Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3548 Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу Проектування баз даних, ЗНТУ

Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу Проектування баз даних, ЗНТУ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

 

Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу Проектування баз даних

для студентів денної форми навчання спеціальності 

6.040303 Системний аналіз

 

2010 

Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу “Проектування баз даних” для студентів денної форми навчання спеці­альності 6.040303 Системний аналіз / Укл. Денисенко О.І, Кузіна В.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.– с. 42. 

Містить індивідуальні завдання, теоретичні відомості та при­клади для виконання лабораторних робіт з курсу “Проектування баз даних” для студентів денної форми навчання спеціальності 6.040303 Системний аналіз.

 

ЗМІСТ 

1 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1. 4

1.1 Постановка задачі 4

1.2 Приклад створення моделі 4

1.3 План виконання лабораторної роботи. 5

1.4 Теми предметних областей для створення БД.. 6

2 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. 7

2.1 Теоретичні відомості 7

2.2 Приклад створення моделі 8

2.3 Автоматичне створення таблиць в Access. 15

2.4 Завдання. 17

2.5 Контрольні питання. 17

3 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3. 18

3.1 Проекти Microsoft Access. 18

3.2 Імпорт даних до проекту Microsoft Access. 18

3.3 Підключення до SQL Server 19

3.4 Робота з базою даних на сервері 20

3.5 Завдання. 22

3.6 Контрольні питання. 23

4 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4. 23

4.1 Створення форм.. 23

4.2 Завдання. 24

5 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5. 24

5.1 Створення подань. 24

5.2 Збережені процедури. 32

5.3 Індивідуальні завдання. 36

5.4 Контрольні питання. 39

ЛІТЕРАТУРА.. 40

Додаток А.. 41 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Веймаер Р. Освой самостоятельно Microsoft SQL Server 2000 за 21 день: Пер. с англ./ Р.Веймаер, Р.Сотел.- М.: Вильямс, 2001.- 704 с.

  2. Гайдаржи В.І. Основи проектування та використання баз даних/ В.І. Гайдаржи, О.А.Дацюк.- К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", ТОВ "Фірма "Періодика", 2004.- 256 с.

  3. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. – К.; М.; СПб.: Издательский дом «Вильямс», 1998.- 781с.

  4. Малыхина М.П. Базы данных: Учеб. пособие для вузов.- 2-е изд., перераб. и доп.- СПб.: БХВ-Петербург, 2006.- 528 с.

  5. Пасічник В.В. Організація баз даних та знань: Підручник для студ. вищ. навч. закл./ В.В.Пасічник, В.А.Резніченко; За ред. М.З.Згуровського.- К.: Видавнича група ВНV, 2006.- 384 с.

  6. Пирогов В.Ю. MS SQL Server 2000: управление и программирование.- СПб.: БХВ- Петербург, 2005.- 608 с.

  7. Риордан Р.М. Программирование в Microsoft SQL Server 2000. Шаг за шагом: Пер. с англ.- М.: ЭКОМ, 2002.- 608с.

  8. Тейлор, Аллен. SQL для чайников. – К.: Диалектика

  9. Чекмарев А. Microsoft Windows Server 2003/ А. Чекмарев, А.Вишневский, О.Кокорева; Под общ. ред. А. Чекмарева.- СПб.: БХВ- Петербург, 2003.- 1184 с.

  10. Шкарина Л. Язык SQL: учебный курс. – СПб.: Питер, 2001. – 592с. 


Додаток А

Деякі типи даних SQLServer

Типи даних SQL Server 2000 можна розбити на такі групи та встановити відповідності з типами даних MS Access:

Таблиця А.1 – Цілі числа

Тип даних MSAccess

Тип даних SQL Server

Числовой (Байт)

tinyint (діапазон від 0 до 255)

Числовой (Целое)

smallint (діапазон від –215 до +215–1)

Числовой (Длинное целое)

int(діапазон від –231 до 231 –1)

(відсутній)

bigint ((діапазон від –263 до 263-1)

Щоб встановити тип даних Счетчик, треба вибрати тип intтазадати властивість ИдентификацияДа, а також вказати Начало идентификации і Шаг идентификации. Для цього стовпчика треба заборонити значення Null, тобто зняти відповідний прапорець в кон­структорі. Не можна також задавати для цього стовпчика Значение по умолчанию.

Крім того, для типу даних Счетчик можна задавати інші цілі типи даних, а також дійсні типи decimalта numericз параметром Точность = 0.

Таблиця А.2 – Дійсні числа

Тип даних MSAccess

Тип даних SQL Server

Числовой (Одинарное с плавающей точкой)

real (діапазон від –3.4*1038 до 3.4*1038)

Числовой (Двойное с плавающей точкой)

float(діапазон від –1.79*10308 до 1.79*10308 )

Действительное

decimalта numeric– задаєтьсяфік­сована кількість знаків у всьому числі та після коми (діапазон від – (1038 –1) до 1038–1).

Параметри: Число цифр та Точность .

Таблиця А.3 – Текстовий тип

Тип даних SQL Server

Пояснення

char (Character)

рядковий тип даних фіксованої довжини

varchar

рядковий тип нефіксованої довжини, кінцеві пробіли можуть відкидатися

nchar

(National Character)

рядковий тип фіксованої довжини, який підтримує Unicode; на початку констант треба писати літеру N (напр., N’ABC’).

nvarchar

рядковий тип нефіксованої довжини, який підтримує Unicode

textта ntext

зберігаються блоки тексту, аналогічно типу поля MЕМО

Таблиця А.4 – Інші типи

Тип даних MSAccess

Тип даних SQL Server

Денежный

moneyта smallmoney

Логический

bit – приймає значення 0 та 1

Объекты OLE

imageвикористовується для збері­гання зображень та двійкових даних

Дата / время

datetime та smalldatetime

Дату можна вводити в будь-якому форматі. Можна не задавати час. Сервер автома­тично змінює формат дати перед зберіганням. Крім того, SQL – сервер має функції CONVERT та CAST, які перетворюють дані одного типу до іншого (якщо це можливо).

Синтаксис:

CAST(вираз AS новий_тип_даних)

CONVERT(новий_тип_даних, вираз, стиль)

Аргумент стиль визначає формат запису деяких типів даних. Наприклад, CAST('02.11.2009 ' AS DATETIME) або

CONVERT(DATETIME, '2009-11-02 00:00:00', 102)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!