Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3628 Екзаменаційні питання, Інформатика та комп'ютерна техніка, НУДПСУ

Екзаменаційні питання, Інформатика та комп'ютерна техніка, НУДПСУ

« Назад

Екзаменаційні питання

 1. Базова апаратна конфігурація ПЕОМ: загальні відомості, структура; призначення і функції її складових.

 2. Властивості, типи та форми подання алгоритму. Блок-схема як форма подання алгоритму: основні вимоги стандарту.

 3. Всесвітня павутина World Wide Web (WWW) як важливий компонент інформаційних ресурсів, її призначення та можливості. Поняття браузеру.

 4. Дані як джерело інформації: категорії та структура. Основні операції з даними під час автоматизованої обробки інформації.

 5. Джерела і передумови виникнення інформатики. Особливості економічної інформатики.

 6. Екрані форми відображення інформації в СУБД, її призначення та засоби створення.

 7. Загальна характеристика систем табличної обробки даних, можливості їх застосування в економіці для виконання розрахунків і створення документів.

 8. Загальна характеристика, класифікація та функції систем управління базами даних (СУБД).

 9. Загальні відомості про програми оболонки ( “Проводник”), її призначення та можли­вості.

 10. Загальні поняття глобальної комп`ютерної мережі Internet: провайдер і їх можливості; сайти та їх різновиди; гіпертекстова мова HTML та її можливості і обмеження.

 11. Загальні поняття про базу даних (БД), різновиди БД; елементи та структуру бази даних, її проектування.

 12. Загальні поняття про економічну інформацію як об‘єкт автоматизованої обробки, її властивості.

 13. Загальні поняття про засоби автоматизації обслуговування комп‘ютера.

 14. Загальні поняття про засоби перетворення паперових документів у електронну форму. Типи та характеристики сканерів.

 15. Загальні поняття про інформаційні ресурси Internet та їх призначення.

 16. Загальні поняття про призначення, типи та топології комп'ютернихмереж.

 17. Загальні поняття про формалізацію та алго­ритмізацію завдань як етапів підготовки для автоматизованого їх розв‘язку.

 18. Засоби автоматизації перекладу документів, їх характеристика, можливості, умови застосування.

 19. Засоби виявлення та знешкод­ження комп'ютерних вірусів. Методи запобігання інфікуванню ПЕОМ.

 20. Засоби захисту інформації від знешкод­ження в персональних комп`ютерах.

 21. Засоби та прийоми автоматизованої розробки документів у Word for Windows.

 22. Звіти в СУБД: поняття, засоби створення, призначення і застосування у фаховій діяльності.

 23. Інтерфейс користувача в Еxcel.

 24. Історичний огляд розвитку обчислювальної техніки. Класифікація та покоління ЕОМ.

 25. Класифікація та призначення прикладних програмних засобів.

 26. Класифікація та призначення службових програмних засобів. Огляд ОС та сервісних програм. Функції ОС.

 27. Класифікація та стисла характеристика стандартних функцій Еxcel.

 28. Макроси в СУБД Access: поняття, структура та засоби створення.

 29. Можливості СУБД для створення інтерфейсу користувача.

 30. Можливості табличного процесора Microsoft Excel. Елементи вікна.

 31. Огляд глобальних комп‘ютерних мереж. Загальна характеристика Internet як глобальної комп`ютерної мережі.

 32. Огляд операційних систем (ОС) комп’ютерних мереж. Функції ОС.

 33. Огляд, характеристика та перспективи розвитку локальних комп‘ютерних мереж (ЛОМ). Характеристика ЛОМ, які застосовують в системі ДПА України.

 34. Операційна система Windows: об‘єкти та елементи управління, властивості об‘єктів.

 35. Основи програмування в середовищі VBA: типи даних, основні оператори та їх конструкції.

 36. Основні відомості про периферійні пристрої комп'ютера та їх характеристики.

 37. Основні внутрішні і зовнішні команди для роботи з каталогами, файлами, зовнішнім середовищем та їх формати. Поняття про інсталяцію програм.

 38. Основні поняття комп'ютернихмереж: серверу, робочої станції, протоколу обміну даними.

 39. Основні типи, призначення та технічні характеристики пристроїв, які розташовані на системної платі.

 40. Особливості організації файлової системи МS DOS. Структура та функції основних резидентних програм і утиліт.

 41. Особливості та склад персональних комп`ютерів, необхідні умови їх функціонування.

 42. Передумови створення комп‘ютерних мереж.

