Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3708 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни Технологія ліків, СХМТ

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни Технологія ліків, СХМТ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ХІМІКО-МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

 

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни Технологія ліків

для студентів спеціальності 5.12020101 Фармація

заочної форми навчання

 

2013 

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Технологія ліків»складені на основі Освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста та робочого навчального плану спеціальності 5.12020101 Фармація. 

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Технологія ліків»склав викладач Слов’янського хіміко-механічного технікуму Н.І. Плужник.

Розглянуто і схвалено на засіданні ЦМК фармацевтичних дисциплін

Протокол № ___ від __________ 2013 р. Голова ЦМК __________ Н.І. Плужник 

ЗМІСТ 

1. Анотація.

2. Ключові терміни та поняття.

3. Теоретичний блок.

4. Теми контрольних робіт.

5. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт.

5. Завдання для виконання контрольних робіт.

6. Рекомендована література.

7. Додаток 1. Зразок оформлення титульної сторінки.

8. Додаток 2. Варіанти контрольних робіт.

9. Додаток 3. Зразок відповіді на теоретичні питання.

10. Додаток 4. Зразок оформлення рецептурних прописів.

 

АНОТАЦІЯ

Методичні вказівки призначені для студентів заочної форми навчання, які вивчають дисципліну «Технологія ліків». Змістом цієї дисципліни передбачено ознайомлення з теоретичними основами та практичними вміннями та навичками приготування ліків аптечного виробництва, які забезпечують індивідуальний підхід до хворого і постачання ліків лікувально-профілактичним установам, що тісно пов’язане з професійною діяльністю студентів. Головним завданням дисципліни є оволодіння спеціальністю фармація та кваліфікацією молодший спеціаліст. Вивчення дисципліни « Технологія лікарських засобів» передбачає тісні зв’язки з іншими дисциплінами курсу і спрямована на формування фахівця - молодшого спеціаліста в галузі охорони здоров’я, який має сучасні знання з фармації і функціонування галузі охорони здоров’я в ринкових умовах.

Мета виконання контрольної роботи - перевірка якості засвоєння студентами навчального матеріалу, а також вміння використовувати набуті знання для вибору вірного і оптимального варіанту технології лікарських препаратів. При вивченні курсу «Технологія ліків» передбачається широке використання аналізу конкретних ситуацій, тестів, виконання практичних завдань, тобто сучасних тренінгових методів навчання. Послідовність вивчення: технологія лікарських форм аптечного виробництва, пропедевтична практика, лекційно-лабораторний курс, виробнича практика.

Для успішного оволодіння майбутньою спеціальністю студент повинен:

знати:

- основні діючі накази та інші нормативні документи МОЗ України щодо приймання рецептів, виготовлення, контролю якості та відпуску лікарських препаратів;

- фізико-хімічні, хімічні, фармакологічні несумісності та способи їх усунення;

- правила приймання, зберігання, відпуску отруйних, наркотичних, психотропних лікарських засобів та етанолу;

- вищі одноразові та добові дози отруйних, наркотичних, одурманюючих, сильнодіючих речовин, принципи їх фармакологічної дії та умови, які забезпечують ефективність та безпеку застосування, діючи норми одноразового відпуску;

- сучасний асортимент лікарських засобів та можливість їх адекватної заміни;

- класифікацію лікарських засобів та лікарських форм;

- склад лікарських форм; асортимент та характеристику допоміжних речовин, які використовуються у виробництві ліків;

- біофармацевтичну оцінку лікарських засобів, основні напрямки наукових досліджень у цій галузі; фармацевтичні фактори, що впливають на біологічну доступність лікарських препаратів;

- фізико-хімічні властивості лікарських засобів;

- теоретичні основи технології різноманітних лікарських форм;

- основні правила введення лікарських засобів у лікарські форми;

- номенклатуру та принципи використання засобів малої механізації;

- контроль якості лікарських форм;

- науково-технічні досягнення в технології лікарських препаратів;

вміти:

