту зверху 2 рядками, а знизу - одним рядком.

Назва розділів та підрозділів по тексту має відповідати змісту письмового звіту з виробничої практики.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул тощо подають арабськими цифрами без знаку №. Таблиці та ілюстративний матеріал, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше.

Ілюстрації (графіки, діаграми, схеми тощо) позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу. Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: див. рис. 2.2:

Рис. 2.2. Динаміка рівня рентабельності ТОВ "Альфа" за 2010-2012 р.р.

Кожна таблиця повинна мати назву, яка пишеться над таблицею симетрично до тексту. Слово "Таблиця" та безпосередньо її назву починають з великої літери. В кожній таблиці заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне ціле.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на іншу сторінку, при цьому не повторюючи назву, а вказуючи "Продовження табл. 2.3".

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" пишуть скорочено, наприклад, "табл. 2.3". У повторних посиланнях по тексту на таблиці треба вказувати "див. табл. 2.3".

Зверху та знизу таблиці необхідно відділяти від тексту 1 рядком. Наприклад: 

Таблиця 2.1

Показники діяльності ВАТ "Ракурс" за 2012-2011 р.р.

Показник

2012 рік

2011 рік

Товарна продукція, тис.грн.

12640

19970

Виробничі основні фонди, тис.грн.

9540

17770

Персонал, чол.

105

115

Продуктивність праці, тис.грн./чол.

11,54

17,91

Фондовіддача, грн.

1,32

1,16

 

Відповідно нумеруються і формули. Розміщувати формули необхідно посередині сторінки, відділяючи їх від тексту зверху і знизу 1 рядком. Наприклад:

Рівень продуктивності праці можна визначити на основі виробітку. Виробіток на одного працівника визначається за формулою: 

 В = , грн./чол., (1.3) 

де ТП – обсяг товарної продукції підприємства, грн.,

 Чп – середньорічна чисельність працівників підприємства, чол.

Посилання на додатки робляться по мірі їх виникнення в тексті роботи, тобто послідовно від 1 до n-го. У такій самій послідовності вони повинні бути позначені (додатки позначаються послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь) та підшиті до звіту. Аркуші, на яких розміщені додатки, підписуються у правому верхньому кутку (наприклад: Додаток А, Додаток Б). Якщо додаток розміщується на кількох сторінках, тоді на 2-й і наступній сторінці у правому верхньому кутку пишуть, наприклад: „продовження додатку А”.

Оформлений за всіма вказаними вимогами і прорецензований звіт з практики приймається викладачем-керівником практики від кафедри, результатами захисту звіту виставляється диференційований залік. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента.

Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, відраховується з університету. В окремому випадку йому може бути надано право проходження практики повторно під час канікул. Студент, який повторно отримав незадовільну оцінку з прак­тики в комісії, відраховується з вищого навчального закладу.

Інформація про хід виробничої практики та її підсумки обговорюється на засіданнях кафедри.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!