 43. Поняття електронної таблиці (ЕТ), основні елементи її. Типи даних в ЕТ.

 44. Поняття запитів в СУБД, їх типи. Характеристика та засоби формування запитів відбору, дії. Поняття про параметричні та перехресні запити.

 45. Поняття про архівацію. Огляд та функції програм для стиснення інформації.

 46. Поняття про комп'ютер­ні віруси, їх класифікація. Огляд антивірусних програм.

 47. Поняття про макроси, їх можливості для автоматизації управлінням розв‘язку фахових задач.

 48. Поняття про технології розподіленої обробки даних, їх особливості та переваги.

 49. Предмет, мета і завдання дисципліни. ЇЇ роль у формуванні світогляду сучасного фахівця – економіста в умовах соціально – орієнтованих ринкових      відносин.

 50. Призначення, загальна характеристика та об‘єкти СУБД.

 51. Призначення, різновиди та сфери використання текстових редакторів.

 52. Програма Internet Explorer: призначення, режими роботи, основи інтерфейсу, головне меню, панелі інструментів.

 53. Програма Microsoft PowerPoint, як засіб створення презентацій: загальні відомості про програму та її можливості.

 54. Програмне забезпечення ПЕОМ: призначення, характеристика, загальні поняття. Структура програмного забезпечення.

 55. Склад Робочого столу Windows. Функції Головного меню. Структура типового вікна.

 56. Склад та функції внутрішніх пристроїв системного блоку як головного вузлу ПЕОМ, їх експлуатаційні та технічні характеристики.

 57. Сутність файлової структури даних. Поняття файлу, каталогу, структури каталогів, шляху до файлів.

 58. Технічні характеристики і особливості СУБД Visual FoxPro. Меню, вікна.

 59. Уніфікація подання даних в ПЕОМ. Одиниці вимірювання та збереження даних.

 60. Характеристика засобів навігації Windows.

 61. Характеристика засобів та технологій пошуку інформації в WWW.

 62. Характеристика засобів та технологія створення макросів у табличному процесорі Excel.

 63. Характеристика засобів управління даними в ТП Excel.

 64. Характеристика пристроїв мережі та засобів комунікацій.

 65. Характеристика програм електронної пошти і служби новин Internet, функції, технологія їх застосування.

 66. Характеристика програмного та апаратного забезпечення ЛОМ.

 67. Характеристика реляційних баз даних. Поняття про нормалізацію й оптимізацію баз даних.

 68. Характеристика та можливості спеціальних програмних засобів для розв‘язку задач наукових досліджень.

 69. Характеристика та функції стандартних мультимедійних програм.

 70. Типи діаграм у ТП Еxcel та їх призначення. Технологія створення діаграм та графіків на основі табличних даних.

 71. Основи програмування в середовищі VBA: типи даних.

 72. Основи програмування в середовищі VBA: способи оголошення типів змінних.

 73. Основи програмування в середовищі VBA: поняття змінної. Правила для імен змінних.

 74. Основи програмування в середовищі VBA: стандартні типи функцій. Приклад.

 75. Основи програмування в середовищі VBA: програмування лінійних обчислювальних процесів.

 76. Основи програмування в середовищі VBA: програмування розгалужених обчислювальних процесів. Поняття умовного оператора.

 77. Основи програмування в середовищі VBA: програмування циклічних процесів. Оператор циклу.

 78. Загальні поняття про базу даних (БД), різновиди БД; елементи та структуру найпростішої бази даних, її проектування.

 79. Призначення, загальна характеристика та об‘єкти СУБД Access.

 80. Проектування запитів в СУБД Access. Типи запитів. Використання запитів.

 81. Проектування форм в СУБД Access. Технологія побудови екранних форм.

 82. Проектування звітів в СУБД Access. Обчислення у звітах.

 83. Міжнародні експертні та інформаційні системи у бізнесі.

 84. Програма Microsoft PowerPoint як засіб створення презентацій: загальні відомості про програму та її можливості.

 85. Технологія створення презентацій . Види презентацій.

 86. Класифікація та стисла характеристика стандартних функцій Еxcel.

 87. Макроси в СУБД Access: поняття, структура та засоби створення.

 88. Можливості СУБД для створення інтерфейсу користувача.

 89. Можливості табличного процесора Microsoft Excel. Елементи вікна.

 90. Огляд глобальних комп‘ютерних мереж. Загальна характеристика Internet як глобальної комп`ютерної мережі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!