- користуватися нормативною, довідковою та науковою літературою для вирішення професійних завдань;

- виявляти фізичні, хімічні та фармакологічні несумісності, вирішувати питання про можливість приготування і відпуску лікарських препаратів з урахуванням сумісності компонентів пропису;

- перевіряти і, якщо необхідно, виправляти разові та добові дози отруйних та сильнодіючих лікарських речовин, норми відпуску наркотичних та прирівняних до них речовин;

- готувати за індивідуальними рецептами тверді, рідкі, м’які лікарські форми (порошки, розчини, мікстури, суспензії, емульсії, настої, відвари, ін’єкційні розчини, очні краплі та примочки, лініменти, мазі, супозиторії) з урахуванням теоретичних основ аптечної технології ліків і вимог нормативних документів;

- розрахувати кількість компонентів пропису, загальний об’єм або масу лікарського препарату, написати паспорт письмового контролю;

- вибрати оптимальний варіант технології і відповідно до нього приготувати лікарський препарат з постадійною оцінкою якості;

- оцінювати якість виготовленого препарату згідно з НТД;

- дотримуватись умов зберігання та виду упаковки з метою забезпечення стабільності лікарських форм;

- враховувати вплив фармацевтичних факторів;

- проводити внутрішньоаптечну заготівлю лікарських препаратів і напівфабрикатів за ними;

- проводити комплекс заходів, що забезпечують дотримання санітарного режиму в аптечних установах;

- дотримуватись правил охорони праці та безпеки;

- дотримуватись деонтологічних принципів взаємовідносин з колективами аптечних установ, з хворими та їх рідними, з лікарями лікувально-профілактичних установ.

При самостійному вивченні дисципліни «Технологія ліків» необхідно користуватися програмою курсу та списком рекомендованої літератури.

Контрольна робота містить: завдання на розкриття теоретичних та практичних питань. Студент виконує один з варіантів контрольної роботи.

Номер варіанта визначається у відповідності з черговим номером прізвища студента в академічному журналі.

При виконанні контрольної роботи студент повинен дотримуватися наступних вимог:

1. Контрольна робота повинна бути виконана та надана у строк, передбачений графіком навчального процесу, але не пізніше, ніж за 10 днів до початку екзаменаційної сесії.

2. Контрольну роботу студенти мають виконувати самостійно і з дотриманням необхідних вимог до роботи. Робота має бути виконана грамотно і на достатньому теоретичному та методологічному рівні.

3. Титульна сторінка оформляється відповідно до стандартів оформлення титульної сторінки (див. додаток №1). На титульному листі ОБОВ’ЯЗКОВО має бути вказано номер варіанта контрольної роботи (невірно оформлена робота повертається на доопрацювання без перевірки).

4. Контрольна робота має в собі містити:

- переписаний варіант завдань;

- відповіді на теоретичні та практичні питання (завдання виконуються у тому порядку, в якому вони наведені у цих методичних вказівках);

- перелік використаних джерел (автор, назва джерела, видавництво, рік видання, номер використаних сторінок), який розміщують у кінці роботи.

5. Завдання контрольної роботи можуть бути виконані як рукописним (в шкільному зошиті розбірливим почерком), так і машинописним способом (на папері формату А4) у поданому порядку.

6. При використанні персонального комп’ютера використовується шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5.

7. Контрольна робота оцінюється двобальною системою:

«зараховано» / «не зараховано». Якщо робота не зарахована, вона по­вертається студенту, який повинен до­опрацювати її з урахуванням зауважень. Доопрацьований варіант разом з по­переднім варіантом та зауваженнями надається для повторної перевірки.

Якщо студент у процесі вивчення курсу та написання контрольної роботи має труднощі, він може отримати консультацію у викладача. 

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ 

Основні поняття і терміни: технологія, фармакологічні лікарські засоби, лікарська речовина та лікарська рослинна сировина, лікарська форма, лікарський препарат.

Взаємозв’язок між лікарською речовиною, лікарською формою та лікарським препаратом. Значення лікарських препаратів у сучасній медицині.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!